-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Bąki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Bąki, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Bąki, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Barczewski, druga Chumanowski.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bąki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 136, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Bąki,  wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń, 33 w. od Sieradza, ma 12 dm., 103 mk. W r. 1827 było 7 dm., 136 mk.

Spis 1925:
Bąki, folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 87. Mężczyzn 38, kobiet 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 87. Podało narodowość: polską 87.

Wikipedia:
Bąki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
BĄKI i folwark Stefanów, par. Małyń, p. poddębicki, w 1783 r dwu właścicieli; Barczewski i Chumanowski, potem Stefana Drozdowskiego. W 1928 r. nabyty przez Wacława Dąbrowskiego, majątek miał 304 ha powierzchni. (Kobyłecki 1825 k.394, SGKP t. 15 cz. I s.95, Ziemianie t.4, s.38),

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1663 

6 maj
Tego samego dnia ochrzciłem córkę Szlachetnych Stanisława Otockiego i Marianny Smiełowskiej, małżonków z Baków, której nadałem imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Grzegorz Zalewski z Magnusów i Urodzona Marianna Konarska z Bogudzic.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1758

Marzec
Ja ? Kazimierz Frąckowicz wikary kościoła małyńskiego połączyłem małżeństwem Urodzonego Stanisława Otockiego z Urodzoną Marianną Śmiełowską z Bąków mając ? od Wielebnego oficjała. Świadkowie Urodzony Albert Rozdziałowski i Urodzony Stefan Konarski z tej samej wsi Wielgowieś.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1761

Bąki

Dnia 25 marca opuścił świat Urodzony Andrzej Trepka lat plus minus 89, opatrzony sakramentami, pochowany został w grobowcu św. ?

Dziennik Powszechny 1835 nr 56

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpioney śmierci: 3. Kaietana Chrzanowskiego, współwłaściciela summ: 3,705 złp., 1,000 zip., 200 talarów, 1,000 złp. i 1 dukata w księdze wieczystey dóbr Bąki lit. A, w Powiecie Szadkowskim, w dziale IV, pod Nrem 3, i w księdze wieczystey dóbr Bąki lit. B, w tymże dziale pod Nrem 5, sposobem ostrzeżenia zapisanych; ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych, z wyznaczeniem terminu, do uregulowania tychże spadków na spadkobierców ich, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, a mianowicie: ad 3 na dzień 3 Września r. b. 1835. Kalisz dnia 20 Lutego 1835 roku. Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, D. Dzierożyński.

Dziennik Powszechny 1836 nr 303

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po Maryannie z Rudnickich Drozdowskiej, właścicielce kapitału 20,000 złp. na dobrach Bąki, lit. B, w Powiecie Szadkowskim położonych, w dziale IV, pod Nr. 4 hypotekowanego (…), otworzyło się postępowanie spadkowe i do regulacyi spadków tych termin na dzień 30 Kwietnia (1 Maja) 1837 W Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego został wyznaczony; o czem zawiadamiając interesentów, wzywam ich, aby w powyższym terminie z prawami swojemi i dowodami takowe usprawiedliwiającemi, pod skutkami prekluzyi, prawem o hypotekach z r. 1818 zagrożonemi, przed podpisanym Pisarzem zgłosili się. Kalisz dnia 6/18 Października 1836 r. Antoni Korzeniowski, P. K. Z. W. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 25

(Ν. D. 466). Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, a wszczególności osób interessowanych, że w miesiącu Listopadzie r. z. w boru do Gminy Bąki Okręgu Szadkowskiego należącym, od osób podejrzanych, odebrane zostały, następujące przedmioty, flaneli zielonéj łokci 43 i pół, żelaza dwie szyny łokciowe, torba obejmująca gruszki suszone i dwa wieńce czosnku. Wzywa zatem właściciela rzeczonych przedmiotów, aby wciągu miesiąca po ich odbiór zgłosił się do Sądu Policyi Poprawczej, po upływie bowiem zakreślonego czasu, na Skarb Królestwa zasądzone zostaną.
Piotrków d. 14 (23) Stycznia 1844 r.
Assessor Przewodniczący, Czarkowski.

Gazeta Codzienna 1849 nr 218

W następujących miejscach Królestwa były pożary, w skutku których spaliły się: W gm. Bąki pow. Sieradzkim, dwór drewniany na rs. 200 ubezp. Pogorzelcy w ruchomościach ponieśli straty na rs. 100.

Warszawska Gazeta Policyjna 1849 nr 319

Część Urzędowa.

Rozkaz do zarządu cywilnego królestwa Polskiego.— Warszawa d. 28 października (9 listopada) 1849 r.— I. Przez postanowienia rady administracyjnej królestwa, (...) w wydziale komisji rządowej sprawiedliwości mianowani: dziedzic dóbr Bąki i Choszczewy, magister prawa Antoni Klimaszewski, sędzią pokoju okręgu Szadkowskiego; dziedzic dóbr Wrzący Tadeusz Grodzicki, sędzią pokoju okręgu Sieradzkiego;

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 236

(N. D. 5113) Trybunał Cywilny Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
W depozycie tutejszym znajduje się kwota rs. 12 k. 50 1j4 należąca do pozostałości po Onufrym Komorowskim synu Józefa w d. 21 Czerwca 1803 r. zmarłym. Do spadku tego zgłaszali się Franciszek Komorowski brat zmarłego we wsi Bonkach b. Powiatu Szadkowskiego i Hirsz Szlama Koplik wierzyciel w m. Sieradzu zamieszkali, którzy jednak w skutku swych żądań nie osiągnęli. Trybunał przeto na mocy postanowień Rządu z d. 26 Listop. 1822 r. i 17 Maja 1825 r. wzywa tak powyższych jako też innych niewiadomych, interessantów massy, aby w przeciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia tego obwieszczenia prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym kwota rs. 12 k. 50 1j4 na rzecz Skarbu Królestwa przekazaną zostanie.
Kalisz d. 11 (23) Października 1857 r.
Prezes. Radca Kollegialny, Łaguna.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 85

(N. D. 1701) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Salomei Seidlitz co do summy 3000 rs. pod Nr. 4 wykazu dóbr Bąki, w Okręgu Szadkowskim (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 16 (28) Października r. b.
Kalisz d. 1 (13) Kwietnia 1858 r.
J. N. Zengteller.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
a. dnia 27 Marca (8 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Bąki od sumy rocznej rs. 66.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1871 nr 90

N. D. 697. Rejent Kancelarji Ziemiańskej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Andrzeja Ostrowskiego, współwłaściciela dóbr Bąk, z Okręgu Szadkowskiego; (...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin prze sobą w Kancelarji mej w Kaliszu, na dzień 31 Lipca (12 Sierpnia) 1871 r. godzinę 10 z rana pod prekluzją.  
Kalisz dnia 16 (28) Stycznia 1871 roku.
Józef Jezierski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 235

N. D. 6806. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Wojciecha Ostrowskiego b. dzierżawcy dóbr Michałowic z okręgu Rawskiego, tamże zamieszkałego, i Alodii z Tylów Goskiej po Maxymie Goskim pozostałej wdowy, jako matki i głównej opiekunki nieletniej Stanisławy Goskiej w folwarku Andrzejowie okręgu Konińskim zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z d. 21 Czerwca (3 Lipca) 1872 r., przeciwko Temiże z Wierzbickich Ostrowskiej jako matce i głównej opiekunce nieletnich dzieci Andrzeja Kazimierza i Mirona z Andrzejem Ostrowskim spłodzonych Ignacemu Stępczyńskiemu właścicielowi dóbr Lichawy z okręgu Szadkowskiego jako przydanemu opiekunowi rzeczonych nieletnich oraz Leopoldowi Wierzbickiemu leśniczemu lasów Rządowych leśnictwa Turek zgodnie zapadłym i prawnie w dniu 6 (18) Lipca 1872 r. doręczonym nakazany został dział majątku spadkowego ruchomego i nieruchomego z dóbr Bąków po Andrzeju Ostrowskim pozostałych składającego się naznaczający jednocześnie opinią biegłych czy majątek ten da się dogodnie w naturze podzielić lub nie a wrazie niemożności takowego w naturze sprzedaż przez publiczną licytację nakazano. Zaś do sporządzenia samych działów Rejenta Łopuskiego, a do kierowania całą czynnością działową i odbycia samej sprzedaży, oraz zamianowania biegłych, członka z grona Trybunału i Asesora Witwickiego delegowano.
Na podstawie więc takiego wyroku delegowany Asesor przedewszystkiem zamianował na biegłych Władysława Grzeszowskiego Zenona Biskupskiego i Witolda Getler do udzielenia opinji na gruncie dóbr Bąki, czy dobra te majątek niegdy Andrzeja Ostrowskiego stanowiące, dadzą się dogodnie w naturze podzielić lub nie. Otóż po wykonaniu przysięgi przez mianowanych biegłych ciż udali się do dóbr Bąków, uznali że takowe dogodnie w naturze podzielone być nie mogą, przeto protokółem swym z dnia 15 (27) Sierpnia 1872 r. na gruncie dóbr sporządzonym, opisawszy szczegółowo całe dobra Bąki, poddali je sprzedaży publicznej, od wynalezionej przez nich rzeczywistej wartości. Następnie protokół ten wyrokiem Trybunału Kaliskiego z d. 5 (17) Października 1872 r. zapadłym i prawnie doręczonym, zatwierdzony został.
Sprzedaż odbywać się będzie przed delegowanym Asesorem Trybunału Witwickim na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w Wydziale I-szym poniżej opisanych i wymienionych
Dóbr ziemskich Bąków
składających się z dóbr Bąków i folwarku Stefanów z wszelkiemi przyległościami, zabudowaniami; dworskiemi gruntami łąkami, pastwiskami lasem i zagajnikami, brzezowym i sosnowym w ogóle z tem wszystkiem, co całość dóbr tych stanowi, z wyłączeniem jedynie gruntów i zabudowań w moc Najwyższego Ukazu na własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnego wyłączenia, w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Lichawą na południe z dobrami Zaborowem, a na północ i zachód z dobrami Kloniszewem, odległe są od miast najbliższych a mianowicie: Osady Szadku wiorst 8, Lutomierska 16, miasta powiatowego Łasku 22, i miasta powiatowego Sieradza 32, należą do gminy Krokockiej, położone w okręgu Szadkowskim, powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliszskiej. Całe dobra Bąki mają rozległości w gruntach należących do klasy I-ej II III i IV to jest pod borem, budynkami, łąkach, rowach, wygonach, miedzach i ornych mórg 610, na których wysiew jest szczegółowo wymieniony w protokóle biegłych, Zabudowania zaś dworskie znajdują się potrzebom gospodarskim odpowiednie.
Tak opisanych dóbr właścicielami są Sukcesorowie Andrzeja Ostrowskiego który takowe kontraktem urzędowym a d. 5 (17) Czerwca 1872 r. przed Łopuskim Rejentem w Kaliszu sporządzonym, wydzierżawili w dwunastoletnią dzierżawę Teofilowi Dreckiemu.
Podatki z tego wszystkiego opłacają się rok rocznie do kasy powiatowej w Sieradzu. Obszerniejsze i szczegółowe opisanie dóbr Bąków zawiera w sobie protokół biegłych z d. 15 (27) Sierpnia r. b. na gruncie sporządzony a u popierającego sprzedaż Patrona Jaruzelskiego znajdują się u którego również zbiór objaśnień i warunki licytacyjne, jako też i u Pisarza Trybunału Wydziału I-go przejrzane być mogą.
Po odbyciu w dnu 24 Października (5 Listopada) 1872 r. publikacji zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych dóbr Bąki na audjencji Trybunału termin do przygotowawczego przysądzenia przed delegowanym na audjencji publicznej Trybunału na dzień 5 (17) Grudnia 1872 r. godzinę 3 z południa oznaczony został. Vadium do licytacji potrzeba złożyć rs. 3500 w gotowiźnie, a licytacja rozpocznie się od summy rs. 15033 k. 40 jako szacunku taksą wynalezionego.
Kalisz d. 24 Paźdz (5 List.) 1872 r.
Wincenty Jaruzelski Patron.

Zorza 1892 nr 26

W gub. Kaliskiej.(...) Co do służebności, czyli tak zwanych serwitutów, włościanie we wielu wsiach ułożyli się już z właścicielami: zwykle w zamian za pastwisko dla jednej krowy, włościanin otrzymuje od właściciela 1 mórg ziemi; za zbieraninę także dostaje mórg ziemi. Mniej więcej przez takie dobrowolne układy, osady włościańskie zwiększają się więcej aniżeli o połowę. Podobny układ zrobiono już w Zadzimiu. Tam, gdzie używalności nie są tak wielkie, albo przestrzeń lasów pod służebnościami mniejsza, tam zamiast morgu za krowę dostają włościanie tylko pół morgu, jak np. w Bąkach.—Służba dworska w tych okolicach otrzymuje takie wynagrodzenie: dorośli parobcy na stole dworskim biorą przeciętnie 26 rubli, dziewki 20, rataje po 15 rubli pieniędzmi, 5 korcy żyta, pół korca pszenicy, półtora korca jęczmienia, korzec grochu, półtora tatarki, trzy sagi drzewa, mieszkanie (izbę), ogródek, 6 prętów ziemi, krowę,—żony ratajów muszą kolejno doić krowy dworskie. Fornale dostają tyleż ordynarji, pieniędzy jeno biorą więcej, bo 19 rubli. Włodarze, borowi, ogrodowi biorą po 25 do 30 rubli i nieco większe ordynarje.—W Szadkowskiem włościanie, utrzymujący konie, mają przez całą zimę dochód za przewożenie drzewa z lasów, które tam wycinają, do Łodzi.

Gazeta Leśna i Myśliwska 1914 nr 5

Na terenach majątków Bąki, Lichowa i Wola Łobudzka (pow. sieradzki) odbyło się polowanie w 10 strzelb, na którem zabito: 120 zajęcy i 5 kuropatw. Najwięcej, 20 zajęcy i 3 kury, zabiłp. Lucjan Niemyski.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 67


Notarjusz Wojciech Cybulski, w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Ludwiku Frankowskim, wierzyc. sumy 150,000 mk.. z % i kaucją, 15,000 mk. — na hipotece d. z. Bąki, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 2 marca 1922 r., w kancelarji rzeczonego notarjusza, dokąd winny stawić się osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 49

Ogłoszenie,
Okręgowy Urząd Ziemski podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Stefanów z dnia 9 czerwca 1925 r., w przedmiocie scalenia gruntów wsi Stefanów w gminie Krokocice, powiecie sieradzkim położonej, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 14 września 1925 r (sprawa Nr. 84/25) postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Stefanów z dn. 9. VI. 1925 r., wyrażony w formie podania, w przedmiocie scalenia ich gruntów — zatwierdzić, 2) ustalić obszar scalenia w granicach a) gruntów ukazowych i zaserwitutowych wsi Stefanów o powierzchni około 140 ha, b) gruntów ukazowych i zaserwitutowych wsi Bąki około 11 ha.
Piotrków, dnia 19 listopada 1925 r.

Prezes: J. Chamiec.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 99

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Józef Trojanowski, urzędu­jący w Kaliszu przy ul. Józefiny Nr. 23, na żądanie adwokata Telesfora Kożuchowskiego, pełnomocnika spadkobierców zmarłego Ludwika Frankowskiego i stosownie do art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w poszukiwaniu należności za­sądzonych od Jana i Józefy-Marjanny małż. Kijaków na rzecz wymienionych spadkobierców, w dn. 9 kwietnia 1927 r., od godz. 10 rano, w sali posiedzeń powyższego sądu, wyznaczona została sprzedaż z publicznej licytacji majątku ziemskiego Bąki, położonego w starostwie sieradzkiem, wojew. łódzkiem. Obszar rzeczonego majątku wynosi 525 morgów, 202 pr., z czego gruntów ornych, ogro­dów i pod zabudowaniami 353 morg., 90 pr. łąk 16 morg. 130 pr., lasów i zaga­jów od 4 do 50 lat 139 morg. 196 pr. i nieużytków 16 morg. 86 pr., w tem dziewięć włók ornej ziemi drenowanej. W rzeczonym majątku znajdują się: dwór z pod­daszem mieszkalnem z bali z przybudówką z cegły i werandą — kryte papą długości 18,4 metr., szerok. 11,4 metr. i wysokości 3,0 metr., oraz 25 różnych budynków, w dobrym stanie i ubezpieczone w Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych na sumę 75.480 zł. — z inwentarzem żywym i martwym w dobrym stanie, podług opisu komornika sądowego Leona Grabskiego w Zduńskiej-Woli z dn. 13 października 1926 r.
Powyższy majątek ma zaprowadzoną księgę hipoteczną, przechowującą się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, w zastawie nie jest, lecz wydzierżawiony jest Janowi Twardowskiemu do dn. 1 czerwca 1928 r., a tytuł własności w dziale II wyk. hip. zapisany jest na Jana i Józefę-Marjannę małżonków Kijaków.
W III dziale wyk. hip. zapisane są rygory odnośnie sum zapisanych w dziale IV, jak również zabezpieczone jest miejsce dla wpisu, że Jan Twardowski wydzier­żawił sprzedawany majątek na czas od 1 czerwca 1926 r. do 1 czerwca 1928 r.
W dziale zaś IV figurują obciążenia na sumy 57.800 zł., 9.000 rb., marek 165.000, dolarów 3.000 i funtów szterl. 108, a oprócz tego współwłasność Jana Kijaka obciążona jest sumą 64.136,40 zł.
Sprzedaż rozpocznie się od sumy 420.000 zł. po uprzednem złożeniu przez chętnych nabycia vadium w sumie 42.000 zł., które nieutrzymującemu się przy kupnie będą zwrócone.

Dokumenty tyczące się sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji pomienionego sądu w godzinach urzędowych, a w dniu przetargu u prowadzącego sprzedaż komornika.


Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
200. Nazwa majątku leśnego: Bąki, gmina Krokocice, powiat Sieradz. Właściciel: Jan Kijak. Obszar ha: 78, 08.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 sierpień
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1933 3 maj
Echo Sieradzkie 1933 maj


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI.
Na zasadzie S 83 i 84 rozp. Rady Ministrów z dnia 25.IV-1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja r. b. w godz. od 10 do 14 w maj. Bąki gm. Krokocice w pomieszczeniach dłużnika Dąbrowskiego Wacława, celem uregulowania zaległości podatkowych na rzecz Urzędu Skarbowego w Sieradzu odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji niżej wymienionych ruchomości:
1) pianino fir. P. Zawadzki oszacowane na 1300 zł.
Sprzedaż jako wyznaczona w 1 terminie, rozpocznie się od w/w cen szacunkowych.
Zajęte przedmioty reflektanci mogą oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży.
Urząd Skarbowy
w Sieradzu

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
12. Stefanów-Bąki, obejmującą: folwark Bąki, wieś Nowy-Świat, wieś Stefanów-Bąk.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
9) w § 1. p. IX. w gromadzie Stefanów-Bąki, oznaczonej liczbą 12, zamiast „wieś Stefanów-Bąk" winno być „wieś Stefanów-Bąki".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 152
_________________________________________________________________________________
Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 29

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1778-2 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek posta­nowienia Sądu z dnia 17 marca 1939 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Teofila Walczaka, syna Mateusza i Bronisławy z Galewiczów, urodzonego dnia 13 lipca 1884 r. w Lichawie, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejsze­go, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym ra­zie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Teofila Walczaka, aby o zna­nych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Teofil Walczak był stałym miesz­kańcem maj. Bąki, gm. Krokocica, pow. Sieradz. Co. 33/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza