-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Anusin

Słownik Geograficzny:  
Anusin,  por. Pudłówek w gminie Poddębice.

Spis 1925:
Anusin, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 144. Mężczyzn 69, kobiet 75. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 144. Podało narodowość: polską 144.

Wikipedia:
Anusin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.
 
Gazeta Kaliska 1907 nr 261

Śmierć w płomieniach. W czasie pożaru, wynikłego w kol. Anusin, pow. sieradzkiego, w spalonym domu włościanina Wojciecha Bomberskiego znalazła śmierć w płomieniach 3-letnia Helena Domżała; prócz tego silne oparzenia ciała odniósł 6-letni braciszek jej Leon Domżała.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 26

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Jó­zef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Walentym Paczesnym vel Fajka vel Ziółkowskim, właśc. działki Nr 4, przestrzeni 3 dzies. 2024 sąż. czyli 7 1/2 morgi, zapis. pod Nr 2 w Dzia­le II wyk. hip. kol. Anusin część 2, pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 3 lipca 1925 r., w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Ka­liszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 20

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Franciszce Rulka, współwłaśc. 3 morg. 250 pr. z maj. Iwo­nie B. i 10 morg. z maj. Anusin A., pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 19 września 1927 r., w którym to dniu osoby interesowa­ne winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

Ogłoszenie.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 17 września 1926 r., zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Anusinek, gm. Wierzchy.
Spółka wodna nosi nazwę „Anusinek".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 20 stycznia 1926 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.

Starosta: w z. (—) Drożański


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
24. Żerniki, obejmującą: kolonję Anusin I, kolonję Anusin II, kolonję Nowiny, osadę Torfy, osadę Anusina,. kolonję Wiorzyska, wieś Zerniki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1947 nr 289

Ś. † P.
STANISŁAW WOLSKI
lat 71.
Opatrzony Św. Sakramentami po długo trwającej chorobie oddał Bogu ducha dnia 20 października 1947 roku, w Anusinie.
Eksportacja drogich nam zwłok odbędzie się dnia 22 października br., o godzinie 11-tej do Kościoła parafialnego w Wierzchach, a pogrzeb tegoż dnia o godzinie 12-tej.
O smutnym tym obrządku zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w żalu.

ŻONA, DZIECI, SIOSTRY i WNUKI.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza