-->

piątek, 24 maja 2013

Balin

Zajączkowski:
Balin -pow. poddębicki
1) 1364 oryg., KDW 1516: Balyno - na dok. lokacyjnym wsi Czepowa (v.) wśród śwd. występuje Skarbimir heres de B., obok Niczka z Lipnicy (v.) i Jaśka Białego de Une (v.) oraz Gniewka, mieszczanina z Uniejowa (v.). 2) 1386 T. Sir. I f. 9: Balino -Jacussius de B. 3) 1391 Hube, Zbiór Sier. 42: Balino - domina quondam de B. 4) 1392 T. Sir. I f. 32,37: Balino - domina de B. 5) 1399 PKŁ II, 6392: Balyn - Rod de B. w sporze z Bogumiłem z Rożniatowa (v.).
6) XVI w. Ł. I, 341, 359: Balyn, Balyno - villa, wł. szl., par. Uniejów, dek. i arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 189: Balyno - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 232: Balyno - jw. 8) XIX w. SG I, 87: Balin - z przyległ. Jankowice, na prawym brzegu Warty, gm. Niewiesz, pow. turecki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Balin, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 20 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Balin, parafia uniejow (uniejów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Walewski, chorązy. (Jan Nepomucen Walewski, chorąży szadkowski)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Balin, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność prywatna. Ilość domów 25, ludność 206, odległość od miasta obwodowego 6 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Balin,  z przyległ. Jankowice, pow. turecki, gm. Niewiesz, o 4 wiorsty od Uniejowa, na prawym brzegu rzeki Warty; składa się z kilku oddzielnych folwarków, 2-3 włókowych, i kilkunastu mniejszych powstałych przez rozkolonizowanie około 1860 r. Położenie bardzo korzystne, grunta pszenne, łąki nadrzeczne wyborne i obfite, stąd też inwentarze dobre i zamożność wyjątkowa. Budynki porządne, domy mieszkalne okolone ogrodami owocowemi. Zamożność sprowadziła tu oświatę i umoralnienie. Włóka ziemi warta tu do 4000 rs., ogólny obszar wynosi 1500 m. B. należał dawniej do Walewskich a następnie do Gierałtowskich, którzy go rozkolonizowali. W. S.

Słownik Geograficzny:
Balin w dok. Balino, wś, pow. turecki. Wspominana r. 1346 jako własność Skarbimira (K. W. n. 1516). 

Spis 1925:
Balin, wś, pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 71. Mężczyzn 34, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 71. Podało narodowość: polską 71.  

Spis 1925:
Balin Łęg-Przewóz-Jankowice, kol., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 182. Mężczyzn 84, kobiet 98. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 155, ewangelickiego 27. Podało narodowość: polską 182. 

Wikipedia:
Balin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Na starym cmentarzu w Sieradzu, przy głównej alejce, jest płyta nagrobna z zachowanym napisem świadczącym o pochówku w tym miejscu Andrzeja Ksawerego Gierałtowskiego - porucznika napoleońskiego, byłego właściciela dóbr Balin. Zmarł 17 grudnia 1881 r., przeżywszy 91 lat.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
BALIN par. Balin, p. turecki wraz z Jankowicami. Położenie korzystne, gleby dobre, łąki obfite, zamożność wyjątkowa. Dobra należały do Walewskich, potem Gierałtowskich, którzy je rozparcelowali. (SGKP t.1 s. 87)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1618

Czerwiec
Roku Pańskiego 1618, dnia zaś 21 czerwca. Ja Maciej, oficjał i także kanonik uniejowski, ochrzciłem Jana syna Szlachetnych Pana Horacego i Anny z Balin, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Szymon Sierakowski i Szlachetna Pani Bukowa.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1724

Balin
Roku Pańskiego 1724, dnia 8. października. Ja Franciszek Marszałkowicz prepozyt kapłan uniejowski, ochrzciłem dwoma imionami Franciszek Bogumił, syna Urodzonych Jana i Anny z Kosteckich, prawowitych małżonków Trzebińskich. [Rodzice chrzestni] Wielmożni Jan Koss? chorąży chełmeński i Marianna Olszewska miecznikowa dobrzyńska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1778

Balin
Dnia 22 maja. Ja Paweł Trzenkiewicz wicepreceptor kościoła kolegiaty uniejowskiej dopełniłem ceremonię chrztu nad córką Wielmożnych Jana Waleskiego chorążego powiatu szadkowskiego i Teresy z Waleskich, prawowitych małżonków, która była ochrzczona dnia 2-go listopada w zeszłym 1777 roku, zaś w koniecznym wypadku przez Przewielebnego Hilarego Bieniaskiewicza obecnie kapelana we dworze wyżej wspomnianych Wielmożnych, której nadał 3 imiona Tekla, Bogumiła, Karolina. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Grzegorz Warszeski kanonik uniejowski i Urodzona panna Agnieszka Koronoska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1782

Balin
Dnia 19. października. Ja Jan Mrozeski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem córkę Wielmożnego i Urodzonego Jana Kalumny Wale[w]skiego chorążego szadkowskiego i Teresy z Wale[w]skich, prawowitych małżonków, której nadalem imiona Brunona, Tekla, Rozyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Pan Józef Bysze[w]ski przełożony oddziału wojsk JKM i Rzeczpospolitej i Wiktoria z Wale[w]skich Pstrokońska stolnikowa piotrkowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1784

Balin
Dnia 5-go maja. Ja Jan Mrozeski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem urodzonego 30 kwietnia, syna Wielmożnych i Urodzonych Państwa Jana Kolumny Wale[w]skiego chorążego sieradzkiego i Jadwigi z Waleskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Józef, Filip, Jakub, Adam. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Państwo Ignacy Suchocki chorąży sieradzki i Franciszka Cielecka, Andrzej Cielecki chorąży szadkowski i Magdalena Suchocka.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1786

Dwór w Balinie
Roku jak wyżej, dnia zaś 26-go września. Ja Ksawery Bogumił Oczko... znakomity kanonik ? tej kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem córkę Wielmożnych i Urodzonych Teresy z Walewskich i Jana Nepomucena Walewskiego chorążych sieradzkich, prawowitych małżonków, której zostały nadane trzy imiona Tekla, Joanna i Róża Limana. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Józef Pstrokoński stolnik sieradzki z Wielmożną i Urodzoną Anielą Walewską kasztelanką łęczycką z innej parafii.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1790

Urodzony Ksawery Mirski.
Roku Pańskiego 1790, dnia 14 lutego. Ja Franciszek Zaleski senior mansjonarzy kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem trzema imionami Jan Florian Walenty, urodzonego dnia 8-go lutego, syna Urodzonych Ksawerego Mirskiego administratora dóbr zamku uniejowskiego i Katarzyny z Badoskich jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Grądzki posesor wsi Balina i Wielmożna Pani Magdalena Lasocka kasztelanka z zamku uniejowskiego. Asystentami byli Znakomity Przewielebny Pigłosiewicz kanonik uniejowski z Wielmożną Panią Gertrudą Grądzką z Balina.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1804

Biernacice
Dnia 13-go lutego. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem urodzoną dnia 5. tego miesiaca córkę Wielmożnych Antoniego Roli Skotnickiego i Ludwiki z Luboińskich, prawowitych małżonków, której nadałem dwa imiona Agata i Antonina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wojciech Pstrokoński dziedzic Biernacic i Teresa Walewska z Balina. Asysta Urodzony Ditman rotmistrz wojska i Wielmożna Pani Wiktoria Pstrokońska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1808

Urodzony Paweł Dąbrowski.
Roku 1808. Dnia 6-go czerwca. Ja Adam Oczkowski senior mansjonarz, ochrzciłem dwoma imionami Tekla, Ewa dziecko Urodzonych Pawła i Joanny z Lipskich Dąbrowskich, urodzonej dnia 4-go tego samego miesiąca, córki szlachetnego rodu prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Józef Pawlicki wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej i Urodzona panna Tekla Walewska chorążanka sieradzka z Balina.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 17

OBWIESZCZENIE.
Rejent Kancellaryi Powiatu Wartskiego.
Zawiadamia Sz. Publiczność, iż na mocy Uchwały Rady familiyney, w opiece nieletnich po ś, p. JW. Józefie Walewskim pozostałych dzieci, w Sądzie Pokoiu Powiatu Wartskiego spisaney, Dobra Jankowice z przyległością Pełkowszczyzna zwaną, Powiecie Watskim położone, drogą publiczney licytacyi w trzech-letnią dzierżawę, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b. przez podpisanego Rejenta w dniu 2. Czerwca r. b. rano o godzinie 10. w mieście Warcie więcey daiącemu wypuszczone zostaną. Warunki tego wydzierżawienia każdego czasu u podpisanego Rejenta w mieyscu, lub u JW. Izabelli Walewski, opiekunki, w Balinie przeyrzane bydź mogą.
Warta dnia 20. kwietnia 1828 r.

Woyciech Morkowski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 72

Z powodu zgonu Zofii z Kawieckich lmo Jackowskiey, 2do Truszkowskiey otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient zawiadamia, że do przeniesienia summ, to iest: 14,000 złp. z większey summy 20,000 złp. pochodzącej, na dobrach Górki A, C, w Powiecie Szadkowskim położonych i 14,200 złp. z większego kapitału złp. 21,200 wynikaiącey, na dobrach Balinie i Jankowicach A, B, C, D, w Powiecie Wartskim sytuowanych, na rzecz zmarłey lokowanych, termin na dzień 5 Kwietnia r. b. w kancellaryi podpisanego wyznaczony został. Kalisz dnia 4 Stycznia 1833 r. Reient Kan. Ziem. Wtwa Kaliskiego, F. Bajer.

Dziennik Powszechny 1834 nr 231

Po nastąpioney śmierci: 
6. Anny z Psarskich 1mo voto Kęczyckiey 2do Kossakowskiey, właścicielki summy 42,000 złp. na dobrach Balinie, w Powiecie Wartckim, Woiewództwie Kaliskiem będących, w dziale IV, pod Nr. 5, i na dobrach Jankowice w tymże Powiecie i Woiewództwie położonych, w dziale IV, pod Nr. 10 mieszczącey się, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi spadków tych na sukcessorów zmarłych, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, mianowiciey: co do pierwszego na dzień 4, (…) co do piątego i szóstego na dzień 7 Marca 1835 roku. Kalisz dnia 11 Sierpnia 1834 r. Pisarz Kanc. Ziem. Woi. Kaliskiego D. Dzierożyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 91

LISTY GOŃCZE.
(Ν. D. 1746.) — Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze, ażeby na Wojciecha Rojkowskiego v. Jałowkę o liczne kradzieże obwinionego, w transporcie (z więzienia Kaliskiego do Piotrkowa) zbiegłego, baczne oko mieli, a w razie ujęcia wprost do Sądu Poprawczego Piotrkowskiego odstawiły.
Rysopis: Wojciech Rojkowski v. Jałowka ma lat 40, katolik, urodzony we wsi Balinie pod Uniejowem , ostatnie zamieszkanie miał we Wsi Brzegu Powiecie Wartskim , twarzy pociągłej, oczu siwych, włosów czarnych, wzrostu miernego, miał na sobie kożuch stary, sukmanę granatową podszytą płótnem białem, spodnie parciane, kamizelkę sukienną granatową, kaszkiet granatowy, buty stare.
Kalisz dnia 30 Marca (11 Kwietnia) 1839.
Sędzia Prezydujący, Wąsowicz.Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 11

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Zawiadonia Publiczność, iż na żądanie Władysława Hrabi Radolińskiego Dziedzica Dóbr Jarocina, tamże w Jarocinie Powiecie Pleszewskim Xięstwie Poznańskim mieszkaiącego, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu obrane maiącego, od którego pomieniony Patron do popierania tej subhastacyi ustanowionym został Obrońcą , oraz na satysfakcyą summ 21,659 i 18,000 Złotych Polskich z procentami zaięte zostały, na sprzedaż publiczną w dro­dze przymuszonego wywłaszczenia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym mianowicie Aktem zaięcia w dniu 4/16 Stycz­ nia 1840 roku sporządzonym na gruncie Dóbr Balina.
Dobra Ziemskie Balin:
składaiące się z Folwarku i Wsi Zarobnej Balin, oraz Wsi Zarobnej Łęgi Balińskie, zaś drugim oddzielnym Aktem zaięcia przez tegoż samego Komornika na gruncie Wsi Jankowic w dniu 5/17 Stycznia 1840 roku spi­sanym:
Dobra Ziemskie Jankowice
składaiące się z Folwarku i Wsi Zarobnej Jankowice, oboje Dóbr zwszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej w Gminie Balin położone, z sobą graniczące, oddzielne zaś Księgi Wieczyste maiące, dawniej Józefa Kolumna Walewskiego, a teraz Sukcessorów Jego to iest: a. Władysława i b. Leona braci nieletnich Wa­ lewskich dziedziczne, których iest opiekonką ich matka Izabella z Radolińskich pierwszego ślubu Walewska, teraz Jana Chryzostoma Guillaume Małżonka Dziedziczka Dóbr Charłupi Wielkiej w tychże Dobrach Charłupi Wielkiej Powiecie Sieradzkim wraz z swym Mężem mieszkaiąca, i zamiesz­kałe, z których:
A. Dobra Balin z przyległościami przez które płynie rzeka spławna Warta zajmują Rozległości uważając sposobem przybliżonym w szczególności:
1. w Placach pod Zabudowaniami dworskiemi w podwórzach i ogrodach około — morg 4 kp. 150.
2. w Gruntach ornych Dominialnych klassy I. II.
i III. około — morg 150 — —.
3. w Łąkach — — morg 150 — —.
4. w Drogach rowach granicach wodach błotach i nieużytkach około — — 90 —.
5. w Lasach około — — 30 — —.
6. w Placach pod zabudowaniami włościan wsi Balina w podwórzach i ogrodach tychże około 9 — —.
7. w Gruntach ornych tychże włościan około 70 — —.
8. w Łąkach około — — 30 — —.
9. w Placach pod zabudowaniami włościan wsi
Łęgi z podworzami i ogrodami — 7. — —.
10. w Gruntach ornych tychże włościan około 60 — —.
11. w Łąkach — — 44 — —.
12. w Pastwiskach — — 150 — —.
Razem morg 794 pk 150
Czyli około włok 26 morg 14 pkw. 150 miary Nowopolskiej. W Dobrach Balinie iest włościan pańszczyznę robiących mianowicie w wsi Balinie a) zagrodników siedmiu robiących po dni trzy pańszczyzny na tydzień przez cały rok sprzężaiem lub ręczno b) Komorników siedmiu z których sześciu z nadanej im roli robią po dni trzy a siódmy z kopczyny po dni dwa na tydzień ręczno, zaś w wsi Łęgi zagrodników trzech któ­rzy tę samą pańszczyznę odrabiaią iak wsi Balinie oraz komorników iedenastu którzy po dni dwa na tydzień ręczney pańszczyzny odrabiaią. Wszys­ cy powyżsi włościanie oprócz powyż wyrażonej pańszczyzny powinności odbywaią i daniny daią w akcie zaięcia wyszczególnione.
Czynszownicy niestali są następni:
W wsi Balinie: 1. Antoni Zwoliński karczmarz. 2. Bogumił Kokolicki młynarz. 3. Jgnacy Binkowski i 4. Filip Gożdziewicz krawcy. 5. Jan Jdczek szewc.
W wsi Łęgi. 6 Franciszek Kuśmierczyk. 7. Jan Skrzypek. 8 Jan Krieger cieśla i 9. Marcin Sędziak rybak, od których czynsz wynosi rocznie Złotych Polskich 888.
Dobra te Balin zostaią w possessyi zastawnej od lat trzech do trzech Jzabelli z Radolińskich pierwszego ślubu Walewskiej i Jej Męża Jana Chryzostoma Guillaume czyli obojga małżonków Guillaumow, a to w procencie od summy 50000 zp. na dobrach tych lokowanej, zaś:
B. Dobra Jankowice zajmuią Rozległości uważaiąc także sposobem przybliżonym:
a. w placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi podwórzach i ogrodach około morg . 10
b. w gruntach ornych tak dominialnych iak i wiejskich klassy II. III. i IV. około — 290.
c. w pastwiskach — 6.
d. w borach około — 90.
e. w drogach, granicach, wygonach. i nieużytkach około — 15.
Razem morg 411
Czyli około włok 13 morg 21 miary nowo polskiej.
W dobrach Jankowice iest włościan:
a. Zagrodników czterech robiących pańszczyzny po dni trzy na tydzień sprzężaiem lub ręczno 1.
b. Komorników sześciu którzy także po dni trzy robią pańszczyzny na tydzień za kopczyznę i oprócz tego powinności odbywaią.
Czynszownik niestały tylko iest ieden Bogumił Kalisty karczmarz który płaci rocznie zp. 36.
Dobra te Jankowice zostaią w posiadaniu dzierzawnem Jzabelli z Radolińskich i Jana Chryzostoma małżonków Guillaumow za iaką zaś cenę komornik zajmuiący dla nieokazania mu kontraktu dzierzawnego i dla nieoświadczenia przez Zarządcę w akcie zaięcia zamieścić nie mógł.Obydwa akta zaięcia tak Dóbr Balina iak i Dóbr Jankowice wyż daty powołane Aloyzemu Kamieńskiemu iako ustanowionemu Dozorcy i zarazem Zastępcy Wojta Gminy Balin i Jankowic oraz Walentemu Ulatow­ skiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniach 5/17 i 8/20 Stycznia 1840 roku wręczone i zostawione, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do właściwych ksiąg wieczystych pod dniem 13/25 Lutego 1840 roku podane, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii tutejszej w dniu 17/29 tego miesiąca i roku wpisane i
zaregestrowane zostały.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń a to w dwóch oddziałach to iest w oddziale Iszym Dobra Balin z przyległościami, zaś w oddziale IIgim Dobra Jankowice, do czego warunki licytacyi i przedaży oraz zbiór obiaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego Franciszka Bielskiego każden z interessentów przej­rzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 29 Marca (10 kwietnia) r. b. 1840 o godzinie 10 z rana nastąpi. w Kaliszu dnia 17/29 Lutego 1840 r.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 173

(N. D. 3797.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
5. Po Ignacym Truszkowskim co do summy złp.24.200 w dziale IV. pod Nr. 4 na dobrach Balin, a w dziale IV. pod Nr. 9 na dobrach Jankowie w Powiecie Wartskim hypotekowane.
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 19 Lutego (3 Marca) 1843 r. godzinę 10tą z rana tu do kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 25 Lipca (6 Sierpnia) 1842 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 123

(N. D. 1161) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do ukończenia postępowań spadkowych:
4. Po Józefie z Truszkowskich Mycielskiéj jako współwierzycielce summy rs. 3180 na dobrach Jankowicach i Balinie z Okręgu Wartskiego zahypotekowanéj.
(…) wyznacza termin na dzień 31 Sierpnia (12 Września) 1848 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 6 (18) Lutego 1848 roku.
N. Wojciechowski.
Kurjer Warszawski 1854 nr 257

Skutkiem nadzwyczajnego wylewu rzeki Warty, zrządzone zostały szkody w następujących miejscach: W gm: Ciążeń do wysokości rs. 30,000; wgm: Krzymów o do wysokości rs. 10,000; w gm: Patrzyków do wysokości rs. 9,000; w gminach Brzezna i Grądach do wysokości rs. 6,000; w gm: Wysokie do wysokości rs. 4,000; w gm: Włyń do wysokości rs. 3,500; w gminach: Kamiończyku, Balin, Biskupice i Gidle, do wysokości rs. 3,000; w gm: Piekary do wysokości rs. 1,500; jako też w gminach : Skączniewie, Kopojno, Tyczyn, Ligota, Majaczowice, Siemiechów, Burzeninie, Niechmierów, Zagórowo, Wola Łaszczowa, Czarków, Kramsk, w m. Koninie, oraz wgm: Dankowice i Wąsosz.

Kurjer Warszawski 1865 nr 46

(Ar: nad:) W dniu 2gim Stycznia r. b., we wsi Piaszczycach, Okręgu Radomskim zakończyła życie, obfite w Chrześcjańskie cnoty, ś. p. Tekla z Walewskich Masłowska. Urodzona dnia 26go Września 1786 r., we wsi Balinie, z Jana i. Teressy z Walewskich, małżonków Walewskich, Chorążostwa Sieradzkich, odebrała wychowanie staranne, oparte na Bogobojności, moralności i miłości bliźniego. W r. 1815 poślubiona Hippolitowi Masłowskiemu, b. Cześnikowi ziemi Wieluńskiej, odznaczała się wspieraniem podupadłych, niesieniem szczerej pomocy chorym, i dopilnowaniem starannem murujących się Kościołów w dobrach mężowskich, Rudnikach i Skęczniowie. W ciągu dwudziestoletnich wzorowych związków małżeńskich, pielęgnując męża wiekiem podeszłego, a szczególniej, gdy zupełnie ociemniał, rozwijała energją i biegłość w prowadzeniu gospodarstwa i ogólnych interesów; przez całe życie swoje dawała ona przytułek sierotom tak z własnej familji, jako też i obcym, wpajała w takowe zamiłowanie do oszczędności, do pracy, do porządku, do pobożności, i wydawała je za mąż, nie bez zapomogi. Szanowana powszechnie przez familję, poważana od sąsiadów i lubiona przez podwładnych, miała ta Pani i kres swój ostatni na względzie, gdyż na kilka lat przed śmiercią zaopatrzyła się w światło jarzące i trumnę, a rozporządziwszy swoim majątkiem, we dwa miesiące potem spokojnie BOGU ducha oddała. Licznie zebrana, z od ległych nawet okolic, Familja, Przyjaciele, oraz i postronni włościanie, zanieśli, w mieście Radomsku, na barkach swoich martwe zwłoki ostatniej Cześnikowej Wieluńskiej na cmentarz, a przy złożeniu ich do grobu, podzielili się na pamiątkę ozdobami trumny. Spokój wiekuisty niech będzie jej duszy J. S.

Gazeta Kaliska 1894 nr. 19

W lutym: dnia 1-go, w kolonji Balin, w powiecie tureckim, 13-letnia dziewczynka Bronisława Zborowska przez własną nieostrożność schwycona przez sieczkarnię, z ran natychmiast umarła.


Gazeta Kaliska 1894 nr. 73Tegoż dnia (17 sierpnia) we wsi Balin, powiatu tureckiego, włościanka Juljanna Jastrzębska zadusiła i zakopała nowonarodzone swe dziecko.
  


Gazeta Kaliska 1901 nr. 258Kaliski komitet ochrony leśnej na posiedzeniu odbytem w dniu 26 z. m. wydał następujące decyzje: Wyręb drzewa dokonany w lasach wsi Balin, gm. Niewiesz, pow. tureckiego, jako przewyższający normę, przewidzianą w przepisach z d. 1-go maja 1893 r. uznano za pustoszący i tak wyręb, jak i karczowanie, w celu zamiany przestrzeni leśnych na inny użytek, wstrzymano na przeciąg lat 7, jeżeli właściciele do tego terminu nie otrzymają na to pozwolenia.  


Gazeta Kaliska 1906 nr 333

Sprzedaż. W środę d. 28 listopada r. b., w sądzie okręgowym kaliskim sprzedane zostały następujące nieruchomości: 4) Osadę we wsi Balin pow. tureckiego, nabył Wojciech Waliński, za sumę 131 rb.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 13

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K. sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji z d. 16 grudnia 1919 r., poszukuje Jana Zaremby, syna Andrzeja i Franciszki, lat 24, właściciela 3 włók gruntu, kawalera, urodzonego i zamieszkałego we wsi Balin, gm. Niewiesz, pow. Tureckiego, a oskarżonego z art. 514 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.

W razie odnalezienia Zaremby lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania go i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Franciszku Szczecińskim, właścicielu 9 dzies. 116.1 saż. gruntu z majątku Balice, pow. Tureckiego, — i

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 3 lipca 1920 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 28

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Feliksie Kowalskiej, współwłaścicielce 9 mórg gruntu z maj. Balin, pow. Tureckiego.
Termin zamknięcia tych postępowań wyznaczony został na d. 18 października 1920 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 72

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 2 września 1920 r., poszukuje Andrzeja-Stanisława Zarębskiego vel Zaręby, zamieszkałego we wsi Balin, gm. Niewiesz, pow. Tureckiego, a oskarżonego z art. 514 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Echo Tureckie 1924 nr 10

Kolejka wązkotorowa z cukrowni Leśmierz będzie w tym roku przedłużona z Kozanek do Dominikowic. Przechodzić bę­dzie przez Stęplew, Bronów, Biernacice, Ubysław, Balin. Wagony będą tylko to­warowe. Przemysł cukrowniczy położył u nas wielkie zasługi jako pjonier komu­nikacyjny. Oto świeży tego dowód.


Echo Tureckie 1925 nr 16

Z Łodzi do Turka.
Droga szosowa Łódź- Balin—Uniejów— Turek została przez rząd upaństwowiona, a nadzór nad nią objął państwowy urząd dro­gowy.

Wiadomość ta jest ważna dla samorządu powiatowego z tego względu, że z chwilą, przejęcia tak znacznego odcinka szosy przez państwo, tem samem zmniejszy się pozyc­ja budżetowa na utrzymanie dróg bitych w powiecie.

Echo Tureckie 1926 nr 8

Wypadki:
Pożar.
Dnia 13 lutego r.b. około godz. 3 i pół. wybuchł pożar w zabudowaniach wdowy Karoliny Kaźmierczak zamieszkałej w kolonji Balin gm. Niewiesz tutejszego powia­tu. Pastwą płomieni padła stodoła i obora oraz prawie wszystkie zbiory zeszłoroczne jak również narzędzia rolnicze oraz jedna owca. Szkoda wynosi około 12000 zł. Staj­nia i stodoła były ubezpieczone na niewiel­ką sumę której poszkodowana podać niemoże. Przy lokalizowaniu pożaru brały udział straże ochotnicze ogniowe z Uniejo­wa i z Lipnicy. Jak dochodzenie wykazało wspomniany pożar powstał wskutek rozmy­ślnego podpalenia. O powyższy czyn jest silnie podejrzany Ignacy Zagłoba [mieszka]niec m. Łodzi, który był kilkakrotnie kara­ny za różne kradzieże a przedewszystkiem za kradzież drobiu. Zagłoba krytycznej no­cy skradł 8 indyków Karolinie Kaźmierczakowej i aby zatrzeć ślady kradzieży indy­ków podpalił chlew, gdzie znajdowały się indyki. Za obwinionym robi policja gorącz­kowe poszukiwania.


Echo Tureckie 1926 nr 13

Wybory wójta w gm. Niewiesz.
Wskutek zgonu długoletniego wójta gm. Niewiesz ś.p. Kaszyńskiego, zostały dokonane dnia 24-o b.m. nowe wybory wójta. Z pośród licznych kandydatów na wójta ogłoszonych w urzędzie gminnym, zgromadzenie gminne wybrało przez aklamację zastępcę wój­ta p. Adama Zdrojewskiego z Lipnicy pełniącego tym
czasowo po śmierci Kaszyńskiego obowiązki wójta. Na zastępcę wybrano także jednogłośnie p. Ignace­go Kaszyńskiego z Balina.

Wybory przeprowadzał osobiście pan Starosta, a także uczestniczył p. inspektor samorządowy.

Echo Tureckie 1926 nr 39

Kronika.
Rozpoczęcie budowy połączenia telefonicznego Uniejów Łódź.
W tych dniach rozpoczęto budowę linji telefonicznej mającej połączyć bezpośrednio Uniejów z Łodzią. Obecnie budowa posu­nięta została od Uniejowa w kierunku na Balin, później Poddębice, Aleksandrów Łódź.
Spodziewane jest wykończenie budowy tej linji w miesiącu październiku.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 40


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 9.6. 1926 r., L. B. P. 2075/2 wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków Nr. 1289 Kółko Rolnicze „Jutrzenka" w Balinie.


Gazeta Świąteczna 1927 nr 2401

Ze wsi Lipnicy w gminie Niewieszu, w powiecie tureckim, piszą do nas: Wieś nasza jest dosyć duża, bo składa się z 60-ciu osad gospodarskich. O oświatę lipniczacy dbają. Mamy na miejscu szkołę 3-oddziałową, a starsze dzieci posyłamy o wiorstę do sąsiedniego Balina, gdzie jest szkoła 6-oddziałowa, a na przyszły rok ma być otwarty i 7-my oddział. W roku 1925 lipniczacy założyli straż ogniową ochotniczą. Zachęceni przez K. Lewandowskiego, prawie wszyscy gospodarze zapisali się na członków honorowych straży i chętnie składali uchwaloną dobrowolnie składkę pieniężną. I prawie wszyscy młodzieńcy lipniccy są dziś czynnymi strażakami. W przeciągu jednego roku Lipnica postawiła szopę strażacką, kupiła sikawkę, wóz strażacki, parę bosaków i czapki strażackie. Prawda, że trudno nam było wykonać to wszystko w tak niedługim czasie. Ale za staraniem p. Podczaskiego młodzież lipnicka urządziła dwa przedstawienia teatralne; odegrano komedyjkę „Wigilja świętego Andrzeja” i drugą pod nagłówkiem „Kominiarczyk”, i to nam trocha kasę strażacką zasiliło. To znów urządziliśmy majówkę strażacką, z czego też wpadło do kasy trocha grosza. Dnia 16-go stycznia dzieci lipnickie i balińskie, nauczone przez nauczyciela Czerwińskiego z Balina i nauczycielkę Świątecką, odegrały w szopie lipnickiej jasełka i dwie komedyjki pod nagłówkiem „Beksalski” i „Flisacy”. Pieniądze z przedstawienia przeznaczono na książnicę. H.G.

Echo Tureckie 1928 nr 10

Licytacja.
W związku z projektem na rok 1928 my obsadzenia odcinka szosy Uniejów— Balin drzewkami owocowemi, Zarząd Drogowy p tu Tureckiego w dniu 7go marca 1928 r. o godzinie 10 rano przystępuje w drodze licytacji in plus do sprzedaży znajdujących się na wspomnianym odcinku drzew starych w ilości koło 250 szt. topoli i koło 280 szt. wierzch.
Kierownik Zarządu Drogowego na pow. Turecki
Inż. Alek. Czerkaski.

Echo Tureckie 1928 nr 12

Dążenia do budowy gma­chów szkolnych.
Prawie wszystkie Rady Gminne przy okazji sporządzenia budżetów projektują budowy domów szkolnych. Z sześciu gmin, które dotychczas zdążyły opracować budżety, uch­waliły budowę szkół następujące gminy: Biernacice we wsi Kobylniki, Pęcherzew w Żukach, Kowale-Pańskie we wsi Kowale Pańskie. Gmina Wichertów uchwaliła środ­ki na wykończenie budowy domu szkolne­go w Boleszczynie. A gm. Niewiesz zamie­rza kupić nieruchomość w Balinie, pozosta­łą po b. wójcie Pawłowskim. Gmina Mala­nów ma na ukończenie budowy domu Gminnego, dlatego w roku bieżącym nie jest w stanie przystąpić do budowy szkół. T. G.

Echo Tureckie 1928 nr 29

Posiedzenie Pow. Rady Szkolnej
W ubiegły czwartek odbyło się posie­dzenie Pow. Rady Szkolnej, na którem obok kilka drobniejszych spraw załatwiono 2 konkursy na kierowników szkół powsze­chnych w Wielopolu gm. Piętno, przyjmując na kierownika p. Kwiatkowskiego i w Balinie gm. Niewiesz p. Czerwińskiego i postanowiono komasację kilka szkół.
Z powodu pierwszego posiedzenia Rady po zgonie jej członka ś.p. Romana Żuchowskiego na wezwanie prezesa rady ks. Prałata Majewskiego uczczono pamięć zmarłego przez powstanie.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
13. Leonie Pawłowskim, współwłaśc. 3 morgów łąki z majątku „Osada N. 1 w majątku Balin", pow. tureckiego;
14. Bogumile Pawłowskiej, współwłaśc. 5 morgów gruntu z mająt­ku Balin, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu na dzień 15 lutego 1929 roku.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 95

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Władysławie Teodorczyku, właśc. 7 1/2 m. z maj. Balin, pow. tu­reckiego;
3) Józefie Marciniaku, właśc. 7 1/2 m. z maj. Balin, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 17 czerwca 1929 r., w którym to dniu osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji. 

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 96

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Feliks Bruśnicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postę­powania spadkowe po śmierci:
4) Justyny Weinberg, właścicielce działki gruntu 35 morg., zapisanej pod Nr. 26 i 42 działu II majątku wyk. hip. majątku Balin, powiatu tureckiego(...).
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 5 czerwca 1919 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego notarjusza w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1929 nr 43

Zaginęła książeczka wojskowa, na imię Wojciecha Pietruchy, roczn. 1902, wydana przez P.K.U. Kalisz m. wsi Balin, pow. Tureckiego, gm. Niewiesz.


Echo Tureckie 1930 nr 46

Ogłoszenia drobne.
August Szulc ze wsi Balin, gm. Niewiesz, p. Tu­reckiego zagubił książeczkę wojskową i kartę mobi­lizacyjną wydaną przez PKU Kalisz.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 72

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Feliks Bruśnicki, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci następujących osób:
3) Augusta i Marjanny małż. Weinbergów, współwłaścicieli działki ziemi o przestrzeni 35 morg. ze składu majątku Balin, powiatu tureckiego, zapisanej pod Nr. Nr. 26 i 42 działu II wykazu hipotecznego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 7 marca 1931 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej notarjusza, celem ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 17

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Łukaszu Teodorczyku współwłaścicielu 17 1/2 morg. z pod Nr. 36-a działu II wykazu hip. majątku Balin, pow. tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 29 sierpnia 1932 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Niewiesz dzieli się na gromady:
1. Balin, obejmującą: kol. Balin, folw. Jankowice i wieś Balin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 1

Pożar gospodarstwa wiejskiego,
W dniu 23 grudnia 1933 roku w kolonji Balin, gm. Niewiesz, pow. tureckiego w za­grodzie Białasa Wojciecha, wynikł pożar, od którego spaliła się stodoła wraz ze zbo­żem, paszą, maszynami i narzędziami rolniczemi. Łączne straty wynoszą ponad 6000 złotych. Pożar powstał wskutek zaprósze­nia ognia przez domowników poszkodowa­nego.

Echo Tureckie 1934 nr 48

Z życia b. Wychowanków Szkoły Rolniczej w Popowie.
Dzień 11 listopada t. j. XVI Rocznicę odzyskania Państwa Polskiego obchodzono w Niewieszu bardzo uroczyście.
Program uroczystości był następujący:
O godz. 10.30 wymarsz oddziałów (dzieci szkolne, strzelcy, straże ogniowe, Koł Gospod. Wiejsk., Kółka Rolnicze, Rada Gm. i sołtysi do kościoła na nabożeństwo.
O godz. 13.30 defilada oddziałów, po defiladzie o godzinie 14-ej akademja.
Na akademję złożyło się:
1) Przemówienie p. Feliksa Stępienia,
2) Śpiewy dzieci szkoły powsz. z Dzierzązny
3) Referat sekretarza, Józefata Korzeniowskiego,
4) Wierszyki i deklamacje dzieci szkoły powszechnej z Niewiesza,
5) Deklamacja dzieci szkoły powsz. z Balinic.
Akademję zakończono o godzinie 17-ej Hy­mnem Narodowym, odśpiewanym przez wszystkich uczestników (około 1000 ) aka­demji i odegraniem Brygady przez orkiestrę
Dzięki pięknej pogodzie uroczystość wy­padła imponująco, nastrój był podniosły i uroczysty.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

13 letnia dziewczynka podpalaczką.
Niecodzienne wypadki miały miejsce na terenie gm. Niewiesz, pow. tureckiego. W okresie kilkunastu dni wydarzyły się pożary w czterech zagrodach gospodarskich, przyczem pastwą płomieni padły 3 stodoły, 4-ą zdołano uratować.
We wszystkich tych pożarach ustalono, iż działała tu jakaś zbrodnicza ręka, która wzniecała ogień.
Energiczne dochodzenie ustaliło, iż podpalaczką jest 13 letnia Józefa Bieniasiówna, zam. we wsi Balin, pow. tureckiego.
Dziewczynka ta, powodowana impulsami na tle fizjologicznem oraz jakąś dziwną urazą do gospodarzy, wzniecała ogień.
Józefa Bieniasówna zasiadła w dniu wczorajszym na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego, który skazał ją na umieszczenie w zakł. poprawczym.

Echo Tureckie 1935 nr13

Echa Obchodu Imienin Marszałka Piłsudskiego w całym powiecie.
Dzień 19 marca 1935 r. w Niewieszu po­mimo niepogody wypadł bardzo pięknie i uroczyście, wszystkie domy przyozdobione były w portrety Marszałka Piłsudskiego, zie­lenią i chorągiewkami, na wyróżnienie w udekorowaniu zasługiwał nowo wybudowany gmach Zarządu gminnego. Wieczorem 18 i 19 marca wszystkie okna były iluminowane i odpowiednio udekorowane. Program uroczystości był następujący:
1) o godz. 8.30 oddziały wymaszerowały do kościoła na nabożeństwo.
2) o godz. 11 defilada.
3) o godz. 12.45 przemówienie, wygło­szone przez kierownika szkoły pow. w Balinie p. Czerwińskiego Antoniego.
4) o godz. 14 rozpoczęto akademję.
Na akademję złożyły się:
Śpiewy, które wykonała szkoła powszech­na z Niewiesza. Deklamacje wykonane przez dzieci szkolne w Balinie i Lipnicy.
W uroczystości brały udział wszystkie organizacje a mianowicie: dzieci szkolne ze wszystkich szkół na terenie gminy, strzelcy straże ogniowe, sołtysi, Rada Gminna, Ziemiaństwo, Koła Gosp. Wiejskich, Kółka Rol­nicze i Zarząd BBWR. na gm. Niewiesz.

Echo Tureckie 1935 nr 18

Z życia Młodej Wsi w Balinie.
W dniu 15.IV.35 r. odbyło się Doroczne Walne Zebranie Koła w miejscowej szkole. Przybyło 25 członków.—
Zebranie otworzył i zagaił kol. prezes Marjan Jakubowski (nauczyciel). W swojem przemówieniu scharakteryzował cele i zadania Koła, zachęcając członków do dal­szej pracy w Kole, aby przez nią przyczy­nić się do podwyższenia kultury Wsi,a tem samem do podniesienia potęgi. Sprawoz­danie z działalności Zarządu Koła Młodzieży złożył kol. prezes Jakubowski Marjan. Ze sprawozdania wynika, że Zarząd w cza­sie swego urzędowania, odbył dwa posie­dzenia, na których omawiano szeroko pra­cę organizacyjną Koła. Pod koniec spra­wozdania życzył przyszłemu Zarządowi dal­szej owocnej pracy. Sprawozdanie z bibljoteki zreferował kol. Walisiak Józef.
Następnie przystąpiono do zorganizowa­nia Zespołu Przysposobienia Rolniczego, do którego zapisało się 6-ciu członków.—
Członkowie Koła postanowili sobie pła­cić składki członkowskie po 10 groszy mie­sięcznie. Na zebraniu postanowiono brać czynny udział w uroczystościach, jak w dniu Imienin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i innych.
Do Zarządu wybrano jako prezesa kol. Jakubowskiego Marjana, v-prezesa kol. An­toniego Czerwińskiego (kier. szkoły), sekre­tarz—kol. Skórkówna Janina, skarbnik—kol. Jurkiewicz Kazimierz.
Komisja Rewizyjna: Kol. kol. Walisiak Mieczysław, Jurkiewicz Jan i Walisiak Józef.
Po wyczerpaniu porządku dziennego pre­zes M. Jakubowski, dziękując za liczne przybycie, zakończył zebranie. Przed ro­zejściem się odśpiewano kilka pieśni ludowych i Legjonowych.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 36

Wydział Hipoteczny sekcja II przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Robercie Fechnerze, współwłaścicielu 2.428.875/38. 707.200 czę­ści działki ziemi obszaru 35 morgów z pod nr nr 26 i 42 działu II, wy­kazu hipotecznego z dóbr ziemskich Balin, powiatu tureckiego;

Termin dla zamknięcia tychże postępowań spadkowych wyzna­czono w kancelarii hipotecznej na dzień 10 listopada 1937 roku, w któ­rym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić się do kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego celem zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji. 284/36. 

Echo Tureckie 1937 nr 51

Z życia Kół Gospodyń
Koła Gospodyń Wiejskich w tureckim powiecie wykazują dużą działalność. Ostatnio mamy znowu do zanotowania kilka nowych osiągnięć ich w różnych punktach powiatu, w formie całego szeregu pożytecznych kursów. I tak w okresie jesiennym odbyły się ich staraniem, pod kierunkiem instruktorki z Izby Rolniczej w Łodzi, p. Anny Rychterówny, dwa kursy trykotarskie —trzytygodniowy w Chorzepinie z udziałem 25 gospodyń wiejskich i dwutygodnio­wy w Goszczanowie, z udziałem 17 gospo­dyń. Kursy gotowania dwu i tygodniowe urządziły u siebie Koła Gospodyń Wiejs­kich: w Brodni (9 uczestniczek), Miłaczewie (11 ucz.), Goszczanowie (17 ucz.), Jakóbce (10 ucz.) i Poniatowie (13 ucz.), kur­sy zaś pieczenia — Koła G. W. w Balinie (12 ucz.), w Grąbkowie (10 ucz.) i w Przykonie (16 ucz.). Prowadziły je p.p. instruk­torki z Łódzkiej Izby Rolniczej, Anna Mi­klaszewska i Janina Różycka. Kursy koń­czone były wspólną herbatką z udziałem Pań Instruktorek, kier. O.T.O i K.R. w Tur­ku p. inż. Al. Swierczyńskiego i przedstawicieli P.O.K.G.W.— Obok kursów Koła Gospodyń urządziły cały szereg konkursów z licznym udziałem chętnych—zakończono 15 zespołów uprawowych (ogrodniczo-wa­rzywnych, uprawy pomidorów, soi, cebuli i in.), trzy konkursy: „Zdrowie w chacie wiej­skiej" z udziałem p. dra Bubnowskiego, le­karza powiatowego, higienistki p. St. Kołodziejówny oraz instruktorek P.O.K.G.W. i członkiń P.O.K.G.W., wreszcie konkurs higieny w Poniatowie, z dużą liczbą ucze­stników, 60 gospodyń.
Powstają też nowe Koła w naszym po­wiecie—w dniu 20 ub. m. zawiązało się w Kaznowie, gm. Świnice, nowe Koło Gospodyń Wiejskich, do którego wpisało się 13 członkiń z następującym Zarządem: prezes —p. Krystyna Orzechowska, skarbnik—p. Wiktoria Grabarczykowa, sekretarz—p. Iza­bela Jędrzejczakowa, członkowie Zarządu— p.p. Melania Pawlakowa i Wiktoria Stasiakowa. Bilans to naprawdę piękny.


Echo Tureckie 1938 nr 32

Utonięcie
W dniu 26 lipca r.b. o godz. 14.45 Czadkowski Zygmunt, ze wsi Balin, łowiąc ryby na wędkę w rzece Warcie, zauważył w wodzie zwłoki ludzkie, o czym niezwło­cznie powiadomił będącego nad rzeką st. post. Kostrzycę Michała z Posterunku w Niewieszu korzystającego z urlopu. Po wydobyciu z wody zwłok okazało się, że są to zwłoki nieznanej kobiety, lat około 60. Ogólny wygląd zewnętrzny wskazuje że jest to żebraczka. Zwłoki w wodzie przy­puszczalnie znajdowały się od paru dni.


Echo Tureckie 1938 nr 44

Komunikaty P.T.O. i K.R.
Z życia Przysposobienia Rolniczego w pow. tureckim
Corocznym zwyczajem jest, że młodzież wiejska biorąca udział w przysposobieniu rolniczym końcy swą całoroczną pracą urządzając pokazy i wystawy Peerowe.
W roku bieżącym młodzież również na­leżycie spełniła swój obowiązek, urządza­jąc pokazy rejonowe w Miłkowicach, Wieleninie, Malanowie i Przykonie.
Pokaz rejonowy w Miłkowicach, odbył się w dniu 16 października 1938 r. w któ­rym udział wzięły 3 zespoły z Miłkowic, Gawłowic, Brodni dwa zespoły, Strachocic i Piekar.
Pokaz w Wieleninie odbył się 23 pa­ździernika r.b. z udziałem zespołów z Kaznowa, Kaznówka, Wielenina, Orzeszko­wa, Balina, Niemysłowa i Woli-Pomianowej.
Pokazy w Miłkowicach i Wieleninie otworzyli przedstawiciele Zarządu P.T.O i K.R. z przemówieniem, podkreślając zna­czenie Przysposobienia Rolniczego dla młodzieży wiejskiej i Państwa.
Następnie publiczność zwiedzała wysta­wę, przeglądając różne esponaty, z któ­rych młodzież urządziła stoiska. Informacji dotyczących uprawy, pielęgnacji, czy też kalkulacji uprawowych roślin, lub zwie­rząt udzielała obficie sama młodzież. Następnie odbyły się egzaminy konkursistów z których wyniki podamy po zakoń­czeniu wszystkich wystaw. Podobne poka­zy odbędą się jeszcze w Malanowie 30.X. b.r. i w Przykonie 6XI. br. w których to prosimy, aby społeczeństwo i zaintere­sowani wzięli jak najliczniejszy udział.


Echo Tureckie 1946 nr 15

Sąd Grodzki w Turku podaje do publicznej wiadomości, że następujące osoby wniosły do Sądu Grodzkiego w Turku wniosek o rehabilitacją:
160. R.300/46 Lecheli Edward ur. 29.1.1902 r. w Balinie gm. Niewiesz, zyn Juliana i Julianny z domu Stuwe, zamiesz. w Dominikowicach.
Wzywa się wszystkie osoby, które wiedzę o szkodliwej dzia­łalności wnioskodawców względem Państwa Polskiego lub Narodu Polskiego, by zawiadomili o tym Sąd.
Turek, dnia 27 października 1946 r.

Sędzia Grodzki (—) W. Bogucki

Dziennik Łódzki 1959 nr 191

Sandacz-olbrzym zdobyczą łódzkiego wędkarza
Andrzej Chrzanowicz, łowiąc w Warcie koło Balina, złapał na żywca sandacza-olbrzyma. Ryba ważyła 8 kg, a długość jej przekraczała 80 cm. Nic dziwnego, że holowanie takiej sztuki nie było łatwe i trwało przeszło 10 minut.
Sandacz złapany przez łódzkiego wędkarza jest niezwykle rzadkim okazem. Najlepszy dowód, że literatura fachowa podaje, iż sandacz, jedna z najszlachetniejszych ryb naszych wód, jedynie w wyjątkowych wypadkach dochodzi do wagi 4 kg.
Jak informują rybacy, sandacze w większych ilościach dostały się do Warty z jeziora Gopła podczas trwającej w tamtych okolicach powodzi.
(k)

Dziennik Łódzki 1970 nr 245


W Balinie, pow. Poddębice z nie wyjaśnionych dotąd przyczyn spaliła się obora należąca do Jerzego W. Straty wynoszą ok. 20 tys.

Dziennik Łódzki 1973 nr 155

W Balinie pow. Poddębice jadący motocyklem z nadmierną szybkością Stanisław M. lat 46 na zakręcie wpadł do rowu doznając dotkliwych kontuzji. Przebywa w szpitalu. (kl)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza