-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Głogowiec

Spis 1925:
Głogowiec, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 119. Mężczyzn 54, kobiet 65. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 119. Podało narodowość: polską 119.

Wikipedia:
Głogowiec-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Gazeta Kaliska 1903 nr 339

W kolonji Głogowice, powiatu sieradzkiego, zgorzała przez podpalenie stodoła Józefa Dolińskiego. O podpalenie podejrzany jest Józef Chojnacki, 18 lat.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 51

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza o otwarciu następujących postępowań spadkowych po zmarłych:
5) Lecnie Szadkowskim, właśc. działki gruntu Nr. 8, przestrzeni 4 dzies. 300 sąż., ze składu majątku Głogowiec, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 8 stycznia 1923 r., w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane w terminie tym winny się stawić, z odnpśnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 61

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych: 
8) Walentynie Prośniak, właśc. 3 dzies. 2025 sąż. z maj. Głogowiec, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 12 lutego 1923 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 18


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia mieszkańca kol. Głogowice, gm. Wierzchy, pow. Sieradzkiego, Tomasza Lisowskiego, obecnie w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego, iż decyzją sądu z d. 25 stycznia 1923 r. do obrony praw oraz zarządu jego majątkiem został mianowany kuratorem Walenty Do­miniak.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 78

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Stanisławie i Katarzynie małż. Magdzińskich, właścicielach 3 dz. 2025 sąż. z maj. Głogowice, pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 kwietnia 1930 r., w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.Echo Sieradzkie 1933 6 styczeń

Krew w przeręblu.
Zemsta awanturników za obciążające zeznania.
Sieradz, 5 stycznia.
Młodzież wsi Gogowiec gm. Wierzchy urządziła w mieszkaniu gospodarza Smolnego zabawę. Zaproszono chłopców i dziewczęta z całej okolicy, przybył również Tadeusz Błażejewski wraz z narzeczoną Natalją Wrzesińska ze wsi Pałek.
Gdy zabawa rozgorzała na dobre, Błażejewski wyszedł przed dom. Wślad za nim wyszli Jan Wewiórski, Kazimierz Sałata i Stanisław Dobrzalski, którzy wspólnie rzucili się na szczęśliwego narzeczonego. Błażejewski począł uciekać i gdy się znalazł na stawie poślizgnął się i upadł. Atakujący dopadli go i poczęli niemiłosiernie bić kijami.
Wreszcie pokrwawionego i omdlałego Błażejewskiego przyciągnęli do pobliskiego przerębla i wepchnęli go pod tafle lodową.
W tym czasie przechodził tamtędy niejaki Franciszek Sałata, który przeszkodził w wykonaniu zbrodniczego zamiaru i napół martwego Błażejewskiego wyciągnął z wody i po dłuższej akcji ratowniczej doprowadził do przytomności.
Ciężko pobitego i pokłutego nożami w stanie groźnym odstawiono do szpitala sejmikowego w Sieradzu.

Z przeprowadzonego dochodzenia okazało się że zbrodniczego napadu dokonali z zemsty za złożone obciążające zeznania w sprawie Józefa Błaszczyka przed st. przodownikiem Maliszem.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
14. Pietrachy, obejmującą: kolonję Głogowiec, kolonję Pietrachy, wieś Pietrachy, osadę Rościeszyn.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1933 styczeń


Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 101

Wydział Hipoteczny sekcja II przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Józefie Dolińskim, właścicielu niepodzielnej połowy działki nr 28 obszaru 5 dziesięcin 375 sążni, z majątku Głogowiec, powiatu sie­radzkiego;

Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 20 czerwca 1937 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić się do kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego w celu zgłoszenia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza