-->

piątek, 24 maja 2013

Bilew

Zajączkowski:
Bilew -pow. łaski
1) 1309 notatka XIX w., TP 3304 f. 1: (Bielow). 2) 1386 notatka XIX w., TP 3345 f. 1 nr 1: (Bielow). 3) 1390 T. Sir. I f. 14: Belowo - Petrus de B. 4) 1400 notatka XIX w., TP 3345 f. 1 nr 1, f. 2 nr 2, f. 8 nr 5: Belewa- Iaszko de B. przedkłada na roczkach szadkowskich wykaz przywilejów dotyczących B., rozpoczynając od dok. Przemyśla, ks. sieradzkiego, i arcbpa Jakuba.
5) XVI w. Ł. I, 482-483: Byelow - villa, par. Marzenin, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 6) ok. 1552-1553 P. 248: Bieliow - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 7) XIX w. SG I, 226: Bilew -wś nad rz. Grysią, par. jw., gm. Pruszków, pow. łaski.
Uwagi: ad 4) Na marginesie tekstu daty dotyczące osób wystawców zestawionych dok. Przy dok. Przemyśla: 1309 i 1335.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Bielów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Bilow, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Walewska kasztel.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Bilno, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 132, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Bilew, wś, nad rz. Grysią, pow. łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin, na lewo od drogi bitej z Łasku do Zduńskiej Woli, o 8 w. na zach. od Łasku. W 1827 r. było tu 15 dm. i 132 mk., obecnie 16 dm.

Spis 1925 r.
Bilew, wś i kol., pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 41, kol. 21. Ludność ogółem: wś 263, kol. 135. Mężczyzn wś 141, kol. 77, kobiet wś 122, kol. 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 240, kol. 135, ewangelickiego wś 23. Podało narodowość: polską wś 240, kol. 135, niemiecką 23.

Wikipedia: 
Bilew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś nad Grabią. Nazwa pochodzi od przezwiska Biel (wg St. Zajączkowskiego). Pierwsza wzmianka z 1309 r.: Bielow, powtórzona w 1386 r. W 1390 r. występują: Petr de Belowo, Jaszko de Belowo i Jaszko de Belawi, a w księgach ziemskich Sieradzkiego z r. 1417 - Sczibor de Belowo. U Jana Łaskiego (w "Liber beneficiorum... s.482-3) Byelow-villa, par. Marzenin. W 1511 r. - Bielowy desert (pustkowie), a w 1552 r. Bieliów. W 1827 r. wieś liczyła 15 domów i 132 mieszkańców. Wieś na przełomie XVIII/XIX w. stanowiła własność Bogumiła Walewskiego, który ją sprzedał wraz z Gajewnikami Antoniemu Prądzyńskiemu h. Grzymała 16 VI 1810 r., po nim władał nią jego syn -Ignacy, do 1862 r., kiedy to sprzedał ją Arnolfowi Nowina Młoszewskiemu. Prądzyńscy (ojciec i syn) w okresie trwania partyzantki płk. Józefa Zaliwskiego udzielali pomocy jego emisariuszom: Antoniemu, Faustynowi i Walentemu - braciom Sulimierskim, co spowodowało ich aresztowanie i postawienie przed Komisją Śledczą. Wobec Antoniego zastosowano tylko dozór policyjny, Ignacego karnie wcielono do Korpusu Orenburskiego, z którym uczestniczył w wyprawie w 1839/1840 r. w celu podboju Chanatu Chiwy (Kazachstan). Prądzyński w 1842 r. wrócił do kraju i w 1844 r. ożenił się z Xawerą Sulimierską... A. Młoszewski sprzedaje dobra Bilew i Gajewniki w 1866 r. Marii z Białeckich - żonie hr. Stadnickiego, w ich posiadaniu dobra te były do 1900 r. kiedy to na publicznej licytacji zostały sprzedaane Walerianowi Garszyńskiemu, który następnie je rozparcelował.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
BILEW, v. Bielew, par. Marzenin, p. łaski, oraz Okup Mały i Wielki, Gajewniki i Zawady, własność Walewskiej - kasztelanowej w 1783 r. Od Bogumiła Walewskiego kupił majatek w 1810 roku Antoni Prądzyński. Zapisał dobra synowi Ignacemu w 1835 roku. Wartość dóbr; Bilew z przyległościami Okupy 120 tys. zł, Gajewniki 80 tys. zł. Zostały sprzedane w 1862 r. Arnolfowi Nowina Miłoszewskiemu. Ten zbywa majątek w 1866 r. Marii z Białeckich Gustwowej Stadnickiej. Kolejnym właścicielem, który kupił dobra na publicznej licytacji 17/30 kwietnia 1900 r. był Walerian Garszyński. Rozparcelował on ziemię, sprzedając działki prywatnym właścicielom. (Dydyński1810 a.173, Pstrokoński 1815, k. 253-319, Kobyłecki 1826 k.189, 1835 k.361, SGKP t.1, s.226)

1992 r.

STARA REMIZANOWA REMIZA
Dziennik Powszechny 1836 nr 89

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpionej śmierci: 1. Antoniego Prądzyńskiego, właściciela dóbr ziemskich Bilowa z przyległościami, i dobr Gajewniki takze z przyległościami, w Powiecie Szadkowskim, Województwie Kaliskiem położonych;  
(…)  ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tych spadków, w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem, a w szczególności: co do pierwszego na dzień 20 Sierpnia (1 Września): (…) roku bieżącego 1836. Wszyscy zatem, których interesować może, w dniach powyżej oznaczonych winni są zgłosić się z prawami swemi, nie chcąc być narażonemi na straty, któreby ponieśli z opóźnienia. Kalisz dnia 12/24 Marca 1836 r. Rejent Kan. Ziem. Wdztwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 7

(N. D. 167) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci:
1. Maxymiliana Prądzyńskiego; wierzyciela summy złp. 11,669 gr. 2 nа dobrach Bielów z przyległościami, w powiecie Szadkowskim leżących, w dziale IV pod Nr. 6 lit. b. hypotekowanej. (…) Ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych z wyznaczeniem terminu do regulacyi tych spadków w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem: co do pierwszego na dzień 15 (27) (...) kwietnia 1839 r.  
Każdy zatem kogo to interesować może w dniach powyżej oznaczonych winien się zgłosić z prawami swemi, jeżeli nie chce być narażony na straty, któreby poniósł z opóźnieniu.
Kalisz dnia 21 września (6 paździer.) 1838 r.
Fr. Nowosielski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 238

(N. D. 4964) Po nastąpionej śmierci:  
2. Józefa Brzezińskiego współwłaściciela kapitału 4,000 złp w dziale IV pod Nr. 8 na dobrach Bielowie w Powiecie Szadkowskim leżących zabezpieczonego, otworzył się spadek, zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych tytułu własności kapitałów powyż wyszczególnionych wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem co do 1go i 2go na dzień 23 Kwietnia (5 Maja) 1841 r.
w Kaliszu dnia 5 (17) Października 1840 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 163

(N. D. 3284) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
6, Jana Meks właściciela (…) oraz właściciela prawa wyrąbania i wybrania drzewa w obrębie dóbr Bielów w Okręgu Szadkowskim w miejscu Grabina zwaném za rs. 4650 zakupionego, niemniej właściciela pięciu włók i reszty gruntu w temże miejscu znajdującego się w dziale III wykazu pod N-mi 7 i 11 zapisanych, otworzyły się spadki de uregulowania których wyznaczają się termina prekluzyjne, (…) a co do 4, 5 i 6 na dzień 19 (31) Stycznia 1851 r. przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu odbyć się mające.
w Kaliszu dnia 6 (18) Lipca 1850 roku.
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 282

(N. D. 5472) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza postępowania spadkowe toczące się po osobach zmarłych następujących:
2. Mikołaju Prądzyńskim (…) oraz wierzyciela summy rs. 750 z procentami zaległemi i bieżącemi na dobrach Bilów z Okręgu Szadkowskiego zahypotekowanéj.
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych, termin na dzień 6 (18) Czerwca 1851 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Rejentem się wyznacza.  
Kalisz dnia 25 Listopada (7 Grud.) 1850.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 140

(N. D. 28..8*) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Emilii z Prądzyńskich Górskiej, jako wierzycielki rs. 750, na dobrach Bielów z Ogu Szadkowskiego w dziale IV. pod Nr. 14, oraz jako córki po Mikołaju Prądzyńskim byłym właścicielu dóbr Łaszkowa, Biskupice i Złotkowy w Okręgach Kaliskim i Konińskim, i wierzycielu rs. 750, na tychże dobrach Bielowie w dziale IV. pod N. 12, które w spadku po tymże ojcu na nią przypadają, otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na d. 3 (15) Stycznia 1853 r.
Kalisz dnia 5(17) Czerwca 1852 r.
J. Białobrzeski.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 186

(N. D. 4752) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa niniejszem Fryderyka Lefler czasowo w Zduńskiej-Woli a stale w Gminie Bilew zamieszkałego, obecnie niewiadomego, aby najdalej w dniach 30 od daty niniejszego zapozwu licząc w Sądzie tutejszym się stawił lub o miejscu swego zamieszkania doniósł, a to pod skutkami prawa.
Piotrków d. 5 (17) Sierpnia 1859 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.  
4. Bielów z przyległościami Okup mały, i Okup Wielki, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 342 kop. 71, vadium do licytacji rs. 1300, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6922, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 41

(N. D. 5136) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SSrom niegdy Ludwiki Byszewskiej wierzycielki hypot. dóbr Bielowa z tytułu sumy w dziale IV. pod N. 11c W.H. nu rzecz tejże zabezpieczonej. Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Admistracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Bielów z przyległością Okup wielki i mały oraz z wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 342 k. 71 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 2 (14) Sierpnia 1861 r. Nr. 11734 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10-tej z rana w kancelarji hypotecznej przed Edwardem Milewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1300 w gotowiznie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 6922. Warunki tej sprzedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie: W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art.25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz dnia 23 Paździer. (4 Listop.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz Janczewski.

Kurjer Warszawski 1861 nr 117

Wójt Gminy Bilewa w Okupie d. 24 Kwietnia (6) Maja. Dymisjonowany podoficer Wojsk Cesarsko-Rossyjskich Jakób Bocek w gminie Bilew Okręgu Szadkowskim Pcie Sieradzkim, Gub: Warszawskiej zamieszkały, ma zamiar przesiedlić się na zawsze do Cesarstwa Rossyjskiego; ktoby przeto do tegoż Jakóba Bocek, zamierzającego emigrować do Rossji miał jaką pretensję, zechce się zgłosić do zarządu tegoż Wójta. Sulimierski.Dziennik Powszechny 1863 nr 224

OBWIESZCZENIA SPADKOWE
(N. D. 470l) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
8. Daniela Fechner, współwłaściciela prawa wieczystej dzierżawy młyna, pod Nr. 4, Działu III. wykazu hypotecznego, dóbr Bielów, w Okręgu Szadkowskim zabezpieczonego.
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny, na d. 2 (14) Kwietnia 1864 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej pod prekluzją.
Kalisz d. 16 (28) Września 1863 r.
J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1865 nr 255

(N. D. 6804) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
7. Tekli Zabłockiej co do dwóch sum, to jest: rs. 198 kop. 1 i rs. 252 z dóbr Bielów z Okręgu Szadkowskiego w dziale IV 4 ad Nr. 11b, pierwotnie zahypotekowanych, a teraz w depozycie Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego znajdujących się.
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin na dzień 6 (18) Maja 1866 r. w Kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 5 (17) Października 1865 r.
Teofil Józef-Kowalski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 43

(N. D. 539) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Teklę Karólakowę, żonę okupnika we wsi i gminie Bilewice Okręgu Szadkowskim zamieszkałą, obecnie z pobytu niewiadomą, aby na ogłoszenia wyroku Sądu Apelacyjnego Królestwa najdalej w dniach 30 stawiła się w Sądzie tutejszym lub miejsce teraźniejszego swego zamieszkania wskazała, a to pod skutkami prawa.
Piotrków d. 16 (28) Stycznia 1867 r.
Sędzia Prezydujący,
Asesor Kolegjalny, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 88

(N. D. 2211). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Ignacego Prądzynskiego co do sumy rs. 6,000 na dobrach Bielów z Powiatu Szadkowskiego pod Nr. 34b zahypotekowany.
 (…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin na dzień 3 (15) Października 1867 r. o godzinie 10 z rana w Kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 18 (30) Marca 1867 r. Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 262

N. D. 8931. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Mateusza i Katarzyny małżonków Kustrzyckich, co do prawa wieczystej dzierżawy młyna na rzece Grabia, pod Nr. 4 działu III wykazu hypotecznego dóbr Bielów z O-gu Szadkowskiego.  
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny, na dzień 8 (20) Czerwca 1870 r., w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz d. 22 Listopada (4 Grudnia) 1869 r.
Radca Dworu, Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
28. Dobra Bielów z przyległościami Zawady, Okup mały i Okup wielki, oraz kolonją Okup fabryczny zwany z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1509 k. 12, vadium do licytacji rs. 2500, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 15574 k. 50, termin sprzedaży d. 8 (20) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 3039 k. 48 1/2, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Zenonem Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 34

Z Łaskowskiego. 28 lipca w Bilewie, gm. Pruszków od pioruna spaliły się budynki dworskie, owczarnia i obory. Szkody oblicza dzierżawca do 4000 rs., budynki ubezpieczone były na 1,300 rs.

Tydzień Piotrkowski 1900 nr. 18

Z 14 majątków ziemskich, wystawionych na drugą i ostateczną sprzedaż za zaległość rat prez tutejszą dyrekcyję szczegółową, trzynaście opłaciło należności lub zostało zwolnionych od sprzedaży przez DG-ą po częściowej ich opłacie. Sprzedane tylko zostały dobra Bielów w powiecie łaskim, które nabył p. Waleryjan Gorszyński.

Rozwój 1911 nr 5

WIATRAK
do sprzedania i 7 i pół morgów ziemi z budynkami albo 15 morgów a może być i do wydzierżawienia. Wieś Bilew, gmina Pruszków, powiat łaski, dowiedzieć się można na miejscu, albo ul. Konstantynowska 52 M. Bujak. 


Godzina Polski 1917 nr 64

Z Łasku.
W dniu 15 stycznia r. b. zostały otwarte w Łasku Polskie kursa wieczorowe dla dorosłych. Cieszą się one sympatją miasta i okolicy i względnie dużą frenkwencją, gdyż uczęszcza na nie 60 osób.
W tych dniach p. Stefan Wiland, administrator dóbr Łask, ofiarował na prowadzenie kursów 1000 mk.

We wsi Bilewie pomiędzy Łaskiem a Marzeninem wskutek podpalenia spłonęły trzy stodoły. Do pożaru przybyła włościańska straż ogniowa ochotnicza z Marzenina. W stodołach spłonęły znaczne zapasy zboża i słomy, oraz narzędzia gospodarskie.

Gazeta Łódzka 1917 nr. 175

O podpalenie zagrody.
Mieszkanka wsi Bilew, gm. Pruszków Teresa Szubańska, rezerwistka, była oskarżona o podpalenie zagrody należącej do sołtysa wsi Feliksa Pokory w dn. 1 kwietnia r. b.
Szubańska była kochanką Antoniego Ziółkowskiego, co naturalnie nie podobało się jej teściowi Adamowi Szubańskiemu.
Gdy kochanek przybył do Szubańskiej, teść z kilkoma ludźmi udali się do nich.
Zapukano do drzwi, związano kochanka i zaprowadzono do sołtysa.
Wówczas u sołtysa wybuchł pożar, podłożony przez oskarżoną jak w następstwie wykazały ślady, Szubańską aresztowano, a sprawę skierowano do prokuratorji.
Oskarżona na sądzie nie przyznała się do inkryminowanego jej czynu.
Prokurator żąda 7 lat ciężkiego więzienia. Sąd po wysłuchaniu obrońcy skazał Szubańską na 2 lata domu karnego.

Rozwój 1920 nr 218

Piękny czyn.
20 włościan wsi Bilew i Marzenin, pod Zduńską Wolą, powiatu łaskiego 26 sierp. przybyło na niezżęte pola folwarku Karśnice i zżęło dwa działy żyta, oświadczając, iż czynią to bezinteresownie, widząc, iż żniwa na polach majątku zostały opóźnione z powodu braku ludzi dworskich, którzy poszli do wojska jako ochotnicy. W kilka dni później włościanki marzenińskie 4 sierpnia przybyły również z własnej chęci do pomocy przy wyrywania lnu. Właściciel Karśnic p. Wierzchlewski podziękował uczynnym żniwiarzom, oraz z tej okazji ofiarował mk. 2,200 na żołnierza polskiego.

Rozwój 1920 nr 257

Z ŁASKU.
Dwudziestu włościan ze wsi Bilew w powiecie Łaskim przyszło z własnej chęci na niezżęte pola folwarku Karsznice i zesiekli bezpłatnie dwa „działy" żyta, oświadczając, że czynią to z powodu braku ludzi którzy poszli do wojska. Właściciel majątku p. Wierzchleyski ofiarował za to na rzecz żołnierza polskiego 2,000 marek. W kilka dni potem żony i córki włościan wsi Marzenin w tymże powiecie również bezinteresownie pomagały wyrwać len na folwarku, za co
właściciel złożył 200 marek na żołnierza polskiego.

Gazeta Świąteczna 1920 nr 2065

Ludzie i — wilcy. Z Karsznic pod Zduńską-Wolą w powiecie sieradzkim otrzymaliśmy 2 tysiące marek jako ofiarę na żołnierzy polskich wraz z listem następującym: Dnia 26 lipca włościanie ze wsi Bilewa w powiecie łaskim przyszli we dwudziestu na niezżęte pola przyległego folwarku Karsznic i zsiekli dwa działy żyta, oświadczając, że czynią to bezpłatnie, widzą bowiem opóźnienie żniwa z przyczyny braku ludzi wziętych do wojska. Jako właściciel Karsznic podziękowałem serdecznie uczynnym sąsiadom, obecnie zaś składam im „Bóg zapłać” za pośrednictwem Gazety Świątecznej, a zarazem przesyłam do szanownej Redakcji dwa tysiące marek z przeznaczeniem na żołnierza naszego. Oto nazwiska uczynnych sąsiadów włościan z Bilewa: Karol Osiński, Stanisław Sokołowski, Antoni Krawczyk z żoną, Feliks Szubański, Antoni Pietrzykowski, .Antoni Madaliński, Zygmunt Szal, Antoni Żychliński, Józef Madaliński, Józef Stodulski, Feliks Pokora, Wacław Stodulski, Franciszek Szubański, Michał Przychodniak, Bartczak Stanisław, Jagieła, Władysław Nowak, Ferdynad Madaliński, Ludwik Radzik i Ignacy Sagan. W kilka dni potem, a mianowicie 4 sierpnia, żony i córki włościan ze wsi parafjalnej Marzenina przyszły do Karsznic w liczbie jedenastu i również bezpłatnie pomogły len wyrwać. Serdeczne „Bóg zapłać” dobrym sąsiadkom przesyłam. Jednocześnie w dowód wdzięczności posłałem dwieście marek na żołnierza polskiego do gazety „Ziemi Sieradzkiej”, która je odeśle do Warszawy. T. Wierzchlejski z Karsznic.

Ziemia Sieradzka 1921 listopad

Jest do sprzedania 15 morgowe gospodarstwo, ziemia dobra, zabudowania murowane, wszystkie w dobrym stanie, ogród owocowy oraz wiatrak dobry, ładna miejscowość.
Wiadomość na miejscu u Juljana Jaworskiego, wieś Bilew, gm. Pruszków pow. Łaski. Bliższa wiadomość w Redakcji "Ziemi Sieradzkiej" w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 41

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że to­czą się postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Edwardzie Stephanie, synu Ludwika, właśc. prawa wieczystej dzier­żawy młyna wodnego na rzece Grabia z gruntami, wchodzącego do składu dóbr Bielów, pow. łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 1 grudnia 1925 r. co do punktów Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotr­kowie, zaś co do punktu Nr 9 — w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

 Ziemia Sieradzka 1926 kwiecień

Z 20 na 21 b. m. skradziono gosp. Janowi Szubańskiemu we wsi Bilew 2 krowy i jałówkę, z czego 1 krowę odnaleziono.

Rozwój 1927 nr 249

"Wisła" wytropiła dzieciobójczynię,
Która owoc zakazanej miłości poleciła udusić i zakopać w lesie.
Onegdaj gajowy J. Śledziarek obchodził wraz z psem swoim las pod wsią Bilew gminy Pruszków woj. łódzkiego. W pewnym momencie pies zatrzymał się i zaczął wygrzebywać ziemię. Śledziarek zaintrygowany tem podszedł bliżej i zobaczył że w jamie wygrzebanej przez psa głębokości pół metra, leży trup noworodka płci męskiej. Wobec takiego odkrycia zawiadomił natychmiast policję, która wraz z psem „Wisłą" przybyła na miejsce. Lekarz stwierdził, że noworodek płci męskiej spoczywał w ziemi ledwie jeden dzień, zmarł zaś wskutek uduszenia, o czem świadczyły sińce na szyjce dziecka.
Wisła" stanęła nad dość wyraźnemi śladami: jeden z nich zdradzał nogę drobną obuwie wytworne, drugi zaś — grubą płaską, na niskim obcasie. Po wyjściu z lasu na polu rozrzucone były kamienie przygotowane do budowy domów i tu pies z wielką uwagą obwąchiwał ślady wreszcie szczekaniem przywołał funkcjonarjuszy policji, którzy z pomiędzy dwu bloków wyciągnęli prześcieradło ze śladami krwi. Pies wzięty na smyczę poprowadził policję do zagrody J. Zakrzewskiej a następnie letniczki Genowefy Zajdel. „Wisła" ujrzawszy gospodynię domu szczekała i rzucała się na nią. Wzięta w krzyżowy ogień pytań, na widok prześcieradła zeznała, że przed tygodniem powiła nieślubne dziecko, które z jej polecenia zadusiła służąca jej Marjanna Wilczarek. Następnie wyjaśniła, że prześcieradło to pochodzi z łóżka na którym powiła dziecko.
Obie kobiety zostały aresztowane i oddane do dyspozycji władz sądowych. Dzieciobójczyni pochodzi z inteligentnej rodziny z Łasku, gdzie wypadek ten wywołał wielkie wrażenie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 18

Ogłoszenie.
Starostwo Łaskie ogłasza, że w dniu 25 czerwca 1927 r. na zasadzie art. 222 Ust. Wodnej z dn. 19. XI. 1922 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w kolon. Bilew gm. Pruszków, pow. Łaskiego.
Spółka nosi nazwę ,,Spółka Wodna Bilew".
Celem spółki jest osuszanie gruntów członków Spółki-według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez członków Spółki na zebraniu w dniu 22. VI. 1927 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20 lipca 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Starosta; w/z (—) Łazarski
Referendarz.

Rozwój 1928 nr 231

PRAWO I SĄD
Wyrodny syn.
ZA OJCOBÓJSTWO SKAZANY ZOSTAŁ NA 12 LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA.
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał sprawę przeciwko 19-letniemu Edmundowi Lejmanowi, oraz Ottonowi Fiszerowi lat 50 oskarżonych o zamordowanie Gustawa Lejmana ojca Edmunda. Okoliczności ponurej tej sprawy przedstawiają się jak następuje:
W dniu 3-cim marca br. o godzinie 11-ej wieczorem do mieszkania niejakich Lejmanów we wsi Bilew gminy Pruszków pod Łodzią wszedł Edmund Lejman i zauważył, iż okno, prowadzące do izby, w której sypiał ojciec jego Gustaw Lejman jest otwarte, że w mieszkaniu są bandyci. Wówczas znajdujące się w pobliżu domu, żona Gustawa Lejmana, Amalja oraz dzieci Alfons i Fryderyk wraz z Edmundem pobiegli do pokoju zajmowanego przez ojca. Przybywszy do pokoju, spostrzegli Gustawa Lejmana leżącego na łóżku z rozstrzaskaną głową i dającego bardzo słabe oznaki życia. Ranny po upływie pół godziny zmarł.
W toku przeprowadzonego śledztwa, Edmund Lejman wyjaśnił, iż widział krótko przed godziną 11-tą brata swego Adolfa przed domem ojca i że Gustaw Lejman na zapytanie, czy zabił go syn Adolf, odpowiedział twierdząco. Na skutek powyższego zeznania Adolf Lejman został aresztowany jakkolwiek twierdził, że jest niewinny. W toku dalej prowadzonego śledztwa ujawniono, że Edmund Lejman zdradzał niepokój i robił wrażenie człowieka nie mającego czystego sumienia. Tak np. w rozmowie z jednym ze świadków powiedział, że się boi i że musi uciekać, zaś na pytanie świadka, po co ma uciekać jeśli nie czuje się winnym, nie mógł dać odpowiedzi. Stwierdzono też, że pracując w fabryce symulował napad i usiłowanie zabicia go przez brata Adolfa.
Wobec nasuwających się wątpliwości, kto jest właściwym mordercą, podprokurator polecił starszemu przodownikowi Kędzierskiemu wszcząć w tej materji ponowne dochodzenie. Dochodzenie poprowadzone energicznie dało nadspodziewany rezultat: Edmund Lejman przyznał się starszemu przodownikowi Kędzierskiemu do ojcobójstwa, motywując czyn swój złem traktowaniem go przez ojca. Wyjaśnił też, że jako narzędzia zbrodni użył łomu żelaznego, który na skutek wskazówek oskarżonego został odnaleziony na polu należącem do gospodarza Renaznera. Dalej, Edmund Lejman wyjaśnił, iż zbrodni dopuścił się na skutek namowy ze strony Ottona Fiszera, który dał mu 100 zł. Na skutek zeznań Edmunda Lejmana, aresztowany został również sąsiad i krewny Lejmanów, Otto Fiszer. Wobec stwierdzenia winy podsądnego 19-letni Edmund Lejman został skazany na 12 lat ciężkiego więzienia z pozbawieniem praw. Ottona Fiszera zaś sąd dla braku dowodów uniewinnił. (p)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 4

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 25 kwietnia 1928 r.
postanowił;
1) wniosek gospodarzy wsi Balew, gminy Pruszków, pow. łaskiego z dnia 13 stycznia 1928 r. o scaleniu gruntów — zatwierdzić i
2) ustalić obszar scalenia w składzie jednostek administracyjnych: wsi Bilew, za wyjątkiem osady tabelowej Nr. 27 o obszarze 151,96 ha gruntów tabelowych i 83,66 ha gruntów otrzymanych za zlikwidowane serwituty, oraz gruntów kolonji Bilew (hipoteczne) z b. majątku Bilew o obszarze około 222 ha, za wyjątkiem gruntów ornych w parcelach Nr. Nr. 9, 10, 31 i 32.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 11 grudnia 1928 r."
Z. p. Prezesa (podpis nieczytelny)
Naczelnik Wydziału.

Echo Łódzkie 1929 listopad

Śliska droga życia
zaprowadziła wieśniaka na sosnę.
Łódź. 20 listopada. Przed paru dniami w lesie borszewickim pod Łaskiem znaleziono zwłoki mężczyzny
wiszącego na sośnie.
Nazwiska samobójcy z powodu braku jakichkolwiek dokumentów osobistych trudno było ustalić.
Mimo dużych trudności kilkudniowe dochodzenie policyjne zagadkę wyświetliło. Samobójcą okazał się 27-letni Feliks Lubawski, mieszkaniec wsi Gile w powiecie łaskim.
Jak ustalono Lubawski przed paru miesiącami otrzymał w gotówce duży spadek po rodzicach, wypłacony mu przez jednego ze starszych braci. Lubawski od tego dnia zaczął hulać. Był w Poznaniu, przjechał stamtąd do Łodzi gdzie zamieszkał w hotelu u boku pięknej przyjaciółki.
Ta namówiła go na podróż do Warszawy. W stołecznych nocnych lokalach rozrywkowych spadek szybko stopniał, (a)* naiwny wieśniak pewnego poranka znalazł się bez pieniędzy i bez przyjaciółki która skradła mu ostatni tysiąc złotych. Wtedy dopiero przyszło opamiętanie. Lubawskiego zaczęły trawić wyrzuty sumienia.
Skruszony wieśniak powrócił do rodzinnych stron i zatrzymał się u brata zamieszkałego w Gilach, któremu na wstępie oświadczył, że spadek po rodzicach roztrwonił do ostatniej złotówki.
Następnego ranka wyszedł z domu i w odległości 6 kilometrów od wsi Gile**, w lesie Borszewickim Lubawski pod wpływem żalu po straconych pieniądzach powiesił się na pasku.

*dopisek autora bloga

**Bilew?


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 2

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 28 listopada 1929 roku.
postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku, ujęty w pismach Nr. 1293 z dnia 3 sierpnia 1929 roku, Nr. 1748 z dnia 31 października 1929 r., Nr. 1864 z dnia 21 listopada 1929 r., w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Bilew, gminy Pruszków, powiatu łaskiego — zatwierdzić, oraz
2. zwiększyć obszar scalenia wsi Bilew przez włączenie do tegoż:
a) gruntów, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Bilew pod Nr. 27, o obszarze około 25 ha,
b) gruntów hipotecznych kolonji Bilew (parcele Nr. 9 i 10), należących do Lucjana Strycharskiego, o obszarze około 3 ha, oraz
c) gruntów hipotecznych kolonji Nicenia (parcele 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 15), należących do Józefa Stępnia, Michała Przychodniaka, Wincentego Cichonia, Józefa Malca, Michała Sokołowskiego, Wojciecha Mirowskiego, Franciszka Zawadzkiego, S-rów Wincentego Mirowskiego, Stanisława Radwańskiego, Tomasza Kamzurskiego, Antoniego Pawlaka, Władysława Pawlaka oraz S-rów Szczepana Gawlika, o obszarze około 15 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 25 grudnia 1929 roku.
Z p. Prezesa
(—) M. Grąbczewski

Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
1. Bilew, obejmującą: wieś Bilew, kolonję Bilew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 67

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
4) Józefie Kryczkowskim, zmarłym w dniu 12 stycznia 1921 roku we wsi Bielewie, gm. Pruszków, właścicielu działki gruntu o powierzchni 7 dziesięcin 1854 sąż.2, w dziale II do Nr. 21 uregulowanego księgi kol. Bielew I, rep. 17-k;
5) Nepomucenie Madalińskim, zmarłym w dniu 6 sierpnia 1918 r. we wsi Bielewie, gm. Pruszków, właścicielu działki gruntu o pow. 5 dzies. 414 sąż.2, w dziale II do Nr. 4 uregulowanego. Księga kol. Bielew I, rep. 17-k;
Termin zamknięcia powyższych postępowań wyznaczony został na dzień 25 listopada 1933 roku w tutejszym wydziale hipotecznym.

We wskazanym terminie osoby interesowane winne zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 310/33.

Echo Łódzkie 1933 listopad

2000 lat przetrwał garnek z kośćmi w ziemi. 
Cenne wykopaliska pod Zduńską Wolą.
Zduńska Wola, 21 listopada (Od wł. kor.) W odległości 8 klm. od Zduńskiej Woli we wsi Bilewo, podczas orki wyorano garnek z kośćmi. Wieśniacy nie przywiązywali do tego wielkiej wagi natomiast ks. Dąbrowski proboszcz  z parafii Marzenin i Karsznic zainteresował się tem i napisał w tej sprawie do Warszawy skąd przybyło kilka osób. Stwierdzono, iż garnek z kośćmi pochodzi z przed 2.000 lat. Wzgórze na którem naleziono garnek władze administracyjne zabezpieczyły. Z nastaniem wiosny rozpoczną się roboty wykopaliskowe.

Z Otchłani Wieków 1934 nr 1

Cmentarzysko grobów skrzynkowych w Bilewie. We wsi Bilewie w pow. łaskim, przy kopaniu żwiru do budowy natrafiono jesienią ub. r. na groby przedhistoryczne. Wysłany na miejsce delegat Muzeum Archeologicznego w Warszawie stwierdził, iż w pobliżu Bilewa na wzgórzu nad rzeką Tymianką, blisko dawnego Traktu N apoleońskiego" natrafiono na trzy groby skrzynkowe, oraz na miejsce stosu, na którym palono zwłoki zmarłych. Niestety, groby te zostały zniszczone, wskutek nieświadomości ze strony kopaczy. Dalszemu niszczeniu tego cmentarzyska zapobiegł sołtys wsi Bilewa, p. Józef Sagan, który, doceniając znaczenie naukowe odkrytych zabytków, zakazał dalszego kopania piasku i zawiadomił miejscowego proboszcza, który dał znać dalej o odkryciu za pośrednictwem starostwa powiatowego w Łasku. Wskutek takiego obrotu rzeczy tylko nie znaczna część cmentarzyska uległa zniszczeniu. W jednym ze zniszczonych grobów znajdowały się cztery urny. Dwie z nich stłuczono, a dwie zabrał i obiecał przekazać do zbiorów Muzeum p. Pawłowski, nauczyciel szkoły powszechnej z sąsiedniego Krobanowa. w drugim grobie znajdowała się tylko jedna popielnica, którą ocalił i przekazał do tegoż Muzeum ks. proboszcz Dąbrowski. Wewnątrz tej urny, Pomiędzy spalonemi kośćmi, znalazł się kolczyk bronzowy, wykonany z gładkiego drutu i żelazna szpila. Wreszcie w trzecim grobie znajdowała się tylko jedna popielnica, bardzo źle zachowana. Szczątki jej zostały wywiezione razem z piaskiem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 3

OBWIESZCZENIE
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 23. 1. 1935 r, Nr. RU-VII/1/5/12
o dokonaniu scalenia gruntów.
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. poz. 340), w brzmieniu nadanem art. 12 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyi ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), tudzież na podstawie art. 33 powołanego rozp. z dn. 11 lipca 1932 r., niniejszem obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Bilew, gm. Pruszków, pow. łaskiego, nowoutworzone kolonje, wykazane na planie i w dowodach pomiarowych, sporządzonych w roku 1932 przez mierniczego przysięgłego Franciszka Sułkowskiego z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz osób niżej zapisanych:
1. Karol Osiński, Nr. Nr. działek 163, 106, 71. 167, o powierzchni ha 2.6917; 4.4736; 8.9200; 9.5862.
2. Stanisław i Marjanna małż. Sagan, Nr. Nr. działek 115, 185, 101, 86, 21 o powierzchni ha 0,6024; 0,3425; 1.2121; 2.5538; 1.5621.
3. Stanisław Bartczak i Sukc. Jakóba i Ewy i małż. Grzanka: Bartczak Marjanna, Elżbieta Malinowska, Małgorzata Malinowska, Nr. Nr. działek 184, 114, 98, 99 o powierzchni ha 4258; 5871; 3.6308 ; 7210.
4. Sukc. Antoniego Pięty: Stanisława Andrzejczak, Regina Pięta i Wanda Pięta, Nr. Nr. działek 113, 79, 168 o powierzchni ha 6313; 2.9444; 2.7601.
5. Józef Sagan, syn Grzegorza, Nr. Nr. działek 92, 93 o powierzchni ha 2.7007; 6.9298.
6. Józef Sagan, syn Grzegorza i sukc. Wiktorji Sagan: Wawrzyniec Sagan, Antoni Sagan, Józef Sagan, Antoni Ziółkowski, Pelagja Ciapińska, Nr. Nr. działek 116, 183, 133 o powierzchni ha 1.1737; 2445; 1.2241.
7. Ferdynand Madaliński, Nr. Nr. działek 95, 40, 110 o powierzchni ha 4.0654; 1.0380; 1.0291.
8. Sukc. Feliksa Majchrzaka: Mieczysław Majchrzak, Lucja Majchrzak, Kazimiera Majchrzak, Edward Majchrzak, Wacław
Majchrzak, Juljan Majchrzak, Nr. Nr. działek 43, 88, 117, 134 o powierzchni ha 5.8018; 2.0480; 1.3241; 2.3341.
9. Konstancja Madalińska i Sukc. Nepomucena Madalińskiego: Konstancja Madalińska, Stanisława Mikrezel, Władysława Madalińska i Adam Madaliński, Nr. Nr. działek 118, 166,
70 o powierzchni ha 8578; 6658; 4.2955; 1.6823.
10. Sukc. Nepomucena Madalińskiego: Stanisława Mitrezel, Władysław Madaliński, Adam Madaliński, Nr. Nr. działek 69, 201 o powierzchni ha 3.8284; 1.0477.
11. Feliks Mielczarek, Nr. Nr. działek 77, 154 o powierzchni ha 2.3314; 4776.
12. Feliks Pokora, Nr. Nr. działek 119, 164, 97, 35 o powierzchni ha 7778; 4440; 4.0380; 7877.
13. Stanisław Sokołowski, Nr. Nr. działek 120, 96, 42 o powierzchni ha 7672; 4.4902; 8740.
14. Feliks i Marjanna małż. Radzik, Nr. Nr. działek 111, 188, 84, 38, 141, 85, 85a o powierzchni ha 7744; 1524; 1.7787; 1.7392; 7764; 1.0594; 1.0120.
15. Sukc. Antoniego Pokory: Józef Pokora, Jadwiga Pokora, Janina Łukasińska, Piotr Pokora, Bolesław Pokora, Nr. Nr. działek 112, 80, 152, 104, 165 o powierzchni ha 9692; 4.9261; 8827; 5.0222; 9200.
16. Zygmunt i Józefa małż. Madalińscy, Nr. Nr. działek 121, 191, 94, 169 o powierzchni ha 7366; 2551; 5.3349; 1.5444.
17. Sukc. Gustawa Szmydta: Wanda Szmydt, Józef Szmydt, Alma Szmydt, Juljanna Szmydt, Nr. Nr. działek 130, 178, 82, 20 o powierzchni ha, 2.1594; 1665; 2.4134; 1.6777.
18. Sukc. Michała Florczaka: Stanisław Florczak, Antoni Florczak, Telesfor Florczak, Nr. Nr. działek 122, 177, 91, 105, 160 o powierzchni ha 7120; 2890; 3.1454; 3.2228; 8118.
19. Sukc. Ignacego i Elżbiety małż. Oleszczak: Janina Domowicz, Aniela Krysiak, Kazimiera Zgorzyk, Anna Oleszczyk, Nr. Nr. działek 109, 57, 153, 3 o powierzchni ha 9238; 2.9881; 8507; 2.6864.
75 o powierzchni ha 4431; 1.1270; 2.0461.
21. Marjanna Mielczarek, Nr. Nr. działek 74, 155 o powierzchni ha 1.1538; 7003.
22. Władysław Nowak, Nr. Nr. działek 189, 16, o powierzchni ha 1807; 4.0948.
23. Adam i Kazimiera małż. Skwarneccy, Nr. Nr. działek 123, 89, 173, 158 o powierzchni ha 8824; 3.6214; 2.8132; 8090.
24. Adam Przychodniak, Józefa Wisławska i sukc. Małgorzaty Przychodniak: Michał Przychodniak, Stanisława Drzazga, Adam Przychodniak, Monika Przychodniak, Nr. Nr. działek 129, 180, 87, 31, 203 o powierzchni ha 2.5026; 3886; 5.6905; 5.0574; 1162; 13.7553.
25. Władysław i Zofja małż. Mielczarek, Nr. Nr. działek 125, 181, 90, 100, 19 o powierzchni ha 5182; 3132; 2.9972; 9607: 1.5231.
26. Bronisława Żychlińska, Nr. działki 103 o powierzchni ha 10.3758.
27. Ignacy Żychliński, Nr. działki 102 o powierzchni ha 8.5490.
28. Franciszek Szubański, Nr. Nr. działek 127, 25, 135 o powierzchni ha 5823; 5.6174; 8363.
29. Sukc. Jana Madalińskiego: Antoni Madaliński, Stanisław Madaliński, Bronisław Madaliński, Aniela Madalińska, Nr. Nr. działek 108, 182, 72, 22, 159 o powierzchni ha. 4848; 2962; 2.1646; 2.7089; 5126.
30. Wincenty i Marjanna małż. Cichoń vel Cichońscy i sukc. Wawrzyńca Cichonia: Wincenty Cichoń, Antonina Sagan, Stanisław Cichoń, Nr. Nr. działek 128, 179, 73, 30, 204 o powierzchni ha 2.3265; 2106; 5.2220: 5.2236; 1230.
31. Wincenty Szubański, Nr. Nr. działek 126, 56 o powierzchni ha 9039; 6.9482.
32. Jan i Józefa małż. Szubańscy, Nr. Nr. działek 124, 186, 17 o powierzchni ha 5916; 2.3730; 2.7219.
33. Jan Szubański, Nr. działki 18 o powierzchni ha 6.9995.
34. Antoni Skorupa Stramski, Nr. Nr. działek 175, 32, o powierzchni ha 706; 3.2500.
35. Michał i Franciszka małż. Bartczak vel Osińscy, Nr. Nr. działek 176, 34 o powierzchni ha 1138; 2.4138.
36. Michał Bartczak, i sukc. Teofili Zdybickiej: Józef Zdybicki, Marjanna Zdybicka, Teofila Zdybicka, Józefa Zdybicka, Bartczak Franciszek, Nr. działki 33 o powierzchni ha 1.5656.
37. Szczepan Bartczak vel Osiński, Nr. Nr. działek 190, 37, 37a o powierzchni ha 968; 2907; 6191.
38. Józefa Jagieła, Nr. Nr. działek 131, 64, 192 o powierzchni ha 6325; 4666 ; 257.
39. Ignacy Okrasa, Nr. Nr. działek 132, 44 o powierzchni ha 2.0723; 2.4034.
40. Sukc. Jana i Agnieszki małż. Krawczyk: Antoni Krawczyk, Feliks Pokora, Nr. Nr. działek 36, 36a, 187 o powierzchni ha 1.1312; 3813; 960.
41. Wawrzyniec Sagan, syn Józefa, Nr. działki 194 o powierzchni ha 3.6606.
42. Magdalena Sagan, Nr. Nr. działek 193, 197 o powierzchni ha 1.2533; 6428.
43. Antoni Sagan, Nr. Nr. działek 53, 198 o powierzchni ha 8.4266; 1.3252.
44. Wawrzyniec Sagan, syn Grzegorza, Nr. Nr. działek 83, 39, 199 o powierzchni ha 4.2734; 4.1543; 9938.
45. Sukc. Bronisława Majchrzaka: Henryk Majchrzak, Antoni Majchrzak, Marjanna Majchrzak, Helena Madalińska, Lucjan Majchrzak, Zygmunt Majchrzak, Franciszek Majchrzak, Nr. Nr. działek 52, 200 o powierzchni ha 9.6305; 1.6438.
46. Mikołaj i Józefa małż. Laskowscy, Nr. Nr. działek 51, 202 o powierzchni ha 5.1816; 8281.
47. Tomasz Jaszczak, Nr. Nr. działek 68, 54, 212 o powierzchni ha 3.6533; 8260; 9683.
48. Sukc. Józefa Kryczkowskiego: Agnieszka Kryczkowska, Czesław Kryczkowski, Aleksy Kryczkowski, Juljan Stan. Kryczkowski Zofja Ziółkowska, Janina Stodulska, Nr. Nr. działek 50, 205 o powierzchni ha 5.9301; 6797.
49. Janina Stodulska, Nr. działki 23 o powierzchni ha 1.9220.
50. Józef, syn Ignacego i Kazimiera małż. Sagan, Nr. Nr. działek 49, 206 o powierzchni ha 1.4490; 2707.
51. Sukc. Franciszka Knopa: Konstanty Knop, Tomasz Knop, Józefa Knop, Wincenty Knop, Kazimiera Sagan, Jan Knop, Władysław Knop, c. Weronika Knop, Nr. Nr. działek 48, 207 o powierzchni ha 9537; 1826.
52. Piotr i Stanisława małż. Kocik, Nr. Nr. działek 67, 208 o powierzchni ha 2.9858; 4856.
53. Ignacy i Kazimiera małż. Kocik, Nr. Nr. działek 216, 55, 211 o powierzchni ha 1.7582; 1.2425; 6741.
54. Józef i Zofja małż. Owczarek, Nr. Nr. działek 215, 209 o powierzchni ha 1.1000; 2177.
55. Marjanna Kocik, Nr. Nr. działek 66, 210 o powierzchni ha 1.5589; 2393.
56. Lucjan Daniel i Aniela małż. Strycharscy, Nr. Nr. działek 47, 46 o powierzchni ha 1.7833; 1.5139.
57. Adam Strycharski, Nr. Nr. działek 45, 213 o powierzchni ha 1.5247; 1.5613.
58. Franciszek Ziółkowski, Nr. działki 62 o powierzchni ha 7.6405.
59. Józef Ziółkowski, Nr. działki 61 o powierzchni ha 7.0432.
60. Juljanna Ziółkowska i Jadwiga Krawczyk, Nr. Nr. działek 65, 162 o powierzchni ha 3.3611; 4082.
61. Józef, syn Walentego i Józefa małż. Sagan, Nr. działki 63 o powierzchni ha 3.7420.
62. Anastazja Wilczyńska, Nr. Nr. działek 24, 161 o powierzchni ha. 1.0700; 3544.
63. Mateusz Walczak i sukc. Franciszki Walczaka: Mateusz Walczak, Katarzyna Szmyt, Nr. Nr. działek 81, 172, 157 o powierzchni ha 6.1941; 8844; 1.3824.
64. Stefan Okrasa, Nr. Nr. działek 60, 156, 41 o powierzchni ha 5.5237; 1.0507; 2.0380.
65. Lucjan Jaworski, Nr. Nr. działek 59, 217 o powierzchni ha 7.5546; 1.3472.
66. Sukc. Józefa Szubańskiego: Adam Maniecki, Stanisława Pokora, Stanisław Szubański, Władysław Szubański, Bolesław Szubański, Anna Szubańska, Nr. Nr. działek 58, 150 o powierzchni ha 3.9778; 1.0691.
67. Sukc. Marcina Filipczaka: Marjanna Filipczak, Józef Michał Filipczak, Bronisława Kubiak, Marjanna Laskowska, Władysław Filipczak, Czesław Filipczak, Genowefa Filipczak, Helena Filipczak, Nr. Nr. działek 76, 149 o powierzchni ha 8.6880; 1.6109.
68. Janina i Adam małż. Stodulscy, Nr. Nr. działek 14, 144 o powierzchni ha 2.9430; 7158.
69. Adam Stodulski, Nr. Nr. działek 12, 13 o powierzchni ha 4728; 1.4661.
70. Salomea Sawicka i Józef Pięta, Nr. Nr. działek 29,146 o powierzchni ha 4.8343; 6875.
71. Stanisław Ciepłucha, Nr. Nr. działek 28, 145 o powierzchni ha 5.1480; 8775.
72. Teofil Zawlik, Nr. Nr. działek 11, 142 o powierzchni ha 4.2660; 9677.
73. Józef Zawlik, Nr. Nr. działek 10, 143 o powierzchni 4.2812; 9608.
74. Antoni Radzik, Nr. Nr. działek 27, 140 o powierzchni ha 3.8279; 8713.
75. Józef i Walerja małż. Wilczyńscy, Nr. Nr. działek 26, 139 o powierzchni ha 5.3054; 1.0945.
76. Gustaw Stodulski i Eugenja Stodulska. Nr. Nr. działek 24, 138, 25 o powierzchni ha 2.6641; 9519; 1.8174.
77. Wacław Stodulski i Józef Stodulski, Nr. Nr. działek 9, 137, 8 o powierzchni ha 2.3334; 6380; 1.4656.
78. Stanisław Zając i August Kerl, Nr. Nr: działek 6, 136, 7 o powierzchni ha 2.5444; 6534; 5590.
79. Sukc. Gustawa Lejmana: Amalja Lejman, Fryda Lejman, Adolf Lejman, Alfons Lejman, Edmund Lejman, Olga Lejman, Amanda Lejman, Ryszard Lejman, Otto Lejman, Nr. działki 1 o powierzchni ha 8.7978.
80. Godfryd i Emma małż. Nikołaj, Nr. działki 5 o powierzchni ha 5.3476.
81. Sukc. Ernesta Bogumiła Juljusza i Otylji Pauliny małż. Fiszer: Emma Fiszer, Wilhelm Fiszer, Helmund Fiszer, Marta Fiszer, Hultraich Fiszer, Alma Fiszer, Otylja Fiszer, Klara Fabiś, Nr. działki 4 o powierzchni ha 3.7570.
82. Otton i Olga małż. Fiszer, Nr. działki 2 o powierzchni ha 3.5388.
83. Sukc. Karola Lindnera Marjanna Wał, Ludwika Kowalczyk, Ignacy Lindner, Józef Lindner, Marta Grzymkiewicz, Nr. działki 147 o powierzchni ha 1.4485.
84. Sukc. Michała Królikowskiego vel Smolińskiego: Karol Smoliński, Roman Smoliński, Pelagja Krata, Bronisława Okrasa, Nr. działki 148 o powierzchni ha 1.3007.
85. Anna Pokora, Nr. Nr. działek 78, 151 o powierzchni ha 2.1953; 4486
86. Plac Szkolny okazowy, Nr. działki 195 o powierzchni ha 8656.
87. Plac ukazowy Straży Pożarnej, Nr. działki 196 o powierzchni ha 4873.
88. Kopalnia piasku wsi Bilew ukazowy, Nr. działki 174 o powierzchni ha 1.4626.
89. Józef Stępień, Wincenty Cichoń, Adam Skwarnecki, Władysław Nowak, Michał Przychodniak i Józef Malec, Nr. działki 218 o powierzchni ha 5.0332.
90. Sokołowski Michał i Mirowsi Wojciech, Nr. działki 219 o powierzchni ha 1.5270.
91. Zawadzki Franciszek, Nr. działki 220 o powierzchni ha 1.1535.
92. Kamzurski Tomasz, Nr. działki 222 o powierzchni ha 8578.
93. Sukc. Mirowskiego Wincentego: Józef Mirowski, Franciszek Mirowski, Andrzej Mirowski, Józef Mirowski, Nr. działki 221 o powierzchni ha 1.1485.
94. Pawlak Antoni, Nr. działki 224 o powierzchni ha 1.1391.
95. Sukc. Szczepana i Magdaleny małż. Gawlik: Magdalena Gawlik, Kazimiera Labes, Eleonora Gawlik, Janina Gawlik, Genowefa Gawlik, Marjanna Gawlik, Jan Gawlik, Helena Gawlik, Nr. działki 225 o powierzchni ha 9879.
96. Radwański Stanisław, Nr. działki 223 o powierzchni ha 8578.
Jednocześnie zawiadamiam, że o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego w Łodzi pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych wsi Bilew, to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 31. III. 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), prawomocne orzeczenie zatwierdzające projekt scalenia łącznie z odnośnemi dowodami pomiarowemi w braku lepszych tytułów, będzie podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób, wymienionych w niniejszem obwieszczeniu.
Za Wojewodę
(—) M. Grąbczewski
Kierownik Oddziału Urządzeń Rolnych.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 73

Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po:
1) Magdalenie Sagan, I voto Stefaniak, właścicielce działki ziemi przed scaleniem nr 33, a obecnie po scaleniu gospodarstwa rolnego pod nr 42, o powierzchni 1 ha 8961 m kw, uregulowanego w księdze hipotecznej kol. Bielew nr rep. 1, zmarłej w Bilewie dnia 5 kwietnia 1930 r.;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 grudnia 1938 roku i w tym terminie osoby interesowane winny stawić się w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku, dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji. 101/38.

Dziennik Łódzki 1971 nr 250


W Bilewie pow. Łask spłonęła stodoła. Straty — 12 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza