-->

sobota, 25 maja 2013

Cienia

Zajączkowski: 
Cienia Wielka  -pow. sieradzki
1) 1176 trans. z 1262 r. w kop. XV i XVII w., Mitk. 1 fals.: Chenna- nadanie C. cum haeredibus suis konwentowi sulejowskiemu przez Kazimierza Sprawiedliwego. Wzm. o dziesięcinach z C, nadanych równocześnie temuż kl. przez arcbpa Piotra. 2) 1176 trans. z 1232 r., KDW 587 fals., por. Mitk. s. 32-35, 301 nr 2: Chenna - predium. Arcbp Piotr nadaje kl. sulejowskiemu dziesięciny z C. 3) 1178 rzek. oryg., Mitk. 2 fals., por. s. 179: Chenna - Kazimierz Sprawiedliwy stwierdza, że kl. sulejowski dokonał zamiany wsi C. i Ścibor (v.) za Straszów (v.). 4) 1222 kop. XVII w, Mitk. 5: Chena-Leszek Biały stwierdza, że haeredes de C-, hi videlicet: Gosslaw, Milato, Brateo cum fratribus eorum confessi sunt a patre nostro duce Casimiro se collatos ecclesiae sanctea de Suleiow. Ego vero eorum mancipii servitutem confirmans, ipsorum professionem privilegii et sigilli munimine feci roborari. 5) 1234 oryg., Mitk. 11: China - predium. W bulli protekcyjnej Grzegorza IX dla kl. sulejowskiego wym. C. 6) 1386 T. Sir. I f. 8: Czena - Stanislaus de C, Jaroslaus de C. 7) 1393 T. Sir. I f. 50: Czena - dna Jaroslai de C. cum dno Stanislao ibidem.
8) XVI w. Ł. I, 373; II, 57: Czyenya, Czyene - villa, par. Gruszczyce, arch. kaliski. 9) 1496 P. 170: Cyenya - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Czienya maior, Czienya minor-jw. 1553-1576 P. 218: Czenya minor (1576 maior) - jw. 10) XIX w. SG I, 688: Cienia Wielka - wś i folw., par. i gm. Gruszczyce, pow. jw.  

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Cienia Wielka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Gruszczyce, własność rządowa. Ilość domów 14, ludność 93, odległość od miasta obwodowego 2.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Cienia Mała, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Gruszczyce, własność rządowa. Ilość domów 4, ludność 28, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Cienia Wielka,  wś i folwark, pow. sieradzki, gm. i par. Gruszczyce, o 35 w. od Kalisza, o 14 od Sieradza, o 7 od Błaszek. Znajdują tu się dwa folwarki Cienia wielka i Józefów, należące do dóbr Jasionna. W 1827 roku Cienia wielka liczyła 14 dm. i 93 mk., obecnie ma 179 mk. Dobra Cienia wielka nabyte zostały w roku 1840 za rs. 8070. Rozległość wynosi mr. 479 a mianowicie: folwark Cienia wielka grunta orne i ogrody mr. 312, łąk mr. 23, zagajniku mr. 10, nieużytki i place mr. 14; folwark Józefów grunta orne i ogrody mr. 120, oraz osady karczemne i młynarskie mr. 20. Płodozmian 12-polowy. Budowli murowanych 6, drewnianych 8, młyn i pokłady marglu. Wś Cienia Wielka osad 10, gruntu mr. 11; wś Józefów osad 6, gruntu mr. 57.

Spis 1925:
Cienia Wielka, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 27. Mężczyzn 11, kobiet 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 27. Podało narodowość: polską 27. 

Spis 1925:
Cienia, kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 34. Ludność ogółem: 241. Mężczyzn 119, kobiet 122. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 241. Podało narodowość: polską 241.

Wikipedia:
Cienia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Do 2007 roku nosiła nazwę Cienia Wielka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CIENIA par. Gruszczyce, p. sieradzki i Równa w 1780 r Daniel Błeszyński sprzedał Hieronimowi Łaszowskiemu skarbnikowi piotrkowskiemu. Należy do dóbr Jasionna, ma f-ki Cienia Wielka i Józefów, obszar 479 mg. Kupione w 1840 r za 8070 rbs. (SGR nr 176 k.289, )

1992 r.

Gazeta Warszawska 1811 nr 22

 Doniesienia. Maryanna Wiewiorowska maiąca swoię porcyą w Cieni, pod Błaszkami Zł: Poł: 388. od lat dwudziestu nie wiadomo gdzie się znayduie, wzywa się przeto, iżby się zgłosiła do brata swego, mieszkającego w Krakowskim , we wsi Smotryszowie.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1812


Wieś Cienia mała
Budynki Dworskie

Nro 1mo Folwark stary zły z drzewa Kostkowego, Dach pod snopkami, Drzwi siedmioro na biegunach, o iedneySieni, dwoch Izbach i dwoch Komorach— w kazdey Izbie iedno okno szklane, kominek i piec—Komin wielki z gliny.—
Owczarnia z drzewa rzniętego pod Snopkami, wrota na biegunach, na wylot, Drzwi dwoie na biegunach, u iednych drzwi iest wrzecądz z dwiema szkoblami. Posowa z drągow—Owczarnia druga stara, podobna pierwszey.—Stodoła z drzewa rzniętego i częscią Kostkowego—Dach pod snopkami, o iednym klepisku, wrota na wylot na biegunach z wrzecądzem i dwiema szkoblami oraz kłotką.—Sadek mały. Ogrod z Owczarniami i Stodołą ogrodzony łatami łupanemi.—Drzewa na Stodołę :) w Balkach swierkach i wiązaniach obrobionego iest sztuk trzydziesci trzy i iedna Kobylica.

Budynki Wieyskie

Nro 2do Chałupa Derdaka Zagrodnika z drzewa Kostkowego, Dach pod Snopkami, Komin z gliny, Drzwi czworo na biegunach, o iedney Sieni, i iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, piec i Kominek z gliny, posowa z dyli na Izbie i Komorze.— Ma Stodołę i Oborę.
Nro 3tio Chałupa Jasczyka Zagrodnika podobna ze wszystkim tamtey, z Stodołą i Oborą.

Nro 4to Chałupa Kacpra Owczarka Zagrodnika, podobna ze wszystkim poprzedzaiącey, z Stodołą, Oborą i Sadkiem.

Dziennik Powszechny 1834 nr 96

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Dobra ziemskie Cienia wielka, składaiące się z folwarku i wsi Cienia wielka, z folwarku Jozefów, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim położone, z których czynsz dzierzawny corocznie po zł. 3,200 dotąd wynosi, w trzechletnią posessyą dzierzawną, poczynaiąc od Sgo Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 13 Maia r. b. przed W. Antonim Pstrokońskim, Reientem Powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu, w Kancellaryi iego o godzinie 10tey z rana, a to na podstawie warunków licytacyinych, iakie każdy z interessentów w Biurze tego Reienta odczytać może, wypuszczone będą. Kalisz dnia 26 Marca 1834 roku. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1834 nr 112

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Wiadomo czyni, iż w moc Art. 87 Prawa Seymowego o Towarzystwie Kredytowem, tudzież stosownie do instrukcyi z dnia 14 Marca 1826 r. § 110 i następnych, z powodu zaległosci raty Czerw. i grud. 1833 r. przez publiczną licytacyą więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od 24 Czerwca 1834, do dnia i miesiąca tegoż r. 1837, w Biurze Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego, w mieyscu zwykłych iey posiedzeń, odbywać się maiącą, dobra ziemskie niżey wyrażone:
a. Gruszczyce z przyległościami Cienia mała i Niedoń, w Powiecie Sieradzkim, Parafii Gruszczyce położone.
b. Wola Tłomakowa z Dezertą Tobołki, w Powiecie Kaliskim, Parafii Chlewo położone w dniu 27 Maia r. b. o godzinie 10 zrana i 3 z południa.
(...)wypuszczone zostaną pod następuiącemi glównemi warunkami:
1. Każdy maiący chęć licytowania, obowiązanv będzie złożyć vadium ad a, złp. 1260 ad b,złp.750 (...), które po dopełnieniu wszystkich warunków dzierzawy, utrzymującemu się przy licytacyi wydanem będzie.
2. Utrzymuiący się przy dzierzawie, obowiązany iest natychmiast, a naydaley w dniach trzech, wnieść do Kassy Dyrekcyi Szczegółowey całkowitą zaległość Towarzystwa, wraz z karami i kosztami w srebrnej monecie, co do dóbr ad a, złp. 1,232 gr. 23, ad b, złp. 725 gr. 4, (…) wynoszącą, a to pod rygorem nieoddania dóbr w possessyą i bezzwłocznego nowego wydzierzawienia na koszt i risico niedotrzymuiącego.
3. Dzierzawca przyimuie na siebie obowiązek zaspokojenia wszelkich ciężarów wieczystych do gruntu przywiązanych, Art. 41 i 44 Prawa Seymowego z roku 1818 wyszczególnionych, z samego prawa przywiley maiących, tudzież wszelkich opłat i składek przy licytacyi numerycznie wykazać się maiących.
4. Daley przyimuie obowiązek dalszego regularnego przez czas dzierzawy wnoszenia rat Towarzystwa, od dnia 1 do 12 Czerwca i dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, poczynając od 1 Czerwca 1834 r. w sposób, iż przeciąg trzechletniey dzierzawy sześć takowych rat opłaci, płacąc na każdą ratę co do dóbr ad a, zł. 1,187 gr. 9; ad b, złp. 687 gr. 5 (…).
5. Zrzecze się wszelkich pretensyi z dzierzawy, za iakie bądź nakłady zwyczayne, lub nadzwyczayne, przewidziane, lub nieprzewidziane wypadki.
6. Odda dobra po ukończeniu dzierzawy w takim stanie, w iakim ie odbierze.
7. Poddaie się exekucyi administracyiney we wszystkiem, co się dotycze dzierzawy, i wyłącznie ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa.
8. Złoży sposobem kaucyi na ubezpieczenie całości dóbr i dopełnienie wszelkich warunków, co do każdych dóbr summę półroczney cenie dzierzawney wyrównywaiącą w listach Zastawnych. O dalszych zaś warunkach interessenci każdego czasu w Biurze Dyrekcyi Szczegółowey poinformować się mogą. Wzywa przeto Dyrekcya Szczegółowa chęć dzierzawienia maiących na powyzsze termina. Kalisz dnia 18 Kwietnia 1834 roku. Zastępca Prezesa, Jezierski. Pisarz Dyrekcyi, Chrystowski. N. D. 791

Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 36

3. Cienia Wielka nad rzeką Cienią, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, mil 2 od Sieradza. Ma wodę żelazną.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 30

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaie do publicznej wiadomości: iż dobra ziemskie Cienia Wielka składaiące się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, folwarku Józefów oraz karczmy Topielec zwanej w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, do Parafii wsi Gruszczyc należące; których tytuł wła­ sności w Księdze Wieczystej iest teraz zapisany na Imię Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego z wzmianką, że dobra te na zasadzie konfiskaty maiątku Józefa Ordęgi przeszły na rzecz Skarbu publicznego Królestwa Polskiego, Aktem przez Komornika Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej Wincentego Gustowskiego dnia 15/27 Grudnia 1837 roku na rzecz Walentego Staniszewskiego z własnych funduszów utrzymuiącego się w Warszawie zamieszkałego, obrane maiącego sporządzonym, na przymuszone wywłaszczenie zajęte zostały.
Dobra te Skarb Publiczny na lat trzy w dzierzawę Wgo Stanisławo­wi Biernackiemu poczynaiąc od dnia 24 Czerwca 1837 r. a kończącą się w tymże samym dniu 184° r. drogą licytacyi publicznej przed Antonim Pstrokońskim Reientem Kancellaryi Powiatu Sieradzkiego dnia 4/16 Czer­ wca 1837 roku odbytej za summę co rocznej dzierzawy złotych polskich 2320 wypuścił.
Dobra te są odległe od miast iako to: od Błaszek o milę iednę, od Sieradza o mil dwie, od Złoczewa o mil dwie, od Warty o mil dwie i od Kalisza o mil pięć.
Rozległość z wszystkiemi przyległościami, sposobem przybliżonym wynosi ogółem morg. 875, kwpręt. 160, czyli około hub 29, morg. 5, prętkw, 160, na miarę nowopolską.
Rozległość poszczególna iest następna:
1. Gruntu ornego tak dominialnego iako
też włościańskiego około Morg 781, kpr. 110.
2. Łąk około Morg 11, kpr. 100.
3. Pastwisk około Morg 60.
4. Ogrodów około Morg 9, kpr. 40.
5. Wody i nieużytki około Morg 8, kpr. 241.
6. Placów pod zabudowaniami około Morg 4, kpr. 269.
Grunta zaś należą do 1, 2, 3, 4 i 5 Klassy.
Dobra te maią wyraźne granice, oznaczone kopcami i żaden kontrowers nie cxystuie.
Posada włościan iest następna:
1. Półrolnik ieden, posiadaiący inwentarz gruntowy.
2. Zagrodników dwóch, którzy posiadają także inwentarz gruntowy.
3. Komorników siedmiu.
Wszyscy odbywaią powinności sprzężaiem i ręczno, oraz daią różne daniny, rodzaie zaś ich poszczególnie ebejrmuie Akt zaięcia.
Czynsze są następuiące:
1. Michał Schultz z karczmy tak zwanej Topielec i z roli opłaca czynszu rocznie na Sty Wojciech złotych polskich 200 za to szynkuie trunki własne.
2. Sukcessorowie Michała Polińskiego z młyna okupnego w wsi Cieni Wielkiej exystuiącego, opłacaią czynszu rocznie w dwóch ratach to iest na Sty Wojciech i na Sty Marcin po złotp. 75 czyli razem złotp. 150. — Prócz czynszu obowiązani są 50 wierteli wszelkiego gatunku zboża dworowi zemleć bezpłatnie i bez brania miarki.
Dobra te nie posiadaią ani lasu, ani boru, ani żadnych zagaień.
W dobrach tych nie znajduie się żaden Inwentarz gruntowy żyiący, iak również żaden Jnwentarz martwy, czyli porządki gospodarcze.
Również w dobrach tych nie znajduią siężadne fabryki, ani zakłady
prócz Młyna wodnego o iednej młynicy, oraz gorzelni w której iednak żadnych naczyń ani statków gorzelnianych, kóreby do gruntu przywiązane były niemasz. Stan zabudowań tak dworskich iako też włościańskich iest w części średni, a w części spustoszały.
O bliższych szczegółach stanu dóbr można się przekonać z protokułów zaięcia u Patrona Roberta Chrystowskiego popieraiącego sprzedaż obecną, oraz u podpisanego Pisarza Trybunału — w których najmniejsze szcze­góły iako też wymienienie ilości opłaconych podatków i ciężarów wszel­ kich są zamieszczone.
Akt zaięcia na przymuszone wywłaszczenie dóbr w mowie będą­cych w dniach iak na wstępie powiedziano sporządzony, w iednej kopii dla Wojciecha Stolach iako ustanowionego dozorcy, w drugiej dla Łukasza Ordęgi iako Wójta Gminy dóbr Cieni Wielkiej dnia 15/27 Grudnia 1837 r. w trzeciej kopii dla Jakóba Boiemskiego Pisarza Sądu Pokoiu Po­wiatu Sieradzkiego dnia 31 Grudnia 1837 (12 Stycznia 1838) roku dorę­czony został.
Prócz tego Akt tenże zaięcia JW. Romanowi Fuhrmann Tajnemu Radcy Dyrektorowi Głównemu Prezyduiącemu w Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu w Jmieniu i na rzecz Skarbu Publicznego Króle­stwa Polskiego działaiącemu w Warszawie mieszkaiącemu — tudzież Prokuratoryi Jeneralnej Królestwa w Warszawie przy ulicy Dziekanka w domu pod Nr 2667 Urzędowanie odbywaiącej, również na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego czyniącej, obydwom powyższym władzom iako działającym na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego, zamieszkanie pra­ wne, co do obecnych dóbr Cieni Wielkiej w Rządzie Gubernialnym Ka­liskim w Kaliszu obrane maiącym dnia 24 Grudnia 1837 (5 Stycznia 1838) roku doręczony został.
Nadto Akt powyższy zaięcia w Księdze Wieczystej dóbr Cieni Wiel­kiej dnia 24 Stycznia (7 Lutego) r. b. zaś w Biórze Pisarza Trybunału Cy­wilnego Gubernii Kaliskiej przez wpisanie go do Księgi na ten cel utrzymywanej dnia 28 Stycznia (9 Lutego) t. m. i r. zarejestrowano.
Sprzedaż dóbr tych drogą publicznej licytacyi odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych iego posiedzeń, którą popiera Robert Chrystowski Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej iako ustanowiony pełnomocnik Wa­lentego Staniszewskiego.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży na Audy­encyi Publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej dnia 15/27 Marca r. b. o godzinie 10tej z rana, druga dnia 29 Marca (10 Kwietnia) t r. a trzecia dnia 12/24 Kwietnia t. r. 1838 odbyte zostały, poczem termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 11/23 Maia 1838 r. oznaczono. W terminie tym dobra w mowie będące Patronowi sprzedaż popieraiącemu Robertowi Chrystowskiemu na złp. 50000 gotowizną przysądzono i termin do stanowczego przysądzenia dóbr tychże na dzień 25 Października (6 Listopada) 1838 roku oznaczono.
W terminie tym stanowcze przysądzenie na wniosek Extrahenta dla wiszących sporów o taxę zawieszono. — Po odrzuceniu których to sporów Wyrokiem Sądu Appelacyinego daty 1/13 Czerwca r. b. 1839 Trybunał Cywilny Gubernii Kaliskiej Wyrokiem z Jllacyi dnia 11/23 Lipca r. b. 1839 zapadłym, termin do stanowczego przysądzenia na dzień 24 Sierpnia (5 Września) r. b. 1839 godzinę 10 z rana oznaczył.
W końcu czyni się wzmianka iż nabywca praw Walentego Stanisze­wskiego iest Erazm Załuskowski w dobrach Kokanin Powiecie Kaliskim zamieszkały, zamieszkanie prawne u Roberta Chrystowskiego Patrona Try­bunału sprzedażą obecną dyryguiącego, obrane maiący.

w Kaliszu dnia 11/23 Lipca 1839 roku. Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 186

(N. D. 4406) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
5. Michała Polińskiego, posiadacza młyna wodnego z gruntem, zapisanego w dz. III pod N. 3 wykazu dóbr Cienia-wielka z O-gu Sieradzkiego.
Otworzyły się spadki do regulacyi których przedemną Pisarzem wyznacza się termin na d. 14 (26) Lutego 1857 r.
Kalisz d. 4 (16) Sierpnia 1856 r.
J. N. Zengteller.

Kaliszanin 1875 nr 37

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Pożary. D. 24 marca (5 kwietnia) we wsi Cie­nia, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego, z niewia­domej przyczyny wybuchnął pożar, od którego zgorzał drewniany dom włościanina Łukasza Ma­łeckiego, ubezpieczony na 200 rs. Oprócz tego, Małecki poniósł straty w nieubezpieczonych ru­chomościach na summę rs. 150.

Kurjer Warszawski 1881 nr 213

= Smutny wypadek wydarzył się niedawno w okolicy Częstochowy.
Z Jasnej góry, z odpustu, wracała do domu nieliczna gromadka włościan z okolic Sieradza.
Na drodze, pomiędzy wioskami Łoboźno i Miedno, pątników zaskoczła burza, i nim zaskoczeni zdołali znaleźć schronienie, w gromadkę uderzył piorun, zabiwszy na miejscu 30-letnią Teofilę Widczak, włościankę ze wsi Ceny-Wielkie.

Kurjer Warszawski 1882 nr 114

= Wybory w Kaliszu.
Wczoraj odbyły się w Kaliszu wybory do władz Towarzystwa kredytowego.
Przewodniczył im stosownie do wyboru na zeszłej sesji p. Erazm Załuskowski, wł. dóbr Cienia Wielka.
Wychodzili z urzędowania z komitetu wyjątkowo dwaj radcowie pp. Ostrowski Aleksander prezes komitetu i Stawiski Edmund; z dyrekcji głównej zmarły niedawno wskutek strasznego wypadku hr. Stanisław Potocki i z dyrekcji szczegółowej radcowie pp. Mielęcki Roman prezes tejże dyrekcji, Gałczyński Antoni, Jezierski Jan, Baranowski Eugeniusz.
Ta wyjątkowość co do radców komitetu pochodzi z regulaminu wyborczego.
Z pomiędzy wybranych ze wszystkich dyrekcyj szczegółowych radców komitetu, ciż radcowie wybierają prezesa, a na jego miejsce jako radcy przychodzi z tejże dyrekcji szczegółowej stowarzyszony, który przy wyborach najwięcej po prezesie otrzymał głosów.
Prezes komitetu urzęduje lat 8, tymczasem radca urzędujący na jego miejsce zmienia się zwykle co lat 4.
Obecnie więc przypadło ukończenie kadencji prezesa komitetu i radcy urzędującego.
Mimo to w Kaliszu wybierano tylko jednego radcę, a to z tej racji, iż przy organizacji wydziału hipotecznego w Piotrkowie dobra p. Ostrowskiego Al przeniesione zostały do tegoż wydziału i dotychcza sowy prezes komitetu staje jako kandydat do wy borów w Piotrkowie.
Wybrany został do komitetu w miejsce p. Stawiskiego, który oddawna już pragnął wyjść z urzędowania, p. Witold Kurnatowski (zastępca prezesa wyborów) wł. dóbr Krokocice.
Do dyrekcji głównej wybrano p. Władysława Kowalskiego, wł. dóbr Posady;
do dyrekcji szczegółowej wybrano pp. Antoniego Gałczyńskiego wł. dóbr Franki, Jana Jezierskiego
wł. dóbr Góra, Romana Mielęckiego wł. dóbr Irwonice w gub. piotrkowskiej, oraz Teodora Mniewskiego wł. dóbr Wągłczewo.
Pierwsi trzej wybrani ponownie.
Na prezesa przyszłych wyborów powołano p. Walentego Garczyńskiego ze Zborowa, na zastępcę zaś p. Albina Słubickiego wł. dóbr Lubstów i Racięcice.
Następne wybory z kolei przypadają w Piotrkowie, odbędą się one w piątek d. 26 b. m.
Przewodniczyć im będzie w miejsce zmarłego prezesa ś. p . Józefa Zielonki ze Skrzydłowa, zastępca p. August Ostrowski z Budzewa.  

Kaliszanin 1885 nr. 88

W d. 15 t. m., na folwarku Cienia-wielka, w pow. sieradzkim, zgorzała stodoła pół murowana i pół drewniana, ubezpieczona na 3620 rs. Oprócz tego spaliło się różnych ruchomości ubezpieczonych na 10,100 rs., i nieubezpieczonych na rs. 101 k. 20.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 22

Na zasadzie art. 846 i 848 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji sędziego śledczego na pow. Sieradzki z d. 15 czerwca 1918 r., poszukuje Ignacego Wietrzyka, zamieszkałego we wsi Cieni, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego, oskarżonego z art. 51 i 583 p. 2 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego Ignacego Wietrzyka: wzrost średni, szczupły, blondyn, bez wąsów, lat około 20.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować o niem najbliższym władzom policyjnym w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 23

LISTY GOŃCZE
Mieszkaniec wsi Cienia, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego, Ignacy Wietrzyk, lat 19, skazany wyrokiem z d. 18 kwietnia 1918 r. na jeden miesiąc więzienia, ukrywa się.
Sąd pokoju w Bukowcu, pow. Sieradzkiego, prosi o aresztowanie go, odstawienie do więzienia i odnośnie do aktów K. 1/18 zawiadomienie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 43

Ogłoszenie.
Wobec odmowy przyjęcia odpisu orzeczenia Głównej Komisji Ziemskiej w Warszawie z dnia 15 stycznia 1926 r. w sprawie likwidacji serwitutów osad Nr 1—10 i zamiany gruntów osad Nr 3, 8, 9 i 10 we wsi Cienia Wielka, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego przez gromadę właścicieli rozparcelowanego m. ziemskiego Cienia Wielka, Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie ogłasza i zawiadamia wyżej wymienionych właścicieli rozparcelowanego majątku Cienia Wielka, że powyższy odpis decyzji został złożony w Urzędzie gminy Gruszczyce i wywieszony na widocznem miejscu w lokalu tego urzędu, a to zgodnie z art. 19 Ust. z dnia 11. VIII. 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji Ziemskich (Dz. Ust. R. P. Nr. 90|23 poz. 706) oraz poucza, że orzeczenie to może być zaskarżone przez niezadowolonych do Najwyższego Trybunału Administracyjnego bezpośrednio w terminie dwumiesięcznym licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Prezes: (—) w z. Grabowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

OGŁOSZENIE
POWIATOWEGO STAROSTY W KALISZU o rejestracji Spółek Wodnych.
Stosownie do art. 222 (4 i 5) Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 r. w brzmieniu ustalonem Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 13. IV. 28 (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z 1928 r.) — ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących Spółek Wodnych:
9) Dnia 28 października 1927 r. Spółka Wodna „Cienia I" z siedzibą w Cieni I — statut uchwalono dnia 28 października 1927 r.

Celem powyższych Spółek jest osuszenie gruntów członków Spółek według projektów technicznych przedłożonych starostwu Powiatowemu w Kaliszu.
Statuty Spółek ułożone zostały ściśle według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 30. VII. 1923 r. Nr. V-417/23 (Monitor Polski Nr. 196 poz. 225) tak co do warunków i formy zwoływania zgromadzeń członków, jak i sposobu dokumentowania powziętych przez to zgromadzenie uchwał, tudzież spraw, mających podlegać uchwale Zgromadzenia członków oraz form obwieszczeń Spółek.
Kalisz, dnia 6 grudnia 1928 r.
Starosta wz. (—) S. Namysłowski

  Gazeta Świąteczna 1928 nr 2495

  Gospodarstwo 15 morgów ziemi pszenno-buraczanej. Budynki, sad. Cena 30.000 zł. Poczta. Błaszki, gmina Gruszczyce, wieś Cienia, pow. sieradzki, Józef Tomczyk.


   Ziemia Sieradzka 1930 maj

  Aresztowanie. W dniu 16 kwietnia 1930 roku została aresztowana Józefa Kaźmierska, zamieszkała we wsi Cienia, gminy Gruszczyce, która dokonała podpalenia zabudowań w dniu 31 grudnia 1929 roku na szkodę Józefa Maślaka, zamieszkałego we wsi Cienia, gminy Gruszczyce. Zaaresztowaną Kaźmierską wraz z dochodzeniem przekazano Sądowi Powiatowemu w Sieradzu.

  Echo Sieradzkie 1932 26 styczeń

  Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
  Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę (...) 
  Następnie roz...* była sprawa mieszkańca wsi Cienia gm. Gruszczyce, Jana Mamosa, oskarżonego o krzywoprzysięstwo. Pozwany jako świadek w sprawie cywilnej z powództwa Walentego Waszczyńskiego - fałszywie przysiągł w kościele. Sąd z braku dowodów uniewinnił oskarżonego.

  *nieczytelne, przypis autora bloga

  Echo Sieradzkie 1932 20 maj

  SPRAWA O POZBYCIE SIĘ MĘŻA.
  Sąd okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę Stefana Strzelczyka z Cieni i Adama Tomczyka urodz. w Czajkowie gm. Kuźnice Błońska oskarżonych o postrzelenie Adama Dobrzyckiego miesz. Wągłczewa.
  Jesienią roku 1928 Adam Dobrzycki późnym wieczorem w drodze do domu został postrzelony z fuzji. Otrzymał około 30 ran. Ustalono w następstwie że strzelał Strzelczyk. Namówili go do tego Tomczyk i żona postrzelonego, która była kochanką Tomczyka. Ten stosunek trwał już od dość dawna. Dobrzyński powziął podejrzenie, począł żonie robić wymówki, ta zaś, w celu pozbycia się męża namówiła razem z kochankiem Strzelczyka do zabójstwa za umówioną sumę 300 zł., dając mu a conto 90 zł., Ponieważ Dobrzyckiego nie zabito, reszty należności nie wypłacono.

  Na rozprawie nie stawił się główny świadek Kiełbasa z Wągłczewa, który pożyczył na ten cel fuzji, sprawę więc odroczono.

  Echo Sieradzkie 1932 18 lipiec

  A TO ZA KURĘ!...
  Mieszkaniec wsi Cienia gm. Gruszyce Józef Mądziak idąc drogą został napadnięty przez Józefa Siciarka i Jana Kleparka i obity kijami.
  Mądziaka przewieziono do szpitala w Sieradzu.
  Przy oględzinach okazało się, że otrzymał on cały szereg ran w głowę, rękę, bok oraz oberwane zostało ucho.

  Napad powstał z zemsty, gdyż poprzedniego dnia Mądziak pokłócił się o kurę ze swą siostrą Michaliną Siciarek.

  Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

  ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
  z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
  o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
  Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
  § 1.
  VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
  2. Cienia Wielka, obejmującą: wieś Cienia Wielka, kolonję Cienia Wielka, wieś Józefów.
  § 2.
  Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
  § 3.
  Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
  Wojewoda:
  wz. (—) A. Potocki
  Wicewojewoda

  Zorza 1937 nr 43

  List z Gruszczyc, pow. sieradzki.
  Przed laty, bardzo wielu laty, za borów i pogaństwa nie było tu, jak później, znacznie później nie tylko dworu jaśnie państwa, ale i nawet kmieciej chaty. Tylko wśród podszycia różnorakich drzew olbrzymów, beztrosko i swobodnie używały życia miłe sarny sarenki.
  I te psotnice wciągnęły tu w zasadzkę ze swawoli myśliwca na swoją niedolę, ale i jego niewolę w jaką każdego myśliwego oddaje jego łowca namiętność. Czuł się on tu samotnik—jak samotna leśna gruszka, to też tak go i zaczęto nazywać i potąd nazywano, pokąd z woli Bożej nie zaczęło mu przybywać tych gruszek, wtedy bowiem zaczęto mawiać, że tu mieszkają już Gruszczyce, czyli synowie Gruszki.
  Przybywało ich za łaską Bożą, przybywało, więc i osiedli przybywało i dostatku i ambicji Pobudowano tedy on „kasztel" czyli zamek, na mokradłach nadrzecznych powstało wprost niego (miasteczko za rzeczką, dwór i wieś ku Zachodowi od zamku, Gruszczyce Górne i kościół ku południowi. Ale na świecie dziwnie się plecie: zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie. Byli tu Gruszczyce, Gruszczyńscy, Krzykowscy, Grodziccy, Neugebauerowie, Paciorkowscy i odeszli; był zamek pozostała tylko po nim kupa ziemi i wzmianka w Aktach parafialnych, było miasteczko, a dziś usłyszysz o niem zaledwie czasem w miejscowej pogwarce przeczytasz w starych aktach; gdzie karczmą była czas jakiś szkoła, to sklep spółkowy, to sklepik, znów karczma i nazwisko Kaczmarek. I inne nazwy i nazwiska przypomną ci dawne czasy, jak Cienia Wielka, Cienia Mała, Olszynka, Sarny Zaborów, lub—Kołodziej, Olszewski, Wyrębski. A Gruszczyce? O nazwisku i nazwie wsi pouczy cię uczony ks. Kozierowiski, że Gruszczyce to dziś zarówno nazwa wsi, parafii, jak i gminy. A kościół w Gruszczycach? zabytkową legendą osnuty. Przypisują jego fundację Gruszczyńskiemu Janowi i Grodzickiemu Kajetanowi. Pierwszego zostawimy w spokoju bo nie masz pewnych danych zarówno o fundatorze, jak i o przypisywanej mu fundacji — natomiast jest dowód autentyczny, że nie K. Grodzicki był fundatorem istniejącego kościoła w Gruszczycach, a zbudował go z drzewa modrzewiowego ks. Stan. Miedziński, ówczesny proboszcz przez rok 1753. W tym kościele na baczną uwagę zasługuje obraz św. Walentego, zdawien dawna i na całą okolicę łaskami słynący. Tych łask doznawali możni tego świata i prostaczkowie, składali wota dziękczynnie jedni i drudzy, dziś zaś już tylko prosi o łaskę wyzdrowienia do swoich dzieci sam lud okoliczny.
  W Gruszczycach jest sklepik spożywczo-wędliniarski, ale już trzeci raz zmienia właściciela, 2 stelmachów, 2 kowali, 3 szewców, prywatny skup zboża, no i karczma oczywiście, 2 braci, stolarzy, z których jeden zarazem pszczelarz i ogrodnik, parę krawcowych. Żyda nie masz w całej parafii ani jednego.
  Gruszczyce mają szosę do Błaszek i Kalisza, do Sieradza i Łodzi i 2 stacje kolejowe: do Błaszek w stronę Kalisza i Sędzic w stronę Łodzi.
  Gruszczyce, kwiecień 1937 r.
  Znajomek.


  Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 97

  Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 5 listopada 1938 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Tomasza Marcinkowskie­go, syna Józefa i Zuzanny z Modrzanów, urodź, dnia 14 października 1877 roku w Cieni Wielkiej, gm. Gruszczyce, pow. Sieradz.
  Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym ra­zie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.
  Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci To­masza Marcinkowskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd

  Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Tomasz Marcinkowski był stałym mieszkańcem wsi Cienia Wielka, gm. Gruszczyce. Co. 1068/38.

    




  Brak komentarzy:

  Publikowanie komentarza