-->

wtorek, 28 maja 2013

Górka Konopnicka

Słownik Geograficzny:  
Górka,  os. pow. wieluński, gm. i par. Konopnica.

Spis 1925:
Konopnicka Górka, wś, pow. wieluń, gm. Konopnica. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 48. Mężczyzn 25, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 48. Podało narodowość: polską 48. Spisano łącznie z osadą młyńską Konopnica.

Górka Konopnicka, obecnie część wsi Konopnica w gminie Konopnica.

1965 r.

MŁYN
Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Konopnica dzieli się na gromady:
4. Konopnica, obejmującą: wieś Górkę- Konopnicką, wieś Konopnicę, majątek Konopnicę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza