-->

środa, 8 maja 2013

Burdynówka

Czajkowski 1783-84 r.
Burdynowka, parafia stolec, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Szaniawska, star.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Burdunowski, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Stolec, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 25, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Burdynówka,  wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Uników, rozległości m. 137 w posiadaniu włościan; ludności 206.

Spis 1925:
Burdynówka, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 98. Mężczyzn 47, kobiet 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 98. Podało narodowość: polską 98.

Wikipedia:
Burdynówka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowość wchodzi w skład sołectw Borzęckie. Do roku 2002 we wsi Burdynówka znajdowała się zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich z czasów drugiej wojny światowej (ekshumacja w 2002 roku). Do dnia dzisiejszego w miejscu mogiły zachował się drewniany krzyż postawiony przez mieszkańców Burdynówki (z inicjatywy Zbigniewa Ściebury).

1992 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 126

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości iż dobra Ziemskie Łeszczyn, składaiące się z Folwarku Łeszczyn z wsiów Zarobnych Łeszczyn i Burdonowka, niemniey Pustkowia Tekliny zwanego, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim położone, do maiętności Stolec należące, w trzechletnią possessyą dzierzawną poczynając od Sgo Jana Chrzciciela r. b. przez licytacyą publiczną w terminia d. 30 Czerwca r. b. o godzinie 10tey z rana, przed W. Antonim Pstrokońskim Reientem Powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu w Kancellaryi iego odbyć się maiącą, naywięcey daiącemu wypuszczone będą. Warunki pod iakiemi dobra te wydzierżawione zostaną, każdy z interessentów w biurze tegoż Reienta przeyrzeć może. Cena dzierzawna nieustanawia się, gdyż ta wypośrodkowaną bydź niemogła. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone zaprasza, Kalisz dnia 23 Maia 1829 r. Józef Narczyński.


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Maiętność Ziemska Stolec z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim sytuowana, sądownie zaięta, przez licytacyą publiczną w dniu 13 maia r. b. przed W. Antonim Pstrokońskim Reientem Powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu, w Kancellaryi iego odbydź się maiącą, w trzechletnią possessyą dzierżawną poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. naywięcey daiącym wypuszczoną będzie, a to w dwóch następuiących oddziałach. a) W oddziale 1 o godzinie 10 z rana. — Dobra Stolec składaiące się z folwarku Stolec, z wsi Zarobney tegoż nazwiska , z folwarku Filipole, z wsi Zarobney Biesice, z folwarku Hutniki, z wsi Zarobney Dąbrowa Mięka z wsi Zarobney Broszki, i młyna wodnego w Stoku. b) W oddziale II o godzinie 3 z południa dobra Łeszczyn złożone z folwarku Łeszczyn z wsiów Zarobnych Łeszczyn, i Burdonowka zwanych. — Niemniey Pustkowia Tekliny. Warunki, pod iakiemi wydzierżawienie tey maiętności w dwóch wyrażonych oddziałach nastąpi; każdy z interessentów w Biurze wymienionego wyżey Reienta, w czasie właściwym przeyrzeć i odczytać może. Dobra w oddziale 1 opisane, przynoszą dotąd roczney dzierzawy po 12,000 złotych, zaś dobra w oddziale 11 o koło 5250 złp., co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz d. 26 marca 1831 r. Józef Narczyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 17

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Jnstancyi Gubernij Kaliskiey.
Zawiadomia publiczność iż dobra ziemskie, Stolec część A. i B składaiące się obiedwie części z folwarku i wsi zarobney Stolec z folwarku Filipole, z wsi zarobney Biesiec, z folwarku Hutniki, z wsi zarobney Dąbrowa Miętka z folwarku i wsi zarobney Broszki, z folwarku i wsi zarobney Łeszczyn, z wsi zarobney czyli pustkowia Burdonówka zwanego, i młyna pustego, we wsi Stolcu, niemniey pustkowia Teklina, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey położone, iednę gminę pod nazwiskiem „Gmina Stolec" składaiące, Sukcessorów Kaietana Szaniawskiego, to iest: 1. Ludwiki Szaniawskiey. 2. Józefy z Szaniawskich Gwidona Rychłowskiego małżonki. 3. Filipa. 4. Henryka rodzeństwa Szaniawskich własne, z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami, Aktem tradycyi nieruchomości przez
Wincentego Gustowskiego Komornika przy Trybunale Kaliskim na gruncie tychże dóbr w dniach 13/25, 14/26, 15/27, l6/28 Kwietnia r. 1838 na rzecz Adama Mazurkiewicza Patrona Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey, w mieście Kaliszu zamieszkałego, zaś zamieszkanie prawne co do tego interessu u Mateusza Rubach i Roberta Chrystowskiego Patronów tegoż Trybunału w Kaliszu zamieszkałych, obrane maiącego — za którego w interessie tym rzeczeni Patronowie Mateusz Rubach i Robert Chrystowski stawaią i wywłaszczenie popieraią, na publiczną sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenie zaięte zostały. Akt zaięcia wyżey z daty powołamy w pięciu kopiach Janowi Kamockiemu dzierżawcy dóbr Stolca, to iest: w pierwszey iako Wóytowi Gminy dóbr Stolca części A i B, w drugiey iako ustanowionemu dozorcy, w trzeciey dla Filipa Szaniawskiego, w czwartey dla Ludwi­ki Szaniawskiey, a w piątey kopii dla Sukcessorów Henryka Szaniaw­ skiego, czyli ich Matki i naturalney opiekonki Albiny z Krąkowskich po tymże Henryku Szaniawskim pozostałey wdowy, zaś w szóstey ko­ pii Józefie z Szaniawskich i Gwidonowi małżonkom Rychłowskim, i nakoniec w siódmey kopii Jakubowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Sieradzkiego w dniach 16/28 Kwietnia 1838, 22 Kwietnia (4 Maia) i 2/14 Maia r. 1838 doręczony i zostawiony został.
Następnie tenże Akt zaięcia w Księdze Wieczystey dóbr Stolca części A i B, w dniu 10/22 Maia r. zaś w Księdze zaregestrowań
Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w dniu 17/29 tegoż miesiąca i roku wpisany i zaregestrowany iest.
Dobra Stolec część A. i B. z wszelkiemi przyległościami dwie oddzielne Księgi Wieczyste maiące, z których pierwsza Księga pod lit. A., a druga pod lit. B. oznaczone, w których iest Kościół Parafial­ny i do teyże Parafii Stolec należą odległe są od miasta Obwodowego Sieradza mil 3 i pół, Wielunia, mil 2 i pół, Złoczewa milę 1, Widawy mil 2, i Kalisza mil ośm.
Rozległość tychże dóbr uważaiąc sposobem przybliżonym którey gatunek ziemi w bardzo małey części do klassy I. i II. a większey do Klassy III, IV, V i VI należy, iest następna:
1. Grunta orne folwarczne wszystkich folwarkach dóbr Stoleckich obeymuią około Morg. 1400.
2. Grunta orne których włościanie używaią wraz z pustemi rolami około Morg 918.
3. Łąki dworskie i wieyskie Morg. 340.
4. Place pod zabudowaniami dworskiemi i
wieyskiemi wraz z podwórzami Morg. 180.
5. Ogrody wieyskie i dworskie Morg. 150
6. Bory i lasy nad granicą Niechmirów na­ rożnie Szynkielów, Wielgie, Rudlice, na territorium ku Broszkom po nad granicami Gronowek i Gronów Morg. 1800.
7. Góry piaszczyste częścią na pastwiska przeznaczone, wody, rowy i drogi Morg. 550.
8. Place pod zabudowaniach Księżemi do Probostwa mieyscowego należące wraz
z polami i łąkami Morg. 224 .
Ogół całey rozległości wynosi około Morg. 5562 Czyli około włók 285 morg. 12, miary nowo polskiey, oprócz kontrowersu z strony Rudlic około 24 morg. miary nowo polskiey obeymuiącego.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących:
A. w Wsi Stolcu.
a. Zagrodników dwudziesta trzech z których dwóch robią pańszczyzny po 4 dni w tydzień ręczno, reszta zaś po trzy dni na tydzień i płaci każdy z nich w gotowych pieniądzach na Sty Marcin dworowi po złt. 1 i maią zasiew gruntowy dworski.
b. Komorników odrabiaiących w tydzień po dni dwa, dwónastu zaś w tydzień po dniu iednym, dziesięciu. |
B. w Wsi Biesiec.
a. Półrolnik ieden posiadaiący załogę i zasiew dworski, odrabiaiący na tydzień pańszczyzny po dni 4 sprzężaiem lub ręczno i płacący czynszyku rocznie po złp. 3.
b. Zagrodników 8, maiących zasiew gruntowy i robiących pańszczyzny po dni trzy na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacących czynszyku dworowi rocznie po złp. 1.
c. Komorników pięciu odrabiaiących w tydzień po dwa dni ręczno zaś trzech odrabiaiących w tydzień po dniu iednym.
C. w Wsi Dąbrowa Miętka.
a. Półrolników czterech posiadaiących załogę i zasiew dworski ro­biących pańszczyzny po 5 dni na tydzień sprzężaiem lub ręczno i pła­ cących czynszyku po złp. 2. rocznie.
b. Zagrodników 9 odrabiaiących pańszczyzny sprzężaiem lub ręczno po 3 dni na tydzień i płacących czynszyku po złp. 1 rocznie.
c. Komorników 5 odrabiaiących pańszczyznę ręczno po iednym dniu na tydzień.
D. w Wsi Broszki.
a. Półrolnik ieden posiadaiący załogę dworską odrabiaiący pań­szczyzny po cztery dni na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacący czyn­szyku po złp. 2 rocznie.
b. Zagrodników 8 odrabiaiących po dni 3 na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacących czynszyku po złp. 1 rocznie.
c. Komorników 3 odrabiaiących pańszczyznę po dni 2 na tydzień ręczno, zaś pięciu odrabiaiących po iednym dniu w tydzień.
E. w Wsi Łeszczyn.
a. Półrolnik ieden maiący załogę dworską, odrabiaiący pańszczyznę sprzężaiem lub ręczno i płacący czynszyku po złp. 2 rocznie.
b. Zagrodników 21, z których 15 odrabia pańszczyznę, sprzęża­ iem lub ręczno po trzy dni na tydzień a sześciu po dwa i płacą czynszyku po złp 1 rocznie.
c. Komorników 9 którzy robią pańszczyznę po iednym dniu na tydzień.
F. Wsi Burdonowce.
a. Półrolnik 1 posiadaiący załogę dworską robiący pańszczyznę sprzężaiem lub ręczno po dni 6 w tydzień, płacący po złp. 2 czynszu rocznie.
b. Zagrodników 7, z tych czterech robi pańszczyznę po dni 3 a 3ch po dni 2 na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacą czynszyku ro­cznie po złp. 1.
c. Komornik 1 robiący pańszczyzny 1 dzień w tydzień ręczno, oprócz innych powinności w Akcie zaięcia wyrażonych.
Czynszownicy niestali są następni:
A. w Wsi Stolcu.
1. Jdzi Pawlik vel Pawlicki dożywotni Młynarz płaci rocznie z Młyna wodnego złp. 400 lub w złocie 20 dukatów odbywaiący mlewo dworowi bezpłatnie, odrabiaiący ośm lasek roli i oddawaiący po 4 kapłony i kopie iaj rocznie któren to Młyn posiada z Kontraktu dożywotniego daty 31 Marca 1810 roku przez Kaietana Szania­ wskiego nadanego.
2. Kasper Turek posiadaiący rolę zagrodniczą, w nagrodę zasług z Kontraktu przez tegoż Kaietana Szaniawskiego dnia 25 Lipca 1812 r. nadanego, orzący na Wiosnę 15 lasek roli i tyleż na Jesień oddaiący kapłona i mendel iaj rocznie oraz płaci czynszyku złp. 1 rocznie; prócz te­ go iako garncarz płaci czynszu rocznie Złp. 40.
3. Wawrzeniec Sikora płaci rocznie Złp. 40.
4. Andrzey Zagrayski dito Złp. 40.
5. Kazimierz Witowski dito Złp. 40.
6. Łukasz Michalak dito Złp. 40.
7. Tomasz Parzybot dito złp. 40.
8. Jan Garnczarek vel Jędrzeyczyk płaci rocznie Złp. 40.
9. Antoni Osiołek płaci rocznie Złp. 40.
10. Antoni Turek z roli zagrodniczey i pomiesz­ kania płaci rocznie Złp. 140.
odrabia w żniwa 5 tłuk sprzężaiem i 5 tłuk ręczno.
11. Tomasz Parzybot z roli i pomieszkania płaci
rocznie Złp. 63.
12. Antoni Fayt karczmarz w wsi Stolcu płaci z
ogrodu i pomieszkania Złp. 200
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
B. we Wsi Biesiec.
13. Michał Kuczowolski płaci rocznie Złp. 63
szynkuie dworskie trunki za 2l grosz.
14. Jzydor Soyka płaci rocznie Złp. 45
i odrabia 5 tłuk w żniwa i daie kapłona i mendel iaj.
C. we Wsi Broszkach.
15. Marek Bartosz płaci rocznie złp. 50
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
D. we Wsi Łeszczyn.
16. Marcelli Partyka płaci rocznie Złp. 50.
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
E. we Wsi Burdnowce.
17. Filip Kowalczyk płaci rocznie złp. 30.
szynkuie trunki dworskie za 21 grosz.
Jest także w wsi Dąbrowa Miętka karczmarz Cypryan Osmelak któren nic nie płaci lecz szynkuie trunki dworskie za 21 grosz.
W dobrach zaiętych niemasz żadnych Jnwentarzy, porządków go­spodarczych, statków ani naczyń Gorzelnianych lub Browarnych, niemasz równie żadnych fabryk ni zakładów.
WYSIEW
ogólny w całych dobrach iest następny:
Pszenicy wierteli 76.
Żyta dito 640.
Jęczmienia dito 107.
Grochu dito 62.
Owsa dito 550.
Tatarki dito 97.
Prosa dito 4.
Siemienia lnianego dito 6.
Kartofli dito 510.
Siana sprzęt około wozów 536.
Podatki wynoszą rocznie z dóbr w mowie będących tak dominialne iako też gromadzkie złp. 5314 gr. 22 oprócz tego dominium Sto­ lec płaci dziesięciny Proboszczowi rocznie złp. 40.
Dobra Stolec część A i B, z folwarkiem Filipole, z wsią zarobną Biesiec, folwarkiem Hutniki, wsią zarobną Dąbrowa Miętka, folwarkiem i wsią zarobną Broszki zostaią w dzierzawney possessyi Sukcessorów Woyciecha Komornickiego do Sgo Jana Chrzciciela 1839 roku a to na mocy protokułu licytacyinego w Sieradzu dnia 27 Kwietnia (9 Maia) 1836 roku sporządzonego za opłatą ceny dzierzawney rocznie 18020 złotp. zaś folwark i wieś zarobna Łeszczyn oraz Burdonowka również część A i B, zostaią w zastawney possessyi Sukcessorów Marcellego Ol­szewskiego, a to w procencie od summy 100005 złtp.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym 1ey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym w mieyscu zwykłych posiedzeń, do tego warunki licytacyi sprzedaży w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiących sprzedaż Mateusza Rubach i Roberta Chrystowskiego Patronów Trybunału a teraz u Patrona Bielskiego złożone, każdy z Jnteressentów przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi sprzedaży na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Pierwszey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w dniu 6/18 Lipca roku 1838 o godzinie 10tey z rana nastąpiło, drugie dnia 20 Lipca (l Sierpnia) a trzecie dnia 4/16 Sierpnia 1838 roku. Za dobra te wówczas wyrabiaiący przedaż Adam Mazurkiewicz podał summę 160000 złp. w gotowiźnie, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15/27 Września ro­ ku 1838 wyznaczony był, w którym to terminie formalności za dopeł­nione uznane, dobra w mowie będące Stolec A i B, Mateuszowi Ru­bach Patronowi popieraiącemu za summę 160000 złp. w gotowiźnie przysądzone i termin do ostatecznego tychże dóbr przysądzenia na dzień 6/18 Kwietnia 1839 roku wyznaczony został — w trakcie tey subhastacyi Antoni Olszowski dziedzic dóbr Niechmierowa w Niechmierowie Po­ wiecie Sieradzkim zamieszkały przez cessyą z dnia 7/19 Lutego r. b. przed Józefem Białobrzeskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey, Gubernii Kaliskiey zeznaną nabył tak summy kapitalney z procentami iak równie wszelkich praw od wyrabiaiącego przedaż Adama Mazurkiewi­cza i na rzecz iego dalsza subhastacya iest popierana a to przez usta­nowionego od niego Obrońcę Franciszka Bielskiego Patrona Trybuna­łu Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego u którego rzeczony Antoni Olszewski zamieszkanie prawne ma do tego interessu obrane. W termi­nie tym ostatecznego przysądzenia Trybunał dla niesporządzoney taxy dóbr rzeczonych termin ostatecznego przysądzenia nadzień 2/14 Listo­pada 1839 roku godzinę 10 z rana odroczył.

w Kaliszu dnia 6/18 Kwietnia 1839 r. Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 81

Zawiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Stolec część A. i B. składające się obiedwie części z folwarku i wsi zarobnej Stolec, z folwarku Filipole, z wsi zarobnej Biesice, z folwarku Hutniki, z wsi zarobnej Dąbrowa Miętka, z folwarku i wsi zarobnej Broszki, z folwarku i wsi zarobnej Łeszczyn, z wsi zarobnej czyli pustkowia Burdonówka zwanego, w powiecie i obwodzie Sieradzkim położone, przynoszące dotąd rocznej dzierzawy 18,020 złp. w trzechletnią possessyą dzierzawną poczynając od S. Jana Chrzciciela r. b. wypuszczone będą, a to w terminie licytacyi d. 19 Kwietnia (1 Maja) r. b. przed Antonim Pstrokońskim Rejentem powiatu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu w kancellaryi jego o godzinie 10 z rana odbyć się mającej. Warunki licytacyjne każdy z interesentów w biurze tegoż Rejenta w czasie właściwym odczytać może.
Kalisz dnia 16 (28) Lutego 1839 r.
Wincenty Gustowski Komor.
  
Gazeta Kaliska 1901 nr. 66

Poszukiwanie spadkobierców. Lat temu 30 umarł Piotr Krawczyk, właściciel 3-ch morgowej osady włościańskiej, położonej we wsi Budrynówku pow. sieradzkim, gminy Złoczew, a zapisanej na imię tegoż pod Nr. 18 w tabeli likwidacyjnej wsi powyższej. Ponieważ od dnia śmierci Krawczyka osadę powyższą użytkują spadkobiercy 1-go małżeństwa Golczykowej z 2-go Dobrowolskiej, niegdyś wychowanicy wspomnionego Piotra Krawczyka, przeto urząd gminny złoczewski wzywa prawych sukcesorów Krawczyka, aby w ciągu roku od daty zrobionych w tym przedmiocie ogłoszeń zgłosili się do tegoż urzędu z dowodami usprawiedliwiającymi ich prawa do powyższej osady. W razie nie zgłoszenia się po upływie tego czasu, osada ta na mocy Najwyższego Ukazu z d. 31 października 1875 r., nadaną zostanie innej bezrolnej osobie.
_______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 październik
_______________________________________________________________________________


Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
220. Nazwa majątku leśnego: Łaszczyn-Burdynowski, powiat Sieradz. Właściciel: Krampiltz. Obszar ha: serw. 143, 65.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
10. Łeszczyn, obejmującą: wieś Burdynówka, kolonję Jaźwiny, wieś Łeszczyn, folwark Łeszczyn, kolonję Napłatek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza