-->

piątek, 24 maja 2013

Brudzew

Zajączkowski:
Brudzew -pow. sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 9: Brudzewo, Brudzowo - Micossius cum filiastro suo de B., Johannes Kamonka de B. 2) 1388 PKŁ I, 983: Brudzeuo - Jasco de B. 3) 1398 T. Sir. II f. 44: in Brudzewo.
4) XVI w. Ł. I, 414-415: Brudzow - villa, par. Wągłczew, dek. warcki, arch. uniejowski. 5) 1496 P. 171: Brudzow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Brudzow - jw. 1553-1576 P. 220: Brudzow - jw. 6) XIX w. SG I, 386: Brudzew - wś, par. jw., gm. Gruszczyce, pow. jw.  

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Brudzew Wartski, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wągłczew, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 81, odległość od miasta obwodowego 3 1/4.

Słownik Geograficzny:  
Brudzew,  wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wągłczew, o 16 w. od Sieradza, rozległości 348 mr., z tego 309 roli dworskiej; 163 mk. (St. Ch. , Br. Ch. , i A. T.)

Spis 1925:
Brudzew, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 13, kol. 16. Ludność ogółem: wś 75, kol. 84. Mężczyzn wś 33, kol. 42, kobiet wś 42, kol. 42. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 75, kol. 84. Podało narodowość: polską wś 75, kol. 84.

Wikipedia:
Brudzew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 17

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi
Woiewodztwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Brudzew składaiące się z folwarku tegoż nazwiska, w Obwodzie i Województwie Kaliskiem Królestwie Polskiem położone, dawniey do massy bezdziedziczney po Mikołaju Wężyku należące, przez ur. Marcina Skórzewskiego w drodze subhastacyi zalicytowane, będą wystawione na powtórną sprzedaż czyli relicytacyą, z powodu nie dopełnionych warunków licytacyi, a to na popieranie JWgo Franciska Jałowieckiego Prezesa Sądu Kriminalnego Woiewództwa Mazowieckiego i Kaliskiego, Orderu S. Stanisława Kawalera, iako Pełnomocnika:
1. Bogumiły z Gosławskich — 1mo Ludwika Jałowieckiego, a teraz 2do voto swoiey małżonki w Warszawie zamieszkałey i w iego assystencyi działaiącey.
2. Michaliny z Ordęgów Zabickiey wdowy, we wsi Czachurkach Pcie Szrodzkim.
3. Brygidy z Ordęgów Nepomucena Koszutskiego małżonki, czjyli oboyga małżonków Koszutskich we wsi Józefowie Pcie Mogielnickim zamieszkałych, wszy­stkich zaś u wspomnionego swego Pełnomocnika obrane zamieszkanie maiących, działaiącego, za którego Jan Gawroński Patron Trybunału w Kaliszu zamieszkały, całą tą czynnością kierować będzie.
Przedaż dóbr tych odbytą zostanje w Trybunale Cywilnym 1wszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, w mieyscu zwykłych posiedzeń na audyencyi publiczney.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi nastąpiło dnia 15. Kwietnia o godzinie 10. z rana, drugie zaś wraz z tymczasowem przysądzeniem odbędzie się w dniu 30. Kwietnia r. b.
Popieraiący sprzedaż podaie za te dobra Złotp. 10,000.
Warunki mogą bydź przeyrzane w Kancelleryi Patrona tą licytacyą kieruiącego i Pisarza Trybunału.
Ninieysze obwieszczenie równie iak i poprzednie przylepionym zostaie w mieyscach prawem wskazanych; między innemi zostawia się Burmistrzowi miasta Warty, Gustowskiemu, miasta Błaszki Wiśniewskiemu, Prezydentowi miasta Kalisza Augustowi Hertz, Woytowi gminy Brudzewa Porowskiemu, z. W. Pisarzowi Sądu Pokoiu Ptu Wartskiego Dzierożyńskiemu.
w Kaliszu dnia 19. Kwietnia 1828. r.
Piątkiewicz.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 20

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Brudzew, składaiące się ze wsi i folwarku tegoż nazwiska, oraz z karczmy na Bugaiu, stanowiące gminę, położone w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskim Królestwie Polskiem, maiące rozległości z zabudowaniami, ogrodami, rolami pierwszey, drugiey i trzeciey Klassy, łąkami, stawami i pastwiskami, drogami i nieużytkami w ogóle 1002 Morg pr 86, czyli Hub Magdeburgskich 33 Morg 12, pr 86, dawniey do massy bezdziedziczney po Mikołaiu Wężyk należące, i przez Wgo Antoniego Glotz Mecenassa, iako Kuratora w Kaliszu zamieszkałego administrowane, wdrodze subhastacyi przez Wgo Marcina Skórzewskiego w Brudzewie zamieszkałego, którą Józef Łojewski Patron Trybunału w Kaliszu zamieszkały kierował, na dniu 11. Maia 1825. r. w Trybunale Kaliskim zalicytowane i dotąd w tegoż posiadaniu zostaiące, których zaięcie na tęź subhastacyą przez Komornika Leona Nowierskiego w dniu 23. Grudnia r. 1822. usku­tecznionem, a w dniach 18. i 22. Stycznia 1823 w hypotece i u Pisarza Trybunału zapisanym zostało, będą wystawione na powtórną sprzedaż czyli relicytacyą, a to z powodu nie dopełnionych przez tegoż Plus-licytanta Skórzewskiego warunków licytacyi, na popieranie JWgo Franciszka Jałowieckiego, Prezesa S. K. Woiewództw Mazowieckiego i Kaliskiego, Orderu S. Stanisława Kawalera, iako Pełnomocnika.
1. Bogumiły z Gosławskich: pierwszego Ludwika Jałowieckiego, a teraz 2do voto swoiey małżonki w Warszawie zamieszkałey, i w iego assystencyi działaiącey.
2. Michaliny z Ordęgów Zabickiey wdowy po Tomaszu Zabickim pozostałey, w Czachurkach Powiecie Szrodzkim.
3. Brygidy z Ordęgów i Nepomucena małżonków Koszutskich, we wsi Józefowie Powiecie Mogielnickim zamieszkałych wszystkich zaś u wspomnionego swego Pełnomocnika zamieszkanie obrane maiących, który dla siebie do tey czynności obrał zamieszkanie u Jana Gawrońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, iako relicytacyą ninnieyszą kieruiącego.
Przedaż dóbr tych odbytą zostanie w Trybunale Cywilnym 1wszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina na publiczney audyencyi.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi ninieyszey nastąpiło dnia 15. Kwietnia r. b., drugie dnia 30. t. m. na którym zarazem tymczasowe przysądzenie dóbr tych dla Extrahentów za złotp. 1o,ooo uskutecznione.
Trzecie zaś i ostatnie ogłoszenie oraz przysądzenie stanowcze od­będzie się w dniu 20. Maia r. b. iako przez Trybunał oznaczonym.
Popieraiący relicytacyą podaią równie iak i wprzód za dobra te Złotp. 10,000.
Warunki relicytacyi mogą bydź przeyrzane tak w Kancellaryi Patrona nią kieruiącego, iako też i Pisarza Trybunału.
Nadmienia się, że protokuł czyli kopie zaięcia były zostawione Pi­sarzowi Sądu Pokoiu Ptu Wartskiego, Xaweremu Turzańskiemu, i Woytowi gminy Brudzewa podówczas Janowi Wężyk — Obwieszczenia zaś poprzednie do relicytacyi równie iak i teraźnieysze przylepionemi zostały, i zostaią w mieyscach prawem wskazanych.
w Kaliszu dnia 3. Maia 1828 r.
Piątkiewicz.

Dziennik Powszechny 1863 nr 254

(N. D. 5244) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego. Wójt gminy Wągłczew doniósł Sądowi Policji Prostej Ogu Wartskiego, że w dniu 19 Kwietnia r. b. dostrzeżony został człowiek powieszony we wsi Brudzewie nad drogą, podówczas z imienia, nazwiska i pochodzenia niewiadomy; ze śledztwa na drodze sądowej wyprowadzonego, okazało się, że człowiek ten nazywał się Piotr Małecki i że będąc, fornalem w Jasionny Ogu Wartskim z obawy kary uciekł ze służby, a następnie jak wyżej się rzekło znaleziony został wiszący na wierzbie; ponieważ przy sekcji dostrzeżono z prawej strony twarzy, powierzchowne zdraśnięcie nadskórka, a lewe oko było lekko podsinione, żona zaś zmarłego wyprowadza wniosek: że przez niewiadomych ludzi musiał być powieszony, zatem Sąd Poprawczy wzywa wszelkie władze i osoby prywatne o zdarzeniu tem i sprawcach wiadomość posiadać mogące, iżby o tem donieść zechciały.
Tyniec dnia 21 Października 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
a. dnia 27 Marca (8 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Brudzew-Wartski od sumy rocznej rs. 28 k. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Kaliszanin 1875 nr 50

Straszna klęska gradobicia, połączona z uraganem, niszczącym drzewa, wiatraki, stodoły i t. d., przeszła w okolicy błaszkowsko-sieradzkiej w niedzielę d. 20 b. m. rano. Podług wiarogodnych, a tylko dotychczasowych wiadomości, ze szczętem oziminy zniszczone we wsiach: Wrzący, Kliczkowie małym, Gruszczycach, Wągłczewie, je­dnej części Łubny, Wróblewie, Noskach, Smardzewie, Kłocku, Lubanowie (folwark do Błaszek na­leżący), Smażkowie, Adamkach, Kociołkach, Kostrzewicach, Zawadach, Kwaskowie, Orzeżynie, Równy, Inczewie, Tubądzinie, w części Gaci Wartskiej, Łabędziach, jednym z folwarków Kalinowy, Chabierowie, w części Bartochowa, Małkowie, Bi­skupicach, Charłupi małej, Dzierlinie, Kościerzy­nie, Łosińcu, Zapuście, Wólce, Susze, w części Kobierzycka, Kawęczynku, Raczkowie, Zagajewie, Brudzewie, w części Głaniszewa i w Gołuchach. Od Kłocka burza ta miała zwrócić się szero­kim szlakiem ku Prażce, lecz bliższych wiadomo­ści nie posiadamy dotąd. Wiele z wymienionych dóbr nie było ubezpieczonych od gradobicia. W obec tak rozległej klęski, jakże smutno przypomnieć, że z wielkim trudem u nas zaszczepiać się daje kwestja stowarzyszeń zabezpieczających. Dotychczas wiemy o czterdziestu i jednym mająt­kach, w których znając miejscową produkcję, napewno przecięciowo liczyć możemy pojedynczą przeciętną stratę na 4 do 5 tysięcy rubli; repre­zentuje to kapitał przeszło 150,000 rs. w oziminach, a gdzież łąki zamulone, uniesione przez wo­dę trawy, kartofle, jarzyny? budynki, wiatraki, dachy poruinowane? Daje to wiele do myślenia, jeżeli zwrócimy uwagę na ciężary, powstające z ma­jących się wnosić podatków skarbowych, gmin­nych i t. d. Sądzimy, że Wyższa Władza zwróci uwagę na tak smutny stan obywateli, w skutek tej katastrofy, robiąc możebne ulgi w poborze podatków; zaś pp. obywatele ze swej strony zwró­cą szczególną pieczołowitość na biednych włościan, którzy do ostatniej ruiny tym nagłym ciosem klęski przywiedzionymi zostali, już to dając im możliwy zarobek, już to ułatwiając sposobność do niego, choćby czasowo, w dalszych stronach, ku czemu stosunki obywatelskie dopomódz mogą. Przeszkadzając działaniu wyzyskiwaczy z jednej strony, a dając możność pracy, z drugiej uchronią ich od rozwinięcia się złodziejstwa i rozboju, które zakrze­wiać się już potrafiły przed niedawnym czasem, jak tego smutne już doświadczenie dowiodło w Sie­radzkiem i Kaliskiem, w niektórych bliżej szossy położonych miejscowościach. Myśleć więc i rato­wać się wspólnemi siłami. Q

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Kaliszanin 1875 nr 77

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej. Pożary: D. 11 (23) t. m. (...) Tegoż dnia, we wsi Brudzew, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego, 4-letnia dzieweczka włościań­ska, Jadwiga Jęsiak, znajdując się w bliskości sta­wu, przypadkiem wpadła weń i utonęła.Kaliszanin 1885 nr. 28

100 SZTÓK SKOPÓW w połowie jedno, w połowie dwuletnich, zdatnych do chowu rasy Negretti. (wełna w cenie 90 tal.) jest do sprzedania z odbiorem po strzyży w dom. Brudzew-Wartski. stac. poczt. Błaszki. Wiadomość na miejscu.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1891 nr 117

Pożary.
W d. 12-ym b. m. na folwarku Brudzeń Warcki, pod Sieradzem, ogień zniszczył spichrz murowany, w którym znajdowało się zboża nieubezpieczonego za 3,000 rs.

Straty ogólne wynoszą około 5,000 rs.  

Gazeta Kaliska 1902 nr. 151

W majątku Brudzew są do sprzedania tanio z wolnej ręki różne narzędzia rolnicze. Życzący sobie nabyć takowe raczą się zgłosić do dzierżawcy dóbr Zawady, pod Błaszkami.


Gazeta Kaliska 1904 nr 227

Pożar. Dnia 9 b. m. we wsi Brudzewie, pow. kaliskiego, w porze popołudniowej wynikł pożar, prawdopodobnie w skutek nieostrożności pozostawionych drobnych dzieci. Spaliły się trzy mieszkalne domy, stodoła, dziecko dwuletnie i dwoje świń. Gdyby nie dominalna sikawka, która szerzenie się ognia powstrzymała, cała wieś stałaby się pastwą płomieni.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 19

Notarjusz Zygmunt Świerczewski w Kaliszu, mający kancelarję w gmachu sądu okręgowego, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Franciszku Barszczaku, właścicielu 2 działek gruntu NrNr 16 i 17 w kol. Brudzew, pow. Sieradzkiego;

Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 29 maja 1920 r. w kancelarji notarjusza Świerczewskiego w Kaliszu, dokąd winny stawić się osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 92

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 309¹ U. P. C., wzywa Wincentego Fisza, ostatnio zamieszkałego we wsi Brudzew, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4 miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia stawił się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu, wydział cywilny (ul. Al. Józefiny 13), w sprawie (Nr. C. 671/18 r.) z powództwa Tomasza llskiego w imieniu którego działa adwokat Żardecki zamieszkały w Kaliszu, przeciwko wzywanemu i inn., oraz aby złożył wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie, pod skutkami w art. 31, 718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi.
Powództwo wnosi Tomasz Ilski z żądaniem: 1) zasądzenia od pozwanego na korzyść powoda 4000 mk. z 6% od daty skargi z kosztami sądowemi i zaprowdzenie sprawy podług taksy; 2) opatrzenia wyroku rygorem natychmiastowej wykonalności; 3) rozpatrzenia sprawy w razie niestawiennictwa powoda; 4) w celu zabezpieczenia powództwa o położenie aresztu w wysokości 4000 mk., z kosztami sądowemi w ilości 266 mk. na inwentarzu i majątku ruchomym Tomasza Fisza w jego osadzie we wsi Brudzew, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego.

Do sprawy dołączono: plenipotencję, tytuł wykonawczy, odpis wyroku, odezwę komornika i odpisy.

 Ziemia Sieradzka 1926 sierpień

W dniu 19 b. m. o godz. 6.40 rano wybuchł pożar w kol. Brudzew, którego pastwą płomieni padła stodoła z całemi rocznymi zbiorami, oraz maszyny rolnicze. Do pożaru przybyły 2 straże pożarne z Bliźniewa i Wągłczewa które dzielnie walczą z pożarem, tłumiąc go w zarodku, nie dopuszczając do innych budynków gospodarczych. Straty obliczają około 3.000 złotych. Pożar wynikł prawdopodobnie z podpalenia przez małoletnie dzieci które bawiły się zapałkami pod stodołą. Przeto my strażacy apelujemy do wszystkich matek, ażeby zwracały baczniejszą uwagę na dzieci, nie pozostawiały ich bez opieki w domu i nie dopuszczały do zapałek, bo bardzo często się czyta w naszym tygodniku, że pożar wzniecił z podpalenia przez dzieci. Pamiętajmy iż "Strzeżonego Pan Bóg Strzeże". — J. R.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 96


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 25 października 1929 roku zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Stefana Klimczaka, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniej­szego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu, zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Stefana Klimczaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Stefan Klimczak był stałym mieszkańcem wsi Brudzew, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego. (Nr. sprawy I. Z. j. 379/29).

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 28

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 9 lutego 1929 roku, zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Franciszka Wyrębskiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu, zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Franciszka Wyrębskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Franciszek Wyrębski był stałym mieszkańcem kolonji Brudzew, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, (Nr. sprawy I. Z. 324/28). 

 Ziemia Sieradzka 1930 wrzesień

Postrzelił się rewolweru. Dn. 14 bm. o g. 23 m. 30 we wsi Brudzew, gm. Gruszczyce, Tomczyk Józef lat 24 syn Michała, na zabawie w mieszkaniu Józefy Wyrębskiej w Brudzewie, oglądał i ładował rewolwer nielegalnie posiadany i przez nieostrożność postrzelił się. Rannego Tomczyka odwieziono do szpitala w Sieradzu. Dochodzenie posterunek prowadzi, rewolweru nie odnaleziono.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
1. Brudzew, obejmującą: wieś Brudzew, kolonję Brudzew, kolonję Ossowiec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 99


Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek sądu z dnia 10 listopada 1934 r., zostało wdrożone postę­powanie o uznanie za zmarłego Wojciecha Tomczaka, syna Pawła i Jó­zefy z Kasików, urodzonego 20 marca 1861 r. w folw. i gm. Opatówek, pow. kaliskiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcz­nym, od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uzna­ny za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Wojciecha Tomczaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Wojciech Tomczak, był stałym mieszkańcem wsi Brudzew, gm Gruszczyca, pow. sieradzkiego. (Nr. sprawy Co. 766/34).

Dziennik Łódzki 1951 nr 134

Gminny Komitet Obrońców Pokoju w Gruszczycach rozpoczął przygotowania do Plebiscytu 22 kwietnia br. — opowiada przewodniczący Komitetu ob. Stefan Jurek.
Do pracy przystąpiło 99 agitatorów pokoju. W 16 gromadach gminy, wszczęły ożywioną działalność miejscowe Komitety Obrońców Pokoju.
Agitatorów przeszkolono. Świadomi swoich zadań ruszyli w teren — dotarli do każdej rodziny, do każdego mieszkańca gminy.
Uświadamiająca praca takich agitatorów jak Jan Bobrowski z Jasionnej, Władysław Pietrucha z Wojkowa, Jan Piotrowski z Włocina Wsi, Jan Wyrębski z Grzymaczewa, Bronisław Szczeciński z Brudzewa — przyniosła świetne rezultaty. Znalazły one wyraz na zebraniach gromadzkich zorganizowanych w związku z przygotowaniami do Plebiscytu. We wsi Sarny na przykład chłopi entuzjastycznie wyrazili swą wolę walki o pokój, wolę podpisania kart plebiscytowych. Okrzyki na cześć pokoju padały co chwila w czasie pogadanki agitatora o Plebiscycie.
Mówiąc o przygotowaniach do Plebiscytu w gm. Gruszczyce nie sposób pominąć roli, jaką spełniły tu Koła Gospodyń Wiejskich.
Regina Woźniakowska i Janina Chojnacka z Gruszczyc, Janina Grobelna z Sarn, Maria Jarosławska z Jasionnej, Anna Klimaszewska z Wojkowa i wiele innych —oto członkinie kół, które aktywnie włączyły się do akcji plebiscytowej, prowadząc na równi z mężczyznami i młodzieżą pracę uświadamiającą i organizacyjną.
Chcemy się uczyć, chcemy budować naszą kroczącą ku socjalizmowi ojczyznę i dlatego walczymy o pokój — mówi młodzież szkolna.
W 6 szkołach podstawowych gm. Gruszczyce również czyni się staranne przygotowania do Plebiscytu. Powołane w nich Kom. Obrońców Pokoju wyłoniły agitatorów dla klas 6 i 7. W Plebiscycie głosować będą uczniowie, którzy, ukończyli 15 lat życia. Ze wzruszeniem myślą oni o pierwszym swoim głosowaniu w ramach Narodowego Plebiscytu.
Akcja przygotowawcza do Plebiscytu dojrzała w dniu 14 bm. na tyle, że można już było zająć się rozdaniem kart plebiscytowych. Do dnia 15 maja każdemu uprawnionemu do głosowania mieszkańcowi gminy Gruszczyce agitatorzy doręczyli kartę plebiscytową.
— W gromadzie Wojków — mówi młody agitator Jan
Domagała — wszyscy ze zrozumieniem przyjmowali karty plebiscytowe zapewniając, że podpiszą je i złożą w przewidzianym terminie.
Dzień Plebiscytu poprzedzą uroczyste capstrzyki, które odbędą się dnia 16 maja w godzinach wieczornych, we wszystkich gromadach.
17 maja tłumy ludzi — kobiet, mężczyzn i młodzieży — popłyną do umajonych zielenią, udekorowanych flagami i transparentami lokali plebiscytowych, aby oddać tam swój głos — sprzeciwiający się niecnym knowaniom imperialistycznych podżegaczy aby zamanifestować niezłomną wolę utrzymania pokoju.

W radosnym tym dniu przed lokalami plebiscytowymi młodzież szkolna i zespoły muzyczne wystąpią z programem artystycznym. Dzień Plebiscytu będzie dla mieszkańców Gruszczyc dniem wielkiej manifestacji w obronie pokoju.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza