-->

wtorek, 28 maja 2013

Gaj / Gajbok

Czajkowski 1783-84 r.
Gaibok czyli Gay, parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Piotr) Komorowski, pułkow. (wojsk koronnych).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gay, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wągłczew, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 24, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Gaj, folw., pow. sieradzki, gmina Wróblew, par. Wągłczew.

Słownik Geograficzny:
Gaj, os., wś, pow. sieradzki, gm. i par. Gruszczyce.

Słownik Geograficzny:
Gajbok, wś i folw., pow. sieradzki, gmina Wróblew, par. Wągłczew, od Kalisza w. 85, od Sieradza w. 14, od st. poczt. Błaszki w. 7. Rozl. folw. wynosi m. 158; płodozmian 5-polowy, bud. mur. 1, drewn. 5; wś G. osad 2, gruntu m. 2. Folw. ten dawniej oddzielony od dóbr Łubna.

Spis 1925:
Gaj, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 86. Mężczyzn 38, kobiet 48. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 86. Podało narodowość: polską 86.

Gaj, obecnie wieś w gminie Wróblew.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.  
16. Łubna Jarosłaj do których należą Gajbok i Sudoły z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 237 k. 49, vadium rs. 1145, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6000, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Niwińskim. 
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 120

N. D. 3474. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do Art. 682 K. P. S. wiadomo czyni: iż na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego właściciela nieruchomości w mieście Petrokowie zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Walerjana Oborskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu sobie obierającego, w poszukiwaniu sumy rs. 4500 z procentem zaległym i bieżącym od Jana Nepomucena Perlińskiego, właściciela folwarku Gajbok, tamże w Okręgu Wartskim zamieszkałego, protokułem Komornika Trybunału Romualda Pinowskiego z dnia 7 (19) Maja 1873 r. zajęty został na przymusowe wywłaszczenie
Folwark Gajbok z przyległościami i przynależytościami położony w gminie Wróblew parafji Wągłczew, powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliskiej pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Warcie Trybunału Cywilnego w Kaliszu dawniej należący do dóbr Łubny, a teraz oddzielną hipotekę mający, odległy od Osady Błaszek wiorst 8, mający ogólnej rozległości mórg 158, prętów 255, której 2 morgi 122 pr. uwłaszczone, grunt przeważnie pszenny klasy I i II. Zabudowania są drewniane, dwór gontem kryty, studnia, sklepy dwa w ziemi, stajnia i nad takową spichrz, obory, stodoła o 2-ch klepiskach z młockarnią, dom czworak dwa ogrody i dwa stawy zarybione. Inwentarz żywy i martwy, siana sprząta się do 30 fur. Podatków z całego folwarku opłaca się rocznie rs. 57 kop. 30.
Obszerniejszy opis zajętych dóbr znajduje się w protokóle zajęcia i u popierającego sprzedaż Patrona Oborskiego i w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu, gdzie również zbiór objaśnień i warunków przejrzany być może.
Akt zajęcia doręczono Wójtowi gminy Wróblew Konstantemu Kranas i Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Ludwikowi Hejnrych dnia 8 (20) Maja 1873 r. wniesiony do księgi wieczystej folwarku Gajbok dnia 12 (24) Maja 1873 roku a do księgi zaregestrowań u Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 26 Maja (7 Czerwca)1873 r.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu przy ulicy Józefina.
Pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży odbędzie się dnia 11 (23) Lipca 1873 r.
Kalisz dnia 20 Maja (7 Czerwca) 1873 roku.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 529

Przypomnienie dla matek. Znowu kilkoro dziatek poniosło śmierć okrutną przez spalenie się żywcem. Duszyczki ich powiększyły liczbę aniołków dokoła tronu Bożego, lecz odlatując zostawiły przestrogę dla wszystkich rodziców, że chwila niedozoru może ich dziatwę na śmierć męczeńską narazić. Oto imiona tych aniołków: roczny Michaś Krysiak ze wsi Wesółki w pow. Łaskim; czteroletni Józio Samburski ze wsi Zwierzyńca w pow. Piotrkowskim; dwuletnia Anusia Wyrębska z folwarku Gaju, w pow. Sieradzkim; trzyletni Józio Pustelnik ze wsi Zapola w tymże powiecie i trzyletnia Marysia Durkówna ze wsi Mikulic, również w tym powiecie.


Gazeta Kaliska 1903 nr 271

Jest do sprzedania drewniany dwór i spichrz bardzo tanio. Wiadomość u właściciela. Folwark Gaj, gmina Wróblew, poczta Błaszki.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 23

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Stanisławie llskim, właścic. 11 dzies. 1269 sąż. gruntu, z maj. Gajbok, pow. Sieradzkiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został w kancelarji hip. w Kaliszu, na dz. 25 września 1922 r., gdzie interesowani winni zgłosić prawa swoje, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 21

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spad­kowe por
1) Stanisławie Bomanie, współwłaśc. działki Nr. 1, przestrzeni 3 dz. 2023 sąż., zapis. pod Nr. 1 w dziale II wyk. hip. maj. Gajbok, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego na d. 15 września 1927 r.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1932 listopad
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
17. Wągłczew, obejmującą: kolonję Gaj. Bok, kolonję Orzeł-Biały, wieś Wągłczew, kolonję Wągłczew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1972 nr 8


Nieostrożność stała się przyczyną spalenia domu w miejscowości Gaj pow. Sieradz. Wczoraj wieczorem w mieszkaniu Józefy Ilskiej do rozpalania ognia użyto jakiegoś łatwopalnego płynu, co spowodowało pożar. Ogień rozprzestrzenił się szybko i budynek spłonął.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza