-->

piątek, 24 maja 2013

Brudnów

Zajączkowski: 
Brudnów -pow. poddębicki
1) 1394 PKŁ I, 3260; II, 5085: Brudnowo, Brudnouo - domina Katherina de B., Jacussius de B.
2) XVI w. Ł. II, 369: Brudnovo - villa, par. Domaniew, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 3) 1576 P. 67: Brudnowo -wł szl, par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 4) XIX w. SG I, 384: Brudnów- par. jw., gm. Dalików, pow. jw. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Brudnów, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 18 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Brudnow, parafia domaniow (domaniew), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Garczynski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Brudnów, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Domaniew, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 208, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Brudno,  wś, pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Domaniew. W 1827 r. było tu 21 dm., 208 mk., obecnie liczy 22 dm., rozległości 983 morg.

Spis 1925:
Brudnów, wś i kol., pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 18, kol. 53. Ludność ogółem: wś 111, kol. 315. Mężczyzn wś 51, kol. 149, kobiet wś 60, kol. 166. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 109, kol. 283, ewangelickiego wś 2, kol. 32. Podało narodowość: polską wś 111, kol. 315.

Wikipedia:
Brudnów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W 2009 roku od wsi Brudnów wydzieliły się cztery odrębne wsie: Brudnów Drugi, Brudnów Piąty, Brudnów Pierwszy, Brudnów Trzeci (Brudnów Czwarty był częścią wsi Dąbrówka Woźnicka). Rok wcześniej od Brudnowa wydzieliła się wieś Brudnów Stary. Wioski o charakterze rolniczym z walorami turystycznymi.Początki Brudnowa sięgają XVII wieku. W 1631 roku znana była rodzina Brudnowskich z Brudnowa w p. łęczyckim, parafii domaniewskiej - "Regesty z wielkopolskich ksiąg grodzkich i ziemskich" w opracowaniu W.Dworzaczka. W latach 1959–1968 miejscowość była siedzibą Gromady Brudnów. GRN w Brudnowie została utworzona na podstawie uchwały Nr 57/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 3 września 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie łódzkim. W myśl tej uchwały zniesiono gromadę Budzynek i Domaniew, a z ich obszarów utworzono nową gromadę Brudnów w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.  

Wikipedia: Brudnów Pierwszy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Powstała w 2009 w wyniku podziału wsi Brudnów na cztery odrębne wsie: Brudnów Drugi, Brudnów Piąty, Brudnów Pierwszy, Brudnów Trzeci (Brudnów Czwarty był częścią wsi Dąbrówka Woźnicka). 

Wikipedia:
Brudnów Drugi-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Powstała w 2009 w wyniku podziału wsi Brudnów na cztery odrębne wsie: Brudnów Drugi, Brudnów Piąty, Brudnów Pierwszy, Brudnów Trzeci (Brudnów Czwarty był częścią wsi Dąbrówka Woźnicka).  

Wikipedia:
Brudnów Trzeci-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Powstała w 2009 w wyniku podziału wsi Brudnów na cztery odrębne wsie: Brudnów Drugi, Brudnów Piąty, Brudnów Pierwszy, Brudnów Trzeci (Brudnów Czwarty był częścią wsi Dąbrówka Woźnicka). Wioski o charakterze rolniczym z walorami turystycznymi.

Wikipedia:
Brudnów Czwarty-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Powstała w 2009 w wyniku odłączenia się od wsi Dąbrówka Woźnicka.

Wikipedia:
Brudnów Piąty-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Powstała w 2009 w wyniku podziału wsi Brudnów na cztery odrębne wsie: Brudnów Drugi, Brudnów Piąty, Brudnów Pierwszy, Brudnów Trzeci (Brudnów Czwarty był częścią wsi Dąbrówka Woźnicka). Wioski o charakterze rolniczym z walorami turystycznymi. Przez wsie przebiega Łódzki Szlak

Wikipedia:
Brudnów Stary (do 2008 Stary Brudnów)-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Do 2008 roku stanowiła część wsi Brudnów.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1763 

Krzemieniew 12. czerwca
Ja jak wyżej, dnia 12. czerwca ochrzciłem imieniem Felicjan, urodzone dnia 2 czerwca, dziecko Urodzonego Pana Jerzego Kossobudzkiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Felicjan Wyrzykoski cześnik bracławski z Wielmożną Panią Anną Wardęską skarbnikową sieradzką, także Urodzony Pan Wojciech Kossobudzki z Wielmożną Panią Wyrzykoską z Brudnowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1791

Krzemieniew.

Roku 1791, dnia 21. października. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan łęczycki, proboszcz w Dalikowie, ochrzciłem urodzone dnia 19. tego miesiąca dziecko Wielmożnych Marcina i Marcjanny Miniszewskich zastępcy dowódcy wojsk, któremu nadałem imiona Piotr z Alcantary i Jan Kanty. Rodzicami chrzestnymi byli Marcin Krajewski alumn szkoly województwa łęczyckiego z domu plebana i Urodzona Domicela z Małachowskich Biskupska z Brudnowa.

Gazeta Warszawska 1827 nr 73

Gdy przez śmierć Pawła Wyrzykowskiego dziedzica wsi Panoszewa w Pow: Zgierskim Woiew: Mazowieckiem położonych, niemniey wierzyciela kapitału 7500 zł: Pol. hypotecznie na Dobrach Brudnów zabezpieczonego, na dniu 4 Grudnia 1822 r. nastąpioną otworzył się spadek; przeto wyznacza się termin roczny na dzień 26 Marca 1828 r. o godzinie 3ciey z południa w Kancellaryi Hypoteczney Woiew: Mazowieckiego; w terminie więc tym wszyscy Interessenci prawa do tego maiący z prawami swemi realnemi stawić się maią.
W Warszawie dnia 7 Marca 1827 r.
Rudnicki Rejent.

Dziennik Powszechny 1832 nr 36

Z śmiercią Stefana Skulskiego w d. 29 Sierpnia, 1831 r. nastąpioną spadek się otworzył względem przepisania więc tytułu własności dóbr Tobolice w Powiecie Zgierskim, i dóbr Kącina w Powiecie Czerskim leżących, iak niemnieyj względem przepisania następuiących kapitałów a) 46, 650 złp. Nr. 3. protestando, b) 14,492 Nr. 5. c) 4000 złp. 2602 złp. 354 złp. 534 złp. 180 złp. 6000 złp. 6000 złp. 6000 złp. 3188 złp. 1822 złp. 210 złp. 268 29 gr. 811 złp. Nro. 8 sposobem ostrzeżenia na dobrach Mierczynie w Powiecie Zgierskim położonych, i d) 12,000 złp, 5000 złp, 11,953 złp. 7200 złp. 2730 złp. 4611 złp. 432 złp. 600 złp. 1172 złp. 600 złp. 33,066 złp. 900 złp. tudzież 130 złp. na dobrach Brudnów w tymże Powiecie sytuowanych Nr. 1 zahypotekowanych do niego należących wyznacza się termin na dzień 10 Sierpnia 1832 r. godzinę 10 z rana, w Kancellaryi hypoteczney Woiewództwa Mazowieckiego ato w skutek uchwały Seymowey z roku 1830 r. w Warszawie d. 3 Lutego 1832 r. Reient Woiewództwa Mazowieckiego Ostrowski.

Dziennik Powszechny 1834 nr 294

Po zgonie Seweryna Dzierzbickiego, wspólwierzyciela kapitałów 8000 i 30,000 złp. na dobrach Mierczynie, Tobolicach, Brudnowie w Powiecie Zgierskiem i Kącinie w Powiecie Czerskim, sposobem ostrzeżenia zapisanych i po zgonie Józefy Richard, właścicielki kapitału na dobrach Mierczynie lokowanego, otworzyły się spadki; podpisany Reient wzywa interessowanych, ażeby celem przepisania tych kapitałów na kogo wypadać będzie, w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Mazowieckiego, w terminie półrocznym, a ostatecznie dnia 28 Kwietnia 1835 r. z rana o godzinie 10 pod prekluzyą z prawami swemi zgłosili się. w Warszawie d. 21 Października 1834 r. Woyciech Troianowski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 78

Wiadomo się czyni ninieyszem, iż dobra ziemskie Brudnów z przyległością Plewnik lit. A, w Powiecie Zgierskim, i dobra Kącin, w Powiecie Czerskim, Woiewództwie Mazowieckiem położone, do sukcessorów beneficyalnych Stefana Skulskiego, iako to: Karoliny z Skulskich Ossowskiey, Cypryana Ossowskiego małżonki, Emilii z Skulskich Komirowskiey, Juliana Komirowskiego małżonki, tudzież Henryka Skulskiego usamowolnionego, wszystkich w Kącinie zamieszkanie maiących, prawem własności należące, w drodze art. 987 Kod. Post. przepisaney, z mocy wyroku Trybunału Cywilnego Woiewództwa Mazowieckiego, dnia 23 Lutego (7 Marca) 1835 r. wydanego, przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną. Dobra Brudnów z przyległością Plewnik, odległe są od Warszawy mil 18, od Łęczycy mil dwie, od Ozorkowa mila i pół; rozległość tych dóbr, podług wyrachowania biegłego, obeymuie włók 41 na miarę nowopolską; dobra te są oszacowane na złp. 78,704 gr. 10. Dobra Kącin są odlegle od Warszawy mil 5, od Gróyca pół mili, od Góry mil trzy, rozległość onych, podług wyrachowania biegłego, wynosi włók 16 na miarę nowopolską; dobra te są oszacowane na złp. 56,564. Szczegółowy stan tych dóbr, ich położenie, granice, intraty, lasy, zabudowania i robocizna, opisane są w dziele oszacowania przez biegłego, co do dóbr Brudnowa w dniu 8 Stycznia i następnych, a co do dóbr Kącina w dniu 20 i następnych Stycznia r. b. sporządzonem; przedaż takowa odbywać się będzie przed W. Chądzyńskim Sędzią Trybunału; termin do przygotowawczego przysądzenia wyznaczony został na dzień 4 Maia 1835 roku o godzinie 4 z południa, w Warszawie pod Nr. 549,w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Woiewództwa Mazowieckiego. Warunki przedazy przeyrzane być mogą każdego czasu w Kancellaryi Pisarza Trybunału Wydziału III i w Kancellaryi podpisanego Mecenasa, w Warszawie pod Nr. 1776 zamieszkałego, przedaż popieraiącego. w Warszawie dnia 6/18 Marca 1835 r. Cypryan Ossowski Mecenas.

Dziennik Powszechny 1836 nr 269

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Z powodu zaszłej w dniu 1 Października 1835 roku śmierci Jana Szwejcer, wierzyciela kapitałów: złp. 25,000 na dobrach Domaniew, złp. 12,000 i złp. 2.200 na dobrach Brudnów, w Powiecie Zgierskim, Województwie Mazowieckiem położonych, ubezpieczonych, i innych praw realnych spadek się otworzył; wzywa się przeto wszystkich interesentów, aby w przeciągu 6ciu miesięcy, a najdalej w dniu 17/29 Grudnia r. b., w Kancellaryi Hypotecznej tegoż Województwa stawili się i prawa swe, jakie do pomienionego spadku mieć sądzą, udowodnili; inaczej bowiem prekludowani będą. Warszawa d. 24 Maja (4 Czerwca) 1836 r. Cesław Kowalewski, R. W. M.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 50

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Jan Stachurski lat 26 stary, rodem z Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, twa­rzy okrągłej, oczu szarych, nosa małego, włosów blond, wzrostu arszynów 2, werszków 6 i osmych, służąc za lokaja w wsi Brudnowie, dopuścił się tamże kradzieży i zbie[g]łszy ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, wzywa zatem Władze Policyjne, aby go ująć, przyaresztować i pod mocną strażą do Sądu Na­szego lub najbliższego odstawić zechciały.

w Łęczycy d. 5/17 Listopada 1840 r. Skwarski. Sędzia Pr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 173

(N. D. 4070) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Ogłasza że z powodu nastąpionych śmierci:
1. Jana Szwejcer wierzyciela kapitałów złp. 25,000 czyli rs. 3750 na dobrach Domaniewie w Okręgu Zgierskim Gubernii Warszawskiej położonych w dziale IV. pod Nr. 9 wykazu zabezpieczonego, na poczet której znajduje się w depozycie Towarzystwa Kredytowego summa złp. 5800 tudzież wierzyciela summ złp 12,000 i złp. 2,200 albo rs. 1800 i rs. 330, na kapitałach złp. 52,000 złp. 21,533 i złp. 7280 na dobrach Brudnowo w Okręgu Zgierskim sytuowanych, sposobem ostrzeżenia w dziale IV. pod Nr. 3 wykazu zapisanych, subintabulando, ostrzeżeniem zabezpieczonych, planem klasyfikacyjnym tychże dóbr z tytułu kapitału procentów i kosztów za summę ogólną złp. 9430 ustanowionych; na rachunek której znajduje się w depozycie Towarzystwa Kredytowego kwota złp. 8900.
2. Józefa Szwejcer współwierzyciela powyższych summ i złp. 25,000 czyli rs. 3750 na dobrach Domaniewie i summ złp. 12,000 i złp 2200, a raczej summy złp. 9430 czyli rs1414 kop. 50 na dobrach Brudnowo hypotecznie lokowanych.
(…) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza stałe termina, mianowicie, po Janie Szwejcer, i po Józefie Szwejcer na dzień 4 (16) Lutego 1849( …) i wzywa wszystkich interessentów do takowych spadków prawo mających, aby się w Kancellaryi jego hypotecznéj w Warszawie przy ulicy Miodowej w pałacu Rządowym exystującéj, z dowodami pod prekluzyą stawili.
Warszawa d. 21 Lipca (2 Sierpnia) 1848.
Masłowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 195

(N. D. 3921) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Po zmarłych
1. Cypryanie Ossowskim wierzycielu summ złp. 9235 czyli rs. 1385 k. 25 na dobrach, Brudnów w Okr. Zgierskim położonych ubezpieczonej, z większej summy złp. 32392 gr. 18 pochodzącej (…) w Okr. Zgierskim położonych intabulowanej
(…) toczą się postępowania spadkowe, do ukończenia których wyznacza się termin w Kancellaryi hypotecznej Gubernii Warszawskiej w Warszawie na d. 23 Listop. (5 Grud.) 1853 r.
J. Dzięciałkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 56

(N. D. 1301) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Z powodu śmierci:
1. Julianny z Truszkowskich Pawłowskiej wdowy, wierzycielki summy rs. 2250 pod N.12 lit. a. działu IV. wykazu hypotecznego dóbr Brudnow w Okręgu Zgierskim położonych zabezpieczonej. (…) Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin na dzień 14 Czerwca n. s. 1856 r. w Kancellaryi hypotecznej dóbr Ziemskich Gubernii Warszawskiej.
Warszawa d. 23 List. (5 Grud.) 1855 r.
Truszkowski.
Dziennik Powszechny 1862 nr 110

(N. D. 2486) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie. Z powodu śmierci
1. Antoniego Szołowskiego właściciela dób Sarnowo i Kały w Okręgu Zgierskim położonych, oraz wierzyciela sumy rs. 7,500 pod No 14 działu IV wykazu hypotecznego dóbr Brudnowo w tymże Okręgu zabezpieczonej do której przywiązane jest prawo warunkowej dzierzawy w dziale III pod N. 6, wzmiankowanego wykazu zamieszczone.
(...) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin na dzień 22 Listopada n. s. b. r. w Kancelarji hypotecznej dóbr Ziemskich Gubernii Warszawskiej. Warszawa d. 5 (15) Maja 1862 r. Truszkowski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5765) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487, w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
19. Brudnów, z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 349 kop. 96, vadjum do licytacji rs. 1600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8383, termin przedaży dnia 10 (22) Sierpnia 1865 r. przed Rejentem Kanc Ziem. Stanisławem Jasińskim.    
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Listopada 1864 r.
za Prezesa, Zabokrzecki.
Pisarz, Suski.


Dziennik Warszawski 1867 nr 3

(N. D. 53). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
21. Brudnów z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rsr. 349 k. 16, vadium do licytacji rs. 1,200, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8,383, termin przedaży d. 20 Września (2 Października) 1867 r., przed Rejentem Kancelarji Ziemiań. Janem Masłowskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa, dnia 9 (21) Grudnia 1866 roku.
Prezes, A. Zabokrzecki.
Pisarz Dyrekcji, J. Suski.

Kaliszanin 1886 nr. 40

DOBRA BRUDNÓW położone w powiecie łęczyckim, gubernji kaliskiej, zawierające włók 30 miary nowo- polskiej, w tem parę włók lasu, gdzie się i torf znajduje, bez żadnych serwitutów, ziemia bardzo dobra, z inwentarzem żywym i martwym stosownie do umowy, są na sprzedaż z wolnej ręki. Budynki dobre, szacunek na gruncie, gdzie i o warunkach dowiedzieć się można; można nabyć takie tylko 10 włók po wyciętym lesie.


Zorza 1895 nr 18

W gub. kaliskiej. Z Łęczycy donoszą „Zorzy”, że w mieście tem oprócz handlu drzewem, drobiazgami galanteryjnemi i towarem łokciowym, wszystkie inne sklepy są w ręku chrześcjan, i wszystkie przez okolicznych włościan są uczęszczane. Wyrobów żelaznych, szczotkarskich, smarów i t. d. dostać można u p. Gryżewskiego. Towary kolonjalne ma p. Wegner, księgarnię p. Korejwo, cukiernię p. Przybylski, nawet piekarnia i sklepy rzeźnicze są w rękach naszych. Oprócz tego w okolicy Łęczycy są sklepy swojskie w Różyczce, Gostkowie, Brudnowie, w Poddębicach. — Grunta tutejsze pod uprawę lnu są bardzo odpowiednie, gospodarze jednakże sieją go tu jedynie na własną potrzebę i to coraz mniej. Przyczyną tego jest rozwijający się w Łodzi fabryczny wyrób tkanin bawełnianych. Są to tkaniny tanie bardzo, więc je ludzie kupują, zaniedbując wyrobu swojskich płócien, które choć wypadają narazie drożej, ale bez porównania dłużej wytrzymują.— W tutejszych stronach bardzo wiele folwarków rozparcelowano. A muszę to powiedzieć, że ogół tutejszych włościan gospodaruje wzorowo i folwarkom prawie nie ustępuje w sposobie uprawy roli. Szkoda tylko, że ceny zboża jak jednym tak i drugim dają się bardzo we znaki. To też, mimo dawnej zamożności, gospodarze ci mówią, że im dziś ziemia na utrzymanie wystarczyć nie może. K. Śliw.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 43

Z komitetu ochrony leśnej. Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej gub. kaliskiej w dniu 16 b. m. postanowiono: 4) zakomunikować właścicielowi dóbr Brudnów gm. Dalików pow. łęczyckiego Ignacemu Blokowi, że ze strony komitetu ochrony leśnej nie ma przeszkód do sprzedaży dóbr Brudnów, łącznie z przestrzeniami leśnemi przy pomocy banku włościańskiego; jednakże sprzedana przestrzeń leśna 18 dziesięcin 2055 sążni, w każdym razie powinna podlegać przepisom prawa o ochronie leśnej. 

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 58

Ochrona lasów.
Na posiedzeniu kaliskiego komitetu ochrony lasów w dniu 16 b. m. postanowiono:
4) zawiadomić właściciela dóbr Brudnów, w pow. łęczyckim, p. Ignacego Bloka, że komitet nie broni sprzedaży dóbr Brudnow wraz z lasem przy pomocy Banku włościańskiego, z zastrzeżeniem, że las nie będzie wycięty;.  

Gazeta Kaliska 1904 nr 266

We wsi Brudnów, pow. łęczyckiego, znaleziono w stodole trup włościanina Józefa Wojtczaka, z oznakami uduszenia. O zbrodnię tę podejrzany jest zięć nieboszczyka, Ignacy Biedomski.

Gazeta Kaliska 1906 nr 252

Przy młóceniu zboża Walenty Króla we wsi Brudnów pow. łęczyckiego, zanadto blisko podszedł do młockarni, która go porwała i zabiła na miejscu.

Rozwój 1912 nr 135

Pożary w okolicy. W tych dniach w gminie Dalków, w powiecie łęczyckim, zdarzyły się dwa pożary. Pierwszy pożar wynikł we wsi Brudnowie w zagrodzie kolonisty Fryderyka Bęca i rozszerzył się na całą zagrodę tak gwałtownie, iż domownicy ledwie z życiem ujść zdołali, a wszystkie sprzęty domowe i narzędzia gospodarcze stały się wraz z budynkami pastwą płomieni.
Straty spowodowane przez pożar sięgają 2 tys. rubli.
Drugi pożar zdarzył się we wsi Marcinowie. I tu pożar z powodu suszy rozszerzył się szybko i strawił całą zagrodę włościanina Jana Pawlaka, powodując strat na tysiąc zgórą rubli.
Przyczyny pożaru w obu wypadkach nie wyjaśniono.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 29

Obwieszczenie.
Notariusz przy wydziale hipotecznym K. P. sądu okrągowego w Kaliszu Józef Dzierzbicki obwieszcza, iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Michale Wielbińskim, właścicielu gruntu 4 dzies. 239 saż., zapisanych pod Nr 3 w dziale II wykazu hipot. dóbr Brudnów cz. V., pow. Łęczyckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 6 marca 1919 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 44

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowo po zmarłych:
7) Jakóbie Wiciejewskim, właścicielu działki gruntu, obszaru 4 dzies. 240 saż., z maj. Bródnów cz. IV, pow. Łęczyckiego.
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 grudnia 1920 r. w kancelarji hipot. w Kaliszu.  

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 46

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Feliksie Jaszczura, współwł. działów gruntu Nr. 7 i 8 przestrzeni 9 dzies. 540 sąż. z maj. Brudnów cz. II, pow. Łęczyckiego, — i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zostali w kancelarji hipotecznej w Kaliszu, na d. 2 stycznia 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 81

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Ignacym Bielickim, właśc. 3 dzies. 180 sąż., z maj. Brudnów cz. III, pow. łęczyckiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 13 maja 1929 roku, w którym to dniu osoby interesowa­ne winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 67

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcji I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Tomaszu Czaplickim, właścicielu 4 dz. 239 sąż. z maj. Brudnów V, pow. łęczyckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zostałna dzień 23 lutego 1931 roku. W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 98

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, 1 sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Władysławie Pabjańczyku, współwłaśc. 6 morg. z maj. Brudnów cz. II, pow. łęczyckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 czerwca 1931 roku. W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
3. Brudnów, obejmującą: wieś Brudnów, wieś Brudnów cz. I, wieś Brudnów cz. II, wieś Brudnów cz. III, wieś Brudnów cz. IV, wieś Brudnów cz. V.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 19

Brat zabił brata.
W tych dniach we wsi Brudnów, gminy Dalików, powiatu łęczyckiego, dokonano potwornej zbrodni bratobójstwa, której ofia­rą padł 32- letni Józef Wielkopolan. Zbro­dnia dokonana w następujących okoliczno­ściach: Zagrodę po rodzicach odziedziczyli dwaj bracia Jan i Józef Wielkopolanowie. Zamieszkiwali oni też wspólnie dom. Na tem tle dochodziło pomiędzy braćmi do częstych nieporozumień.
Bracia nie mogli zamieszkiwać pod jednym dachem.
Wczoraj pomiędzy Wielkopolanami doszło ponownie do sprzeczki a następnie bójki. Po stronie Jana Wielkopolana stanął służą­cy jego niejaki Wł. Klimkowski. W pewnym momencie Jan Wielkopolan pochwycił le­żącą na progu domu siekierę i uderzył nią brata w głowę.
Gdy zabroczony krwią Józef upadł na ziemię, brat zpomocą służącego zadawał mu siekierą i kołem drewnianym ciosy
pod wpływem których nieszczęśliwy padł na miejscu.
Po dokonanej zbrodni Jan Wielkopolan wraz jego służący zbiegli. Na miejsce prze­stępstwa przybyła policja, która po zabez­pieczeniu na miejscu zwłok zamordowanego wieśniaka, wszczęła poszukiwania za zbrodniarzami.
Po kilku godzinach policjanci natknęli się na kryjówkę obu morderców. Ukryli się oni w stogu siana pod lasem, należącym do wsi Brudnów.
Zamierzali po zdobyciu środków pienię­żnych zbiec zagranicę. Wielkopolan i Klim­kowski, wzięci w krzyżowy ogień pytań, przyznali się do zbrodni i wskazali policji miejsce w którem ukryli narzędzia zbrodni — siekiere i drewniany kół.
Po przeprowadzonem dochodzeniu Wiel­kopolana i Klimkowskiego przewieziono do więzienia w Łęczycy.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 47

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi 21-go rewiru Ignacy Hermanowski, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 11 października 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie adw. Romana Wajnikonisa, pełn. Apolonji Mitkiewiczowej, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego ma­jątku, położonego we wsi Brudnów, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, stanowiącego własność Antoniego Szczypińskiego.
Nieruchomość ta składa się z osady ziemskiej, wydzielonej z maj. Brudnów, pow. łęczyckiego, tak zwana osada ,,Zakrzewka", o po­wierzchni 8 hektarów i 26 mtr. kw. ziemi, oraz następujących budyn­ków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 14 marca 1933 r.: 1) domu mieszkalnego, parterowego, z wapnia i piasku; 2) stodoły z desek, wraz z dobudowaną szopą z desek, 3) obory, chlewu, śpichrza z gliny i kamienia, pod jednym dachem; na nieruchomości tej znajduje się studnia czerpana oraz rośnie 48 drzewek owocowych, 57 dzikich i kilka krzaków.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada urządzoną księgę hipoteczną pod nazwą „Osada Zakrzewka" w pow. łęczyckim w wydziale hipotecznym w Kaliszu, zostanie sprzedana w całości, oraz obciążona jest: 1) długami w kwocie zł. 8.055 z %% i kosztami, 2) kaucjami w kwocie zł. 800, 3) ostrzeżeniem w sumie zł. 857 z %% i kosztami i 4) zaległemi podatkami zł. 111 gr. 58.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 5.500.
Zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 550.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla sądów Dz. Ust. Nr. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji I wydziału cy­wilnego sądu okręgowego w Łodzi. (Do akt Nr. 538/33).

Rozwój 1933 nr 97 (Prąd)

Kainowa zbrodnia
(a) We wsi Brudnów gminy Dalików, powiatu Łęczyckiego miała miejsce krwawa zbrodnia.
We wsi tej zamieszkiwali na wspólnej zagrodzie bracia Józef i Jan Wielkopolanowie, posiadając niepodzielne gospodarstwo po śp. ojcu swym Stefanie.
Między braćmi dochodziło do częstych sprzeczek i bójek na tle użytkowania gruntu albowiem obaj rościli pretensje do lepszych płatów ziemi i w większej ilości.
Ostatecznie nastąpił podział, dobrowolnie wytyczyli sobie granicę gruncie, lecz mimo to spory nie ustały, albowiem zarówno Jan jak i Józef niezadowoleni byli z podziału.
Na tem tle wynikła onegdaj awantura, która skończyła się morderstwem. Jan Wielkopolan wraz ze służącym Władysławem Klimkowskim udał się na pole, gdzie orał grunt. Przy tej okazji Jan rzekomo worał się w grtnd należący do Józefa.
Ten widząc, że brat zajmuje jego grunta uzbroił się w drążek żelazny i pobiegł w pole, wzywając brata by niezwłocznie opuścił jego grunt.
Widząc nadbiegającego brata Jan Wielkopolan, który przygotowany był na podobną napaść i w tem przewidywaniu uzbroił się w siekierę, służącego zaś w drążek, rzucił się wraz z Klimkowskim na Józefa.
Potężny cios siekiery zwalił Józefa Wielkopolana z nóg, nim zdążył on zrobić użytek z drążka.
Jan Wielkopolan i Klimkowski poczęli niemiłosiernie bić leżącego, tak że w szale zapamiętania dosłownie poćwiatrowali go.
Józef Wielkopolan doznał zmiażdżenia czaski, którą przecięto w kilku miejscach siekierę, tudzież odcięcia ręki dwukrotnie i szereg innych ran, ponosząc z powodu tych urazów śmierci na miescu.
Powiadomiona przez sąsiadów policja wzdrożyła dochodzenie i zabezpieczyła zwłoki na miejscu do czasu zaścia komisji sądowo lekarskiej.
Jana Wielkopolana i Władysława Klimkowskiego aresztowano i osadzono w więzieniu do dyspozycji władz sądowo śledczych.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 104

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
1) Helenie Pabjańczyk, córce Michała, zmarłej w Brudnowie dnia 10 września 1932 r., właściciele 5/8 niepodzielnych części działki grun­tu, oznaczonego Nr. 14, obejmującego powierzchni 3 dziesięciny 180 sążni kw. w dziale II do Nr. 11 i do Nr. 11 (str. 201) w księdze dóbr Brudnów część II, pow. łęczyckiego (rep. hip. 63) uregulowanego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 8 kwietnia 1934 r. w tutejszym wydziale hipo­tecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1933 kwiecień

Kainowa zbrodnia pod Łęczycą. Brat zamordował siekierą brata. Łódź, dnia 25 kwietnia. W dniu wczorajszym wieś Brudnów, gminy Dalików, powiatu łęczyckiego, była terenem krwawej zbrodni bratobójstwa. Pomiędzy braćmi Janem i Józefem Wielkopolanami wynikła bójka na tle nieporozumień mieszkaniowych. W czasie bójki Jan Wielkopolan pochwycił siekierę i uderzył nią w głowę brata Józefa. Gdy ten padł na ziemię Jan Wielkopolan, z pomocą służącego Władysława Klimkowskiego dobili nieszczęśliwego. Zwłoki zamordowanego Józefa Wielkopolana zabezpieczono na miejscu do czasu przeprowadzenia oględzin komisji sądowo lekarskiej. Jana Wielkopolana i Władysława Klimkowskiego osadzono w więzieniu w Łęczycy.


Echo Łódzkie 1934 lipiec

Desperacki czyn staruszki. Zapaliła na sobie szaty. ŁÓDŹ, 15 lipca. Okropny wypadek samobójstwa miał miejsce w dniu wczorajszym we wsi Brudnów, gminy Dalików, powiatu łęczyckiego. Rodzina Pietrzaków, średnio zamożnych gospodarzy, zajęta była pracą w polu przy żniwach. W domu pozostała matka Pietrzaków — 82-letnia Franciszka Pietrzakowa. Pozostawiona staruszka w celach samobójczych oblała się kilku litrami nafty, poczem podpaliła się. Wijąc się w bólach staruszka tarzała się najprawdopodobniej po podłodze, na skutek czego wznieciła pożar. Wydobywające się z mieszkania Pietrzaków kłęby dymu zaalarmowały najbliższych sąsiadów, którym udało się pożar stłumić w zarodku. Nieszczęśliwa staruszka już jednak nieżyła. Zwęglone szczątki Franciszki Pietrzakowej zabezpieczone zostały przez policję do czasu przeprowadzenia oględzin komisji sądowo-lekarskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 95

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, sekcja III ziemska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:8) Wojciechu Pawlaku, zmarłym w Brudnowie w dniu 6 stycznia 1918 r., właścicielu 2 działek gruntu nr nr 5 i 6, zawierających po 3 dzies. 180 sąż. kw każda, uregulowanych w księdze wieczystej dóbr Brudnów Część I, pow. łęczyckiego, rep. hip. nr 62;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 27 maja 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipotecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji, nr 1061/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 78

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą sie postępowania spadkowe:
1) Oskarze Krusche, zmarłym w Piątkowisku w dniu 15 listopada 1928 r., właścicielu działki nr 34, o pow. 1 morga 150 prętów kw, ure­gulowanej w dz. II pod nr 1 wykazu hipotecznego Część dóbr Przygoń, vel Bugaj A, pow. łaskiego, rep. hip. nr 15281;
9) Andrzeju Borsiaku, zmarłym w dniu 3/16 listopada 1908 roku we wsi Lubosza, właścicielu działki nr 2, uregulowanej w księdze Brudnów nr IV, pow. łęczyckiego, rep. hip. nr 65;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 5 stycznia 1939 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 661/38.

Dziennik Łódzki 1951 nr 276

Na punkcie
skupu
w Dalikowie
Przed punktem skupu Gminnej Spółdzielni w Dalikowie stoi tu cały korowód chłopskich furmanek. Na placu panuje ożywiony ruch. Jedni składają do magazynu worki ze zbożem, drudzy ładują otrzymany węgiel jako premię za odstawione sztuki trzody chlewnej, a jeszcze inni sypią kartofle z wozów na wagę. Na wielkim placu Gminnej Spółdzielni wyrastają coraz to nowe równe rzędy stert kartofli.
W tej chwili zajeżdża Józef Marchewa z gromady Brudnów. Znamy go wszyscy — mówią chłopi. — Dobry z niego gospodarz. Znamy i jego syna. Jest porucznikiem w naszym wojsku.
Marchewa uśmiecha się, widać jest dumny ze swego syna, a może i z tego, że przywiózł swoje dorodne ziemniaki do Gminnej Spółdzielni.

-Kiedy dowiedzieliście się o skupie ziemniaków?
-Czytałem w „Gromadzie" — mówi Marchewa. — A wczoraj było u nas w Brudnowie zebranie gromadzkie. Mnie przypadło do odstawy 12,45 q. Przywiozłem od razu — po co mam zwlekać. Przecież obowiązek swój i tak należy wypełnić — uśmiechnął się i zaczął energicznie zdejmować worki z wozu.

Dziennik Łódzki 1961 nr 226

Kronika
wypadków
(...) W Brudnowie (pow. Poddębice) 10-letni chłopiec podpalił gospodarstwo swego ojca. Spłonęła stodoła i szopa.

Dziennik Łódzki 1970 nr 7

W Brudnowie pow. Poddębice z nie ustalonych przyczyn spaliły się stodoła i dach na oborze należących do F. Olczyka.


1 komentarz: