-->

sobota, 25 maja 2013

Dzierżawy / Leleki

Zajączkowski:
Dzierżawy-pow. poddębicki
1) 1386 T. Sir. I f. 9: Dzerzawi - Sulislaus de D. 2) 1399 PKŁ II, 6240: Dzerzewo - Petrus de D., Grzimek de ibidem.
3) XVI w. Ł. I, 364: Dzyrawy duplex, Dzyrawy binum - villa, par. Świnice, dek. i arch. uniejowski. 4) 1518 P. 190: Dzeszawy - deserta, par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 246: Dzierzawy - wł. szl, jw. 5) XIX w. SG II, 277: Dzierżawy Małe Leleki, Dzierżawy Wielkie - wś i folw, par. jw, gm. Wola Świniecka, pow. turecki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Leleki, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dzierżawy, parafia swinice (świnice), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Gnoinska, regę. ziem. sier. (Konstancja Walewska, żona Świętosława Gnoińskiego h. Warnia, regenta ziemskiego sieradzkiego)

Czajkowski 1783-84 r.
Leleki, parafia swinice (świnice), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Stawowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dzierzawy, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Swinice, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 134, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:
Dzierżawy Małe Leleki i Dz. Wielkie, wś i folw., pow. turecki, gm. Wola Świniecka, par. Świnice. W 1827 r. było tu 13 dm. i 134 mk.

Spis 1925:
Dzierżawy, wś, kol., folw., pow. turecki, gm. Wola Świniecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 18, kol. 15 (inne zamieszkałe 1), folw. 2. Ludność ogółem: wś 109, kol. 122, folw. 32. Mężczyzn wś 54, kol. 63, folw. 20, kobiet wś 55, kol. 59, folw. 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 109, kol. 122, folw. 32. Podało narodowość: polską wś 109, kol. 122, folw. 32.

Wikipedia:
Dzierżawy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W Dzierżawach istnieje parafia, erygowana w 1958 r., z kościołem konsekrowanym 25 maja 1988 r. Oryginalny budulec, z którego wzniesiono świątynię, jest marglem kredowym wydobywanym w kamieniołomach we wsi Różniatów koło Dąbia nad Nerem.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1824 nr 81

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Donieść ma honor szanowney publiczności, iż dobra Ziemskie składaiące się z wsi Dzierżaw małych z przyległemi gruntami do wsi Leleki dawniey oddzielnie będącey, teraz złączoney do wsi Dzierżaw rzeczonych z wszelkiemi przyległościami w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim exystuiące, będą w dniu 12 Czerwca r. b. o godzinie 10 i następnych zrana w mieście Warcie przed W. Dembskim Notaryiuszem publicznym Powiatu Wartskiego drogą publiczney licytacyi na lat 3 po sobie idące zaczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b. wypuszczone, z tą wzmianką, iż dzierżawa roczna z tychże dóbr wynosi dotąd zł: Pol: 3000. — Kalisz d. 18 Kwietnia 1824 r.  
Marcin Drzewiecki.

Gazeta Warszawska 1826 nr 207

Przez zgon Franciszki z Rembowskich Stawowskiey właścicielki summy 5000 zł: Pol: z prowizyią 5 od sta, na Dobrach Leleki z przyległościami w Powiecie Wartskim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 1 lokowaney, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy, donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności rzeczoney summy, termin roczny a w szczególe na dzień 9 Stycznia 1828 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiew: Kaliskiego iest przeznaczony. —Kalisz d. 16 Grudnia 1826 r.
Rejent: Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
F.Bajer.

Dziennik Powszechny 1833 nr 346

Po zgasłem życiu Kazimierza Zaremby Tyminieckiego (którego śmierć nastąpiła dnia 21 Stycznia 1828 roku), otworzonem zostało postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia ninieyszem wszystkich, kogo to interessować może, że do przepisania na imie sukcessorów zmarłego tytułu własności dóbr Leleki z przyległościami Dzierzawy wielkie A. B. i Dzierzawy małe, w Powiecie Wartskim leżących, sześciomiesięczny termin, w dniu 29 Maia 1834 roku przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 29 Listopada 1833 roku. Fr. Nowosielski Reient K. Z. W. Kalis.

Dziennik Powszechny 1835 nr 119

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie: a) Leleki i Dzierzawy; b) Roźniatów; c) Zimotki, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woyewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu przypadayących, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego, w dniu 1/13 Czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynayąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1835, do tegoż dnia 1838 r. przez publiczną licytacyą w dniu 26 Maja r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w miejscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Województwa Kaliskiego odbyć się mającą, więcej dającemu i przybicie otrzymującemu wypuszczone zostaną, pod następującemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, do gruntu przywiązane, z samego prawa przywilej mające, tudzież wszelkie opłaty i składki przy licytacyi numerycznie wykazać się mające.
2. Przed objęciem dóbr w possessyą, a najdaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obwodu podatki zaległe i uprzywilejowane, jakie z dniem rozpoczęcia licytacyi zalegać będą.
3. Winien będzie przed objęciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzielonej na te dobra pożyczki przypadającą, z kosztami i karami, łącznie z ratą czerwcową r. z. co do dóbr: ad a. na złp. 481 gr. 21; ad b. złp. 635 gr. 11; ad c. złp. 883 gr. 19 obrachowauą.
4. Przyjąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 Czerwca i od dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, które-to wypłaty półrocznie, co do dóbr ad a. złp. 372; ad b. zł. 540; ad c. zł. 657 gr. 24 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyjściu kontraktu w takim stanie, wjakim je obejmuje.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyj przez czas dzierzawy za jakiebądź nakłady gruntowe.
7. Co do uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien exekucyi Administracyjnej i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. Każdy chęć licytowania mający złożyć ma na vadium w monecie brzęczącej, co do dóbr ad a. złp. 500; ad b. złp. 900, ad c. zł. 1,200, które onemuź po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, jeżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, jakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 3 niniejszych warunków, jako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać mając, może być przez pluslicytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. Kalisz d. 29 Marca (10 Kwietnia) 1835 roku. Prezes Jezierski. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 250

(Ν. D . 4839) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:  
3. Janie Radolińskim (…) oraz jako wierzycielu summ rs. 2352 kop. 15 na dobrach Saków części połowicznej do Bolesława Otockiego należącej z Ogu Wartskiego sposobem ostrzeżenia zabezpieczonej, a do depozytu Banku Polskiego złożonej, (…) oraz summy rs. 305 kop. 70 jako czysty wpis na dobrach Leleki Dzierżawу Wielkie lit. A. B. i Dzierżawy Małe z Ogu Wartskiego; wreszcie summy rs. 900 i kosztów rs. 131 k. 55 z procentem i deputatem na dobrach Charłupia mała z Ogu Sieradzkiego zahypotekowanych;
(…) do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na dzień 3 (15) Kwietnia 1853 r. w Kaliszu w Kancellaryi hypotecznej przed podpisanym Rejentem odbyć się mający.
Kalisz d. 23 Paźdz. (4 Listop.) 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 83

(N. D. 1908) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowanie spadkowe po osobach zmarłych następujących:
2. Antoninie z Pyzulskich Koszewskiej jako wierzycielce summ (...) i rs. 420 na dobrach Leleki Dzierżawy wielkie A. B. i Dzierżawy małe, z okręgu Wartskiego zahypotekowanych.
(…) Do ukończenia tych postępowań wyznacza się termin na dzień 3 (15) Października 1856 i r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Rejentem odbyć się mający.
Kalisz d. 17 (29) Marca 1856 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 192

(N. D. 2776) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Karola Tyminieckiego co do tytułu własności dóbr dzierżawy Wielkie A Β. z Ogu Wartskiego; otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 22 Listopada (4 Grudnia) 1860 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1860 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 101

(N. D. 1963) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Józefy z Tyminieckich Kowalewskiej co do kwoty rsr. 225 na dobrach Dzierżawy Wielkie Α. Β. z Ogu Wartskiego w dziale IV. pod N. 5 zahypotekowanej; (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na d. 1 (13) Listopada 1861 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu. Kalisz dnia 18 (30) Kwietnia 1861 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Powszechny 1862 nr 33

(N. D. 532) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Łęczyckiego. Zapozywa Jana Klima lat 50 liczącego, katolika, wyrobnika, ostatnio we wsi Dzierżawach Okręgu Łęczyckim zamieszkałego, aby się w ciągu dni 30-tu od daty niniejszego ogłoszenia w Sądzie tutejszym dla posłuchaniu wуrоku Sądu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej stawił, w przeciwnym bowiem razie, wedle prawa postąpionem będzie. Łęczyca dnia 8 (20) Stycznia 1862 r. Sędzia Prezydujący, Asesor Kolegjalny Wójcicki.

Dziennik Warszawski 1865 nr 11

(N. D. 119) Naczelnik Powiatu Kaliskiego.
Na zasadzie rozporządzenia Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 5 (17) Września r. b. Nr. 42930j5332, podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 (23) i 12 (24) Stycznia 1865 r. o godzinie 11-ej z rana, w biurze Naczelnika Powiatu, odbywać się będzie głośna licytacja in plus na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego do d. 19 Czerwca (1 Lipca) 1865 r. a mianowicie; w d. 11 (23) Stycznia 1865 r.
5. Z dóbr Dzierżawy Wielkie, od sumy rs. 48 kop. 30.
Mający przeto chęć przystąpić do licytacji winni w terminie i miejscu oznaczonem złożyć vadjum w gotowiźnie wyrównywające 1j4 części sumy ustanowionej do licytacji, które wówczas zwrócone zostanie plus licytantowi, gdy kaucją wystawi, innym zaś konkurentom z chwilą odstąpienia od licytacji.
Że utrzymujący się przy dzierżawie obowiązani będą w stosunku postąpionej sumy rocznej uiścić opłatę za przeciąg czasu od dnia oddania im propinacji, do dnia 19 Czerwca (1 Lipca) r. 1865, opłatę tę wnosić kwartalnie z góry do Kasy tutejszego Powiatu, oraz że zaraz po licytacji obowiązani są wystawić kaucję wyrównywającą półrocznej sumie dzierżawnej w gotowiźnie lub w papierach publicznych przez Rząd na kaucję przyjmowanych.
Inne zaś warunki licytacyjne każdego dnia oprócz dni świątecznych w biurze Naczelnika Powiatu przejrzane być mogą.
Kalisz d. 8 (20) Grudnia 1864 r.
w z. Sulikowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Tomasza Pętkowskiego co do ostrzeżenia rsr. 2,352 k. 15 i rsr. 1,320 kop. 20 na dobrach Leleki, Saków i Dzierżawy Wielkie z Okręgu Wartskiego w dziale IV pod Nr. 4.
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 170

N. D. 4859. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Podaje do wiadomości publicznej, iż na skutek wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w sprawie pomiędzy Wiktorją z Tymienieckich i Tomaszem małż. Jastrzębowskiemi podleśnymi lasów Rządowych, w Żrębicach okręgu Żareckim zamieszkałymi, a Sukcesorami po Antonim Tymienieckim pozostałymi, jako to: 1. Józefem Tymienieckim, 2. Emilją Tymieniecką w imieniu własnem, oraz jako matką i główną opiekunką nieletnich Wincentego i Michała Tymienieckich, tudzież Kazimierzem Tymienieckim wszystkiemi we wsi Dzierżawy Małe okręgu Wartskim zamieszkałymi, w dniu, 1 (13) Czerwca 1872 r. zapadłego, dział majątku pozostałego po Antonim Tymienieckim postanawiającego, oraz mianującego biegłych do dania opinji, czyli nieruchomości do spadku należące dadzą się dogodnie w naturze podzielić lub przeciwnie, niemniej na skutek relacji przez biegłych przysięgłych w dniu 8 (20) Stycznia 1873 roku na gruncie dóbr Dzierzawy Małe sporządzonej, o niemożności podziału w naturze nieruchomości do spadku należących, sprzedane zostaną w drodze działów przez publiczną licytację, takowe składają się z dóbr Dzierzawy Małe w okręgu Wartskim, powiecie Turekskim gubernji Kaliskiej położonych, a w szczególności: z dworu, stodoły, owczarni, szopy, obory, stajni, kurników, sklepu w ziemi, 3 chałup dworskich, kuźni niedokończonej, gruntu żytniego po największej części klasy II, III i IV ogółem mórg 259 oszacowanych na rs. 7522.
Sprzedaż odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu przed W. Fijałkowskim Asesorem Delegowanym tegoż Trybunału, który i działami kierować będzie.
Zbiór objaśnień i warunków licytacyjnych tak u podpisanego Patrona jako też i u Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu Wydziału II w każdym czasie przejrzane być mogą.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7522 jako szacunku przez biegłych wynalezionego.
Vadium złożone być winno w ilości rs. 1500.
Termin do temczasowego przysądzenia tych dóbr na dzień 30 Lipca (12 Sierpnia) 1873 r. godz. 3 z południa na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 15 (27) Czerwca 1873 r.
Aleksander Czyński.
W dniu dzisiejszym jako terminie temczasowego przysądzenia, dobra Dzierżawy Małe Patronowi sprzedaż popierającemu za sumę rs. 7522 temczasowo przysądzone zostały, i termin do stanowczego przysądzenia tych dóbr na dzień 10 (22) Września r. b godzinę 3-ą z południa na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczonym został.
Kalisz d. 31 Lipca (12 Sierpnia) 1873 r.
Aleksander Czyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 213

N. D. 6122. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu. Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefina położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą w szczególności co do dóbr:
6. Dobra Leleki, Dzierżawy małe oraz dobra Dzierżawy wielkie lit. A. B. oddzielną hypotekę mających z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Wartskim położonych zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 300 kop, 67* 1/2, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Teodorem Ruszkowskim dnia 6 (18) Marca 1875 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 500 licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3297 kop. 50.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. SS-ów Antoniego Tymienieckiego właściciela dóbr Leleki 2. SS-ów Tomasza Pętkowskiego 3. SS-ów Jana Radolińskiego. 4. Niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego a) Macieja, b) Jana, c) Pelagji Włodomirskiej, d) Barbary, Zarembiny, Rodzeństwa Bogdańskich. 5. Józefa Jana 2-ch imion Zamojskiego. Wierzycieli hypotecznych dóbr Leleki. Dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu 6. SS-ów Tomasza Pętkowskiego. 7. SS-ów Józefy z Tymienieckich Kowalewskiej wierzycieli hypotecznych dóbr Dzierżawy Wielkie A. B.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 18 (30) Września 1874 r.
Prezes Chełmiński.
Pisarz Bierzyński.

*nieczytelne

Gazeta Kaliska 1899 nr. 16


Klęska pożaru. „Gazeta Polska" donosi: Ofiarą dotkliwej straty, spowodowanej ogniem, stał się p. Tymieniecki, właściciel niewielkiego folwarku Dzierżawy, pod Łęczycą. Folwarczek spłonął doszczętnie, dom mieszkalny, budynki gospodarskie, cały inwentarz żywy i martwy, oraz zboże niewymłócone stało się pastwą płomieni, najboleśniejszym jest wszakże fakt spalenia się 12-to letniego syna właściciela. Ogień wybuchnął wtedy, gdy wszyscy już spali, i gdyby nie rżenie koni, które przebudziło śpiących, wszyscy znaleźliby śmierć niechybną. Nieszczęśliwemu p. T., który wśród zimy pozostał literalnie bez dachu i chleba, pośpieszyli z pomocą sąsiedzi okoliczni. Pożar wyniknął z podpalenia, spowodowanego zemstą.


Gazeta Kaliska 1899 nr. 31


W dniu 7 stycznia na folwarku Dzierżawy Wielkie pow. tureckiego spalił się dom i 3 stodoły wartości 1,150 rubli.


Kurjer Warszawski 1899 nr 44


Pożary. W pierwszej połowie stycznia r. b. w gub. kaliskiej zdarzyło się 9 pożarów, które zrządziły straty w sumie 38,438 rb. (...) Na folwarku Dzierzawy, w pow. tureckim, spalił się dom mieszkalny i trzy stodoły, wartości 1,050 rb., (...)

Gazeta Świąteczna 1899 nr. 943

Pożary. Na folwarku Dzierżawach w powiecie łęczyckim, guberńji kaliskiéj, spaliły się w tych dniach wszystkie zabudowania dworskie, oraz wszystek dobytek żywy i martwy. Ogień wybuchł w nocy, a nikt go nie widział, bo cała ludność folwarku pogrążona była we śnie. Dopiero tupanie i jęki koni palących się w stajni zbudziły kogoś z czeladzi, a ten drugich pobudził. Nie wszyscy już jednak zdołali się uratować: 12-letni Tymieniecki, syn właściciela folwarku, poniósł straszną śmierć w płomieniach.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 238


+ Pożary. W gub. kaliskiej od d. 14-go lipca do d. 14-go b. m. było 11 wypadków pożaru, a mianowicie: (…) w pow. tureckim: w Zakrzynie dom, stodoła i owczarnia; na folwarku Dierżawy 2 domy i stodoła; (...) Straty w ubezpieczonych nieruchomościach wynoszą 11,890 rb., a w nieubezpieczonych 2,580 rb. 

Gazeta Świąteczna 1915 nr 1809

Kary. W Łęczycy, mieście powiatowem w guberńji kaliskiej, zostali skazani przez sąd wojenny następujący ludzie: (...) 4) Antoni Tymiecki z Dzierżawy, dzierżawca majątku, na 2 miesiące więzienia za przechowywanie żołnierzy rossyjskich(...)

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Michale Tymienickim, współwłaścicielu dóbr Dzierżywy MałLeleki, pow. Tureckiego;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 3

Starostwo Tureckie,
L. 8162/35.
WYKAZ
wydanych duplikatów zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za czas od przeglądu do 1-go
października 1925 r.
2. Sęczkowski Michał, zam, w Dzierżawach, gm. Wola-Świnecka, zagubił kartę ewid. Nr. 77455 na konia-klacz (niezdatnego). Dupl. wystawiono za Nr. 61505/VII.
Turek, dnia 20 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Echo Tureckie 1926 nr 47

Dwa Posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
Z dnia 9 listopada 1923 r.
Ze spraw gmin wiejskich załatwiono 4-ry: (...) Podanie właściciela fol. Kiki p. Kociurskiego i in. w sprawie utworzenia spółki drogowej Świnice—Kiki—Saków— Dzierżawy—Zawady—Wartkowice, postano­wiono załatwić przychylnie udzielając wy­datnej pomocy technicznej i finansowej przez Pow. Zw. Komunalny. (...)
Tomasz Glądała

Echo Tureckie 1926 nr 47

Zapoczątkowanie Spółek dro­gowych w powiecie Tureckim.
Na podstawie ustawy o spółkach drogo­wych z dn. 8 października 1921 r. (Dzien­nik Ustaw Nr 5 22 r.) Wydział powiatowy przystępuje do zorganizowania spółek dro­gowych narazie trzech, a mianowicie.
1) Miłkowice (przez rzekę Wartę) Popów Niemysłów—Popów—Pęczniew—Rudniki — Zadzim i Pęczniew—Lubola—Glinno celem połączenia z szosami od Niemysłowa na Poddębice, Aleksandrów do Łodzi i od Za­dzimia przez Aleksandrów do Łodzi, oraz do szosy w gm. Wierzchy, pow. Sieradz­kiego.
3) Świnice —Saków—Kiki—Dzierżawy— Zawady w kierunku szosy Wartkowice— Ozorków—Zgierz—Łódź.
W niektórych punktach już przystąpiono do robót przedwstępnych, jako to: od Mił­kowic przez Popów do Niemysłowa, po do­konaniu zdjęć technicznych całej trasy, prze­prowadzają się obecnie roboty niwelacyjne. Na drodze Świnice—Zawady dokonywane jest zdjęcie przez Wydział Drogowy w Tur­ku. Również poczyniono pewne kroki celem założenia formalnych spółek drogowych. Wsie i folwarki przyległe do drogi Świnice Zawady w kierunku Wartkowic zadeklaro­wały już znaczne świadczenia na rzecz ws­pomnianej spółki. Adjacenci projektowanej szosy uważają ją za bardzo ważną z nastę­pujących względów: najkrótsze połączenie z urzędami wojewódzkimi i ośrodkiem prze­mysłowym, jakim jest Łódź; odciążenie in­nych szos dla ładnika kierowanego od Koła Dąbia i t. d. i najkrótsze połączenie Łódź- Poznań; brak większych mostów na całej projektowanej przestrzeni i odpowiednie piaszczyste podglebie, a więc ułatwienie bu­dowy i t. p. warunki, które przemawiają za budową wspomnianej szosy.
Dnia 10 b. m. przybyli do urzędu gminy Niemysłów p. p. Starosta, inżynier drogowy i inspektor samorządu gminnego na wspól­ne posiedzenie połączonych rad gminnych gmin Niemysłów i Lubola, przy udziale zainteresowanych osób, dla zapoczątkowania spółki drogowej budującej się drogi Miłko­wice—Popów—Niemysłów. Na tem to zebraniu, obecni popierając projekt Wydziału Drogowego wysunęli żądania budowy jesz­cze innych odcinków za pomocą spółek drogowych, a mianowicie: Popów-Pęczniew Rudniki—Zadzim i Pęczniew—Lubola-Glinno. Pan Starosta przyrzekł poparcie tych projektów. Naturalnie będzie wiele zależała od ofiarności zainteresowanej ludności. W każdym razie chęci są i coś się zaczyna robić w kierunku powiększenia naszego do­robku drogowego w powiecie. T. Glądała.

Echo Tureckie 1929 nr 37

Obwieszczenie
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku, ogłasza, że w dniu 16 września 1929 od godz. 10 z rana w folwarku Dzierżawy gm. Wola — Swinecka odbędzie się sprzedaż przez litytację ruchomego majątku należą­cego do Adama Gallusa i składającego się z 6 sztuk jałowizny rogatej, 2 macior z prosiętami i stadnika ocenionych na sumę zł. 2500.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski
8) wierzyciela hipotecznego dóbr Dzierżawy Małe Leleki, powiatu tureckiego, a mianowicie: Bank Ludowy w Wartkowicach;
Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 94

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Michale Szafrańskim, właścicielu działki ziemi 7 m. 52 pręty z folw. Drozdów, lit. B, powiatu tureckiego i współwł. maj. Dzierżawy- Wielkie, lit. C., powiatu tureckiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 27 lutego 1930 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym ze swemi prawami, pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1930 nr 35

OGŁOSZENIE

Komornik Sądu Powiatowego w Turku ogłasza, że w dn. 11 września 1930 r. o godz. 10 z rana, we wsi Dzierżawy, gm. Wola— Świniecka odbędzie się sprzedaż przez li­cytację ruchomego majątku, należącego do Izydora Czekalskiedo i składającego się z centerfugi, mebli, radjoaparatu, patefonu, żyta, jęczmienia, owsa, 8-miu koni, wozów, skibowców, pługów, radeł i kultywatorów, ocenionych na sumę zł. 6370.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
32. Właścicieli hipotecznych dóbr Dzierżawy Wielkie lit. C, powiatu tureckiego, a mianowicie: nieujawnionych spadkobierców Michała Szafrańskiego.
33. Właściciela i wierzycieli hipotecznych dóbr Dzierżawy Małe Leleki, powiatu tureckiego, a mianowicie: 1) Spółdzielnię Rolniczą Kaliską, 2) Bank Ludowy w Wartkowicach, 3) Mieczysława Zdzienickiego.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Echo Tureckie 1931 nr 20

Obwieszczenie
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku II-go rewiru z siedzibą w Uniejowie, na za­sadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem obwieszcza, że w dniu 30-go maja 1931 r., od godz. 10-ej zrana w folw. Dzierżawy na miejscu sprzedawany będzie w drodze pu­blicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Adama Gallusa składający się z stogu siana, sterty wyki, wolanta, bryczki, dren, kloców, kaczek i indyków na zaspokojenie pretensji Stefana Dąbrowskiego.
Podlegający sprzedaży majątek oszaco­wany został na zł. 1515 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.

Nr. E. 336/30

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 31

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski (Sekcja I)
67. Wierzyciela hipotecznego dóbr Dzierżawy Małe Leleki, pow. tureckiego, a mianowicie: Bank Związku Spółek Zarobkowych w Po­znaniu.

Echo Tureckie 1933 nr 1

Ogłoszenie.
Urząd gminy Wola — Świniecka podaje wykaz dłużników Kasy Pożyczkowo Osz­czędnościowej gminy Wola—Świniecka któ­rzy dali weksle, ze swoim podpisem, na otrzymane sumy z Kasy Pożyczkowej.
Weksle te zostały skradzione wraz z Ka­są Pożyczkową, w nocy z 23 na 24 listo­pada r.b. przez niewiadomych sprawców.
Skradzione weksle podane niżej Urząd gminy Wola Świniecka unieważnia:
Nr. Nazwa wsi Nazwisko i imię zł. gr.
15 Dzierżawy Witczak Ignacy 25 00
36 Dzierżawy Witczak Ignacy 90 00
61 Dzierżawy Szypowski Wawrzyniec 90 00
91 Saków Szulczewski Kazimierz 100 00
127 Dzierżawy Głodek Jan 90 00
129 Dzierżawy Mciński Wincenty 15 00

147 Saków Kowalczyk Józef 60 00 (...).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Wola-Świnecka dzieli się na gromady:
12. Dzierżawy, obejmującą: wieś Dzierżawy, parcel Dzierżawy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1970 nr 145


W Dzierżawach, pow. Poddębice poszły z ogniem 2 obory, 6 stodół i dachy na 3 budynkach. Straty — 210 tys. zł. Przyczynę ustala komisja.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza