-->

wtorek, 7 maja 2013

Dionizów

Słownik Geograficzny:  
Dyonizów,  wś, pow. sieradzki, gm. i par. Zduńska Wola. Rozl. morg 180, w posiadaniu częściowych właścicieli, ludności katolików 51, ewang. 10. Cegielnia z produkcyą roczną do 8000 rs. Główne dobra Janiszewice, z których wieś ta powstała. Ż.

Spis 1925:
Djonizów, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 80. Mężczyzn 36, kobiet 44. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 72, ewangelickiego 8. Podało narodowość: polską 80.

Wikipedia:
Dionizów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Kłady. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 99

(N. D. 2363) Rejent Okręgu Szadkowskiego.
Osada wiejska składająca się z domu mieszkalnego z zabudowaniami pod N. 13 w kolonii Dyonizów, gminie Janiszewice, Ogu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej położona, w połowie nieletnich sukcessorów Karola Mużak, to jest a. Maryi b. Floryana c. Karola d. Józefa i e. Jana rodzeństwa Mużak, a w drugiej połowie sukcessorów Józefa Kupetz, to jest: a. Anny b. Józefa, c. Maryanny rodzeństwa Kupetz własna, z podstawy Uchwał Rad famililnych przed wójtem gminy Janiszewice w dniach 9 (21) Stycznia i 17 (29) Lutego r. b. zdziałanych, decyzyami Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 6 (18) Lutego i 5 (17) Marca r. b. zatwierdzonych na żądanie Anny Mużak wdowy, jako matki i głównej opiekónki nieletnich sukcessorów Mużak i Floryana Mużak przydanego opiekuna i nа żądanie Anny z Bielików Kupetz wdowy również matki i głównej opiekunki nieletnich sukcessorów Kupetz, a Piotra Kupetz przydanego opiekuna, wszystkich w Janiszewicach Ogu Szadkowskim zamieszkałych, w drodze działów przez publiczną licytacyą w dwóch równych oddziałach sprzedaną zostanie. Termin do przygotowawczego przysądzenia przedemną Rejentem tu w Zdońskiej Woli na d. 2 (14) Czerwca r. b. godzinę 10 z rana, a termin do stanowczego przysądzenia na d. 18 (30) Czerwca r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym. Warunki pod jakiemi przedaż ta nastąpi w każdym czasie u mnie Rejenta przejrzane być mogą.
Licytacya połowy Osady własnej sukcessorów Mużak od rs. 375 k. 45 a połowy własnej sukcessorów Kupetz od rs. 371 k. 25 rozpoczętą zostanie.
W Zdońskiej woli d. 1 (13) Kwietnia 1856 r.
Józef Sikorski.


Gazeta Świąteczna 1921 nr 2129

100,000 marek nagrody dam za odnalezienie skradzionych mi 27-go sierpnia r. b. dwóch klaczy. Jedna 17-letnia, wzrostu wysokiego, skaro-gniada, zadnią nogę w kolanie ma grubszą, a na łbie małą białą gwiazdkę; druga, wzrostu wysokiego, 3-letnia, gniada, bez żadnych znaków. Władysław Antoszczyk w Djonizowie, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzki.

_________________________________________________________________________________

  Echo Sieradzkie 1931 marzec _________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
11. Ochraniew, obejmującą: kolonję Dyonizów, folwark Dyonizów, kolonję Flornaki, kolonję Kłady, osadę Kłady Nr. 1, kolonję Ochraniew, kolonję Ochraniew Nr. 1, osadę Rosiniec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
8. Z gromady kol. Ochraniew: kol. Dyonizów, folw. Dyonizów, kol. Florianki, kol. Kłady, os. Nr. 1 Kłady, kol. Ochraniew.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

(—) Al. Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza