-->

sobota, 4 maja 2013

Bieniądzice

Rosin:
BIENIĄDZICE-(1337 Benazycz, Benandzicz, Zenancice, Byenyaszyce, Benandzice, Bernaczice, Byenodzicze, Brnoczyce) 3 km na NE od Wielunia. 1. 1360 terra Viel. (Mp 739); 1511 pow. wiel. (ŹD 211); 1520 par. Wydrzyn (Ł 2, 136). 3. 1511 dzies. z 1 ł. kmiec. 1 wiard. oraz po mierze żyta i owsa abpowi (VG 389); 1 1/2 ł.; 1518 – 2 ł.; 1552 – 3/4 ł. (ŹD 211, 291). 4. 1337 właśc. Albert (Wp 1174); 1360 Krzesław z B. otrzymał Sulimów na Rusi (Mp 739); 1389-1411 Jan s. Pakosza (PW 7, 49; AGd 756); 1405-44 Bernard (MK 24, 196; Wp 716); 1411 Stefan s. Pakosza (AGd 756); 1412 Stan. h. Nowina (ZHZ 31); 1424 Grzeg. h. Korab (MK 66, 46); 1435-37 Andrzej burgr. ostrz. (GO 1, 80; BC 3345, 167); 1459 Jan (GW 1, 24); 1464 Stan. Stradza (K 6, 17); 1520 plebanowi w Wydrzynie dzies. snop. z folw., byli zagr. i chał. (Ł 2, 137); 1552 – 2 Biernackich (ŹD 291).7. 1414-31 BJ 8061, 200; ZR 122. Bieniędzice Słownik Geograficzny: inaczej Bieniądzice, wieś, pow. wieluński, gm. Wydrzyn, par. Czarnożyły. W 1827 r. było tu 10 dm. i 115 mieszk. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Bieniądzice, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 16 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Bieniądzice, parafia wydrzyn, dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Bieniecki.

Słownik Geograficzny:
Bieniędzice inaczej Bieniądzice, wieś, pow. wieluński, gm. Wydrzyn, par. Czarnożyły. W 1827 r. było tu 10 dm. i 115 mieszk.

Słownik Geograficzny:
Bieniądzice wś, pow. wieluński, par. Czarnożyły. R. 1360 król Kazimierz nadaje Krzesławowi z B. wś Sulimów zabraną dziedzicom za zdradę kraju i udział w najeździe litwinów. (Kod. Mał., III, 140).

Spis 1925:
Bieniądzice, wś, pow. wieluń, gm. Wydrzyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21 (inne zamieszkałe 1). Ludność ogółem: 187. Mężczyzn 95, kobiet 92. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 187. Podało narodowość: polską 187.

Wikipedia:
Bieniądzice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Wydrzyn) 1798

Gromadzice.
Roku Pańskiego 1798, dnia 11. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel podczas uroczystych mszy wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, jak wyżej, zapytałem Urodzonego Antoniego Kilińskiego posesora części Wielmożnego Borowskiego we wsi Bieniądzice i Elżbietę Madalińską z Gromadzic pannę, w kościele parafialnym wydrzyńskim, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, błogosławiłem ich małżeństwo zgodnie ze zwyczajem Rzymskiego Kościoła w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Jana Stawskiego dziedzica wsi Staw, Józefa Madalińskiego posesora wsi Gromadzice i oprócz nich wielu wiarygodnych.


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1822 nr 344

NRO 11318/37602-WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Maiąc sobie przy Odezwie Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 7go Maia r. b. Nro 3,075. przesłany Wykaz Debentów w należnościach Stępla wpisowego zalegaiących, a z teraźnieyszego zamieszkania niewiadomych, Kommissyą Woiewództwa Mazowieckiego umieszczaiąc poniżéy takowy wykaz, poleca ninieyszym Wóytom Gmin i Burmistrzom Miast, aby wymienionych Debentów teraźnieyszy pobyt, lub ich maiątki przez Sukcessorów posiadać mogące, śledzili, a o wyśledzeniu lub nieznaydowaniu się, właściwego Kommissarza Obwodu zawiadomili. Kommissarze zaś Obwodowi za zebraniem wszystkich szczegółowych wiadomości, są obowiązani w razie wyśledzenia którego Debenta zaspokoienia przez niego winney należności, do Kontrolli Skarbowej przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego, w papierze Stęplowym właściwego formatu odesłać się powinnéy, dopilnować, i tak w tém położeniu iako też i w razie niewyśledzenia, Kommissyą Woiewództwa Mazowieckiego zawiadomić maią.
w Warszawie dnia 31. Sierpnia 1822. roku.
Radca Stanu Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI Filipecki Sekr: Jener:
WYKAZ
Zaległości Stępla wpisowego w sądownictwie Woiewództwa Kaliskiego Wyrokami zasądzonego, a od Debentów tych którzy zmieysca pobytu teraźniejszego wiadomemi nie są, należącego się (...)
4. Józef Sakowski, mieszkał we Wsi Bieniądzice, w Obwodzie Wieluńskim, sprawę miał w Sądzie Poprawczym Kaliskim w roku 1818 należy się od tegoż Złł: 12. gr; (...)
Za Zgodność świadczę: Sekretarz generalny Kommissyi Woiewództwa Mazowieckiego, Filipecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 2

(N. D. 26) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci Józefa Narczyńskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej, oraz wierzyciela summ:
b. Złp. 1,700 na dobrach Bieniądzice litera A. B. w powiecie i obwodzie Wieluńskim leżących, w dziale IV pod Nr. 16 ubezpieczonej.
(...)Ogłasza się wiadomość otwarcia postępowania spadkowego z wyznaczeniem terminu do regulacyi tegoż spadku w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem na dzień 22 czerwca (4 lipca) 1839 r.
Każdy zatem kogo to interesować może, w terminie tym winien się zgłosić z prawami swemi jeżeli niechce być narażony na straty jakieby poniósł z opóźnienia.
Kalisz dnia 16 (28) grudnia 1838 r.
Fr. Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 5

Do regulacyi spadku po Józefie Stawskiej współwłascicielce dóbr Bieniędzice z przyległościami w Pcie Wieluńskim położonych, wyznacza się termin na dzień 27my Kwietnia (9 Maja) 1843 r. przed podpisanym Pisarzem, z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.— Kalisz, dnia 16/28 Października 1842go r.
Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gub: Kaliskiej A. Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 26

(Ν. D. 468). Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadku po Józefie Stawskiej współwłaścicielce dóbr Bieniądzic i przyległościami w Powiecie Wieluńskim położonych, wyznacza się termin na dzień 27 Kwietnia (9 Maja) 1843 r. przed podpisanym Pisarzem, z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
Kalisz d. 16 (28) Października 1842 r.
Korzeniowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 49

Podaję do wiadomości, iż dobra ziemskie Staw, Bieniądzice A i B oraz Gromadzice A i B na skutek wyroku Tryb: Cywil: Gub: Kaliskiej z d. 27 Maja (8 Czerw:) 1841 r. sprzedane zostaną w drodze działów.— Dobra te należą do SSów Jana Stawskiego jako to: a. Wojciecha Stawskiego w Gromadzicach Okr: Wieluńskim. b. Stanisławy Stawskiej nieletniej córki po niegdy Anzelmie Stawskim pozostałej, której opiekunką jest matka jej Stefania z Psarskich Stawska wdowa w Słomowie górnym Okr: Wartskim, zaś przydanym opiekunem Seweryn Szymanowski dziedzic dóbr Niemojowa, Prezes Dyrekcyi Szczegółowej Tow. Kred. Ziem. Gub. Kaliskiej w Kaliszu, c. Weroniki z Stawskich Szumowskiej, Wojciecha Szumowskiego małżonki we wsi Gromadzicach zamieszkanie prawne mającej. d. Alfonsyny Stawskiej panny doletniej w dobrach Stawie. e. Norberta Stawskiego także w dobrach Stawie Okr: Wieluńskim i f. Teofila, Włodzimierza i Alfonsyna rodzeństwa Gutowskich po ng. Salomei z Stawskich Gutowskiej pozostałych dzieci, których opiekunem głównym jest ojciec tychże
Jan Nepomucen Gutowski w dobrach Majkowie Okr: Kaliskim, zaś przydanym Norbert Stawski w dobrach Stawie zamieszkali.— Sprzedaż tę imieniem Wojciecha Stawskiego i Stefanii, Stawskiej wdowy jako opiekunki nieletniej Stanisławy Stawskiej na skutek uchwały rady familijnej z d. 13/25 Kwietnia 1843 r. popiera Waleryan Zagrodzki Patron Tryb. Cyw. Gub. Kaliskiej w Kaliszu zamieszkały, u którego warunki do licytacji w każdym czasie przejrzane być mogą, jakoteż w Biórze Pisarza Trybunału, gdzie są złożone i w dn. 26 Października (7 Listopada) r. b. na Audyencyi Trybunału ogłoszone były, a następnie termin do przygotowawczego tych dóbr przysądzenia przed W. Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału delegowanym na dzień 8/20 Grudnia r. b. godzinę 3 po południu, w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału oznaczony został.— Sprzedaż tych dóbr odbędzie się stosownie do konkurencyi, bąć w ogóle wszystkich razem, lub też każdych dóbr oddzielnie, i zaczynać się będzie od summy według taxy przez biegłych sporządzonej, a mianowicie: całych dóbr Stawu, Bieniądzic i Gromadzic od summy zp. 247548 gr. 7 czyli rs. 37132 kop. 23 3/4, w szczególe zaś: dóbr Stawu od summy rs. 16200 kop 85; Bieniądzic od rubs. 8509 kop 3 3/4; Gromadzic od rs. 12422 kop 35.

Kalisz dnia 4/16 Listopada 1843 r. Waleryan Zagrodzki Patron.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 100

(N. D. 2057.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiéj.
Podaje do wiadomości otwarte spadki:
2) Po Marcinie Niedzielskim przez przepisanie własności summ: (…) c) 3000 złp. czyli rs. 450, powtórnie 3000 złp czyli rs. 450 i 586 złp. 2 gr. czyli rs. 87 k. 91, z prowizyą na dobrach Bieniądzicach z przyległościami w Okręgu Wieluńskim położonych w dziale IV pod Nr. 19. zahypotekowanych, przed podpisanym Rejentem w terminie dnia 1 (13) Listopada r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej pod prekluzyą uregulować się mające.
Kalisz dnia 15 (27) Kwietnia 1844 r.
F. Bajer.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 16

(N. D.334) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
5. Po Anzelmie Stawskim co do przepisania tytułu współwłasności dóbr Bieniądzice А. В., Staw i Gromadzice A. B. w Okręgu Wieluńskim i części z summy 78,000 zł w dziale IV pod Nr. 11 na dobrach Majków Okręgu Kaliskiego wpisanéj.
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 18 (30) Lipca 1845 roku o godzinie 10 zrana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 29 Grudnia (10 Stycznia) 1844j5.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 160

(Ν. D. 3836) Podaje się do wiadomości o mającej nastąpić relicytacyi dóbr Stawu Beniądzic A. i B. i Gromadzic lit. A. i B. które na skutek wyroku Trybunału Kaliskiego w dniu 27 Maja (8 Czerwca) 1841 r. zapadłego sprzedane zostały w drodze postępowania działowego w terminie dnia 14 (26) Lutego r. b. przed W. Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału delegowanym i przy kupnie których utrzymał się Wojciech Stawski za summę rs. 46402, gdy przecież mając obowiązek dopełnienia warunków, a w szczególności złożenia szacunku do Banku w ciągu dni 20 po dniu ostatecznego przysądzenia i t. p. a takowych nie dopełnił czego wydane pod d. 15 (27) Marca 1846 r. przez Pisarza Trybunału świadectwo jest dowodem, na skutek przeto art. 739 K. P. S. relicytacya przez wydanie obwieszczeń rozpoczętą została.
Dobra wspomnione należą do SS rów Jana Stawskiego jako to: Wojciecha Stawskiego w Gromadzicach, Weroniki z Stawskich Wojciecha Szamowskiego małżonki, zamieszkanie prawne w tychże dobrach obrane mającej, Alfonsyny z Stawskich Jana Nepomucena Gutowskiego małżonki, w dobrach Majkowie Okręgu Kaliskim, Teofila Włodzimierza i Adolfa nieletnich Gutowskich, po Salomei z Stawskich Gutowskiej pozostałych dzieci których ojcem i naturalnym opiekunem jest Jan Nepomucen Gustowski, w dobrach jak wyżej zamieszkały, a przydanym Norbert Stawski, wreszcie Stefanii z Psarskich Stawskiej po Anzelmie Stawskim pozostałej wdowy przez głowę córki swej Stanisławy w małżeństwie z tymże Anzelmem Stawskim spłodzonéj przychodzącej w Kaliszu, nakoniec Norberta Stawskiego w dobrach Stawie Okręgu Wieluńskim zamieszkałych dobra wspomnione położone są w Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej sprzedane zostaną na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na niebezpieczeństwo plus licytanta Wojciecha Stawskiego przed wspomnionym delegowanym, a na żądanie Stefanii z Psarskich Stawskiej i w imieniu której relicytacyą wyrabia Waleryan Zagrodzki Patron w Kaliszu zamieszkały. Szacunek dóbr oznaczony jest relacyą biegłych na zł. 247548 gr. 7 czyli rs. 3732* kop. 23 3j4 a w szególności dóbr Stawu rs. 16200 kop. 85, Bieniądzic rs. 8500 kop. 3 3j4 Gromadzic rs. 12422 kop. 35 od których licytacya rozpocznie się. Pierwsza publikacya warunków sprzedażу odbyła się na audyencyi Trybunału w d. 6 (18) Czerwca r. b. a druga w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) r. b. zaś w terminie d. 3 (15) Lipca r. b. dobra powyższe temczasowo przysądzone zostały Waleryanowi Zagrodzkiemu Patronowi sprzedaż popierającemu, a mianowicie dobra Staw i Bieniądzice za rs. 14000*, a Gromadzica rs....*, trzecia publikacya warunków nastąpi w dniu 25 Lipca (6 Sierpnia) r. b na audyencyi Trybunału w Kaliszu, zaś termin do ostatecznego przysądzenia przed W. Skotnickim Assessorem Trybunału odbyć się mającego, wyznaczony został na dzień 26 Lipca (7 Sierpnia) r. b. o godzinie 3 popołudniu.
Kalisz dnia 4 (16) Lipca 1846 roku.
W. Zagrodzki Patron.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 164

(N. D. 3916) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Postępowania spadkowe po osobach zmarłych, toczą się następujące:  
4. Po Janie Nepomucenie Bremirskim wierzycielu summy rs. 750 z procentami na schedzie Norberta Stawskiego na dobrach Bieniądzicach A. B. Stawie i Gromadzicach z Okręgu Wieluńskiego sposobem ostrzeżenia zabezpieczonej.
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych, termin na dzień 1 (13) Lutego 1847 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz dnia 13 (25) Lipca 1846 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 103

(N. D. 1879) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dobra Ziemskie Urbanice składające się z wsi i folwarku Urbanice, z karczmą Tumidaj zwaną, do których jako przyległości należą części Biniądzice lit. a i Małszyn lit. A. stanowiące jedną całość i Gminę pod nazwiskiem Gmina Urbanice, w Ogu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone, Władysława Kobierzyckiego dziedzica dóbr Majeczewic w wsi Majeczewicach Ogu Sieradzkim zamieszkałego, własne i w jego znajdujące się posiadaniu, na rzecz Gerszona Dreher Negocyanta i Ludwika Mamroth kupca, obydwóch w Kaliszu zamieszkałych, zamieszkanie prawne u Karola Emiljana Bille Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających, protokułem Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału dnia 17 (29) Stycznia 1851 r. zdziałanym, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą, zostały zajęte.
Uważając sposobem przybliżonym rozległość dóbr tych być może następna:
a) Place pod zabudowaniami dworskiemi i podwórzem około morg 3,
b) ogrody ważywne dworskie około morg 3,
c) place pod zabudowaniami włościan i podpodwórza około morg 5,
d) role orne przez dwór obsiewane około morg 270,
e) pastwiska około morg 3,
f) drogi, rowy, wygony i wody około morg 5,
g) łąki dworskie około morg 25,
h) grunta orne włościańskie około morg 12, razem około morg 326 czyli włók 10, morg 26 miary nowopolskiej, albo dziesiatyn 167 miary rossyjskiej, grunta należą do klassy II. III. i IV.
W gruntach znajduje się kamień skałowy do budowy zdatny, fabryk ani zakładów żadnych niemasz, jak również inwentarza i porządków gospodarskich do gruntu przywiązanych, kolonistów niemasz. Jan przygodzki młynarz, z dzierżawionego wiatraka płaci rocznie czynszu rs. 37 kop. 50, karczmy są dwie, z których jedna w Urbanicach, a druga w miejscu Tumidaj zwanym gdzie Jan Mikołajewski trunki szynkuje, i z gruntu płaci rocznie rs. 9, zagrodników jest 4 z których każdy robi po dni 2 w tydzień pańskiego, a w czasie od S-go Jakóba do S-go Marcina po dni 3. Chałupników 4, z których trzech po dni 2, a zaś jeden po dni 3 w tydzień robi pańskiego.
w Wsi Urbanicach jest:
a) Dwór drewniany otynkowany o dwóch sieniach i czterech pokojach.
b) Officyna z kamienia murowana o dwóch izbach.
c) Chlewy przy samej oficynie z drzewa rzniętego.
d) Owczarnia, obory i stajnia pod jednym dachem.
e) Stodoły dwie, każda o dwóch klepiskach z drzewa rzniętego otynkowane, w jednej z stodół urządzony jest śpichrz.
Chałup włościańskich z należącemi do nich zabudowaniami jest 7, karczma Tumidaj z drzewa rzniętego z stajnią zajezdną, wiatrak zwyczajnej konstrukcyi.
Szczegółowe dóbr tych opisanie, obejmuje powołany i protokół Komornika Sikorskiego, który w dniu 18 (30) Stycznia 1851 r. Bogumiłowi Lenartowicz dziedzicowi dóbr Niedzielska jako ustanowionemu dozorcy, Marcinowi Kochanowskiemu Wójtowi gminy Urbaniec, Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego, doręczony.
W dniu 26 Stycznia (7 Lutego) 1851 r. do księgi wieczystej dóbr Urbanic wniesiony.
W dniu 29 Stycznia (10 Lutego) t. r. do księgi zaregestrowań Pisarza Trybunału w Kaliszu wpisany został.
Sprzedaż dóbr Urbanic odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki pod jakiemi sprzedaż ta nastąpi i zbiór objaśnień przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Karola Bille Patrona w Kalisza sprzedaż tę popierającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków przedaży i zbioru objaśnień, na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 20 Marca (1 Kwietnia) 1851 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło następnie po odbyciu drugiej i trzeciej publikacyi warunków, termin do temczasowego przysądzenia na dzień 11 (23) Maja r. b. godzinę 10 z rana na audyencyi Trybunału w Kaliszu oznaczony został, extrahenci podali za tę nieruchomość rs. 6000.
Kalisz d. 18 (30) Kwietnia 1851 r.
Wojciech Sliwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 15

(N. D. 300) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, że gdy Wojciech Stawski któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice A. i B. za rs. 28501 a dobra Gromadzice A. B. za rs. 17901 na licytacyi w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału Delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracyi wyszłego nateraz z urzędowania Patrona Ostapowicza Romana przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r. złożonej, ostatecznie przysądzone zostały, nieuczynił zadosyć warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawidliwia decyzya Pisarza Trybunału na protokule z tymże Wojciechem Stawskim celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego b. Kontrollera Skarbowego w Krzepicach tamże w Ogu Częstochowskim zamieszkałego, jako opiekuna głównego nieletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniką z Stawskich małżeńsko spłodzonej córki, tudzież na żądanie Teressy z de Kunów Puchalskiej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się, i Wincentego Puchalskiego Applikanta Sądowego przy Trybunale Kaliskim, w Kaliszu zamieszkałych, jako wierzycieli schedy z dóbr w mowie będących Weronice Szumowskiej przypadającej, wszystkich zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona który relicytacyą popiera sobie obierających, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, 739. K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A. B. w pierwszym oddziale, a dobra Gromadzice A. B. w drugim oddziale, wystawione zostaną na sprzedaż publiczną w drodze relicytacyi.
Dobra tyle razy powtarzane, obejmujące rozległości, a mianowicie: dobra Staw włók 32 mórg 13 pręt. kwad. 34, dobra Bieniądzice A. B. włók 17 morg 6 pr. kwad. 246, a dobra Gromadzice A. B. włók 30, mórg 23, pręt. kw. 210, czyli ogółem włók 80 mórg 13 pr. kwad. 140 miary nowopolskiej, są niepodzielną własnością Sukcessorów niegdy Jana Stawskiego, jako to Norberta Stawskiego w wsi Gromadzicach. Wojciecha Stawskiego który prócz własnej schedy nabył części praw Stefanii z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej, w wsi Stawie Ogu Wieluńskim, obudwóch braci między sobą rodzonych. z własnych funduszów utrzymujących się: Alfonsyny z Stawskich Jana Nepomucena Gutowskiego obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się żony, właścicieli dóbr Majkowa, nietylko z własnych praw, lecz i takiegoż nabycia części które służyły Stefanii z Psarskich Stawskiej, z głowy jej wyżej powiedzianej córki, w wsi Majkowie Ogu Kaliskim, synowie Salomei z Stawskich Gutowskiej a mianowicie: Teofil, Włodzimierz i Alfons bracia Gutowscy, piersi dwaj pełnoletni, z własnych funduszów utrzymujący się, a ostatni nieletni pod opieką ojca swego wyżej rzeczonego Jana Nepomucena Gutowskiego zostający, w tejże wsi Majkowie, i Extrachentka Weronika Szumowska córka Wernniki z Stawskich Szumowskiej, pod opieką ojca Wojciecha Szumowskiego wyżej wyrażonego będąca, w mieście Krzepicach Ogu Częstochowskim, wreszcie Tekla z Lipskich Stawska wdowa po wspomnionym Janie Stawskim pozostała, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych, także z własnych funduszów utrzymująca się, również we wsi Majkowie zamieszkali.
Таха dóbr tych przez biegłych wynaleziona, wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości mianowicie:
a) dóbr Stawu na rs. 16200 kop. 85.
b) dóbr Bieniądzic А. В. rs. 8509 kop. 33j4
c) dóbr Gromadzie A. B. rs. 12422 kop.35.
czyli razem na rs 37132 koр. 23 3j4.
Wszystkie te dobra leżą w parafii Wydrzyn Ogu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej a jurisdykcyi Trybunału Kaliskiego.
Sprzedaż ich odbywać się będzie na niebespieczeństwo rzeczonego pluslicytanta Wojciecha Stawskiego przed Delegowanym Bogumiłem Skotnickim byłym Assessorem a teraz Sędzią Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w sali audyencyonalnej posiedzenia swoje w Pałacu Sądowym odbywającego, i rozpocznie się co do pierwszego oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic Α. Β. od rs. 15000 a do do drugiego dóbr Gromadzic A. B. od rs. 6000.
Warunki sprzedaży przejrzane bydź mogą w biurze Pisarza Trybunału tutejszego, i w Kancellaryi podpisanego Patrona.
Pierwsza publikacya warunków sprzedaży tej odbędzie się przed rzeczonym Delegowanym na audyencyi wspomnionego Trybunału dnia 5 (17) Lutego 1853 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 30 Grud. (11 Stycz.) 1852j3 r.
Jan Gowarzewski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 214

(N. D. 4714) Patron przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do wiadomości, iż gdy Wojciech Stawski, któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice А В za rs. 28,501 a Gromadzice А В za rs. 17,901 na licytacyi w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Assesorem Trybunału delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracyi Romana Ostapowicza Patrona przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r. zeznanej ostatecznie przysądzone zostały nieuczynił zadosyć warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawiedliwia decyzya Pisarza Trybunału na protokóle z tymże Wojciechem Stawskim celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego expedytora rogatek Warszawskich w mieście Warszawie pod Nr. 720 zamieszkałego, jako ojca i opiekuna głównego nieletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniki z Stawskich małżonką spłodzonej córki, zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona, który relicytacyą popiera sobie obierającego, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, i 739 K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A B w I. oddziale, a dobra Gromadzice А В w II. oddziale wystawione zostają na sprzedaż рubliczną w drodze relicytacyi. Dobra tyle razy powtarzane obejmujące rozległości, mianowicie: dobra Staw włók 32 morg 13 pręt kw. 34, dobra Bieniądzice А В włók 17, morg 6 pręt. kw. 246, a dobra Gromadzice А В włók 30. morg 23 pręt. kw. 210, czyli ogółem włók 80, morg 13, pręt. kw. 140 miary nowopolskiej, są niepodzielną własnością SS-rów Jana Stawskiego jako to. Norberta Stawskiego w wsi Gromadzicach Wojciecha Stawskiego, który prócz własnej schedy, nabył części praw Stefanii z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej w Stawie Okręgu Wieluńskim, obudwóch braci między sobą rodzonych z własnych funduszów utrzymujących się, Alfonsyny z Stawskich, Jana Nepomucyna Gutowskiego obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się żony, właścicielki dóbr Mojkowa, nietylko z własnych praw lecz i z takiegoż nabycia części, które służyły Stefanii z Psarskich Stawskiej z głowy jej wyżej powiedzianej córki, w wsi Mojkowie Okręgu Kaliskim, synów, Salomei z Stawskich Gutowskiej, a mianowicie: Teofila, Włodzimierza i Alfonsa braci Gutowskich pierwszych dwóch pełnoletnich z własnych funduszów utrzymujących się, a ostatniego nieletniego pod opieką ojca swego wyżej rzeczonego Jana Nepomucena Gutowskiego zostającego, w tejże wsi Mojkowie, a pierwszego w wsi Cisowie Okręgu Wartskim, i extrachentki Weroniki Szumowskiej córki Weroniki z Stawskich Szumowskiej pod opieką ojca swego Wojciecha Szumowskiego wyżej wyrażonego będącej, w Warszawie, wreszcie Tekli z Lipskich Stawskiej wdowy po wspomnionym Janie Stawskim pozostałej, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych, także z własnych funduszów utrzymującej się, również we wsi Mojkowie, zamieszkałych. Таха dóbr tych przez biegłych wynalezionego, wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości, a mianowicie a) dóbr Stawu na rs. 16,200 kop. 85, b) dóbr Bieniądzic А В na rs. 8509 k. 3 3j4, c) dóbr Gromadzic А В na rs. 12,422 kop. 35 czyli razem na rs. 37,132 kop. 23 3j4. Wszystkie te dobra leżą w parafii Wydrzyn Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w jurisdykcyi Trybunału Kaliskiego, sprzedaż ich odbywać się będzie na niebezpieczeństwo rzeczonego plus-licytanta Wojciecha Stawskiego przed Sędzią Trybunału Kaliskiego, w Kaliszu w sali audyencyonalnej posiedzenia swoje w pałacu sądowym odbywającego, i rozpocznie się co do I. oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic А В od rs. 15,000 a co do oddziału II. dóbr Gromadzic А В od rs. 6000 Pierwsza publikacya warunków sprzedaży odbyła się przed rzeczonym delegowanym na audyencyi wspomnionego Trybunału w d. 31 Marca (12 Kwietnia) 1853 r. o godzinie 10 z rana, poczem tenże delegowany oznaczył termin do temczasowego dóbr w mieście będących przysądzenia i drugiej publikacyi warunków na dniu 14 (26) Kwietnia t. r. godzinę 10 z rana na tejże samej audyencyi. Po odbyciu temczasowego przysądzenia i publikacyi warunków, oznaczone były po kilkakroć razy termin do stanowczego dóbr tych przysądzenia w których po uznaniu formalności za dopełnione, stanowcze przysądzenie nie przyszło do skutku, albo dla braku licytantów, albo w skutek porozumienia się stron jak to miało miejsce w terminie ostatnim na d. 14 (26) Maja 1854 r. wyznaczonym. Gdy plus-licytant Wojciech Stawski nie dopełnił warunków pod któremi ostatni termin spuszczony został, będzie delegowany W. Bogumił Skotnicki na domaganie się Wojciecha Szumowskiego wyznaczył nowy termin na dzień 14 (26) Października r. b. 1857 godzinę 3 z południa, w którym odbędzie się w sali audyencyonalnej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu jak wyżej powiedziano w dwóch oddziałach ostateczna sprzedaż tyle razy powiedzianych dóbr Stawu Bieniądzic А В i Gromadzic lit. A B. Warunki do sprzedaży tej ułożone przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału i u Patron Gowarzewskiego sprzedaż popierającego, podług których przystępujący do licytacyi obowiązany jest złożyć vadium w monecie brzęczącej co do I. oddziału rs. 1950 a co do II. oddziału rs. 1 050.
Kalisz d. 14 (26) Września 1857 r. Gowarzewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 271

(N. D. 5783*) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Κaliszu.
Po śmierci:
4. Mateusza Rubacha, wierzyciela summ następujących: (…) i) co do rs. 900 pod Nr. 34 wykazu dóbr Parcice, z Okręgu Wieluńskiego, rozciągających się także na dobrach Mokrsko i Młynisko; k) co do rs. 3000 pod Nr. 13 wykazu dóbr Nowa-wieś z Okręgu Sieradzkiego; (…) n) co do rs. 1200 pod Nr. 15 i rs. 1500 pod Nr 21 wykazu dóbr Bieniądzice AB. z Okręgu Wieluńskiego, (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 2 (14) Czerwca 1858 roku.
Kalisz d. 18 (30) Listopada 1857 roku.
J. N. Zengteller.

*nieczytelne

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.

1. Bieniądzice A, B, Cały Staw, niemniej Gromadzice A, B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 843 kop. 27 1/2 vadium do licytacji rs. 3450, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17,600, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emiljanem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.

Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 41

(N. D. 5134) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z imion nazwisk i pobytu: 1. Sukcesorów niegdy Józefy Stawskiej b. właścicielki dóbr Bieniądzic. 2. Interesentów do kaucji za Norbertem Stawskim jako dzierżawcą wsi Świerczowa do dóbr Widawy należącej pod Nr. 11 Działu IV na dobrach Bieniądzice zapisanej. 3. Interesentów do kaucji za Stefanią Stawska, jako plus licytantką dóbr Bieniądzic i Stawu pod Nr. 30 Działu IV w hipotece tychże dóbr zapisanej. 4. Interesentów do kaucji za Wojciechem Stawskim i Alfonsyną z Stawskich Gotowską jako plus licytantami dóbr Stawu Bieniądzic i Gromadzic pod Nr. 34, 35, 36, 46, Działu IV w hipotece tychże dóbr zapisanej. Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Bieniądzice A, B, cały Staw, niemniej Gromadzice A, B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w Ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 843 kop. 27 1/2, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 26 Lipca (7 Sierpnia) 1861 roku Nr. 11729 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Emilianem Ordonem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 3450 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17600. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostatecina sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz d. 17 (29) Października 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 49

(N. D. 1059) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Dyonizego Bilczyńskiego właściciela summ na rozmaitych dobrach w dz. IV. zahypotekowanych, a mianowicie:
3. Bieniądzicach A.B. Staw i Gromadzin A.B. z Ogu Wieluńskiego ad Nr. 32, 38, 40, 42 i 57 rs. 525, (...)
(...)  otworzył się spadek, do regulacyi którego wyznacza się termin na dz. 23 Maja (4 Czerwca) 1861 r. w Kancellaryi hypotecznej.  
Kalisz d. 11 (23) Listopada 1860 r.
Jan Niwiński.


Dziennik Powszechny 1863 nr 128

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. (N. D. 1160) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamiam, iż po: 2. Po Adamie Mazurkiewiczu jako właścicielu dóbr Mroczek wielkich w Okręgu Kaliskim położonych, oraz wierzycielu sum: rs. 468 kop. 81 1/2 w dziale IV. pod N.14, i rs. 672 kop.60 z procentem, karą konwencjonalną w ilości rs. 75 i kosztami rs. 14 kop. 40 w tymże dziale pod N. 22 na dobrach Bieniądzice, Staw i Gromadzice z Ogu Wieluńskiego lokowanych, z których ostatnia rozciąga także swe bezpieczeństwo na dobrach Majkowie z Ogu Kaliskiego w dziale IV. pod N. 31. Toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacji tak otwartych spadków oznaczony jest termin na dzień 17 (29) Września 1863 r. w swej Kancelarji Urzędowej w mieście Kaliszu. Kalisz dnia 11 (23) Lutego 1863 r. Edward Milewski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 161

(N. D. 3041) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Niewiadomych z pobytu imion i nazwisk: 1) SSrów Józefy Stawskiej współwłaścicielki dóbr Bieniądzic, Stawu i Gromadzic; 2) SSrów Adama Mazurkiewicza byłego Patrona przy Trybunale Cywilnym i Kaliskim, wierzyciela hypotecznego tychże dóbr; 3) interesentów do Kaucji w dziale IV. pod Nr. 11 za Norbertem Stawskim, jako dzierżawcą wsi Swierczowa do dóbr Widawy należącej; 4) Interesantów do kaucji za Stefanią Stawską, jako plus licytantką dóbr Bieniądzic i Stawu w dziale 4 pod Nr. 30; 5) Interesentów do kaucjow za Wojciechem Stawskim i Alfonsyną z Stawskich Gutowską, jako pluslicytantami dóbr Stawu, Bieniądzic i Gromadzic w dziale IV. pod Nr. 34, 35, 36 i 46 wykazu hypotecznego zapisanych.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Bieniądzice, Stawu i Gromadzice w Okręgu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 540 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 18 Marca 1863 r. N. 1644 są wystawione na przymuszową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 11 (23) Listopada 1863 r. poczynając od godz. 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Rościszewskim Stanisławem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 3450 w gotowiznie lub w listach zastawnych zwłaściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17,600.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz dnia 3 Czerwca 1863 r.
Prezes, Chełmski
Pisarz, Janczewski

Dziennik Warszawski 1864 nr 270

(N. D. 5899) Patron Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości iż gdy Wojciech Stawski, któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice A B za rs. 28501 a Gromadzice A B za za rs. 17901 na licytacji w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Asesorem Trybunału delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracji Romana Ostapowicza Patrona, przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r zeznanej, ostatecznie przysądzone zostały, nie uczynił zadość warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawiedliwia decyzja Pisarza Trybunału, na protokóle z tymże Wojciechem Stawskim, celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego Pomocnika Rewizora Skarbowego, oraz córki jego doletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniki z Stawskich małżeńsko spłodzonej, z własnych funduszów utrzymującej się, w mieście Częstochowie Ogu Częstochowskim zamieszkałych, zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona, który relicjtacją popiera sobie obierających, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, 739, K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A B w II Oddziale, a dobra Gromadzice A B w II Oddziale, wystawione zostają na sprzedaż publiczną w drodze relicytacji.
Dobra tyle razy powtarzane obejmujące rozległości, a mianowicie dobra Staw włók 32 mórg 13, prętów kw. 34, dobra Bieniądzice A B włók 17, mórg 6. prętów kw. 246, dobra Gromadzice A B włók 30, mórg 23, prętów kw. 210, czyli ogółem włók 80 mórg 13, prętów kw. 140 miary nowopolskięj, są niepodzielną własnością sukcesorów Jana Stawskiego jako to: Norberta Stawskiego,we wsi Gromadzicach, Wojciecha Stawskiego, który prócz własnej schedy nabył części praw Stefanji z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej, w Stawie Okręgu Wieluńskim, obódwóch braci między sobą rodzonych, z własnych funduszów utrzymujących się, Alfonsyny z Stawskich Gutowskiej, po Janie Nepomucenie Gutowskim obywatelu kraju pozostałej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się współwłaścicielki dóbr Majkowa, nietylko z własnych praw lecz i z takiegoż nabycia części które służyły Stefanji z Pisarskich Stawskiej z głowy jej wyżej powiedzianej córki, we wsi Majkowie Ogu Kaliskim, synów Salomei z Stawskich Gutowskiej, a mianowicie, Teofila Włodzimierza i Alfonsa braci Gutowskich pełnoletnich, z własnych funduszów utrzymujących się, pierwszego we wsi Cisowie Okręgu Wartskim, drugiego w dobrach Lądku Okręgu Pyzdrskim, a ostatniego we wsi Majkowie i extrachentki Weroniki Szumowskiej, córki Weroniki z Stawskich Szumowskiej doletniej, w mieście Częstochowie, wreszcie sukcesorów powyżej wymienionych, Tekli z Lipskich Stawskiej, wdowy po wspomnionym Janie Stawskim pozostałej, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych. Taksa dóbr tych przez biegłych wynaleziona wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości, a mianowicie:
a) Dóbr Stawu na rs. 16200 kop. 85.
b) Dóbr Bieniądzic A B na rs. 8509 kop. 3 trzy czwarte.
c) Dóbr Gromadzie A B na rs. 12422 kop. 35. czyli razem rs. 37132 kop. 23 3/4.
Wszystkie te dobra leżą w parafii, Wydrzyn Okręgu i Powiecie Wieluńskim, Gubernji Warszawskiej, a jurisdykcji Trybunału Kaliskiego.
Sprzedaż ich odbywać się będzie na niebezpieczeństwo rzeczonego pluslicytanta Wojciecha Stawskiego przed Sędzią Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, w Sali Audjencjonalnej posiedzenia swoje w Pałacu Sądowym odbywającego i rozpocznie się co do Igo Oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic A B od rs, 15000, a co do oddziału II dóbr Gromadzic A B od rs. 6000.
Pierwsza publikacja warunków sprzedaży tej odbyła się przed Sędzią delegowanym na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 31 Marca (12 Kwietnia) 1853 r. o godzinie 10 z rana, poczem tenże delegowany oznaczył termin do temczasowego dóbr w mowie będących przysądzenia i drugiej publikacji warunków na dzień 14 (26) Kwietnia t. r. o godzinie 10 z rana na tejże samej audjencji.
Po odbyciu temczasowego przysądzenia i publikacji warunków, oznaczone były po kilkakroć razy terminy do stanowczego dobr tych przysądzenia w których po uznaniu formalności za dopełnione stanowcze przysądzenie nie przyszło do skutku, albo dla braku licytantów, albo w skutek porozumienia się stron jak to miało miejdce w terminach ostatnich, na dzień 14 (26) Maja 185 4 r. i 14 (26) Października 1857 r. wyznaczonych.
Gdy pluslicytant Wojciech Stawski nie dopełnił warunków pod któremi ostatnie termina spuszczone zostały, delegowany w miejsce Bogumiła Skotnickiego Sędziego wyrokiem Trybunału z dnia 8 (20) Paździer. 1864 r. W. Walerjan Jezierski Asesor Trybunału Kaliskiego na domaganie się Weroniki Szumowskiej i Wojciecha Szumowskiego wyznaczył nowy termin na dzień 1 (13) Grudnia 1864 r. godzinę 3 z południa, w którym odbędzie się w Sali Audjencjonalnej Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu jak wyżej powiedziano w dwóch oddziałach ostateczna sprzedaż tyle razy powiedzianych dóbr stawu Bieniądzic lit. A B. i Gromadzic lit: A B.
Warunki do sprzedaży tej ułożone, przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu, i u Patrona Modrzejewskiego sprzedaż popierającego podług których przystępujący do licytacji, obowiązany jest złożyć vadjum w monecie brzęczącej co do 1 oddziału rs. 1950, a co do 2 oddziału rs. 1050.
Kalisz d. 4 (16) Listopada 1864 r.
Franciszek Modrzejewski. (N. 2640)

Dziennik Warszawski 1867 nr 276

N. D. 5377. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
7. Tekli z Lipskich Stawskiej wierzycielki sum, b. 450 rs., 54 rs.,14 rs. 9 1/2 kop. na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice z Powiatu Wieluńskiego w dziale IV, pod Nr. 18.
8 Jana Nepomucena Gutowskiego wierzyciela sum, (…) c. rs. 1,737 kop. 97 1/2, rs. 212 kop. 25, rs. 1,513 kop. 20, rs. 1,963 kop 5, rs. 1,694 kop. 70, rs. 153, rs. 3,000 pod Nr. 37, sposobem ostrzeżenia, na dobrach Majkowie z Powiatu Kaliskiego w dziale IV stojących, a ostatnich ad lit. c. rozciągających swe bezpieczeństwo i na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice z Powiatu Wieluńskiego pod Nr. 4b i d, rs. 3,000, rs. 1,694, kop. 70, rs. 153, rs. 1,737 kop. 97 1/2, rs. 212 kop. 25, rs. 1,963 kop. 5 i połowy sumy rs. 2,400, z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia w dziale IV. pod N. 48b, na dobrach rzeczonych Bieniądzice, Staw i Gromadzice zapisanych.
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 6/18 Marca 1868 r.
Kalisz d. 22 Sierpnia (3 Września) 1867 r.
Wilchelm Grabowski.
Dziennik Warszawski 1867 nr 285

N. D. 7659. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
10. Marjanny Wierzbickiej, wierzycielki sumy rsr. 1,650 z procentem, pod Nr. 20b, w Dziale IV na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice, z Okręgu Wieluńskiego hypotekowanych.
Otworzyły się spadki, do uregulowania których, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 18 (30) Czerwca 1868 r.
Kalisz d. 29 Listop. (11 Grud. ) 1867 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 216

N. D. 6374. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Karola Glotz, wierzyciela sum: rs. 450 i rsr. 30, na dobrach Bieniądzice, Staw i Gromadzice z Okręgu Wieluńskiego, w Dziale IV pod N. 17 a. b. lokowanych.  
Otworzyły się spadki do regulacji których, oznacza się termin na dzień 8 (20) Kwietnia 1869 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu.
Kalisz d. 24 Wrześ. (6 Paźdz.) 1868 r.
W. Grabowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 94

N. D. 806. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Józefa Norejkiewicza wierzyciela sumy rs. 790 kop. 50 z procentem od d. 12 (24) Czerwca 1851 r. liczącym się na dobrach Bieniądzicach i Stawie z powiatu Wieluńskiego w Dziale IV pod Nr. 41b. zahypotekowanej.
(...)  otworzyły się spadki, do uregulowania których oznacza się termin na dzień 4 (16) Sierpnia 1872 r. w którym strony interesowane, w Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Regenta z prawemi swemi zgłosić się winny.  
Kalisz dnia 19 (31) Stycznia 1872 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 257

N. D.7787. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni iż na żądanie Józefa Dawidowicza negocjanta w mieście Wieluniu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającego, od którego tenże Patron stawać będzie i sprzedaż obecną popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 1,000 z procentem zaległym i bieżącym od Wojciecha Stawskiego, właściciela dóbr Staw i Bieniądzice, oraz żony jego Albiny z Buczyńskich Stawskiej w tychże dobrach zamieszkałych, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w dniu 3 (15) Lipca 1869 r. spisanym, zajęto zostały na przymusowe wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE.
Bieniądzice A. i B. oraz cały Staw składające się z wsi Bieniądzice A. i В z wsi cały-Staw, oraz folwarku Staw zwany, położone w okręgu i powiecie Wieluńskim, gubernji Kaliskiej, należące do gminy Wydrzyn, parafji Czarnożyły, są w posiadaniu Wojciecha Stawskiego.
Graniczą na wschód słońca z dobrami Masłowice, na południe z dobrami Urbanice i Niedzielskim, na zachód słońca z dobrami Dąbrowy, Opojowicamy i Wydrzynem, na północ z dobramy Gromadzice i Stawkiem do dóbr Masłowice należącym; odległe od miast najbliższych jako to: od miasta okręgowego i powiatowego Wielunia wiorst 3, od miasta gubernialnego Kalisza wiorst 70, od miasta Złoczewa wiorst 21, od miasta Wieruszowa wiorst 28, od miasta Praszki wiorst 20. Granice dóbr zajętych są jawne, oznaczone kopcami, miedzami i wodami, a jak kolwiek żaden kontrowers nie zachodzi, jednakże jest spór w granicach od dóbr Niedzielska.
Grunta zajętych dóbr należą do klasy II, III i IV.
W dobrach Bieniądzice A. i B, niema żadnych budynków dworskich, ani szynku dworskiego, a grunta folwarczne tych dóbr i łąki są włączone do całych dóbr Stawu.
W dobrach zajętych pachciarz Gerszon Pelte, ma w pachcie krowy dworskie i opłaca od jednej sztuki rocznie po rs. 12, w tymże samym domu mieszka Józef Mrugalak młynarz który dzierżawi wiatrak za umową ustną od dnia 11 (23) Kwietnia 1869 roku do tegoż dnia 1870 r. opłacając rocznie dzierżawy rubli srebrem 60. Karczma i kuźnia jest pod jednym dachem w której zamieszkuje Jan Dłubek szynkuje dworskie trunki za wynagrodzeniem 5 %.
W kuźni są wszystkie porządki własne kowala który uskutecznia roboty podług ugody.
Przez zajęte dobra przechodzi trakt od miasta Wielunia do miasta Złoczewa.
W tychże dobrach znajduje się stawków 3 nie zarybionych i wiatrak w polu z drzewa gontami kryty, w którym są porządki do gruntów przywiązane.
Rozległość przybliżonym sposobem dóbr zajętych jest włók 43 mórg 10 prętów 25, czyli dziesiatyn 645.
Podatki wedle świadectwa kasy powiatu Sieradzkiego opłaca rs. 887 kop. 97. Zaległości w podatkach wynoszą rs. 1,632 kop. 84 1/2.
Inwentarzy żywych w dobrach zajętych znajduje się koni fornalskich 24, źrebaków 10, wołów roboczych 36, krów dojnych 31, jałowizny 4, a inwentarzy martwych: sieczkarnia i młockarnia z kieratem, młynek do czyszczenia zboża, wozów kutych kompletnych 8, pługów kompletnych 10, radeł z żelazami bronikami sztuk 20.
Sprzętu siana jest wozów fornalskich 300.
Bliższe szczegóły pod względem budowli dworskich i gospodarskich oraz wysiewu bliżej objaśnia protokół zajęcia.
Zajęcie nieruchomości tych dóbr protokółem Komornika Franciszka Roweckiego w dniu 3 (15) Lipca 1869 r. dokonane, doręczone zostało Wójtowi gminy Wydrzyn Jakóbowi Stempak w dniu 7 (19) Sierpnia 1869 r. i Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Piotrowi Dębskiemu oraz dłużnemu i ustanowionemu dozorcy również pod dniem 7 (19) Sierpnia t. r.
Protokół zajęcia tych dóbr wpisany został do księgi wieczystej dóbr Bieniądzice A i В., oraz Staw w dniu 8 (20) Grudnia 1869 r., do księgi zaś zarejestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 24 Grudnia (5 Stycznia) 1869/70 roku.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków odbyło się w d. 11 (23) Lutego, drugie w dniu 25 Lutego (9 Marca) i trzecie w dniu 11 (23) Marca 1870 roku o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu sądowym. Warunki licytacyjne przejrzane być mogą w kancelarji Pisarza Trybunału i u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu.
W dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1870 r. dobra wywłaszczone tymczasowie przysądzone zostały Patronowi Romanowi Mrozowskiemu za szacunek rs. 20,000, Majer Prędki właściciel dóbr Gromadzice, w okręgu Wieluńskim, Edward Sachs kupiec w Kaliszu i Józef Norejkowicz właściciel nieruchomości w mieście Wieluniu zamieszkali, a zamieszkanie u Jana Daniela Wojciechowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, obrane mający, przez wyrok Trybunału Kaliskiego z dnia 27 Stycznia (8 Lutego) 1871 r. do popierania subhastacji dóbr Bieniądzice A. i B. oraz cały Staw, w miejsce Józefa Dawidowicza podstawieni zostali.
Następnie wyrokiem ilacyjnym na dniu 25 Kwietnia (7 Maja) 1872 roku wydanym, termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia został na dzień 8 (20) Czerwca 1872 r. o godzinie 10 z rana oznaczony. Z powodu że termin ten spełzł bezskutecznie, na żądanie samego Edwarda Sachs, nowy termin do stanowczej sprzedaży dóbr, wyrokiem ilacyjnym przez Trybunał Cywilny w Kaliszu w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) 1873 r. wydanym oznaczony został na d. 14 (26) Czerwca 1873 r. godzinę 10 z rana. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 20,000.
Kalisz d. 25 Kwiet. (7 Maja) 1873 r.
Assessor Kolegjalny,
J. Migórski.
Z powodu spadnięcia terminu w dniu powyż oznaczonym, na skutek podstawienia do prowadzenia dalszej subhastacji Wojciechu Szumowskiego w mieście Wieluniu zamieszkałego, wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 1 (13) Lutego 1874 r. tymże wyrokiem termin do ostatecznego przysądzenia oznaczony został na dzień 12 (24) Marca 1874 r., godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Kalisz d. 3 (15) Lutego 1874 r.
Skoczyński.
W skutek niepopierania subhastacji tych dóbr przez Wojciecha Szumowskiego, wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 18 (30) Lipca 1874 r. do popierania dalszej subhastacji dóbr Staw i Bieniądzice podstawiony został Bernard Majerowicz kupiec z Wielunia w osobie Edmunda Grzymskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, który w następstwie uzyskał wyrok Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 25 Lipca (6 Sierpnia) r. b. zapadły oznaczający termin do odbycia ostatecznego przysądzenia tychże dóbr na d. 5 (17) Września r. b. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału miejscowego.
W terminie przeto tym ostateczna sprzedaż odbędzie się z tą wzmianką, iż licytacja rozpocznie się od sumy rs. 100,000.
Kalisz d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1874 r. Skoczyński.
W skutek niepopierania subhastacji dóbr Bieniądzice i Staw przez Bernarda Majerowicza kupca z Wielunia, wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1875 r. do popierania dalszej subhastacji tych dóbr podstawieni zostali Gracjan Jastrzębski Patron Trybunału oraz Olimpja z Cybulskich Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu małżonku w asystencji męża czyniąca, w mieście Kaliszu zamieszkali w osobie Karola Bronikowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i jednocześnie wyrokiem tym termin do ostatecznego przysądzenia tych dóbr na d. 2 (14) Stycznia 1876 r. na godz. 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 64,300.
Kalisz d. 27 Listop. (9 Grud.) 1875 r.
Skoczyński.

Gazeta Świąteczna 1892 nr. 598

Matki strzeżcie dzieci! Drobna dziatwa zamknięta całą zimę w izbach, do których mróz ją zapędził, z radością zwykła witać słonko i ciepło wywołujące ją z zamknięcia na świat Boży. Gdy nastanie wiosna, na podwórzach, drogach, łąkach pełno wnet gwaru, śmiechu i uciechy. Matki cieszą się również, że ich niebożątka mogą już użyć swobody, i puszczają je samopas. Ale oto uciecha zmienia się wkrótce dla niejednéj w łzy i boleść, gdy dziecko pozostawione bez dozoru zginie marnie w rowie, studni albo rzece. Codzień słychać z różnych stron o takich wypadkach, to też o wszystkich pisać niepodobna i tylko od czasu do czasu podajemy o nich wiadomość dla przypomnienia matkom, że jedna chwila niedbałości może stać się przyczyną niesczęścia. Oto imiona dziatwy, która temi czasy marnie życie zakończyła: we wsi Zawodziu w powiecie Kaliskim utonęła w rowie pięcio-letnia Władzia Brusówna; takąż śmiercią zginęły: dwu-letnia Marysia Janiakówna we wsi Michałowie w tym samym powiecie i rówiennica jéj Marysia Wypchłówna we wsi Bieniędzicach w powiecie Wieluńskim. (...).

Gazeta Świąteczna 1916 nr 1859

Kościół w Czarnożyłach, wsi parafjalnej pod Wieluniem w stronach kaliskich. Widok tego kościoła do odbicia go w Gazecie przysłał nam jeden czytelnik z liścikiem następującym: Kościół w Czarnożyłach stoji już przeszło sto lat. Za naszych czasów okazał się za mały, więc go rozszerzono przez przystawienie dwóch bocznych naw czyli kaplic. W kaplicach już podczas teraźniejszej wojny wzniesiono dwa piękne ołtarze roboty snycerskiej; jeden przedstawia Matkę Boską z Lurdu, a drugi Zdjęcie z krzyża. Ołtarze te kosztowały około 2 tysięcy rubli, a na to jeden gospodarz ze wsi Bieniędzic ofiarował tysiąc rubli. Ufundowano też z dobrowolnych ofiar cztery okna malowane. Zaczęła się budowa bramy, ale wojna tej robocie przeszkodziła. Przy kościele jest figura Matki Boskiej Różańcowej, postawiona podczas wielkiego jubileuszu kościelnego w roku 1901. Za zachętą księcia dziekana W. Przygodzkiego, organisty Godowskiego i nauczyciela T. Chlewskiego utworzono w parafji drużynę śpiewaczą; bardzo miło słuchać, gdy drużyna ta śpiewa na głosy w kościele na chórze w niedziele i święta. Przydałaby się w Czarnożyłach i kapela. Na cmentarzu w Wydrzynie jest stara kaplica, którą wartoby odnowić i pokryć dachem, oraz urządzić w niej ołtarz. Przed kilkudziesięciu laty Wydrzyn był osobną parafją i dopiero potem został złączony z Czarnożyłami, ale dotychczas chowają tam zmarłych. Spólnemi siłami można bardzo dużo zrobić, tylko trzeba chcieć... T. Orlicz.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 31

LICYTACJE.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu, na zasadzie art. 218 i 219 ustawy Towarzystwa, zatwierdzonej w d. 21 czerwca 1888 r., zawiadamia wierzycieli następujących dóbr:
Bieniądzice A B Staw, z pow. Wieluńskiego: — Dawida Dawidowicza, Bertę Dawidowicz i Szaję Berkowicza;
Czarnożyły, z pow. Wieluńskiego: Franciszka Lubańskiego;
Dąbrowa, z pow. Wieluńskiego: Izabelę hr. Załuską, żonę Józefa hr. Załuskiego;
Wierzbowa Woźnicka, z pow. Łęczyckiego: Kazimierę Stoszkowską, Jana Stoszkowskiego i Paulinę Stoszkowską;
Wierzchy, z pow. Sieradzkiego: Józefa Rokosowskiego, Lucjana Rokosowskiego, Kazimierza Rokosowskiego, Leona Rokosowskiego i Marję Szaniawską;
(...)—jako nie mających w kraju i w hipotece zamieszkań prawnych ani rzeczywistych, że dobra powyżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, za zaległe należności Towarzystwa, do terminu licytacji włącznie obrachowane, wystawionę zostają na sprzedaż przymusową, pierwszą, odbyć się mającą w m. Kaliszu, w domu przy ul. Aleja Józefiny Nr 556, pod następującemi niżej warunkami.

Nazwa dóbr
Powiat
Dobra obciążone pożyczką T-wa, z której część nie- umorzona w terminie licytacji wynosić będzie

rb. k.
Zaległość oprócz kosztów wynosić będzie w terminie licytacji
mk.
Wadjum (kaucja)

mk.
Licytacja rozpocznie się od sumymk.
W kancelarji notarjusza
W terminie
dnia
Bieniądzice AB Staw
Wieluński
34277
86
11909
30000
214676
Dzierzbicki
2

Uwaga 1. Przystępujący do licytacji winien złożyć wadjum w gotowiźnie lub w listach zastawnych T. K. Z. z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość złożonych listów, obliczając podług ostatniego kursu giełdy warszawskiej, równała się sumie wadjalnej, w gotowiźnie oznaczonej. Sprzedaże odbywać się będą w terminach, powyżej wyznaczonych, wobec radcy Dyrekcji Szczegółowej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. — Uprzedza się interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym
przypadło święto kościelne, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym, w kancelarji tego samego notarjusza.
Uwaga 2. Nowonabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa w takiej ilości, jaka w dacie sprzedaży po zaspokojeniu zaległości pozostaje jeszcze do umorzenia.
Uwaga 3. Przystępujący do licytacji obowiązany jest na żądanie radcy Dyrekcji Szczegółowej lub notarjusza złożyć dowód, że jest poddanym Królestwa Polskiego.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez żadnych, nowych, doręczeń w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Berku Szylit, właścicielu lewego skrzydła dworu na parterze z placem,—zapisanego w dziale II wykazu hipotecznego dóbr Działoszyn, pow. Wieluńskiego pod Nr 1 i wierzycielu 10.000 rb. z procentami i kaucją zabezpieczonych w dziale IV dóbr Bieniądzice - Staw, pow. Wieluńskiego pod Nr 19;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 41

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, ninejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
1) Moszku-Szmulu Szylicie, współwierzyc. sumy 10.000 rb. z ka­ucją na sumę 1.000 rb. zabezp. na majątku Bieniądzice A. B. Staw, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 grudnia 1927 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 25

Wydział hipoteczny w Wieluniu niniejszem obwieszcza, że na dzień 30 czerwca 1928 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
1) osady włościańskiej we wsi Bieniądzice, gminy Wydrzyn, po­wiatu wieluńskiego, przestrzeni siedm morgów 25 prętów ziemi, wraz z budynkami, należącej do Antoniny Kordeckiej, zapisanej w tab. nadaw. wsi Bieniądzice pod Nr. 3;
W oznaczonym wyżej terminie osoby zainteresowane winny zgło­sić prawa swoje w kancelarji wymienionego wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 80

Notarjusz przy wydziałach hipotecznych sądu okręgowego w Ka­liszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
6) Jakóbie Ungerze, wierzycielu sum: 800 rubli i 304 rubli z proc. i kaucją na 110 rubli 40 kop., zabezpieczonych pod Nr 17, kol. zlew. w dziale IV wyk. hip. majątku Bieniądzice A, B, Staw, powiatu wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 kwietnia 1931 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 19 listopada 1930 roku
11945. „Józef Dudek", piwiarnia i sprzedaż artykułów spożywczo - kolonjalnych we wsi Biniądzicach, gm. Wydrzyn, pow. wieluńskiego. Właśc. Józef Dudek, zam. w Biniądzicach.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 56

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, 1 sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Władysławie Jędrzejewskim, wierzycielu kaucji 10.000 zł. za­bezpiecz. na maj. Bieniądzice i Staw, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 25 stycznia 1932 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swo­je prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Echo Sieradzkie 1931 1 sierpień

Straszny pożar pod Wieluniem.
Pół wsi padło pastwą płomieni.
W niedzielę w południe wybuchł pożar we wsi Bieniądzice gm. Wydrzyn pow. wieluńskiego. Ofiarą rozszalałego żywiołu padło 25* gospodarstw oraz wiele budynków ......* wraz ze zbiorem tegorocznych zbóż.
Akcją zlokalizowania pożaru zajętych było* około 1000 strażaków, była jednak o....* utrudniona, że ludność ze względu na znaczne oddalenie od Wielunia, i świątecznej .....*, znajdowała się w krytycznym dniu kościele w Wieluniu.
Straty wedle prowizorycznych obliczeń.
sięgają olbrzymiej sumy około 150.000 zł. Wszczęte dochodzenie ustali przyczynę katastrofalnego pożaru.


*nieczytelne, przypis autora bloga

Echo Sieradzkie 1931 2 sierpień

Szczegóły strasznego pożaru
we wsi Bieniądzice pod Wieluniem.
We wczorajszym numerze „Echa" podaliśmy krótką wiadomość o strasznym pożarze, który wybuchł we wsi Bieniądzice, gm. Wydrzyn w niedzielę dnia 29 lipca.
Pożar jak zostało ustalone powstał w zagrodzie gospodarczej Dudy Antoniego. Wskutek silnego powietrza w jednej chwili płomień objął całą zagrodę, przerzucając się momentalnie na sąsiednie zagrody. Do pożaru pierwsza przybyła Straż Pożarna naszego miasta, która dysponując sikawką motorową przyczyniła się wielce do opanowania rozszalałego żywiołu.
Akcja ratownicza była utrudniona, gdyż bardzo silny wiatr porywisty przewracał* wprost całe snopy płonącej słomy, powodując nowe pożary o kilka budynków dalej. Wobec gwałtownego rozszerzania się pożaru wszelki ratunek mienia ludzkiego był bardzo utrudniony, to też prócz domów mieszkalnych, krytych nawet dachówką i stodół* napełnionych zbożem w słomie, spłonęło wiele inwentarza żywego i martwego. Ogółem uległo spaleniu: piętnaście zagród włościańskich, 13 świń, 3 krowy, b. wiele narzędzi rolniczych, wozów i sprzętów domowych, oraz kilka tysięcy złotych w gotówce, które były poukrywane pod podłogami mieszkań lub poza plecami. Jakżeż pieniądze te przydałyby się obecnie lekkomyślnym pogorzelcom!? Jednemu z nich, Walczakowi Józefowi, spaliło się ukryte pod podłogą 2,500 zł.
Poszkodowanymi przez pożar są: Duda Antoni, Duda Jan, Duda Fr., Duda Józef, Marciniak Marcin, Beść Ludwik, Walczak Józef, Walczak Jan, Walczakowa Józefa, Lis Jan, Sobczakowa Marja, Pu..ski* Andrzej, Burchaciński Józef, Wy...* Agnieszka i Dziedzic Franc..
Straty wynikłe z pożaru obliczone są w przybliżeniu na 150,000 zł.
Pożar powstał prawdopodobnie z zaprószenia ognia w zabudowaniach Dudy Antoniego.
W czasie ratowania mienia wielu włościan uległo większym lub mniejszym poparzeniom.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Echo Sieradzkie 1931 26 listopad

Nr. spr. E. 1211/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru l-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Spółdzielni Rolniczo — Spożywczej Centrali Handlowej w Wieluniu w dn. 3 grudnia 1931 r. od godziny 10 rano w Bieniądzicach gm. Wydrzyn u Franciszka Ignaczaka będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Franciszka Ignaczaka, składający się z krowy, jałówki, źrebaka, świni i 25 metrów kartofli i oszacowany do sprzedaży na sumę osiemset (800) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 19 listopada 1931 r.

Komornik M. Paszkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 56

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcji, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wacławie Białeckim, właścicielu maj. Bieniądzice i Staw, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 stycznia 1933 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydzia­le hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1933 17 czerwiec

ECHA BESTJALSKIEGO POBICIA WŁAŚCICIELA M. STAW.
Jak się dowiadujemy sprawcami bestjalskiego pobicia właściciela majątku Staw - Hr. Kazimierza Szałdrskiego o [czym] przed paru dniami pisaliśmy - byli Jan i Antoni Duda, Antoni i Franciszek [...] zam. w Stawie oraz Franciszek Świątek z Binądzic i Jan Sobczak z U[...] — którzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności sądowej. Zajście wynikło na tle spornej łąki z [której] obecny właściciel majątku Staw Hr. Kazimierz Szałdrski kazał swoim robotnikom sprzątnąć siano.
Łąkę tą bezprawnie eksploatowali od 12 lat chłopi — Jan Duda, Tadeusz Świątek i Marjanna Sobczak z Binądzic, którym to obecny właściciel m. Staw - nie pozwolił sprzątać zbiorów — za co go tak okrutnie pobito.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXV. Obszar gminy wiejskiej Wydrzyn dzieli się na gromady:
1. Bieniądzice, obejmującą: wieś Bieniądzice, kol. Chrósty.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.
____________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 8

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO WIELUŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 1938 roku Nr. RR. IV-1/30/51
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Bieniądzice.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P.Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 1937 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Wieluńskiego z dnia 10 sierpnia 1937 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Bieniądzice, położonej w gminie Wydrzyn, powiecie wieluńskim.
Za Starostę:
(—) Mgr. R. Bojarski
Komisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 26

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO WIELUŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 1938 r. Nr. RR. IV. 1/83/51 o zamknięciu postępowania scaleniowego.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31. VII. 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92 z r. 1927, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11. VII. 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozp. Prezydenta Rzeczp. z dnia 27. X. 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 października 1938 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Wieluńskiego z dnia 6 października 1938 roku, dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Bieniądzice gminy Wydrzyn powiatu wieluńskiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostę.
(—) Mgr. Bojarski Roman
Komisarz Ziemski

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 84

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grozkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 stycznia 1939 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:

1) dziesięciu działek ziemi, nabytych przez Spółkę Akcyjną Cu­krowni Wieluń od Stanisława Gędziorowskiego i in. pod bocznicę kole­jową „Cukrowni Wieluń", mających ogólnej powierzchni 7888 metrów kwadratowych i położonych w obrębie gruntów m. Wielunia i wsi Bieniądzice, gm. Wydrzyn. Działki te oznaczone są na planach mierniczego przysięgłego Z. Łączkowskiego w Wieluniu z 1926 r. pod liczbami: 1, 2, 6, 7, 8 i 9 i z 1936 r. za nr 974 pod liczbami: 21-1, 22 i 23. (Ks. hip. nr M. 475 r. h.);
Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 55/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza