-->

wtorek, 7 maja 2013

Florianki

Słownik Geograficzny:  
Florianki, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola, par. Korczew, ma 7 dm., 28 mk.

Spis 1925:
Florjanki, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 118. Mężczyzn 54, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 84, ewangelickiego 28, innego chrześc. 6. Podało narodowość: polską 118.

Florianki, obecnie część wsi Ochraniew w gminie Zduńska Wola.

1992 r.

Kaliszanin 1886 nr. 57


Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 6

Na zasadzie art. 846—848 Ustawy Postępowania Karnego Sąd Okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji Sądu z dnia 27 stycznia 1921 r., poszukuje Stanisława Szyndlera, lat 48, syna Józefa i Anny, polaka, katolika, żonatego, robotnika-przędzarza, piśmiennego, zamieszkałego w kol. Florjanka, gminy Zduńska-Wola, powiatu Sieradzkiego, oskarżonego z art. 2 Dekretu 130 z dn. 30 stycznia 1919 r. i zbiegł niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego są nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tym Sądowi Okręgowemu.
Kalisz, dnia 3 lutego 1921 r.
Za Prezesa Sądu (podpis).
Sekretarz R. Paszkowski.

 Ziemia Sieradzka 1924 listopad


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11155. „Wincenty Kowalkiewicz", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów tytoniowych w kol. Florjanki, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Wincenty Kowalkie­wicz, zam. w kol. Florjanki.

Echo Sieradzkie 1931 6 sierpień

SKAZANI W SĄDZIE GRODZKIM.
Na rozprawie w dniu 2. VIII sąd Grodzki skazał (...) Zając Tomasz, lat 24, zam. we wsi Florjanki gm. Zd. Wola za usiłowanie kradzieży węgla z pociągu na odcinku Zd. WoIa-Łask na 2 miesiące aresztu przyczem, sąd zarządził natychmiastowy areszt.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
11. Ochraniew, obejmującą: kolonję Dyonizów, folwark Dyonizów, kolonję Flornaki, kolonję Kłady, osadę Kłady Nr. 1, kolonję Ochraniew, kolonję Ochraniew Nr. 1, osadę Rosiniec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
20) w § 1. p. XVIII, w gromadzie Ochraniew, oznaczonej liczbą 11, zamiast „kolonję „Flornaki" winno być „kolonję Florjanki".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
8. Z gromady kol. Ochraniew: kol. Dyonizów, folw. Dyonizów, kol. Florianki, kol. Kłady, os. Nr. 1 Kłady, kol. Ochraniew.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

(—) Al. Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza