-->

wtorek, 28 maja 2013

Andrzejów

Spis 1925:
Andrzejów, wś, pow. łaski, gm. Dzbanki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 48. Mężczyzn 22, kobiet 26. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 7, ewangelickiego 39, mojżeszowego 2. Podało narodowość: polską 48.

Wikipedia:
Andrzejów -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 120

(N. D. 3163). Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu. Wiadomo czyni, iż na żądanie Nathana Horowicza, handlującego w mieście Powiatowym Piotrkowie zamieszkałego, zamieszkanie zaś prawne do tego interesu u Hipolita Grodzieckiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w temże mieście mieszkającego obrane mającego, od którego tenże Patron Hipolit Grodziecki za obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Broszęcin z przyległościami, w drodze przymuszonego wywłaszczenia, w poszukiwaniu sumy rubli srebrem 6,000 z procentem zaległym i bieżącym, jaki się okaże być przynależny od dnia 10 (22) Listopada 1862, temuż Horowiczowi od Andrzeja Świątkowskiego, właściciela hypotecznego wsi Broszęcin, tamże zamieszkanie prawne mającego należnej, zajętych popiera. Protokółem Komornika Trybunału Kaliskiego Franciszka Roweckiego, na gruncie dóbr w dniu 11 (23) Sierpnia 1865 r. rozpoczętym i w tymże dniu i roku ukończonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia:
Dobra Ziemskie Broszęcin
składające się ze wsi i folwarku Broszęcin i Leśniaki, do których należy wieś Zacisze inaczej Krysiaki nateraz folwark Krysiaki zwany, koloniów Broszęcin, Kodroń, Augustynów, Leśniaki, Pawłów, Andrzejów i osady Koch, wraz z młynem tegoż nazwiska, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, rolami, łąkami, pastwiskami, zaroślami, borami i lasami, rybołówstwem, polowaniem, z inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym; zgoła z tem wszystkiem co całość tych dóbr stanowi, w tem ograniczeniu jak się teraz, przy względzie na prawa włościanom Najwyższym Ukazem z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 nadane, znajdują.
Dobra te położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkiem Gubernji Warszawskiej, należą do gminy Dzbanki, parafji Wrząśni, graniczą na wschód słońca z dobrami Chabielice i Stróżą, na południe z dobrami Wrząśnią na zachód słońca z dobrami Antoniną i Jastrzębicami, na południe z miastem rządowem Szczerców, odlegle od miast najbliższych jako to: od miasta Okręgowego i Powiatowego Sieradza wiorst 35, od miasta Szczercowa wiorst 7, od miasta Pajęczna wiorst 14, od miasta Działoszyna wiorst 21.
Właścicielem hypotecznym tych dóbr jest Andrzej Świątkowski, zostają one w dzierżawnem posiadaniu Maksymiljana i Karoliny z Bogusławskich małżonków Pstrokońskich z mocy kontraktu przed Rejentem Stanisławem Rościszewskim w mieście Kaliszu w dniu 17 (29) Czerwca 1864 sporządzonym, na lat sześć po sobie idących, od dnia 12 (24) Czerwca 1864, a kończących się w tymże dniu 1870 roku.
Cena dzierżawna rocznie na rubli srebrem 1,800 umówioną, z gory opłacać się winna.
Granice dóbr zajętych Broszęcin, ze wszech stron są jawne, od strony sąsiadów oznaczone kopcami, drogami, miedzami i rowami. Co do granic żaden kontrowers nie zachodzi. Całe dobra, za wyłączeniem gruntów włościanom z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 przynależnych, przybliżenie wynoszą miary nowo-polskiej włók 95, mórg 25 prętów kwadratowych 100, czyli dziesiatyn 1,473, sażeni 1831.
W dobrach tych znajdują się zabudowania dworskie i gospodarskie potrzebom odpowiednie, gorzelnia z aparatem, oraz młyn Koch w wieczystej dzierżawie Adama Willer będący, z którego to młyna tenże Willer opłaca rocznie po rubli srebrem 75 i wszelkie mlewo do dworu bezpłatnie uskutecznia.
Na gruncie jest inwentarz żywy i martwy do potrzeb gospodarstwa konieczny.
Wysiew wynosi korcy 521 garncy 28.
Siana sprząta się wyzów fornalskich 200.
Podatki do kasy Powiatu Sieradzkiego opłacać się winne, wynoszącą rocznie rubli srebrem 569 kopiejek 68 i pół, z tych gromadzkie wynoszą rubli srebrem 231 kopiejek 36 i pół.
Szczegółowy opis dóbr zajętych Broszęcin pod względem klasyfikacji gruntów, stanu zabudowań, zasiewów i innych szczegółowych, znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona przy Trybunale Hipolita Grodzieckiego, w Kaliszu pod Nr. 55 zamieszkałego, i w biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego, gdzie równie, jak i zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzany być może.
Protokół zającia doręczony jest w kopiach;
1. Wójtowi Gminy Dzbanki Józefowi Wajerowiczowi, we wsi Zagrodnikach Powiecie Sieradzkim zamieszkałemu.
2 Anerzejowi Świątkowskiemu, jako wywłaszczonemu dłużnikowi, na ręce żony jego Józefy Świątkowskiej.  
3. Maksymiljanowi Pstrokońskiemu dzierżawcy dobr Broszęcina, w dniu 3 (15) Lipca 1865 roku, -a 4. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego, na ręce Podpisarza tegoż Sądu Józefa Sałeckiego, w dniu 1 (13) Września 1865 r.
Zajęcie to następnie w dniu 23 Kwietnia (5 Maja) 1866 roku do księgi wieczystej dóbr Broszęcin wniesione, a w dniu 7 (19) Maja tegoż roku w księdze przez Pisarza Trybunału utrzymywanej, zaregestrowane zostało.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego I-ej Instancij Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu sądowym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trubunału Kaliskiego w dniu 12 (24) Lipca 1866 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 10 (22) Maja 1866 r.
Asesor Kolegialny,
J. Migurski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
5. Broszęcin i Leśniaki, składające się z folwarków Broszęcin i Krysiak v. Zacisze z kolonji Broszęcin, Kodroń, Augustynów, Leśniaki, Pawłów, Andrzejów, i osady Koch wraz z młynem Koch i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 672 k. 52 1/2, vadium do licytacji rs. 1,800, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,486 kop. 25, termin sprzedaży dnia 6 (18) Maja 1867 r., przed Rejentem Zenonem Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XII. Obszar gminy wiejskiej Szczerców dzieli się na gromady:
1. Andrzejów-Pawłów, obejmującą: wieś Andrzejów, wieś Krzyżówki, osadę młyńską Koch, wieś Pawłów.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza