-->

niedziela, 5 maja 2013

Dobków

Słownik Geograficzny:  
Dobków,  wś, pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Kwiatkowice.

Spis 1925:
Dobków, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 140. Mężczyzn 65, kobiet 75. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 91, ewangelickiego 49. Podało narodowość: polską 140.

Wikipedia:
Dobków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
 
Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od nazwiska posiadacza dóbr Leśnicy Eugeniusza Dobka.

1992 r.

REMIZA


ZABYTKOWE DOMY
Dziennik Warszawski 1871 nr 91

Podług otrzymanych z 10-ciu gubernij kraju tutejszego, urzędowych wiadomości, w pierwszej połowie marca r. b. miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
2) W gubernji petrokowskiej: W tymże dniu* we wsi Dobkowie gminie Wodzeradów, w powiecie łaskim, spalił się dom i stodoła zaasekurowane w towarzystwie ubezpieczeń.

* 1 (13) marca

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 32

O wdrożeniu postępowania w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1773 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 27 lutego 1924 r., zawiadamia, że na skutek podania Pauliny Meier, zamieszkałej w Łodzi przy ul. Leszno 16, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Wilhelma Meiera za zmar­łego i z mocy art. 17778 U. P. C. wzywa tegoż Wilhelma Meiera, męża pe­tentki, a syna Marcina i Karoliny, urodzonego w 1885 r., mieszkańca wsi Dąbków, gm. Wodzierady, pow. Łaskiego, obecnie po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Pańskiej 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego wyżej Wilhelma Meiera posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie. (Na spr. Z. 82/24).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
2. Dobków, obejmującą: wieś Dobków, wieś Juljanów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza