-->

piątek, 24 maja 2013

Bliźniew

Zajączkowski:
Bliźniew-pow. sieradzki
1) 1375 oryg., KDW 1724: Bliznovo - na dok. Jana Kmity, starosty sieradzkiego, dotyczącym wsi Rusinowice (v.) wśród śwd. występuje Nicolaus heres de B. 2) 1392 T. Sir. I f. 37: Blisnewo - Meczko de B.
3) XVI w. Ł. I, 414-415: Blysnyow, Blyznyow - villa, par. Wągłczew, dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 171: Blysznyow-par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511- 1518 P. 181: Bliznyow - jw. 1553-1576 P. 220: Bliznow (1576 zwany Cienisty) - jw. 5) XIX w. SG I, 244: Bliźniew-wś, par. jw., gm. Wróblew, pow. jw. 

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bliźniew, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wągłczew, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 84, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Bliźniew, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew, par. Wągłczew, na lewo od drogi bitej z Sieradza na Błaszki do Kalisza prowadzącej, o 7 w. na wschód połd. od Błaszek. W 1879 r. odkryto tu podobno obfite źródło słone, zawierające do 38% soli t. t. dwa razy tyle co solanki inowrocławskie. Rozl. morg. 415, w tem dworskiej roli 378 m., włośc. 37, ludn. 135.

Spis 1925:
Bliźniew, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 21, kol. 13. Ludność ogółem: wś 127, kol. 104. Mężczyzn wś 64, kol. 53, kobiet wś 63, kol. 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 127, kol. 104. Podało narodowość: polską wś 127, kol. 104.

Wikipedia:
Bliźniew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
BLIŹNIEW par. Wągłczew, p. sieradzki, ma ziemi 415 mg w tym dworskiej 378, włościańskiej 37 mg ludności 135 osób. W 1912 r. właścicielem jest Antoni Antosik i uwłaszczeni włościanie. (SGKP t.1, s.244, PGkal.)
1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1795

Gorzałów
Dnia 4 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żądnych kanonicznych przeszkód, Wielebny Teodor Mikstucki kapłan lut? z diecezji poznańskiej w obecności Wielebnego Antoniego Małuszewskiego miejscowego zarządcy, potwierdził i ustanowił małżeństwo Urodzonych Hieronima Niniewskiego z Bliźniewa parafii Wąsow? z Urodzoną Panią Petronelą Rudnicką z Waliknowskich wdową. Obecni świadkowie Urodzony Pan Romuald Nieniewski i Urodzony Jan Wolski z Korzenicy.

Kurjer Warszawski 1824 nr 301

Wojciech Chudzicki lat 27 liczący, stanu gminnego, wyrobkiem trudniący się, rodem ze wsi Bliźniewa w Powiecie Wartskim położonej, przyszedłszy d, 7 Stycznia r:b: wieczorem do miasta Błaszek nastręczał Star: Dawid'wi Fałkowi, kupno Wołów u znaiomego onemuż Gospodarza Kaspra we wsi Zawadach mieszkaiącego, a to iedynie w zamyśle wywabienia Fałka tegoż wieczora z mieszkania, odięcia mu w drodze życia i zabrania onemuż tym sposobem pieniędzy na kupnoWołów przeznaczonych. Kiedy zaś Fałek naleganiom iego zadosyć nie uczynił, oświadczaiąc że dopiero nazaiutrz uda się celem nabycia Wołów, obwiniony ciągle w niegodziwym trwaiąc zamyśle nocował w stodole położonej przy drodze do wsi Zawad wiodącej, w chęci czuwania na Star: Fałka tąż samą drogą po kupno Wołów nazaiutrz przechodzić maiącego. Jakoż nad świtaniem d, 8 Stycznia r: b: przeszedł około tejże stodoły Dawid Fałek i gdy iuż ze staie uszedł, doścignął go obiwiniony i szedł znim razem ku Zawadom. Uszedłszy zatem łącznie około 7 lub 8 staj do miasta, obwiniony Chudzicki maiąc przy sobie cepy iako młocką wyrabiaiący, wstrzymał się dla oddalenia się od Fałka, a potem dochodząc go znowu, po trzykroć cepami z całym zamachem w głowę tak ugodził, iż Fałek od zadanych sobie razów życia pozbawiony został, a zabrawszy mu Talarów 10, w dalszą puścił się drogę. Za podobny czyn morder— twa rozbójniczego, z głębokim namysłem i zupełną rozwagą dokonanego,obwiniony Wojciech Chudzicki własnym wyznaniem zgodnie okolicznościami Jnkwizją wykrytemi, Wyrokiem Sądu Kryminalnego Wtw Mazowieckiego i Kaliskiego na dniu 11 b:m: wydanym., stosownie do Artykułu 113, 114 Nr2 i 29 Kodexu karnego Polskiego na karę śmierci przez powieszenie go na Szubienicy wykonać się maiącą skazany został.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 14

Rejent Kancelaryi Ziemiańskiey Woiewodztwa Kaliskiego.
Po śmierci Hieronima Nieniewskiego, zaszłey w dniu 8 Lipca 1826 roku otworzyło się postępowanie Spadkowe, o którem donosząc Podpisany Rejent zawiadomia ninieyszem: iż do przeniesienia w Hipotece na imie iego sukcessorów tytułu własności dóbr Bliźniewa w Powiecie Wartskim położonych zmarłego Spadkodawcy dziedzicznych, termin sześciomiesięczny na dzień 30 Maja 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Wowiewództwa tuteyszego, wyznaczonym został.

Kalisz dnia 28 Lutego 1831 roku. Franciszek Nowosielski.

Kurjer Warszawski 1853 nr 31

(A. n.) Z okolic Błaszek. W d. 10 z. m. o godz: 4ej rano, rozstał się z tym światem, Franciszek-Salezy, syn Jana-Nepomucena Dobrzelewski, w dziedzicznej swojej wiosce Bliźniewie, urodzony w Piotrkowskim, we wsi Zdzieszulice w 1796 r. Opuścił on nas w czasie kiedy jeszcze pełen sił, pocieszał wszystkich nadzieją długiego życia. Wzorowy Gospodarz, przykładny Mąż, i Ojciec, szczery Przyjaciel, pozostawił wszystkich bliżej go znających w nieutulonym smutku i szczerem żalu. Pokój jego duszy.— A. K.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
c. dnia 29 Marca (10 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Bliżniew od sumy rocznej rs. 30.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Kaliszanin 1878 nr 61

W dominium Bliźniew p. Błaszkami dostać można pszenicy kostromki do siewu z odbiorem na miejscu do 24 t. m. Zgłosić się można do kupca M. Landau Nr 17 w rynku w Kaliszu lub do dominium.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1880 nr. 11
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1880 nr. 18
_________________________________________________________________________________


Kurjer Warszawski 1880 nr 26

W kaliskiem, we wsi Bliźniewie (własność p.Koszubskiego), znaleziono źródło słone. Źródło ma posiadać bardzo wysoki proceut soli. Urządzoną tam zostanie warzelnia.  

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 lipiec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 listopad
_________________________________________________________________________________


Ziemia Sieradzka 1921 nr 49 grudzień

5) dnia 27 października r. b. na dom gospodyni Juljanny Maciaszczyk w kol. Bliźniew, gm. Wróblew — tu złoczyńcom nie udało się nic zrabować, gdyż zostali spłoszeni;


Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 26


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 11.V. 1922 r. L. Pr. 2282 (1) III wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 554 Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Bliżniewie, pow. Sieradzkiego.

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1923 luty
_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1924 marzec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1924 lipiec
_________________________________________________________________________________

________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1924 listopad
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1925 marzec
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 54

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Katarzynie Miągowskiej, współwł. 6 m. ziemi z kol. Bliżniew Nr. II, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 16 stycznia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

W dniu 31 grudnia 1927 r.
8768. „Stanisław Ubycha" — sklep kolonjalny we wsi Bliżniew, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Stanisław Uby­cha, zam. we wsi Bliżniew.

Echo Sieradzkie 1932 3 maj

DRUŻYNY SAMARYTAŃSKIE.
Sieradzki Zarząd Związku Okręgowego zorganizował drużyny samarytańsko-pożarnicze w następujących miejscowościach: w Męce zorganizowana drużyna składa się z 18 niewiast w Wojkowie — 19 niewiast, Gruszczyce 14, Równa 12, Charłupi Małej 12. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane podobne drużyny w Wągczewie, Bliźniewie, Krokocicach i Małyniu.
Nadmienić należy że w organizowaniu drużyn samarytańskich prócz pp. Olszewskiej, Ungerówny, Olczyka i Gałki bierze czynny udział p. Z. Kluczyńska.

Echo Sieradzkie 1932 4 lipiec

ĆWICZENIA STRAŻACKIE.
W dniu 3 b. m. w Bliźniewie gm. Wróblew odbędą się ćwiczenia podrejonu Wągłczew, które prowadzić będzie naczelnik rejonu p. Kluba. Początek o godz. 5 po poł.


Echo Sieradzkie 1933 23 luty

Z żałobnej karty.

We wsi Wągłczew gm. Wróblew zmarł członek Straży Pożarnej, Jan [...]ak organizator i założyciel tejże [straży]. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadził go orszak żałobny z [...] St. Jabłońskim, delegacja z Sa[dokrzyc] i Bliźniewa. Przemowę wygłosił [...] Ignacy Rajewski, kierownik a[...] poczt. tel. w Sędzicach i naczelnik Straży Pożarnej Bliźniewa. Mówca podkreślił czyny zmarłego, który położył wielkie zasługi dla straży i społeczeństwa miejscowego, kończąc wezwaniem trzykrotnem "czy słyszysz" (przy głosie trąbki pożarnej): "jak cię wzywają na alarm". Po uczczeniu tym mówca zaintonował pieśń: "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród".

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
1. Bliźniew, obejmującą: wieś Bliźniew, kolonję Bliźniew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 19 maj

ZMARŁ OD KOŃSKIEGO KOPNIĘCIA.
We wsi Bliźniew gm. Wróblew, Antoni Mańka pojąc własnego konia, został przez tegoż kopnięty w lewy bok tak nieszczęśliwie, że przywieziony do tutejszego szpitala po 2-ch dniach zmarł, pozostawiając młodą żonę i gospodarstwo.

Gazeta Świąteczna 1934 nr 2786

Ś. p. Antoni Mańka, czytelnik Gazety Świątecznej ze wsi Bliźniewa, gminy Wróblewskiej w powiecie sieradzkim, zmarł dnia 15-go maja w szpitalu powiatowym w Sieradzu, wskutek pęknięcia kiszek i zapalenia błon śluzowych. Stało się to od silnego uderzenia kopytem końskiem. Zmarły rozstał się z tym światem w sile wieku, bo liczył zaledwie 40 lat. Gazetę Świąteczną bardzo sobie cenił; była naprawdę jego przyjaciółką. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! Kazimierz Mańka.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 71

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Elżbiecie z Fryziów Garncarek, współwłaścicielce działki Nr. 8 z pod Nr. 11 działu II wykazu hipot, kolonji Osowiec, powiatu sieradz­kiego, oraz działki Nr. 9 z pod Nr. 9 działu II wykazu hipotecznego ko­lonji Bliźniew Nr. II, powiatu sieradzkiego;

Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 5 marca 1936 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich spraw pod skutkami prekluzji.

Dziennik Łódzki 1960 nr 243


W miejscowości Bliźniew, pow. Sieradz, wybuchł pożar, niszcząc stodołę, oborę i częściowo dom mieszkalny, należące do Józefa Samulaka. Pożar spowodowały dzieci. (st.)

   


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza