-->

sobota, 25 maja 2013

Głaniszew

Zajączkowski:
Głaniszew-pow. Sieradzki
1) 1392 T. Sir. I f. 32: Glamissowo - Andreas de G. 2) 1398 Hube, Zbiór Sier. 147; T. Sir. II f. 5: Glamiszewo, Glamiszewicze - Mikossius de G., Martinus Smok de G.
3) XVI w. Ł. I, 434; II, 59: Glamyschow, Glanyschewo - villa, par. Góra, arch. kaliski 4) 1496 P. 173: Glamyschow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 183: Glamischow-jw. 1553-1576 P. 223: Glamischow - jw. 5) XIX w. SG II, 595: Głaniszew-wś i folw., par. jw., gm. Grzybki, pow. turecki 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Głaniszów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 20 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Głaniszew, parafia gora (góra), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, powiat kaliski, własność: Głębocki, kasztelanic. (Józef Głębocki, kasztelan kruszwicki)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Głaniszew, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Góra, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 118, odległość od miasta obwodowego 3 3/4.

Słownik Geograficzny:  
Głaniszew, wieś i folw., pow. turecki, gm. Grzybki, par. Góra, przy trakcie z Warty do Kalisza, o 31 w. od Kalisza, o 15 od Sieradza, o 5 od m. i rz. Warty. R. 1734 przez Sasów zniszczony. W 1827 roku było tu 16 dm., 118 mk. Fol. nabyty w r. 1876 za rs. 56050. Rozl. wynosi m. 559; grunta orne i ogrody m. 477, łąk m. 48, past. m. 9, nieużytki i place m. 25, bud. mur. 6, drew. 18, płodozmian 13-polowy. Wieś G. osad 37, gruntu m. 109.

Spis 1925:
Głaniszew, wś i folw., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 26, folw. 5. Ludność ogółem: wś 171, folw. 107. Mężczyzn wś 75, folw. 52, kobiet wś 96, folw. 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 171, folw. 107. Podało narodowość: polską wś 171, folw. 107.

Wikipedia:
Głaniszew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta, przy szosie do Stawu i Marchwacza. Droga ta była niegdyś fragmentem tzw. szlaku solnego łączącego Małopolskę z Wielkopolską. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Pierwsza wzmianka z 1392 r. i dotyczy Andreausa de Glamissowo. W 1398 r. występuje Martin Smok de Glaniszewicze. W 1418 r. występuje Derslaus (Dersław) de Glamiszewo. W 1496 - Glamyschow. W XVI w. - Glamyschow, Glanyschewo - villa (wieś).Wg Kozierowskiego nazwa wsi pochodzi od wyrazu głanisz, glamać - mlaskać, być może od głosu przy chodzeniu po błocie, gdyż grunty są tu podmokłe, a gleby zlewne: "Głaniszew - wieś i folwark w pow. tureckim, gm. Grzybki, par. Góra przy trakcie z Warty do Kalisza, 31 wiorst od Kalisza, 15 od Sieradza, 5 w. od Warty. W 1827 r. 16 dm., 118 mk. Folwark nabyty w 1876 r. za rs. 56050. Rozl. 559 morgów, grunt orny - 477 m, łąk - 46 m. pastwisk - 9 m, grunt - 109 m". W 1734 r. wieś zniszczona przez zwolenników Sasów. W 2 poł. XVIII w/ wieś była własnością Łaszczyńskich de Verbno. Córka Wacława Łaszczyńskiego Elżbieta wnosi te dobra jako wiano Walerianowi Kąsinowskiemu h. Nałęcz. Zadłużenie spowodowało wystawienie majątku na licytację. Nabył go Karol Habdank Miłkowski za 25 tys. talarów i sprzedał 26 maja 1821 r. Antoniemu Łęskiemu, który je znowu zbył 21 września 1834 r. Xsaweremu Wołowskiemu, lecz z powodu nie dotrzymani kontraktu dobra wróciły do Łęskiego. Tych zmian było o wiele więcej i są odnotowane w księdze wieczystej założonej 14 lutego 1821 r. W 1930 r. dobra miały powierzchnię 231 ha. Ich ostatnim właścicielem był Mariusz Hubert Golcz. W czasie wojny majątek zajęli Niemcy, po wojnie uległ parcelacji. Z dawnego założenia dworskiego pozostał jedynie spichlerz, kępy drzew i krzewów i zarośnięte sadzawki.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GŁANISZEW par. Góra, p. sieradzki, ma w 1827 roku 16 domów i 118 mieszkańców. Od Łaszyńskich jako wiano przechodzi do Nałęcz Kąsinowskich, potem Mieszczańskich do 1874 r. Następnie były własnością Alfonsa Gutowskiego i kolejno Józefa Golcza i jego sukcesorów, który kupił dobra za 56 050 rbs i był ich właścicielem do 1945 roku. Powierzchnia 559 mg w tym ornych 477. Z majątku wydzielono folwark Kępina. (SGKP t.2, s.595,PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1744

Czartki Małe i Kramkowo.
Roku dnia tego samego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Antoniego Czartkowskiego z familii Korabitów z Urodzoną Zofia Kramkowską panną, pominąwszy wszystkie trzy zapowiedzi na mocy indultu Znakomitego oficjała kaliskiego, wydanego dwudziestego pierwszego listopada Roku Pańskiego tysiąc siedemset czterdziestgo czwartego, podpisanego przez Przewielebnego zastęcę ooficjała. Świadkami tego aktu byli Urodzony Wojciech Łubiński posesor dóbr Poradzewo? i Urodzony Michał Czartkowski dziedzic i posesor Czartków Małych, także Urodzony Mikołaj Ostrowski posesor części dóbr w Głuniszewie i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1745

Głaniszew
Roku tego samego, dnia 7-go września. Ja, jak wyżej, ochrzcilem urodzone czwartego wrzesnia dziecko Urodzonego Macieja Ostrowskiego i Konstancji z Czartkowskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Franciszek Ludwik. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Czartkowski z Urodzoną Jadwigą z Korzenickich Chorkowską z Chabierowa.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1751

Czartki Duże.
Ja, Jan Stein, proboszcz w Górze, dnia 25 sierpnia, ochrzciłem Bartłomieja Ludwika, syna Urodzonego Antoniego Czartkowskiego i Zofii z Krąkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Czartkowski dziedzic w Głaniszewie i Urodzona Dorota z Krzcińskich Psarska z Zielęcina Dużego.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1763

Głaniszew
Ten sam, jak wyżej, 17 lipca ochrzciłem dwoma imionami Adam i Aleksander, dziecko Urodzonego Macieja i Marianny Bielskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Józef Głębocki kasztelan gnieźnieński i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna z Kałowskich Głębocka kasztelanowa gnieźnieńska.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1765

Głaniszew
Ten sam, jak wyżej, dnia 1 marca ochrzciłem imionami Marianna i Ewa, urodzone dnia 18 lutego, dziecko Urodzonych Macieja Bielskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożna Marianna z Kałowskich Głębocka kasztelanowa kruszwicka i Wielmożny Michał Głębocki kasztelan kruszwicki.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1787

Wojsławice
Roku 1787, dnia 16 grudnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone 9 tego samego, imionami Jan Walerian, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rosnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Walerian Kąsinowski wiceregent grodzki kaliski z ?aniszowa parafii górskiej i Wielmożna panna Marianna Przeradzka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1789

Modła.
Roku Pańskiego 1789, dnia 15 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Konstancja ?, dziecko Urodzonych Michała i Teresy z Podczaskich Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walerian Kąsinowski z Głaniszowa parafii górskiej i Wielmożna Marianna Biernacka stolnikowa kaliska. Asystenci Wielmożny Józef Morawski i Wielmożna ... Podczaska.

 Gazeta Południowo-Pruska, 1802

Citatio Creditorum. Fryderyk Wilchem z Bożey Łaski Krol Pruski. Ninieyszym czyniemy wiadomo, iż na pozostałości w Głaniszewie zmarłego Urodz. Waleryana Kalinowskiego konkurs na instancyą Karola Miłkowskiego utworzonym został. Stosownie więc do tey ustawy wszystkich, którzy by do teyże pozostałości pretensye mieć mniemali, zapozywamy, aby się na wymienionym terminie likwidacyjnym dnia 16. Grudnia o 9. rano przed konsyliarzem Matuszką w naszey Regencyi stawili, pretensye podali i dokumentami oryginalnemi wsparli i umieszczenia się w dekrecie prioritatis spodziewali. Wierzyciele, ktorzy na tymże terminie naypoźniey nienadgłoszą się oczekiwać maią, że z pretensyami swemi uchyleni i do spokoyności odesłani będą. Ci, którzy dla dalekiey odległości lub prawnych przyczyn znaiomości tu niemaią, mogą sobie obrać tu ktorego z tuteyszych justyc-kommissarzy, do czego im się rekommenduie kryminalnego sędziego Mondro, Skrzętwę, Szmekla, również Paula, z których iednego plenipotencyą i informacyą opatrzeć mogą. Przy wyciśnieniu naszey większey pieczęci Regencyi Pruss- Południowych Kaliskiey i zwyczaynych podpisach. W Kaliszu dnia 22. Junii roku 1802. 
Krolewska Południowa-Pruska Regencya.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 115

 Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Głaniszew, składaiące się z wsi folwarczney Głaniszew, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim sytuowane, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w trzechletnią possessyą dzierżawną, poczynając z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. przez licytacyą publiczną, w terminie dnia 1 Czerwca r. b. przed W. Woyciechem Morkowskim Regentem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie w Kancellaryi iego o godzinie 10 z rana odbyć się maiącą, i naywięcey daiącemu wypuszczone będą. — Warunki, pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, każdy z interessantów w Biurze tegoż Regenta przeyrzeć może. Dobra te przynosiły dotychczas roczney dzierżawy po 6,200 złp. Kalisz dnia 21 Kwienia 1829 roku. Józef Tarczyński.

Gazeta Warszawska 1829 nr 239

Rejent Kancellaryi Powiatu Wartskiego.
Zawiadomia szanowną Publiczność, iż na żądanie JPana Bernharda Szłem wierzyciela hypotecznego i extrahenta wydzierżawienia, Dobra Głaniszew w Powiecie Wartskim położone, przez publiczną licytacyią w dniu 15 Września r. b. rano o godzinie 9tey, przed podpisanym Rejentem odbyć się mianą, na trzy po sobie idące lata, poczynaiąc od Sgo Jana r. b. na koszt i ryzyko pluslicytanta w dzierżawę wypuszczone zostaną. Warunki do tego wydzierżawienia każdego czasu u podpisanego Rejenta przeyrzane bydź mogą.
Warta dnia 18 Sierpnia 1829 roku.
W. Morkowski.
DOD:

Dziennik Powszechny 1832 nr 92

Komornik Trybunału Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia, iż dobra Głaniszew w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położone, których cena dzierżawna corocznie po złp. 6600 dotąd wynosi w d. 4 Maia r. b. w Mieście Warcie przed W. Woyciechem Markowskim Reientem w 3 letnią dzierżawę od Śgo Jana r. b. poczynaiąc wypuszczone zostanę. w Kaliszu d. 26 Marca 1832 r. Piotr Paweł Szrubarski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 78

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż w d. 8/20 Maia 1835 r.,o godzinie 10 z rana, w mieście Warcie, przed Wawrzeńcem Janczewskim, Reientem Powiatu Wartskiego, w iego Kancellaryi, wypuszczone będą przez publiczną licytacyą, na trzyletnie wydzierżawienie, poczynaiąc od 21 Czerwca r b., dobra ziemskie Głaniszew z wszelkiemi przyległościami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Wdztwie Kaliskiem położone; cena dzierzawna z tych dóbr rocznie wynosi złp. 6,020 i warunki u tegoż Reienta przeyrzeć można. Kalisz d. 21 Lutego (5 Marca) 1835 r. Józef Waliszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 73

Podpisany Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, zawiadomia publiczność iż dobra ziemskie Głaniszew z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej położone, przed Wawrzeńcem Janczewskim Rejentem Kancellaryi Powiatu Wartskiego w mieście Warcie zamieszkałym w jego Kancellaryi w terminie dnia 23 Kwietnia (5 Maja) r. b., o godzinie 10 z rana na lat trzy po sobie idące, poczynając od dnia 24 Czerwca r. b. wydzierżawione zostaną. Warunki zaś licytacyjne i zajęcie każdy z interessentów u tegoż Rejenta złożone, może sobie przejrzeć.
Cena dzierżawna tych dóbr dotąd wynosiła rocznie złp. 5,400.
w Kaliszu dnia 9 (21) Marca 1838 roku.
Józef Sikorski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 110

Ponieważ wydzierżawienie dóbr Ziemskich Głaniszewa w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej położonych nie będzie mogło być odbyte w dniu 5 b. m. Maja z powodu tego, iż od zapadnięcia na dniu dzisiejszym wyroku i prześwietnym Trybunale Kaliskim spor o warunka licytacyjne roztrzygającego termin ośmiodniowy art. l3 postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego dnia 2 Września 1823 dozwolony jeszcze nie upłynie, przeto na żądanie strony interesowanej powtórny termin do wydzierżawienia tychże dóbr Głaniszewa z wszystkiemi przyległościami i użytkami czyniących dotąd rocznego dochodu złp. 5400 na d. 13 (25) także b.m. Maja o godzinie 10 z rana w kancellaryi mojej tu w mieście powiatowem Warcie oznaczam, w którym dobra rzeczone pod warunkami do przejrzenia u mnie zawsze gotowemi, na trzy po sobie idące lata od przyszłego Sgo Jana Chrzciciela poczynać się mające, przez licytacyą wydzierżawione zostaną, oczem publiczność zawiadamiam.
Warta d. 19 Kwietnia (1 Maja) 1838 roku.
Łubicz Janczewski.
Rejent Powiatu Wartskiego w Gubernii Kaliskiej.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 146

(N. D. 3236.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1. po Bernardzie Sztern (…)  f. Złp. 5.300 w dziale IV ad Nr. 3 ad b. ad litera cc na dobrach Głaniszewie w Powiecie Wartskim. g złp 3.000 w dziale IV ad 5 ad b. na dobrach Chwalęcicach w Powiecie Kaliskim, 
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 14 (26) Stycznia r. 1843 godzinę 9 z rana tu do kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interesowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 20 Czerwca (2 Lipca) 1842 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 231

(Ν. D. 3355.) — Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadków po:
1. Antonim Sieleckim (…) tudzież wierzycielu summ 91 rs. k. 39 na dobrach Głaniszewie w Okręgu Wartskim pod Nr. 6; (...) 1,598 rs. k. 85 na dobrach Charłupi Wielkiej w Okręgu Sieradzkim pod Nr. 22
(…) wyznacza się termin na dzień 12 (24) Stycznia 1844 roku przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
Kalisz d. 29 Czerwca (11 Lipca) 1843 r.
Antoni Korzeniowski.

Kurjer Warszawski 1846 nr 17

Uszczęśliwione Dzieci z odzyskania zdrowia ukochanego Ojca, składaią najczulsze podziękowanie za wyprowadzenie go z ciężkiej i niebezpiecznej choroby, W. Lekarzowi klassy 1ej Mieszczańskiemu, Dziedzicowi dóbr Głaniszew w Powiecie Kaliskim. Niech to, Szanowny Mężu, nie obraża skromności Twoiej, że ośmielamy się publicznie wyiawić Ci wdzięczność naszą; dwukrotnie wyratowałeś Ojca Rodziny w chwili, kiedy iuż straciliśmy nadzieię o iego życiu ! Cześć Tobie, cześć sztuce Twoiej! Nie głośne Twe imie w świecie, ale głośne w okolicy którą uszczęśliwiasz; z uwielbieniem wspominaią Cię wszyscy; wszyscy, bo Ty z równą gorliwością spieszysz do pałacu nieść pomoc bogaczowi, i do ubogiej lepianki kmiotka, który Ci tylko łzę dziękczynną może przynieść w ofiarze. To też iuż nieiedna taka łza dziękczynna spłynęła po licu Rodziców, kiedy im powróciłeś drogie ich Dzięcię ; po licu Żony, kiedy odzyskała Męża ; dziś my łzy takie roniemy, bo nam drogiego powróciłeś Ojca. — J. G. P. L. Birnbaumowie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 290

(N. D. 5583) Sąd Policyi Prostéj Okręgu Wartskiego.
Podaje do wiadomości: że koń maści gniadéj z krzyżem dereszowatym, mierzyn, stary, i bryczką kamieniarką, mającą pułkoszki stare używane, do której był zaprzężony, w d. 8 (20) Listopada r. b. przybłąkał się do wsi Głaniszewa, na trakcie z Miasta Warty do miasta Kalisza położonej i tam przed Karczmą stanął, gdy do konia tego bryczki i zaprzęgi, pomimo ogłoszenia przez Wójta Gminy Głaniszew zarządzonego nikt się nie zgłasza; Sąd wzywa przez pismo niniejsze właściciela tegoż konia, bryczki i zaprzęgi aby się w przeciągu dni 30, do Sądu tutejszego zgłosił, i prawo do własności udowodnił gdyż po upływie czasu oznaczonego, depozyt ten na rzecz Skarbu Królestwa przejdzie.
Warta dnia 2 (14) Grudnia 1850 roku.
Podsędek, Grzybowski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 1

(N. D. 4713) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż toczy się postępowanie spadkowe:
2. Po Kazimierzu Mieszczańskim, jako właścicielu dóbr Głaniszewa i dóbr Czartek Małych część lit. A, obu w Okręgu Wartskim położonych, oraz że do regulacji tych spadków oznaczony jest termin na dzień 16 (28) Kwietnia 1864 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 23 Września 1868 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 124

(N.D.3146) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż wyrokiem Trybunału tutejszego, z powództwa współsukcesorów Kazimierza i Nepomuceny z Boesów małżonków Mieszczańskich, jako to:
1. Anieli z Mieszczańskich Wilczek, żony Józefa Wilczek Podsędka Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego, w Wieluniu.
2. Marjanny Mieszczańskiej panny doletniej, z własnych funduszów utrzymującej się, w wsi Głaniszewie Okręgu Wartskim.
3. Anny z Mieszczańskich Arnold, Jana Arnold dzierżawcy wsi Suchcice małżonki, w tejże wsi Suchcicach Okręgu Piotrkowskim.
4. Władysława Mieszczańskiego, z własnych funduszów utrzymującego się, w wsi Czartkach małych lit. A Okręgu Wartskim.
5. Kazimiery z Mieszczańskich Sniegockiej, Adolfa Sniegockiego aptekarza żony, w mieście Błaszkach Okręgu Wartskim, i
6. Kazimierza Mieszczańskiego Lekarza, w wsi Głaniszewie Okręgu Wartskim, zamieszkałych, przezemnie działających, przeciwko Mateuszowi Arnold, jako głównemu opiekunowi nieletniego Antoniego Mieszczańskiego, współsukcesora wyżej rzeczonych Kazimierza i Nepomuceny małżonków Mieszczańskich, w wsi Borysławicach pod miastem Błaszkami mieszkającemu, przez Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału stawającym, d. 31 Marca (12 Kwietnia) 1864 r. zapadłym, nakazane zostały działy majątku po wspomnionych wyżej Kazimierzu i Nepomucenie małżonkach mieszczańskich pozostałego, postanowiono danie opinji, czyli nieruchomości, mianowicie dobra Głaniszew i wieś Czartki małe lit. A, w Okręgu Wartskim położone, dadzą się dogodnie w naturze podzielić, a w razie przeciwnym, rozporządzono zrobienie taksy onych i dopełnienie sprzedaży drogą licytacji, a do kierowania działami i uskutecznienia tejże sprzedaży, delegowano Asesora Trybunału Pękosławskiego.
Po złożeniu przez mianowanych biegłych przysięgłych i uznaniu, że dobra Głaniszew i Czartki małe lit. A, nie dadzą się w naturze podzielić, zrobili oni co do dóbr Głaniszewa relacją, dnia 1 (13) Maja rozpoczętą, a dnia 25 Maja (6 Czerwca) 1864 roku ukończoną i otaksowali takowe na rs. 33,648 kop. 90, zaś co do wsi Czartek małych lit. A., zrobili relacją dnia 26 Maja (7 Czerwca) rozpoczętą, a dnia 8 (20) Czerwca tegoż roku ukończoną i otaksowali one na rs. 4531 kop. 70.
W ciągu tego postępowania, Kazimierz Mieszczański nabył od pełnoletniego swego rodzeństwa, jako to: Anieli z Mieszczańskich Wilczek, Marjanny Mieszczańskiej panny doletniej, Anny z Mieszczańskich zamężnej Arnold, Władysława Mieszczańskiego i Kazimiry z Mieszczańskich zamężnej Sniegockiej, ich schedy, po obojgu rodzicach onym z całego spadku przypadające, a tak tytuł własności dóbr Głaniszewa i Czartek małych lit. A., stoi obecnie na jego imie i na imie nieletniego Antoniego Mieszczańskiego przepisany i z tego powodu działy te przez niego samego, to jest Kazimierza Mieszczańskiego, przeciwko opiece nieletniego Antoniego Mieszczańskiego są popierane i wyrok d. 6 (18) Sierpnia 1864 roku zapadły, taksę zatwierdzający, już tylko na jego powództwo uzyskany został.
Dobra ziemskie Głaniszew składają się z wsi czynszowej i pańszczyźnianej, oraz z folwarku tegoż nazwiska, zaś takież dobra Czartki małe lit. A. z samego tylko folwarku.
Dobra Głaniszew obejmują powierzchni włók 22, mórg 19, prętów kwadr. 98 miary nowopolskiej, z której włościanie mają w swoim użytku mórg 104 prętów 225.
Grunta w tych dobrach są w mniejszej połowie tęgie, gliniaste, pod pszenicę zdatne, dobre, klasy II-ej, największa zaś część ich jest prawie średnia, mniej gliniasta, jednak mocna, spójna, pod żyto, jęczmień i groch zdatna, czyli stanowi grunt żytni dobry klasy 1ej. Mała część ziemi jest lekka piaszczysta, lecz także spojna, pod żyto i owies zdatna, czyli klasy II ej. Spadki są z natury wszędzie dobre. Łąk jest ogółem mórg 88, pręt. kwadrat. 227, wydających obfite i pożywne dwu-kośne trawy. Budynki, mianowicie stodoła o trzech klepiskach, śpichlerz i stajnie z oborami, murowane, a wszelkie inne z drzewa stawiane, w dobrym stanie i dostateczne.
Dobra Czartki małe lit. A. mają powierzchni włók 3 mórg 3, prętów kwadratowych 156. We wsi tej niemasz żadnych osad włościańskich i karczmy, a zatem wszystko odrabia się własną siłą. Dobroć gruntów jest również taka sama, jak na Głaniszewie, z dobremi naturalnemi spadkami, łąki dwu-kośne, wydające dobrą i żyzną trawę, wynoszą mórg 11 prętów kwadr. 227.
Taksa, zbiór objaśnień i warunki, złożone zostały w biurze Pisarza Trybunału i nietylko tam, lecz i u mnie Patrona sprzedaż popierającego, przejrzane być mogą.
Sprzedaż nastąpi w dwóch oddziałach. Pierwszy obejmuje dobra Głaniszew, a drugi wieś Czartki małe lit A. Sprzedaż ta dokona się bez zaręczenia za zmiany, z powodu uwłaszczenia włościan wyniknąć mogące, lecz z przeniesieniem wynagrodzenia jakie Rząd przyzna na nabywcę.
Pierwsza publikacja warunków odbyła się w d. 11 (23) Marca r. b., a tymczasowe przysądzenie nastąpi przed wyżej rzeczonym Asesorem Trybunału Pękosławskim w dniu 7 (19) Maja r. b. o godzinie 3 z południa w sali audjencjonalnej Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w Pałacu Sądowym.
Stanowcze przysądzenie dóbr Głaniszewa, należących do pierwszego oddziału, nie może niżej nastapić, jak za sumę rs. 33,648 kop. 90, a wsi Czartek małych lit. A. jak za sumę rs. 4531 kop. 70, przez taksę ustanowioną, zaś popierający sprzedaż do tymczasowego przysądzenia podaje za dobra Głaniszew rs. 27,000, a za wieś Czartki małe lit. A. rs. 3600.
Po odbytem tymczasowem przysądzeniu które otrzymał popierający sprzedaż Patron Gowarzewski dóbr Głoniszewa z I. oddziału za rs. 27000 a dóbr Czartki lit. A z II. oddziału za rs. 3600 delegowany Asesor oznaczył termin do stanowczego dóbr tych przysądzenia na dzień 30 Czerwca (12 Lipca) r. b. godzinę 4 z południa, w którym nastąpi ostateczna sprzedaż tyle razy powiedzianych dóbr Głoniszewa w I. oddziale a dóbr Czartki lit. A, w oddziale II. każdych za szacunek nie niższy jak taksą wynaleziony, w sali audjencjonalnej wydziału II Trybunału Cywilnego I Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu posiedzenia swe w pałacu Sądowym odbywającego, przed wspomnionym delegowanym Asesorem tegoż Trybunału Pękosławskim. Kalisz d. 8 (20) Maja 1865 r.
Jan Prawdzic Gowarzewski. (8022 )

Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
7. Głaniszew z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 865 k. 36 1/2, vadium do licytacji rs. 1905, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 13,456, termin sprzedaży d. 3 (15) Października 1867 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Józefem Teofilem Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Kaliszanin 1872 nr 11

W dniu 1 Lutego r. b. w prze­jeździe z miasta Opatówka do Ka­lisza, w drodze, zaginęła mi MAPPA
dóbr Głaniszewa; przeto upraszam łaskawe­go znalazcę o oddanie podpisanemu, za wynagrodzeniem, jeśli tego żądać będzie. MARKUS ARKUSZ.

Kaliszanin 1872 nr 69

Na skoń­czenie przyłączamy jeszcze kilku wypadków miej­scowych: (...) d. 18 r. 1863 zakończył życie w włas­nych dobrach Głaniszewie powszechnie szanowa­ny dr. Mieszczański.(...)


Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).


14) Góra, kościół paraf. p. w. Wniebow. M. B. i Ś. Jakóba Apost. wybu­dowany z drzewa w r. 1792 przez parafjan. Ma słynący łaskami obraz Ś. Rocha. Parafja ta liczy 2190 dusz; do niej należą wsie: Góra, Kobylniki, Korzenica, Gorzałów, Krąków, Zielęcin, Cielce, Czartki Wielkie i Małe, Głaniszew, Chabierów, Chociszew, Upuszczew i Pustkowia: Borowiny i Dębowiec. Proboszczem od r. 1852 jest W. Iks. Maxymiljan Kurzawski, (ur. w r. 1825, kapłan od r. 1848). 

Dziennik Warszawski 1874 nr 153

D. 4541. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia, iż w dniu 10 (22) Kwietnia 1873 roku w godzinach przedpołudniowych na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I-go ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne podług jakich sprzedane zostaną
DOBRA ZIEMSKIE
Głaniszew w okręgu Wartskim, powiecie Turekskim, gubernji Kaliskiej położone, należące do gminy Grzybki.
Dobra te, na żądanie Józefy z Korytowskich Biernackiej, po Stanisławie Biernackim pozostałej wdowy, z dochodu od kapitałów utrzymującej się we wsi Małkowie zamieszkałej, zamieszkanie zaś obrane mającej, u Jana Daniela Wojciechowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, tamże zamieszkałego, który przymusową tychże dóbr sprzedażą kieruje, zajęte zostały, celem dokonania tejże sprzedaży, przeciwko wywłaszczonemu z nich dłużnikowi Kazimierzowi Mieszczańskiemu lekarzowi wolno praktykującemu w dobrach zajętych na wywłaszczenie z prawa zamieszkanie mającemu, w mieście zaś Kaliszu nateraz zamieszkałemu, przez akt Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 15 (27) Listopada 1872 roku sporządzony, a w dniu 9 (21) Grudnia t. r. Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie, oraz Filipowi Szmus Wójtowi gminy Grzybki na ręce Władysława Klimackiego Pisarza tejże gminy doręczony.
Następnie akt zajęcia wpisanym został do księgi wieczystej dóbr Głaniszew w dniu 23 Stycznia (4 Lutego) 1873 roku w dniu zaś 29 Stycznia (10 Lutego) tegoż 1873 roku do księgi przed Pisarza Trybunału na ten cel utrzymywanej.
Zajęte dobra są w posiadaniu właściciela Mieszczańskiego. Stanowią jednę niepodzielną całość, zawierają przestrzeni w przybliżonym sposobie podanej w gruntach ornych, łąkach, ogrodach, pastwiskach, oraz pod zabudowaniami i podwórzami, drogami i wygonami, pod wodami około włók 19, morgów 9 prętów 200, pod brzeziną zaś prętów 100, łącznie z dobrami zajęty został inwentarz żywy i martwy do gruntu przywiązany.
Przez dobra Głaniszew przechodzi droga bita od miasta Kalisza, do miasta Warty prowadząca, położone są w odległości wiorst 3 od miasta Warty, wiorst 34, od miasta Kalisza, i wiorst 13 od miasta Błaszki.
Kalisz d. 31 Stycznia (12 Lutego) 1873 r.
Asesor Kolegialny J. Migórski.
Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych w dniach 10 (22) Kwietnia, 24 Kwietnia (6 Maja) i 8 (20) Maja 1873 r. termin do temczasowego dóbr przysądzenia został na dzień 19 Czerwca (1 Lipca) 1873 r. godzinę 10 z rana oznaczony, który to termin na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń odbędzie się. Popierający sprzedaż za dobra Głaniszew podaje rs. 20,000 i od tej sumy licytacja się rozpocznie.
Kalisz d. 9 (21) Maja 1873 r.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.
W terminie tym dobra Głaniszew temczasowie Patronowi sprzedaż popierającemu za sumę rs. 20,000 przysądzone i termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 2 (14) Sierpnia 1873 r. godzinę 10 z rana oznaczony został.
Kalisz d. 19 Czerwca (1 Lipca) 1873 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski
Gdy termin powyższy spełzł, wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 10 (22) Lipca 1874 r. zapadłym termin do stanowczego przysądzenia na d. 22, Sierpnia (4 Września) 1874 r. wyznaczony został.
Kalisz d. 10 (22) Lipca 1874 r.
Skoczyński.

Zorza 1875 nr 27

Straszliwa klęska gradu od lat kilku nawiedzająca peryodycznie jedne i te same okolice, i w r. b dała się potężnie wielu właścicielom we znaki. Jak donosi gazeta „Kaliszanin”, na przestrzeni, jak mu doniesiono, 12 mil kwadratowych od Błaszek, w kierunku ku Sieradzowi, cała tegoroczna krestencya zniweczona do szczętu. Jako najgotkliwiéj dotknięte, bądź to gradobiciem, bądź orkanem, który poobalał budynki (głównie téż wiatraki), nazabijal koni i bydła, dosięgał tu i owdzie ogniem piorunowym domy i ludzi, wymieniono ośm majątków: Adamki, Łabędzie, Glowiszew, Gać, Kawęczynek, Kłocko, Brzeźnie, Kościerzyn i wiele innych. Słychać, iż większa część tych posiadłości, albo wcale nie była ubezpieczoną od gradobicia, albo téż ubezpieczenie to tylko co upłynęło, i pp. właściciele ociągali się z jego odnowieniem, i ciężko za to ukaranymi zostali.

Kaliszanin 1875 nr 49

Straszliwa klęska gradu dopiero od lat kil­ku nawiedzająca perjodycznie jedne i te same okolice, i w r. b. dała się potężnie wielu właści­cielom we znaki. Na przestrzeni, jak nam po­wiadano, 12 mil kwadr. od Błaszek, w kierunku ku Sieradzowi, cała tegoroczna krescencja zniwe­czona do szczętu. Jako najdotkliwiej dotknięte, bądź to gradobiciem, bądź orkanem, który poobalał budynki (głównie też wiatraki), nazabijał ko­ni i bydła, dosięgnął tu i owdzie ogniem pioru­nowym domy i ludzi, wymieniono nam majątki: Adamki, Łabędzie, Głowiszew, Gać, Kawęczynek, Kłocko, Brzeźnie, Kościerzyn i wiele innych. Sły­chać, iż większa część tych posiadłości albo wcale nie była ubezpieczoną od gradobicia, albo też ubez­pieczenie to tylko co upłynęło, i pp. właściciele ociągali się z jego odnowieniem, i ciężko za to ukaranymi zostali. Postaramy się o bliższe i pe­wniejsze szczegóły.

Kaliszanin 1875 nr 50

Straszna klęska gradobicia, połączona z uraganem, niszczącym drzewa, wiatraki, stodoły i t. d., przeszła w okolicy błaszkowsko-sieradzkiej w niedzielę d. 20 b. m. rano. Podług wiarogodnych, a tylko dotychczasowych wiadomości, ze szczętem oziminy zniszczone we wsiach: Wrzący, Kliczkowie małym, Gruszczycach, Wągłczewie, je­dnej części Łubny, Wróblewie, Noskach, Smardzewie, Kłocku, Lubanowie (folwark do Błaszek na­leżący), Smażkowie, Adamkach, Kociołkach, Kostrzewicach, Zawadach, Kwaskowie, Orzeżynie, Równy, Inczewie, Tubądzinie, w części Gaci Wartskiej, Łabędziach, jednym z folwarków Kalinowy, Chabierowie, w części Bartochowa, Małkowie, Bi­skupicach, Charłupi małej, Dzierlinie, Kościerzy­nie, Łosińcu, Zapuście, Wólce, Susze, w części Kobierzycka, Kawęczynku, Raczkowie, Zagajewie, Brudzewie, w części Głaniszewa i w Gołuchach. Od Kłocka burza ta miała zwrócić się szero­kim szlakiem ku Prażce, lecz bliższych wiadomo­ści nie posiadamy dotąd. Wiele z wymienionych dóbr nie było ubezpieczonych od gradobicia. W obec tak rozległej klęski, jakże smutno przypomnieć, że z wielkim trudem u nas zaszczepiać się daje kwestja stowarzyszeń zabezpieczających. Dotychczas wiemy o czterdziestu i jednym mająt­kach, w których znając miejscową produkcję, napewno przecięciowo liczyć możemy pojedynczą przeciętną stratę na 4 do 5 tysięcy rubli; repre­zentuje to kapitał przeszło 150,000 rs. w oziminach, a gdzież łąki zamulone, uniesione przez wo­dę trawy, kartofle, jarzyny? budynki, wiatraki, dachy poruinowane? Daje to wiele do myślenia, jeżeli zwrócimy uwagę na ciężary, powstające z ma­jących się wnosić podatków skarbowych, gmin­nych i t. d. Sądzimy, że Wyższa Władza zwróci uwagę na tak smutny stan obywateli, w skutek tej katastrofy, robiąc możebne ulgi w poborze podatków; zaś pp. obywatele ze swej strony zwró­cą szczególną pieczołowitość na biednych włościan, którzy do ostatniej ruiny tym nagłym ciosem klęski przywiedzionymi zostali, już to dając im możliwy zarobek, już to ułatwiając sposobność do niego, choćby czasowo, w dalszych stronach, ku czemu stosunki obywatelskie dopomódz mogą. Przeszkadzając działaniu wyzyskiwaczy z jednej strony, a dając możność pracy, z drugiej uchronią ich od rozwinięcia się złodziejstwa i rozboju, które zakrze­wiać się już potrafiły przed niedawnym czasem, jak tego smutne już doświadczenie dowiodło w Sie­radzkiem i Kaliskiem, w niektórych bliżej szossy położonych miejscowościach. Myśleć więc i rato­wać się wspólnemi siłami. Q

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Kurjer Warszawski 1875 nr 138


Klęska gradu, pisze „Kaliszanin", od lat kilku nawiedzająca perjodycznie jedne i te same okolice, i w r. b dała się potężnie wielu właścicielom we znaki. Na przestrzeni 12 mil kwadr: od Błaszek, w kierunku ku Sieradzowi, cała tegoroczna krescencja zniweczona do szczętu. Jako najdotkliwiej dotknięte bądź to gradobiciem, bądź orkanem, który poobalał budynki, głównie wiatraki, nazabijał koni i bydła, dosięgnął tu i owdzie ogniem piorunowym domy i ludzi, wymieniono nam majątki: Adamki, Łabędzie, Głowiszew, Gać, Kawęczynek, Kłocko, Brzeźnie, Kościerzyn i wiele innych. Słychać, iż większa część tych posiadłości albo wcale nie była ubezpieczona od gradobicia, albo też ubezpieczenie to tylko co upłynęło, a pp. właściciele ociągali się z jego odnowieniem i ciężko za to ukarani zostali. 

Dziennik Warszawski 1876 nr 11

N. D. 366. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż termin do regulacji spadków:
2. po Leonie Walewskim, co do własności dóbr Kuźnica, oraz sum rs. 2,000 i rs. 13,061 kop. 86, na dobrach Strobin, rs. 2,500, rs. 200 i rs. 30 na dobrach Łaszew, rs. 2.100 na dobrach Krzętle z okręgu Wieluńskiego, sum rubli 3,000 na dobrach Dąbrowa Wielka, rs. 4,000 na dobrach Nowa Wieś, w okręgu Sieradzkim.
Sum rs. 3,000 i 750 na dobrach Podole Górnem i Dolnem, rs. 3,000 na dobrach Przygoń, w okr. Sieradzkim.
Oraz rs. 7,500 na dobrach Głaniczew, w okręgu Wartskim położonych, na imię Leona Walewskiego zapisanych.
Oznaczone zostały na dzień 19 (31) Sierpnia 1876 r. Regulacje odbywać się będą przedemną w Kancelarji mojej w Kaliszu.
Kalisz d. 2 (14) Stycznia 1875 r.
Jan Daniel Wojciechowski.

Kurjer Warszawski 1892 nr 45

Pożar.
W d. 25-ym z. m ., w majątku Głaniszew nad Wartą, należącym do p. Golcza, zgorzała owczarnia murowana, a w niej 357 sztuk owiec, około 400 korcy zboża, rozmaite sprzęty i narzędzia gospodarskie.
Straty wynoszą przeszło 7,000 rs.; ubezpieczony był tylko budynek.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 46

= Kronika myśliwska.
Cielcach pod Wartą, w d. 4-ym b. m., na polowaniu u p. Stefana Kozłowskiego ubito 97 zajęcy i lisa. Królem łowów był p. Józef Gołcz z Głaniszewa.

Gazeta Kaliska 1904 nr 75

Pożar. W ubiegłą środę w Głaniszewie, pow. tureckiego, własności p. Marjusza Gołcza, późnym wieczorem spłonęła duża stodoła, zapełniona zbożem i sianem. Stało się to podczas nieobecności właściciela majątku, żona którego z domownikami zdołała jednak ocalić od pożogi inne budynki. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w drugiej stodole znaleziono tlejącą się już szmatę, co naprowadza na domysł, że pożar wynikł z podpalenia. Gdyby tego w porę nie spostrzeżono, straty byłyby o wiele znaczniejsze.


Łowiec Polski 1909 nr 4

Dnia 12 stycznia odbyło się polowanie w Głaniszewie, u państwa M. Golczów, na którem zabito 159 zajęcy, 26 kuropatw, 6 bażantów. Królem polowania był p. K. M. Po polowaniu odbyła się zabawa taneczna, która udała się znakomicie i przeciągnęła do 12 w południe.


Rozwój 1913 nr 167

Straszny wypadek. Wczoraj w majątku Głaniszew, położonym pod Sieradzem, będącym własnością p. M. Goltza, fornal dworski, Antoni Woźniak, lat 40, popędzając konie w młocarni, porwany został za ubranie wałem transmisyjnym, który kilkakrotnie z nim się obrócił. Nim konie zdołano zatrzymać, nieszczęśliwy doznał złamania kręgosłupa i żeber.

Przywieziony koleją na dworzec kaliski, a następnie przez Pogotowie do lecznicy dr. Wattena na ul. Podleśną, walczy obecnie ze śmiercią.

Obwieszczenia Publiczne 1919 nr 89

Sąd pokoju Ustkowski w Warcie, okr. sąd. Kaliskiego, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje zbiegłych Walentego Wieruckiego i Franciszka Grabowskiego, nieżonatych, obu w wieku od 20—24 lat, ostatnio zamieszkałych we wsi Głaniszewie, gm. Grzybki, pow. Tureckiego, oskarżonych z art. 581 K. K.
Rysopisy poszukiwanych — nieznane.

Osoby, którym wiadome jest miejsce pobytu poszukiwanych, winny powiadomić o tem władze sądowe i policyjne. 

Rozwój 1921 nr 351

— Ujęcie bandytów.
W dniach 17, 18 i 19 grud. przodownik służby śledczej, Wacław Malisz, ujął zorganizowaną szajke bandytów, która dokonała w powiecie Sieradzkim w ostatnich czasach osiem napadów bandyckich.
Ujęci zostali:
1) Andrzej Sanda, herszt bandy, zam. we
wsi Chabirów, gm. Staw pow. Kaliskiego.
2) Paweł Plajzer, zam. w Kaliszu przy ul. Asnyka 87.
3) Michał Wiernicki zam. we wsi Głaniszczew gm. Grzybki pow. Tureckiego.
4) Antoni Mośniak zam. we wsi Raczków
gm. Bartochów, pow. Sieradzkiego.
5) Zygmunt C...ypczyński* bez stałego miejsca zamieszkania dotychczas nie ujęty.
Wszyscy ujęci przyznali się do zarzuconych im napadów.
Oprócz wyżej wymienionych bandytów zostali aresztowani: Marcin Wasilewski, zam, w, wsi Charbirow gm. Staw, pow. Kaliskiego oskarżony o przechowywanie rzeczy zrabowanych i ukrywanie bandytów, oraz Katarzynę Strzelecką zam. w kol. Wągłczew gm. Wróblew, za ułatwienia bandytom dwóch napadów.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Echo Tureckie 1924 nr 8

Komisje Szacunkowe do podatku majątkowego na pow. turecki.
W okręgu wymiarowym pow. tureckie­go będą czynne dwie Komisje Szacunko­we do podatku majątkowego, a mia­nowicie:
Komisja l., obejmująca obszar miasta Turka i gm.: Pęcherzew, Piętno i Skar­żyn.— W skład komisji wchodzą członkowie: (...)
Komisja II., obejmująca obszar miast: Dobry i Uniejowa, oraz gm. Biernacice, Goszczanów, Grzybki, Kościelnica, Kowale Pańskie, Lubola, Malanów, Niewiesz, Niemysłów, Ostrów-Wartski, Piekary, Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola-Świniecka i Zelgoszcz. W skład komisji wchodzą CZŁONKOWIE:
1. Rutka Andrzej z wsi i gminy Pieka­ry 2. Moszczyński Józef z Dobry, 3. Szy­mański Bolesław z Uniejowa, 4. Boczek Ignacy z Dobry, 5. Skrzyński Ignacy z Krask gm. Zelgoszcz, 6. Golcz Marjusz z Głaniszewa gm. Grzybki, 7. Zgoda Stanis­ław z Kobylnik gm. Biernacice, 8. Mazur Michał z Grzybek, 9. Czyżo Ignacy z Ost­roska gm. Kościelnica, 10. Jóźwiak Fran­ciszek z Luboli, 11. Szafarz Wojciech z Wielenina gm. Kościelnica 12. Pawiak Jan z Goszczanowa 13. Doniak Józef z Drozdowa gm. Wola-Świniecka, 14. Adamczyk Władysław z Feliksowa gm. Malanów, 15. Zdrojewski Adam z Lipnicy gm. Niewiesz.
Zastępcy członków.
1.Bednarek Stanisław z Piekar 2. Sera­fin Piotr z Klonowa gm. Ostrów Wartski, 3. Płóciennik Jan z Malanowa 4. Olszew­ski Mikołaj z Pęgowa gm. Zelgoszcz, 5. Warych Tomasz z Orzeszkowa gm. Kościelnica 6. Napieraj Piotr z Popowa gm. Niemysłów 7. Kociurski Stanisław z Kik gm. Wola-Świniecka 8. Miniszewski Ignacy z Kozanek Podleśnych gm, Zelgoszcz 9. Szkop Sine z Dobry, Szklarek Wawrzyniec z Ziemięcina gm. Tokary, 11. Opas Mie­czysław z Chorzepinka gm. Zelgoszcz, 12 Ścibior Szczepan z Uniejowa, 13 Gaw­roński Henryk z Uniejowa, 14. Stefankiewicz Bolesław z Uniejowa, 15. Rutecki Jó­zef z Goszczanowa.
Obie powyższe Komisje Szacunkowe urzędować będą w siedzibie Urzędu Skar­bowego podatków i opłat skarbowych w Turku.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 22

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Głaniszew z dnia 9 czerwca 1925 roku w przedmiocie scalenia gruntów wsi Głaniszew w gminie Grzybki, powiecie Tureckim położonej, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 20 października 1926 roku (sprawa Nr. R. 103/25), postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Głaniszew z dnia 9 czerwca 1925 roku, wyrażony w formie uchwały, w przedmiocie scalenia ich gruntów, zatwierdzić, 2) ustalić obszar scalenia w granicach: a) gruntów tabelowych wsi Głaniszew o powierzchni około 60 ha.i b) gruntów z dóbr Kępina vel Głaniszew A, o powierzchni około 82 ha., c) części gruntów z dóbr Głaniszew o powierzchni około 36 ha.

OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI.

Echo Tureckie 1928 nr 10

Pożar.

W dniu 19 lutego r. b. o godz. 21 we wsi Głaniszew, gm. Grzybki, pow. Turec­kiego, wybuchł pożar w stodole Marcinia­ka Michała, która spłonęła wraz ze zbożem w słomie i paszą, oraz narzędziami rolniczemi. Ze stodoły Marciniaka pożar przeniósł się na stodołę sąsiada jego Kacz­marka Franciszka, napełnioną zbożem, któ­ra również spłonęła. Spalone stodoły były asekurowane (ubezpieczone) w Polskiej Dy­rekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, zaś zbo­że miał ubezpieczone tylko Marciniak.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

OGŁOSZENIE
POWIATOWEGO STAROSTY W KALISZU o rejestracji Spółek Wodnych.
Stosownie do art. 222 (4 i 5) Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 r. w brzmieniu ustalonem Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 13. IV. 28 (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z 1928 r.) — ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących Spółek Wodnych:
32) Dnia 20 października 1928 r. Spółka Wodna „Czartki Głaniszew" z siedzibą w Głaniszewie — statut uchwalono dnia 20 października 1928 r.
Celem powyższych Spółek jest osuszenie gruntów członków Spółek według projektów technicznych przedłożonych starostwu Powiatowemu w Kaliszu.
Statuty Spółek ułożone zostały ściśle według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 30. VII. 1923 r. Nr. V-417/23 (Monitor Polski Nr. 196 poz. 225) tak co do warunków i formy zwoływania zgromadzeń członków, jak i sposobu dokumentowania powziętych przez to zgromadzenie uchwał, tudzież spraw, mających podlegać uchwale Zgromadzenia członków oraz form obwieszczeń Spółek.
Kalisz, dnia 6 grudnia 1928 r.
Starosta wz. (—) S. Namysłowski


Echo Tureckie 1928 nr 38

Dział ogłoszeń.
Komornik.
Komornik przy Sądzie Okr. w Kaliszu K. Karkowski, zam. w m. Turku obwiesz­cza, że w dniu 8 października 1928 r. o godz. 11 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Turku, odbędzie się sprzedaż przez licytację publicznę "dwóch osad włościań­skich, położonych we wsi Głaniszew, gm. Grzybki, zapisanych do tab. likw. pod Nr. 9 i 10. ogólnej przestrzeni 5 mor. 241 pr., należących niepodzielnie do Józefy Bogusowej, Kazimiery i Jana Nowickich, Wincentego i Marjanny małż. Michalaków i do Franciszka i Józefy małż. Kaczmarków, na których to osadach znajdują się następują­ce zabudowania: dwa domy z drzewa i obórka—kryte słomą.
Osady, urządzonej księgi hipotecznej nie mają, w zastawie ani dzierżawie nie znaj­dują się, żadnemi długami lub alimentami obciążone nie są, zostały wyznaczone na sprzedaż stosownie do uchwały Rady fami­lijnej z dn. 8 kwietnia 1926 r., zatwierdzo­nej decyzją Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 6 maja 1926 r. Nr. L. I. 95 | 26 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 3000 zł., przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadjum w sumie 300 zł. i świadectwo o pochodzeniu włoś­ciańskim.

Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u Komornika prowadzącego sprzedaż, a w dniu licytacji w Sądzie Pokoju w Turku.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 52

Licytacje.
Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, zamieszkały w m. Turku obwieszcza, że w dniu 8 października 1928 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną dwóch osad włościańskich, położo­nych we wsi Głaniszew, gminie Grzybki, zapisanych do tab. likw. pod Nr. 9 i 10, ogólnej przestrzeni 5 morgów 241 pr., należących niepodziel­nie do Józefy Bogusowej, Kazimiery i Jana Nowickich, Wincentego i Marjanny małż. Michalaków i do Franciszka i Józefy małż. Kaczmar­ków, na których to osadach znajdują się następujące zabudowania: dwa domy z drzewa i obórka z drzewa, kryte słomą.
Osady urządzonej księgi hipotecznej nie mają, w zastawie ani dzierżawie nie znajdują się, żadnemi długami lub alimentami obciążone nie są, zostały wyznaczone na sprzedaż stosownie do uchwały rady fa­milijnej z d. 8 kwietnia 1926 r., zatwierdzonej decyzją sądu okręgowego w Kaliszu z dnia 6 maja 1926 r. Nr. Z. I. 95/26 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 3000 zł., przystępu­jący do licytacji obowiązany jest złożyć vadjum w sumie 300 zł. i świa­dectwo o pochodzeniu włościańskiem.
Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika prowadzą­cego sprzedaż, a w dniu licytacji w sądzie pokoju w Turku.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a

Dnia 8 września 1928 roku.
9310. „Marcin Olejnik", sklep spożywczy i sprzedaż wyrobów ma­sarskich w Głaniszewie, gm. Grzybki, pow. tureckiego. Właśc. Marcin Olejnik, zam. tamże,
9313. „Anna Bogus", sklep spożywczy i sprzedaż wyrobów masar­skich we wsi Głaniszewie, gm. Grzybki, pow. tureckiego. Właśc. Anna Bogus, zam. tamże.

Echo Tureckie 1929 nr 44

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 11 Listopada 1929 r. o godz. 10 rano w Głaniszewie gminie Grzybki będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Ignacego Zawiasy składający się z jałówki, 2 byczków i t. p. oszacowa­ny do sprzedaży na sumę 440 zł., którego opis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Nr. spr. E. 452-28

Echo Tureckie 1929 nr 47

Z Sądu.
Zbiorowa kradzież zboża.
Właściciel folwarku Głaniszew p. Golcz posiadał duże przestrzenie ziemi obsianej żytem, które w tym roku dopisało rolni­kom wielką obfitością. Dozorcą majątku był polowy Michał Saganowski, mając głównie za obowiązek pilnowania zbiorów. Tym­czasem, gdy żyto zostało posieczone i usta­wione w mendle, w okresie od 26 lipca do 4 sierpnia, jakkolwiek administracja mająt­ku nie zdążyła jeszcze zwieść go do sto­dół, zniknęła część zboża. Powiadomiono niezwłocznie posterunek policji w Goszcza­nowie o wypadku i przeprowadzone szcze­gółowo dochodzenie ustaliło, iż korzystając z zezwolenia polowego Saganowskiego, po­rą nocną przychodzili różni ludzie z powia­tów Tureckiego i Kaliskiego, zabierali z po­la żyto i przenosili na sąsiednie grunta na­leżące do gospodarzy wiejskich. Następnie podczas dnia przyjeżdzali parokonnymi wozami, zwozili nagromadzone zboże i już ja­ko swoje dostawiali do domów, nie kryjąc się w zupełności. Tym więc sposobem, w przeciągu 8 dni folwark Głaniszew został niemal doszczętnie ogołocony z tak ważne­go produktu, jakim jest w życiu gospodarczem żyto. Zapytany Saganowski dlaczego pozwalał świadomie na dokonywanie kra­dzieży odparł, że ponieważ p. Golcz jest człowiekiem zamożnym, a ludzie którzy prosili go o pomoc są biedni — przeto litując się nad ich niedolą, nie czynił im sprzeci­wu gdy zabierali cudzą własność. Podczas rewizji dokonanej u różnych podejrzanych osobnikow w gminach Grzybki i Staw, ode­brano skradzionego żyta zaledwie 9 wozów reszty odnaleźć już nie można było z po­wodu zbyt spóźnionego zameldowania w policji. Złoczyńcy których zdołano wykryć zapytywani czemu dopuszczali się bezpraw­nego zaboru zboża, oświadczyli, że jak tu nie mieli brać gdy nikt im tego nie wzbra­niał, są przytem oni biedni, a chcieliby po­siadać na zimę zapas mąki. Podobnie filo­zoficzny sposób rozumowania oczywiście policji nie przekonał i zwolennicy podziału cudzej własności pociągnięci zostali do od­powiedzialności karnej.
Na rozprawie sądowej ośmiu z pośród nich przyznało się do winy ze skruchą, prosząc o zawieszenie wykonania kary, ponie­waż prowadzili się dotychczas nienagannie, a jeżeli żyto skradli, to tylko korzystając z bezinteresownej uczynności polowego. Reszta oskarżonych wypierała się współ­udziału w występku. Przesłuchany w cha­rakterze świadka posterunkowy p. Król potwierdził okoliczności ustalone na dochodzeniu policyjnem, dodając że w ro­ku ubiegłym nocną porą, nieznani ludzie również napadli na tereny folwarku Głaniszew w celu kradzieży zboża, a gdy spo­strzegli policję, to nietylko że nie cofnęli się lecz jeszcze ostrzeliwali się z karabinów wojskowych., dopiero po nadejściu posił­ków policyjnych zbiegli w różnych kierun­kach. Przedstawiciel policji, komendant po­sterunku z Turku p. Podchorodecki scharakteryzowawszy trudne położenie ziemian zmuszonych pracować na roli w otoczeniu osobników żyjących jedynie z cudzej wła­sności, prosił o surowe ukaranie przestęp­ców.
Sąd Grodzki w Turku, ze względu na dotychczasową niekaralność oskarżonych, skazał 8 z nich po sześć tygodni więzienia, jednego na miesiąc więzienia, a pozostałych uniewinnił z braku dowodów.
Zbiorowe napady na dwory, obywateli ziemskich przypominają nam system i zwy­czaje iście bolszewickie, gdzie nietylko że rabowano majątek cudzy, lecz i nie szczę­dzono nawet i życia ludzkiego. W przytoczo­nym powyżej wypadku napastnicy tłuma­czyli się, że im polowy pozwalał zabierać zboże i że to czynił nawet bezinteresownie lecz trudno w to uwierzyć aby człowiek biedny tak jak i oni, bezpłatnie ryzykował swojem stanowiskiem, wiedząc doskonale, iż po wykryciu kradzieży zostanie usunięty z posady, co też w istocie i miało miejsce. Najprawdopodobniej była to dobrze zorga­nizowana grupa ludzi łącznie z polowym, mająca na swojem sumieniu również i zeszłoroczny zbrojny napad na tereny fol. Głaniszew.

Podobnie masowe kradzieże są zastrasza­jącym objawem w naszem życiu powojennem i budzą w umyśle każdego rozumne­go człowieka poważne i smutne refleksje: gdzie należy szukać istoty powstania zła, jak zapobiedz temu i co ludność skłania do powyższych czynów. M. C.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO TURECKIEGO
z dnia 16 lutego 1931 roku
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu tureckiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
38. Golcz Marjusz, m. zam. i postoju Głaniszew, gm. Grzybki, samochód osob. Nr. rejestr. 82507;
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa powiatowego tureckiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Za Starostę Powiatowego
(—) Dr. Pajdak
Zastępca Starosty.

Echo Tureckie 1933 nr 16

Pożary w powiecie
W dniu 27 marca 1933r. o godz. 16.30 w majątku Głaniszew, gm Grzybki, pow. tureckiego, wynikł pożar, od którego na szkodę właściciela tegoż majątku Golcza Marjusza spaliła się obora murowana. Z inwetarza żywego spaliło się, 29 sztuk owiec i 3 stuki jałowizny. Od palącej obory ogień przeniósł się na sąsiednią stodołę gospodarza Bogusa Józefa, która spłonęła doszczętnie wraz z narzędziami rolniczemi i paszą. Ogólne straty wyrżądzone przez pożar wynoszą 12.000 zł.
Pożar powstał wskutek nieostrożnego zaprószenia ognia przez robotników folwarcznych, pracujących w podwórzu.
W akcji ratowniczej brały udział straże pożarne, z Witowa, Cielc, Grzybek, Ziele­nina, pow. tureckiego, Warty, pow. sieradz­kiego i Zgajewa, pow. kaliskiego.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
12. Głaniszew, obejmującą: wieś Głaniszew, folw. Głaniszew i kol. Kępina.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1933 nr 44

Pożary w powiecie Tureckim.

W dniu 30 września r.b. we wsi Głaniszew, gm. Grzybki, pow. tureckiego wynikł pożar, od którego na szkodę Strzelczyka A. spaliła się sterta owsa i stodoła z zbożem. Straty wynoszą ok. 2000 zł. Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia przez domowni­ków poszkodowanego.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.

Sekcja II.
9. Wierzycieli hipotecznych dóbr GŁANISZEW, powiatu tureckiego, a mianowi­cie: 1) Samuela Borenszteina, 2) Dawida Szenkera.


Echo Sieradzkie 1933 7 listopad

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Okręgowego w Sieradzu rewiru II, z siedzibą w Warcie zam. w Warcie przy ul. 3 Maja pod Nr. 14 K. Sobolewski, na mocy art. 602, 603, 604, Kod. Post. Cyw. oraz 1030 Ust. Post. Cyw. ogłasza, że odbędą się następujące sprzedaże u niżej wymienionych:
w dniu 13 listopada 1933 r. o godzinie 13-tej u Władysława Ottomańskiego wierzyciela Bohdana Zakrzewskiego w maj. Poprężniki gm. Goszczanów z następujących ruchomości: maszyny parowej t. zw. lokomobili i młockarni, oszacowanych na sumę 900 zł.,
w dniu 15 listopada 1933 r. o godzinie 12, u Leona Gorczyckiego zam. w Woli Miłkowskiej gm. Ostrów-Warcki z następujących ruchomości: 24 wozów żyta w słomie, oszacowanych na sumę zł. 504.
w dniu 21 listopada 1933 r. o godzinie 9. u Marjusza Golcza zam. w maj. Głaniszew, gm Grzybki następujących ruchomości: 75 metrów żyta w słomie oszacowanych na sumę zł. 1125,
Ruchomości wyżej wymienione zostały zajęte celem zaspokojenia następujących wierzycieli:
Bohdana Zakrzewskiego, Banku Polskiego w Kaliszu, Syn[a] Jakóba Szkopa, Pomorskiego Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego w Toruniu, Fabryki Chemicznej w Katowicach i Maurycego Szwarcberga.
Powyższe ruchomości oglądać można pod wskazanym adresem w dniu sprzedaży.
Warta, dnia 3 listopada 1933 roku.
Komornik:
(—) K. Sobolewski.

Echo Tureckie 1934 nr 13

Po krowę z pow. sieradzkiego do powiatu tureckiego.
W nocy z dnia 18 na 19 marca r. b. w majątku Głaniszew, gminy Grzybki, powia­tu tureckiego, na szkodą Mroza Jakóba, zo­stała skradziona krowa przez niewiadomych sprawców. Zawiadomiona o tem policja udała się w pościg za sprawcami, w czasie którego funkcjn. P.P. z Posterunku w Goszczanowie, zatrzymali sprawcę wraz z skra­dzioną krową w powiecie wieluńskim. Kro­wę oddano poszkodowanemu, a złodzieja w osobie Przybyłka Józefa, lat 31, ze wsi Grabostaw powiatu sieradzkiego osadzono w areszcie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
10) XI. Powiat Turecki.
W pkc. 2 — gm. Grzybki: w grom. Głaniszew, wpisać należy jednostki: „kol. Głaniszew", „kol. Głaniszew-Kępina „A", „folw. Głaniszew".
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 1

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 7. I. 1937 r. Nr. RU. VII-1/5/t/6/1/37
o dokonanym scaleniu gruntów wsi Głaniszew.
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), w brzmieniu nadanym art. 12 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), tudzież na podstawie art. 33 powołanego rozp. z dn. 11 lipca 1932 r. niniejszym Urząd Wojewódzki obwieszcza, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Głaniszew, gm. Grzybki, pow. tureckiego nowoutworzone kolonie, wykazane na planie i w dowodach
pomiarowych, sporządzonych w r. 1930 przez mierniczego przysięgłego Wincentego Rutkowskiego z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz osób niżej zapisanych:
1. Roman i Jadwiga m. Janczak, nr. działek 105, 6, 3 o pow. w ha 3.5366, 0.1137, 0.6155.
2. Jadwiga Janczak, nr. działki 104 o pow. w ha 2.5615.
3. Roman Janczak, nr. działki 4 o powierzchni w ha 0,1575.
4. Łukasz i Marianna m. Rędziak, nr. działek 113, 50, 7 o pow. w ha 3.1507, 1.0277, 0.1110.
5. Łukasz Rędziak, nr. działki 112 o powierzchni w ha 2.5828.
6. Michał i Marianna Marciniak, nr. działek 9, 73, 74 o pow. w ha 0,0984, 6,9154, 1,9501.
7. Marianna Marciniak, nr. działki 72 o powierzchni w ha 4.2721.
8. Franciszek i Marianna m. Cybulscy, nr. działek 63, 10 o powierzchni w ha 2.0087, 0.1528.
9. Franciszek Cybulski, nr. działki 62 o powierzchni w ha 1.9596.
10. Michał i Anna m. Bogus, nr. działek 124, 12 o powierzchni w ha 2.0437, 0.1182.
11. Stanisław Bączkiewicz i Marianna Grzelczyk, nr. działek 118, 13 o pow. w ha 1.5938 0.1502.
12. Stanisław Bączkiewicz, nr. działki 117 o powierzchni w ha 0.9622.
13. S-wie po Franciszku Grubercie: córka Helena Grubertówna w 1/2 części, córka Zofia Grubertówna w 1/2 części, wdowa Marianna Grubert dożywocie w 1/3 części, nr. działek 108, 14 o powierzchni w ha 1.7089, 0.1318.
14. Franciszek i Józefa m. Kaczmarek, nr. działek 111, 8 o pow. w ha 1.4930, 0.1314.
15. Franciszek Kaczmarek, nr. działki 110 o powierzchni w ha 1.4009.
16. Franciszek i Józefa m. Kaczmarek w 6/24 częściach, Wincenty i Marianna m. Michalak w 6/24 częściach, s-wie po Marcjannie Nowickiej: syn Jan Nowicki w 4/24 częściach, córka Kazimiera Nowicka w 4/24 częściach, córka Józefa z Nowickich Bogus w 4/24 częściach, nr. działek 109, 15 o pow. w ha 3.0250, 0.1341.
17. Franciszek Urbaniak, nr. działek 68, 16, 69 o pow. w ha 1.6837, 0.1204, 1.9383.
18. Ignacy Dorabiała, nr. działek 81, 17 o powierzchni w ha 1.7003, 0.1294.
19. Józef Kuźniarek, nr. działek 119, 47 o powierzchni w ha 2.1016, 0.3505.
20. Józef Napieralski, nr. działek 64, 18, 65 o powierzchni w ha 1.6236, 0.1324, 3.4040.
21. Wincenty Zawiasa, nr. działek 77, 5, 75, 76 o powierzchni w ha 1.3231, 0.9012, 2.6844, 1.3782.
22. S-wie po Tomaszu Ignaczaku: syn Tomasz Ignaczak w 79/240 częściach, Franciszka z Michalaków Ignaczak w 75/240 częściach, syn Michał Ignaczak w 54/240 częściach, córka Janina Ignaczak w 24/240 częściach, córka Marianna Ignaczak w 4/240 częściach, córka Stanisława Ignaczak w 4/240 częściach, wdowa Marianna ze Szmajów Ignaczakowa ma dożywocie w 1/4 części, nr. działek 120, 19 o pow. w ha 2.0288, 0.0745.
23. Anna Bogus, nr. działek 84, 20 o powierzchni w ha 1.6421, 0.0756.
24. Adam i Antonina m. Walczak, nr. działek 100, 48, 99, 21 o powierzchni w ha 2.4222, 0.5040, 1.5178, 0,0769.
25. Stefan i Józefa m. Ciamciaki oraz Ignacy Ciamciak, nr. działek 94, 22, 95, 58 o powierzchni w ha 2.9261, 0.1746, 4.8080, 0.6998.
26. Jakób Ignaczak, nr. działek 90, 23, 91, 38 o pow. w ha 1.6578, 0.1334, 7.8357, 0.7830.
27. S-wie po Janie Jareckim: Józef i Józefa Leśniczakowie, nr. działek 85, 41, 25 o pow. w ha 1.4843, 0.2244, 0.1580.
28. Szczepan Bogus, nr. działek 107, 26 o powierzchni w ha 2.8200, 0.2716.
29. Marcin i Stanisława m. Michalak, Katarzyna Michalak, Stanisław Michalak i Wiktoria Michalak, nr. działek 122, 11 o powierzchni w ha 1.5707, 0.1036.
30. S-wie Rocha i Marianny Zawiasa: Zygmunt Wężykowski w 6/20 częściach, Franciszka z Zawiasów Wężykowska w 6/20 częściach, Franciszek Zawiasa w 4/20 częściach, Jan Zawiasa w 4/20 częściach, wdowa Zofia Zawiasa ma dożywocie w 1/6 części w stosunku do całości na gruncie Zygmunta i Franciszki małż. Wężykowskich, nr. działek 66, 27 o powierzchni w ha 1.6890, 0.0938.
31. S-wie Rocha Zawiasy: córka Franciszka z Zawiasów Wężykowska w 3/10 częściach, Zygmunt Wężykowski w 3/10 częściach, syn Franciszek Zawiasa w 2/10 częściach, syn Jan Zawiasa w 2/10 częściach. Wdowa Zofia Zawiasa ma dożywocie w 1/6 części, nr. działki 67 o powierzchni w ha 2.1125.
32. S-wie po Józefie Pyraszku: córka Marianna Pyraszkówna w 1/4 części, syn Józef Pyraszek w 1/4 części, córka Józefa Pyraszkówna w 1 /4 części, syn Franciszek Pyraszek w 1/4 części. Wdowa Antonina Pyraszkowa ma dożywocie w 1/5 części, nr: działek 86, 42, 28 o pow. w ha 1.6206, 0.2320, 0.0954.
33. Walenty i Katarzyna m. Bogus oraz Józef Bogus, nr. działek 123, 29 o powierzchni w ha 1.7037, 0.0970.
34. Antoni i Józefa m. Strzelczyk oraz Marianna Strzelczyk, nr. działek 70, 30 o pow. w ha 1.5190, 0.0988.
35. Antoni Strzelczyk, nr. działek 71, 56 o powierzchni w ha 2.7173, 0.5873.
36. S-wie po Franciszku Ignaczaku: Michał w 3/8 częściach i Helena z Baranowskich w 3/8 częściach, małż. Ignaczakowie, Stanisław Ignaczak w 1/8 części i Władysława Ignaczakówna w 1/8 części. Wdowa Marianna z Walochów Ignaczakowa ma dożywocie w 1/10 części, nr. działek 80, 31 o pow. w ha 1.5080, 0.1006.
37. Jan i Jadwiga m. Michalak, nr. działek 121, 32 o pow. w ha 1.8604, 0.1021.
38. S-wie po Rochu i Stanisławie m. Wzgarda Vel Zgarda; Michał
w 5/10 częściach i Franciszka w 3/10 częściach małż. Wzgarda vel Zgarda, Marianna Wzgardówna vel Zgardówna w 2/10 częściach, nr. działek 83, 33 o powierzchni w ha 1.3492, 0.1298.
39. Antoni i Marianna m. Napieralscy, nr. działek 116, 34 o powierzchni w ha 1.5159, 0.1309.
40. Antoni Napieralski, nr. działek 115, 46 o powierzchni w ha 2.4568, 0.5362.
41. Józef i Stanisława m. Fret oraz Michalina Wiśniewska, nr. działek 40, 35 o pow. w ha 1.5691, 0.1349.
42. Józef Jackowski i Marianna Jackowska, nr. działek 102, 36 o pow. w ha 1.4441, 0,1374.
43. Michalina Jackowska, nr. działek 103, 39 o powierzchni w ha 2.3206, 0.2847.
44. Józef Jackowski, nr. działki 101 o pow. w ha 0.9388.
45. Teofil i Antonina m. Ignaczakowie, nr. działki 88 o pow. w ha 0.6172.
46. Teofil Ignaczak, nr. działek 87, 43, 24 o powierzchni w ha 1.5987, 0.2505, 0.0884.
47. S-wie po Pawle i Michalinie małż. Szewczyk: Władysław Kuźniarek i Marianna Pyraszek, nr. działek 82, 37 o pow. w ha 0.9188, 0.1394.
48. Rozalia Koszel, nr. działek 96, 54 o pow. w ha 2.3951, 0.2471.
49. Jadwiga Józefiak, nr. działek 93, 57 o powierzchni w ha 3.2425, 0.3191.
50. Franciszek i Józefa m. Połowczykowie, nr. działek 79, 55 o pow. w ha 4.1183, 0.6394.
51. Marianna Sobczak i Wojciech Kuźniarek, nr. działek 98, 49 o powierzchni w ha 4.6141, 0.4237.
52. Elżbieta Stępień, nr. działek 114, 53 o powierzchni w ha 2.4309, 0.3056.
53. Roch Szczepaniak, nr. działek 97, 52 o powierzchni w ha 2.5397, 0.3071.
54. Roch i Stanisława m. Józefiak, Katarzyna Józefiak, Helena Józefiak i Walenty Józefiak, nr. działki 2 o powierzchni w ha 2.8457.
55. Ignacy i Marianna m. Zawiasa, nr. działek 92, 45 o powierzchni w ha 9.4189, 0.8134.
56. Józefa Raszewska, nr. działek 78, 51 o pow. w ha 2.2111, 0.6937.
57. Ignacy i Józefa m. Janiak, nr. działki 60 o powierzchni w ha 3.7814.
58. Ignacy Janiak, nr. działek 44, 61 o powierzchni w ha 0.1759, 1.3917.
59. Grunty ukazowe wydzielone ze wspólnoty pod budowę szkoły wsi Głaniszew, nr. działki 89 o powierzchni w ha 0.5922.
Grunty hipoteczne wydzielone z maj. Głaniszew pod budowę szkoły wsi Głaniszew, nr. działki 125 o powierzchni w ha 0.2684.
Jednocześnie Urząd Wojewódzki zawiadamia, że o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych wsi Głaniszew, to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 31. III. 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), prawomocne orzeczenie zatwierdzające projekt scalenia łącznie z odnośnymi dowodami pomiarowymi w braku lepszych tytułów będzie podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób, wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
Za Wojewodę:
(—) M. Grąbczewski

Kier. Oddziału Urządzeń Rolnych.


Echo Tureckie 1937 nr 25

Pan Premier w Turku i pow. tureckim.
W ub. tygodniu —jak donosiliśmy—do­konał P. Premier Gen. Sławoj - Składkowski wizytacji m. Turku i części tureckiego powiatu. Wizytacja pozostawała w związ­ku z otwarciem przez P. Premiera w dniu 8 b.m Wystawy "Praca i Kultura Wsi" w Liskowie. W dniu 9 b.m. o godz. 8 rano Pan Premier w otoczeniu p. Wojewody Hauke Nowaka i Starosty Powiatowego p. Sulkowskiego wyjechał z Kalisza i udał się w powiat turecki. Wizytacja p. Premiera trwała cały dzień.
Itinerarium i plon jej w naszym powiecie przedstawia się następująco: P. Premier zatrzymał się najpierw we wsi Głaniszewie, na terenie gm. Grzybki, gdzie zwiedził remizę Straży Pożarnej. Stwierdziwszy ład, Pan Premier wyraził swe zadowolenie sołtysowi i wręczył mu 50 zł. oraz 200 zł. na kupno beczkowozu dla wsi. Z Głaniszewa udał się p. Premier do gm. Grzybki, gdzie z zainteresowaniem oglądał budującą się z funduszu T.P.B.P.S.P. oraz dotacje Pana Premiera, szkołę w Ustkowie, na którą złożył dar w wysokości 500 zł.
Opuściwszy Grzybki, p. Premier zatrzy­mał się w Jeziorsku. Tu dokonał szczegółowej lustracji gminy i zwiedził budującą się remizę Straży Pożarnej. (...).


Echo Tureckie 1938 nr 11

Kradzieże
W nocy na 5 marca rb. na szkodę Do­rabiały Ignacego, zamieszkałego we wsi Głaniszew, gm. Jeziorsko, nieujawnieni dotych­czas sprawcy dokonali kradzieży jednej świ­ni, wagi okło 90 klg. i 15 kur, łącznej wartość 100 zł.
W odległości około 400 metrów od za­budowań poszkodowanego, sprawcy świnię zabili, zabierając z sobą tylko czyste mięso.


Echo Tureckie 1938 nr 15

Ze Sądu.
Zuchwała kradzież.
Mieszkańcy wsi Rozdziały, powiatu Sie­radzkiego, Jan Grabarek, Józef Sałata i Jan Jackowicz, jakkolwiek ludzie już dorośli, nie mieli stałego zajęcia, a w związku z tym i utrzymania. Odzież i obuwie coprawda posiadali w stanie dobrym, na zabawach ta­necznych bawili się ładnie, lecz poza tym nic więcej już nie mieli. Postanowili oni zaopatrzyć się choć w artykuły żywnościo­we, które wystarczyłyby im na dłuższy prze­ciąg czasu. W swoim powiecie nie chcieli tak, jak się wyrazili, zrobić "grandy", gdyż z miejscową policją zatargów dotychczas nie mieli, karani sądownie nie byli i pro­wadzili się zupełnie nienagannie.— Nato­miast co do sąsiedniego powiatu Tureckie­go, nie mieli oni najmniejszych zastrzeżeń, bo to przecież—według ich pojęcia—są już obcy ludzie i wogóle urzęduje inna policja niż w powiecie sieradzkim.
W czasie rozmów z sąsiadami dowiedzieli się oni, że we wsi Głaniszew, powiatu tureckiego, mieszka zamożny gospodarz Ig­nacy Dorabiała, który posiada kilka utuczo­nych świń oraz dużą ilość kur.
Zapoznawszy się uprzednio z terenem, postanowili oni którejkolwiek nocy, gdy będzie zupełnie ciemno, wybrać się do zagrody Dorabiały i zabrać mu jedną świ­nię i trochę drobiu. Plan ten urzeczywist­nili 5 marca b.r., bowiem w nocy Graba­rek, Sałata i Jackowicz, zaopatrzeni w du­że worki i nóż rzeźnicki, przyszli w pod­wórze Dorabiały, niezauważeni przez niko­go. Otworzyli ostrożnie chlew, wypędzili jedną świnię, poczym otworzyli drwalnik, naładowali w worek kilkanaście kur i opu­ścili podwórze wraz ze zdobyczą. Za wsią Głaniszew zatrzymali się w polu w pobli­żu kanału, w celu podziału łupu.— Tutaj przedewszystkiem zabili świnię, aby nie kwi­czała, potem poćwiartowali ją na trzy czę­ści, zabierając po jednej każdy; to samo uczynili z kurami. Wszystkie te czynności wykonali szybko i nadzwyczaj cicho, aby nie zwrócić na siebie najmniejszej uwagi, poczem obmyli ręce w kanale, zarzucili so­bie worki ze zdobyczą na plecy i powró­cili do wsi Rozdziały.
W godzinach rannych, gdy domownicy Dorabiały zajrzeli do chlewów i drwalnika, stwierdzili z przerażeniem, że brakuje jed­nej świni i 15 kur. Oriętując się, że mia­ła miejsce kradzież, Dorabiała zawiadomił o wypadku posterunek policji w Jeziorsku. Przeprowadzone niezwłocznie dochodzenie ustaliło, że nad kanałem w Głaniszewie złoczyńcy istotnie poćwiartowali świnię, obmy­li ręce zakrwawione i udali się w niewia­domym już kierunku.
W czasie dalszych szczegółowych poszu­kiwań, policja odnalazła zagubiony list, pisa­ny przez dziewczynę zamieszkałą w powie­cie sieradzkim. Domyślając się, że list ten wypadł z kieszeni jednego ze sprawców kradzieży, policja niezwłocznie przesłucha­ła nadawczynię listu. Ta ostatnia oświad­czyła, że istotnie list od niej pochodził i że przesłała go Janowi Grabarkowi, zamiesz­kałemu we wsi Rozdziały.
W wyniku dalszego dochodzenia stwier­dzono, że kradzieży świni i kur dokonali Jan Grabarek, Józef Sałata i Jan Jackowicz którzy przyznali się do winy i część mięsa oddali pokrzywdzonemu, natomiast z kur, jak twierdzili, nie mieli pożytku, bo podu­siły się wszystkie. Zostali oni zaaresztowani i postawieni w stan oskarżenia z art. 257 Kod. Karn.—
Sąd Grodzki w Turku wyrokiem z dnia 25 marca uznał ich winnymi dokonania czy­nu występnego i skazał na karę po 10 mie­sięcy więzienia każdego z zaliczeniem aresztu prewencyjnego.—

Oskarżeni apelacji nie zapowiedzieli, uważając karę za zupełnie zasłużoną. Na pewno w przyszłości nie będą już kraść w powiecie tureckim, pamiętając o bolesnej przygodzie jaka ich spotkała.—

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 5

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie Bączkiewiczowej, właści­cielce 2/42 części kol. Głaniszew, pow. turec­kiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 lipca 1939 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kance­larii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 3/39.

Echo Tureckie 1939 nr 9

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku Aleksander Downar mający kancelarię w Turku ul. Kaliska Nr. 34 na podstawie art. 602 k.p c. podaje do publicznej wiadomo­ści, że dnia 15 marca 1939 r. o godz. 13. 30 w Głaniszewie gm. Jeziorsko odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Mariusza Golcza składających się z 8-iu jałówek mających około 2 1/2 lat każda oszacowanych na łączną sumę zł. 800.
Ruchomości można oglądać w dniu li­cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo­nym.
Komornik A. Downar

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 38

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Małgorzacie Budziakowskiej, współwierzycielce sumy 11.674 zł 9 gr z %% i kosztami,
zabez. pod nr 33 działu IV wyk. hip. maj. Głaniszew, pow. tureckiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 grudnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancela­rii. 99/39.


Dziennik Łódzki 1952 nr 57

Coraz więcej trzody na punktach skupu w woj. łódzkim.
Po rozpowszechnieniu wśród pracującego chłopstwa uchwały sejmowej o nowych sposobach kontraktacji trzody i o obowiązkowych odstawach żywca, wzmógł się ruch na gminnych punktach skupu również i w woj. łódzkim.
(...) W ub. tygodniu w gm. Widawa (pow. łaski) chłopi przywieźli na spęd 100 sztuk utuczonych świń i 17 cieląt. Wynosi to 150 proc. tygodniowego planu skupu.
Bardzo dobrze również wypadł spęd w gm. Bartochów (pow. sieradzki). Chłopi z gromad Małków, Głaniszew, Tubądzin i Gołuchy wykonali swój tygodniowy plan odstawy w 110.6 proc. a chłopi z reszty gromad w 100 proc. Kontraktacja na nowych warunkach rozwija siej jak najlepiej. Przodują w niej gr. Sędzice, Tubądzin, Dziewędów i Czartki. Chłopi z Dusznik, Łabędzi i Słomkowa Mokrego postanowili na zebraniu gromadzkim dogonić w kontraktacji przodujące gromady.
W pow. łęczyckim w dniach od 15 do 27 lutego chłopi zakontraktowali 143 sztuki tuczników o łącznej wadze 19.869 kg. W okresie tym wysunęły się na czoło gm. Dalików (35 sztuk o wadze 4.545 kg), Topola (37 szt. o wadze 5.535 kg) i Sobótka (22 szt. o wadze 2.411 kg).
Źle natomiast przedstawia się akcja kontraktacyjna w gm. Leźnica Mała, Parzęczew i Chociszew. Przyczyna tkwi w małej aktywności zarządów GS i kół ZSCh..
(Na podstawie korespondencji M. Kaźmierczaka i E. Jabłońskiego).

Dziennik Łódzki 1964 nr 241

W pow. sieradzkim we wsi Słamiszew* spłonęła stodoła ze zbiorami. Przyczyną pożaru było wadliwe zainstalowanie parnika. Straty wynoszą ok. 70 tys. zł. (Wal.)


*Głaniszew?

Na Sieradzkich Szlakach 1998/3
 

  


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza