-->

sobota, 25 maja 2013

Chociszew

Zajączkowski:
Chociszew -pow. kaliski
1) 1391 T. Sir. I f. 27 (?): Choczessow - Nicolaus de C. 2) 1392 T. Sir. I f. 39 (?): Choczessouo - Przibek de C.
3) XVI w. Ł. II, 59: Choczyeschewo - villa, par. Góra, arch. kaliski. 4) 1496 P. 173: Chocyeschow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511 P. 183: Chocziesschow- jw. 5) XIX w. SG I, 602: Chociszew - folw., par. jw., gm. Staw, pow. kaliski.
Uwagi: Koz. (I, 54) odnosi zapiskę z 1391 r. do Chociszewa w par. Góra, co nie jest rzeczą pewną; może ona, podobnie jak i następna z 1392 r., odnosić się do Kociszewa (v.).  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Chociszow, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Chociszew, parafia gora (góra), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, powiat kaliski, własność: Bielecki, pisarz grodzki. (być może Jan Bielecki h. Korab, pisarz grodzki sieradzki)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Chociszew, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Szadkowski, parafia Warta, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 47, odległość od miasta obwodowego 3 3/4.

Słownik Geograficzny:  
Chociszew, folw., pow. kaliski, gm. Staw, par. Góra, od Kalisza w. 28, od miasta Warty w. 5, od drogi bitej w. 5, od Łodzi w. 70. Nabyty w roku 1862 za rs. 15000. Rozległość wynosi w ogóle mr. 297, a mianowicie: grunta orne i ogrody mr. 253, łąk mr. 11, pastwisk mr. 14, lasu mr. 9, place i nieużytki mr. 9, płodozmian 8-polowy.Budowli dworskich murowanych 5, z drzewa 1. Znajdują się tu pokłady torfu, który jest eksploatowany i oprócz potrzeby miejscowej przynosi dochód; o w. 5 jest cukrownia w Cielcach i o w. 2 i 4 gorzelnie; wś Chociszewo ma osad 16, gruntu mr. 36.

Spis 1925:
Chociszew, wś i kol., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 153. Mężczyzn 79, kobiet 74. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 153. Podało narodowość: polską 153.

Wikipedia:
Chociszew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki.W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CHOCISZEW par. Góra, p. sieradzki, Bieleckiego pisarza sieradzkiego Dwór nowy o 2 pokojach 2 garderóbkach i 2 alkierzach w 1792. W 1912 wieś i folwark o powierzchni 296 mg, własność uwłaszczonych włoscian i Aleksandry Paciorkowskiej. Patrz Zagajew. (PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1728

Chociszów 23 września
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Michał Franciszek, syna Urodzonych Państwa Stanisława Bogusławskiego i Urodzonej Pani Marianny z domu Piątkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Czartkowski z Urodzoną Panią Anną Charchoską.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1731

Chociszew 13 marca.
Ja, Wojciech Błaszkiewicz proboszcz Góry, kaznodzieja kościoła wartskiego, ochrzciłem Franciszkę, córkę Urodzonego Stanisława Bogusławskiego i Urodzonej Marianny Bogusławskiej z domu Piątkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Krąkowski z Urodzoną Panią Konstancją Kałoską.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1736

Chociszew
Ten sam, jak wyżej, dnia 5-go lutego, ochrzciłem imionami Dorota Agata, córkę Wielmożnego Pana Stanisława Bogusławskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Bogusławski i Wielmożna Pani Konstancja Kutoska.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1744

Chociszew
Ten sam, jak wyżej, dnia 18 stycznia dopelniłem ceremonię na dzieckiem, któremu nadano imię Tomasz, urodzonemu 20 grudnia poprzedniego roku 1743, synem Urodzonego Antoniego Rzepeckiego i Łucji z Piątkowskich. Rodzicami chrzestnymi przy chrzcie z konieczności byli Urodzony Józef Rzepecki i Rozalia jego siostra. Zaś przy ceremonii Urodzony Adam Chlebowski porucznik wojsk koronnych i wspomniana panna Rozalia Rzepecka.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1746

Choczyszewo
Dnia 19 kwietnia zmarła Urodzona Łucja z Piątkowskich Rzepecka, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele w dużym chórze.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1746

Ja, Jan Stein proboszcz w Górze, dnia 10 grudnia błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Aleksandra Taczanowskiego z Rozalią Rzepecką z Choczyszewa, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt i niedziel w kościele wobec zgromadzonego ludu i Boga ? Stawający świadkowie Urodzony Stanisław Chorkowski i Urodzony Antoni Rzepecki brat rodzony narzeczonej i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1751

Chociszew
25 listopad
Roku, dnia i ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Andrzeja Waleriana, syna Urodzonego Antoniego Rzepeckiego i Marianny z Czartkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Choczyszewski z Chociszewa i Rozalia z Rzepeckich Taczanowska.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1758

Chociszew
Ten sam, jak wyżej 1758, dnia 25 marca ochrzciłem z wody imieniem Józefa, córkę Urodzonego Pana Antoniego Rzepeckiego i Marianny z Czartkowskich Rzepeckiej. Dopełniłem ceremonię w roku, jak wyżej, dnia 27 maja. Rodzicami chrzestnymi i asystentami ceremonii byli Urodzony Pan Jan Bezan wojski i Wielmożna Teresa z Sarneckich Chlebowska   

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1764

Chociszów
Ten sam, jak wyżej, dnia 4 kwietnia ochrzciłem dwoma imionami ? Katarzyna i Małgorzata, dziecko Urodzonych Antoniego Rzepeckiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kajetan Madaliński i Urodzona Marianna z Pstrokońskich Czartkowska burgrabina sieradzka.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1766

Chociszew
Dnia 17 października ochrzciłem imieniem Marianna, syna[?] Wielmożnych Jana i Agnieszki Bieleckich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Zygmunt Jaxa Dobek i Wielmożna Józefa z Grodzickich Zarębina generałowa.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1776

Chociszew
Dnia 21 listopada, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Józefa, córkę prawowitych rodziców Wielmożnych Bieleckich Jana i Agnieszki z domu Zarębiny, burgrabiów sieradzkich. Rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożny Jan Dobek skarbnik sieradzki i Jasnie Wielmożna Józefa z Grodzickich Zarębina wdowa po generale[?] Jaśnie Wielmożny Józef ...kowski starosta zgierski z Jaśnie Wielmożną Magdaleną Chorkowską miecznikostwo łęczyckie.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1791

Chociszewo
Dnia 16 kwietnia zmarła Urodzona Weronika z domu Jastrzębska Ligowska burgrabina sieradzka, opatrzona sakramentami, pochowana u o.o. bernardynów w Warcie.

Dziennik Warszawski 1868 nr 171

(Kronika prowinсjonalna.) Z końcem maja i w pierwszej połowie czerwca, w gubernjach tutejszego kraju, zaszły następujące nadzwyczajna zdarzenia.
Samobójstwa. W d. 24 maja (5 czerwca) we wsi Chociszewie (w pow. kaliszskim), włościanka Daniłowska poderżnęła sobie gardło brzytwą, a w d. 4 (16) czerwca we wsi Kobierzysko (w pow. sieradzkim) zarznął się 18 letni Antoni Glichowski.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

14) Góra, kościół paraf. p. w. Wniebow. M. B. i Ś. Jakóba Apost. wybu­dowany z drzewa w r. 1792 przez parafjan. Ma słynący łaskami obraz Ś. Rocha. Parafja ta liczy 2190 dusz; do niej należą wsie: Góra, Kobylniki, Korzenica, Gorzałów, Krąków, Zielęcin, Cielce, Czartki Wielkie i Małe, Głaniszew, Chabierów, Chociszew, Upuszczew i Pustkowia: Borowiny i Dębowiec. Proboszczem od r. 1852 jest W. Iks. Maxymiljan Kurzawski, (ur. w r. 1825, kapłan od r. 1848). 

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 540

Przypomnienie dla rodziców. Znowu słychać o całéj gromadce dziatek popalonych. Zginęły w ten sposób: (...) wreszcie we wsi Chociszewie w pow. Sieradzkim półtoraroczna Władzia Pawlakówna, która przewróciła na siebie palącą się lampę.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 20

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 30 grudnia 1927 roku postanowił: ustalić obszar scalenia w składzie:
1) gruntów wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Chabierów o powierzchni około 47 ha,
2) gruntów objętych księgą hipoteczną „majątek Chociszew" stanowiących powierzchnie działek oznaczonych N. N. od 1 do 12 włącznie, będących w posiadaniu włościan ze wsi Chabierów oraz Pawła Karasiaka, Piotra Ciamciaka, Franciszka Pawlaka i Józefa Ogłazy o powierzchni około 48 ha,
3) gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Chabierów o powierzchni około 58 ha z tytułu parcelacji majątku na uzupełnienie gospodarstw karłowatych wsi Chabierów,
4) gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Chabierów o powierzchni około 7 ha, celem usunięcia enklawy.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 9 czerwca 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
Naczelnik Wydziału
(—) K. Jaroński


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 24

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Antonim i Julji vel Juljannie małż. Kaczmarek, właścicielach 4 morg. 297 pręt. z majątku Chociszew, powiatu kaliskiego z pod Nr. 7 działu II wyk. hip.;

Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 30 czerwca 1931 roku w kancelarji notarjusza Rudzkie­go w Kaliszu, dokąd w tymże dniu osoby zainteresowane winny stawić się z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
4. Wierzycieli hipotecznych dóbr Chabierów, powiatu kaliskiego, a mianowicie: właścicieli majątku Chociszew, powiatu kaliskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 91

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po:
2) Józefie Ciamciaku, właścicielu działki 4 ha 1468 mtr. kw., ozna­czonej Nr. 6, zapisanej pod Nr. 12 w dziale II wykazu hipotecznego ma­jątku Krzyżówka - Zagajew, powiatu sieradzkiego i współwłaścicielu działek Nr. Nr. 26 i 27 o obszarze 5 ha 5873 mtr. kw., zapisanych pod Nr. 19 w dziale II wykazu hip. majątku Chociszew, powiatu kaliskiego.
Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 20 maja 1932 roku w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
2. Chabierów, obejmującą: wieś Chabierów, folw. Chabierów, wieś Chociszew, kol. Chociszew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 93

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowanie spadkowe po zmarłych:
2) Wincentym i Stanisławie Nolbert, właścicielach 4 mórg 297 prętów z majątku Chociszew, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony Został na dzień 7 czerwca 1937 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza