-->

czwartek, 2 maja 2013

Antonina

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Antonina, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Rusiec, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 20, odległość od miasta obwodowego 5.

Słownik Geograficzny:  
Antonina,  folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec. Część lit. A. ma 1 dm., 3 mk., 383 morg. Lit. B. ma 4 dm., 53 mk., 933 morg. dwor. i 2 włośc.

Spis 1925:
Antonina, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 30. Ludność ogółem: 190. Mężczyzn 99, kobiet 91. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 190. Podało narodowość: polską 190.

Wikipedia:
Antonina -wieś sołecka w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec.W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.Wieś położona jest przy kolejowej magistrali Śląsko-Węglowej Śląsk-Gdańsk-Gdynia.

1992 r.

OSP
Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 72

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary, w skutku których spaliły się:
We wsi Antoninie powiecie Sieradzkim, trzy stodoły dworskie, asekurowane rs. 682 kop. 50. Pożar także powstał z podpalenia przez niewiadomą osobę.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 220

(N. D. 5009) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszewskiej w Kaliszu.
Dobra Ziemskie Antonina, składające się z folwarku Antonina, z folwarku Demby, z wsi Zarobnéj Zalasy i boru Kodrań zwanego w territorium Borów dóbr Jastrzębice odgraniczonego, z przyległościami w Gminie Jastrzębice, w Okręgu i Powiecie Sieradzkim, Gubernii Warszawskiej położone. Zygmunta Walewskiego w folwarku Antonina mieszkającego własne, Protokułem Józefa Sikorskiego Komornika Trybunała dnia 14j26 Sierpnia 1848 r. sporządzonym, na rzecz Józefa Zagurowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego, zamieszkanie prawne u Mateusza Rubach Adwokata w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, z wszelkiemi inwentarzami i porządkami gruntowemi, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą zajęte zostały. Wedle rozmiaru w roku 1843 sporządzonego, rozległość dóbr tych jest nastęna :
1. Place pod zabudowaniami i podwórze morg 11 pr. kw. 149; 2. Ogrody owocowe mórg 4 prętów 236; 3. Grunta orne klassy IIgiéj m. 276 pr. 101; 4. Grunta orne klassу IIIciéj m. 439 pr. 39; 5. Grunta orne klassy IVtej m. 3, 6. Łąki m. 168 pr. 277; 7. Pastwiska i Łuki m. 85 pr. 188; 8. Lasy i Zarośla m. 780 pr. 54 2/3; 9. Drogi rowy wody i piaski m. 22 pr. 26: Razem morg 1791 pr. kw. 168 2/3. Czyli włok 59, m. 21, prętów kwadrat. 168 2/3, miary nowopolskiéj.
W wsi zarobnéj Zalasy, jest Zagrodników 8 robiących w tydzień ręczno lub bydłem po dni 4, a Zagrodników 3 robiących w tydzień po dni 2. Stanisław Kamieniak czynszownik niestały, płaci roczne rub. sr. 18, w folwarkach Antonina i Demby włościan i kolonistów niemasz.
Prawo dzierżawy dóbr tych od dnia 12 (24) Czerwca 1848 r. do tegoż dnia 1854 służy Erazmowi Bartoszewskiemu, lecz ten prawa tego niewykonywa, i Dobra znajdują się obecnie w posiadaniu samego Walewskiego jako dziedzica.
W zajętych dobrach są budowle:
1. W Antoninie. — Dwór kuchnia*, stajnia zarazem wozownie i obory, stodoła jedna o jedném klepisku, wszystkie te budowle massiw murowane, założone fundamenta do budowy stodoły drugiej, sklep czyli lamus murowany, spichrz z drzewa kostkowego, owczarnia z drzewa obrzucona na kl..ki*, suszarnia z drzewa sosnowego, gorzelnia z takiegoż drzewa, jedna chałupa o dwóch izbach i komorze z drzewa w węgieł, jedna chałupa o dwóch izbach także z drzewa w węgieł, jedna chałupa niedokończona z drzewa w węgieł, i jedna chałupa pusta za ogrodem doworskim.
2. W folwarku Demby. — Jedna stodoła o dwóch klepiskach z bali w słupy murowane
3. W wsi zarobnéj Zalasy zabudowania włościańskie. — 1) Chałupa o jednej izbie i komorze z drzewa w węgieł. 2) stodoła i obora z drzewa w węgieł. 3) Chałupa o jednej izbie z drzewa. 4) Zrąb z chałupy z drzewa. 5) Zrąb z chałupy drzewa. 6) Zrąb z chałupy z drzewa. 7) Chałupa stodołki i obora z drzewa w węgieł. 8) Chałupa o jednej izbie z drzewa w węgieł. 9) stodoła o jedném klepisku z drzewa w węgieł. 10) obórka z drzewa w węgieł. 11) zrujnowana chałupa o jednej izbie z drzewa. 12) obórka z drzewa. 13) stodoła o jedném klepisku z drzewa. 14) chałupa o jednej izbie chlewiki z drzewa. 15) Obórka z drzewa. 16) stodoła o jedném klepisku z drzewa. 17) chałupa o jednej izbie z drzewa. 18) oborka z drzewa. 19) stodoła i obora z drzewa. 20) chałupa o jednej izbie z drzewa. 21) stodoła i oborka z drzewa. 22) chałupa o jednej izbie i oborka z drzewa. 23) stodoła o jednem klepisku z drzewa. 24) chałupa o jednéj izbie z drzewa. 25) stodoła i obora z drzewa. 26) chałupa o jednej izbie z drzewa. 27) oborka z drzewa. 28) stodoła o jedném klepisku z drzewa. 29) chałupa o jednej izbie z drzewa. 30) oborka z drzewa 31) stodoła o jedném klepisku z drzewa. 32) chałupa i stodoła z drzewa. 33) oborka z drzewa. 34) stodoła o jedném klepisku z drzewa. 35) chałupa o jednej izbie z drzewa. 36) stodoła i oborka z drzewa 37) stodoła i obora z drzewa. 38) chałupa o jednej izbie z drzewa. 39) stodoła i obora z drzewa.
Inwentarz gruntowy jest: koni 12, wołów Ratajskich 12, krów dojnych 16, jałowizny 20, owiec sztuk 300. Niemniej porządki gospodarcze, maszyna pistoryusza parowego i inne porządki gorzelniane.
Sprzedaż zajętych dóbr Antoniny z przyległościami odbędzie się na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszéj Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału.
Obszerniéjsze opisanie dóbr tych obejmuje akt zajęcia któren u Mateusza Rubach Adwokota przedaż popierającego przejrzeć można, zaś zbiór objaśnień i warunki licytacyjne przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Powołany akt zajęcia doręczony został Zygmuntowi Walewskiemu dłużnikowi jako dozorcy, Franciszkowi Białawskiemu wójtowi gminy Jastrzębic w dniu 14 (26) Sierpnia 1848 r. zaś Karolowi Kleszczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w dniu 23 Sierpnia (4 Września) 1848 r. Do księgi Wieczystéj dóbr Antoniny wniesiony w dniu 31 Sierpnia (12 Września) 1848 r. a wreszcie w Księdze Zaregestrowań Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj dnia (9) 21.Września 1848 r. wpisany i zaregestrowany.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków o przedaży, na publicznéj audyencyi Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 27 Października (8 Listopada) 1849 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 10 (22) Września 1848 r.
Józef Migórski.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 174

(N. D. 3704) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1) Stefana Sławianowskiego, (…) oraz co do prawa wieczystej 39 1j2 morgów gruntów, w dziale III. wykazu dóbr Antonina z Okręgu Sieradzkiego, pod Nr. II zapisanego;  
(…) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 4 (16) Lutego 1859 r. w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1858 r.
J. N. Zengteller.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
1. Antonina z wsiami Zalasy i Dęby z folwarkami Zalasy i Kolonją Kodroń, oraz z wszystkiemi przynależytościami i przyległościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 156 kop. 43, vadium do licytacji rs. 780, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3924, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Niwińskim.    
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 149

(N. D 2948) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwu Kredytowego Ziemskiego. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do wierzycieli hypotecznych dóbr Antoniny:
1. Niewiadomych z pobytu imion i nazwisk SSrów Stefana Sławianowskiego,
2. Eleonory Rubask niewiadomej z pobytu.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Antonina z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim i Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 180 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 18 Marca 1863 r. N 1640 są wystawione na przymuszową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 11 (23) Listopada 1863 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Milewskim Edwardem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 780 w gotowiznie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3930.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz dnia 13 Czerwca 1863 r.
Prezes, Chełmski. Pisarz, Janczewski

Dziennik Warszawski 1864 nr 228

(N. D. 4951) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodeksu Postępowania Sądowego, wiadomo czyni, iż na żądanie Krossy z Pregerów Dreher, po Gerszonie Drecher pozostałej wdowy, z własnych funduszów utrzymującej się, w mieście powiatowem Kaliszu zamieszkałej, zamieszkanie prawne do tego interesu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunała Cywilnego w Kaliszu, w temże mieście w Kaliszu zamieszkałego, dla siebie obrane mającej, od której tenże Patron Trybunału Józef Brudzyński staje się i subhastacją dóbr ziemskich Antoniny z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim leżących, popiera w poszukiwaniu sum a) rs. 900, b) rs. 1750, c)rs. 1750; czyli ogólnej sumy rs. 4100; z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1861 r. należnym, od Franciszka Mechlińskiego i Piotra Pawła dwóch imion Nawrockiego z mocy kontraktu kupna i sprzedaży tychże dóbr Antoniny pomiędzy Stanisławem Chełmskim a Franciszkiem Mechlińskim, przed Rejentem Edwardem Milewskim w Kaliszu w dniu 26 Czerwca (8 Lipca) 1861 r. oraz cesji przed Rejentem Janem Niwińskim w Kaliszu w dniu 28 Czerwca (10 Lipca) 1861 r. przez Eleonorę z Rubachów Janowską, na rzecz Krossy Dreher na sumę rs. 1750 zeznanych, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Kaliszu Franciszka Roweckiego w dniu 27 Marca (8 Kwietnia) 1864 r. rozpoczętym, a w dniu 31 Marca (12 Kwietnia) t. r. ukończonym i sporządzonym, zajęte zostały na przymusowe w drodze Sądowej wywłaszczenie, Franciszka Mechlińskiego i Piotra Pawła dwóch imion Nawrockiego własna dobra ziemskie.
ANTONINA z przyległościami.
składające się z folwarku i wsi zarobnej Antonina folwarku Zalasy dolne i górne, folwarku Dęby, wsi Zalasy, kolonji Kodroń, boru Wołowice zwanego, z wszelkiemi zabudowaniami, rolami obsiewami, łąkami pastwiskami, borami, z wszelkiemi dochodami z inwentarzem żywym i martwym gruntowym, z propinacją, rybołówstwem zgoła z tem wszystkiem co całość dóbr tych stanowi, bez najmniejszego wyłączenia, położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, składające jedną gminę pod nazwiskiem gmina Antonina, łącznie z gminą Dąbrowy Rusieckie, należące do parafii Rusiec, graniczące na wschód słońca z dobrami Jastrzębice, Broszęcinem i Rusiem, na południe z dobrami Majoratem Kiełczygłowem, na zachód z dobrami Wolą Więzową; na północ z Dąbrowami, odlegle od miast najbliższych to jest od miasta Powiatowego Sieradza mil 5, od miasta Widawy mil 2, od miasta Szczercowa mila jedna, od miasta Wielunia mil trzy, pozostające w posiadaniu naturalnem główne dobra Antonina Franciszka Mechlińskiego właściciela w wsi Antoninie Okręgu Sieradzkim mieszkającego, a folwark Zalasy, do tychże dóbr należący, jest w posiadaniu Piotra Pawła dwóch imion Nawrockiego właściciela tegoż folwarku, w mieście powiatowem Koninie mieszkającego, tamże zamieszkanie prawne obrane mającego.
W dobrach zajętych, mianowicie w wsi Antoninie, znajdują się zabudowania dworskie:
Dwór murowany z cegły palonej, o pięciu pokojach, oficyna, gorzelnia z cylindrem do wyrobu okowity bez innych aparatów, obory, stodoły o trzech klepiskach, stajnie i wozownie pod jednym dachem, wszystkie z cegły palonej gontami kryte, spichrz, w którym jest sieczkarnia gontami kryty, chlewy z drzewa słomą kryte, lamus z cegły palonej gontami kryty, na skład okowity z stancją mieszkalna, dwie studnie, a przy gorzelni jest studnia, przy dworze ogród warzywny i owocowy, za ogrodem mały stawek nie zarybiony.
Zabudowania dworskie w folwarku Dęby:
Dom dworski, owczarnia, stodoła o jednem klepisku, z drzewa gontami kryte, stodoła i obora pod jednym dachem z drzewa słomą kryta; studnia balami cembrowana, mały stawek w części zarybiony, bróg na czterech słupach z drzewa słomą kryty.
Znajdują się także budynki wiejskie we wsi Antoninie, jako to:
Kuźnia z cegły palonej gontami kryta, w której porządki są własnością kowala, oraz cztery chałupy z drzewa słomą kryte, w których mieszkają ludzie dworscy, a w ostatniej jeden z nich szynkuje trunki dworskie, za wynagrodzeniem zrzynki 21-ej, przy każdej chałupie są chlewiki z drzewa słomą kryte i studnia balami cembrowana.
Wysiew zboża na folwarku Antonina, jest następujący:
Pszenicy korcy 25, żyta korcy 100, jęczmienia korcy 30, grochu korcy 20, owsa korcy 120, tatarki korcy 10, rzepaku korzec jeden, prosa korzec jeden, wyki i mieszaniny korcy 30, kartofli korcy 150, siana sprząta się wozów fornalskich 130.
Wysiew na folwarku Dęby jest:
Pszenicy korcy 25, żyta korcy 50, jęczmienia korcy 20, grochu korcy 10, owsa korcy 75, tatarki korcy 5, wyki i mieszaniny korcy 10, kartofli korcy 50, siana sprząta się wozów fornalskich 20.
W wsi Zalasy są zabudowania jako to: 8 chałup, a przy tych obórki i chlewiki, oraz 6 stodół wszystkie z drzewa słomą kryte, w tych mieszkają gospodarze dawniej odrabjający po cztery dni tygodniowo do dworu ręcznej robocizny, która następnie zamienioną została na pieniądze po kop. 10 i pół za każdy dzień, a następnie w skutek Ukazu najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. usamowolnieni zostali i teraz nic nieopłacją, jeden z nich wszelako szynkuje dworskie trunki, za wynagrodzeniem 21-ej zrzynki ci zaś są następujący:
1. Wojciech Drzazga, 2. Antoni Szataniak, 3. Franciszek Zaleski, 4. Józef Zając i Marcin Trojak w jednym gospodarstwie, 5. Józef Moszyński, 6. Franciszek Moszyński i Józef Bartosik dwóch w jednym gospodarstwie, 7. Franciszek Pluta i Jan Troczyński dwóch w jednym gospodarstwie, 8. Andrzej Kamiński.
W miejscu zwanym Wydogoszcz, do wsi Antonin należącym, stoi jedna chałupa z drzewa gontami kryta, w tej mieszka Wawrzyniec Kazibłocki młynarz okupnik, posiada gruntu jedną włókę miary nowopolskiej i płaci do, dworu rocznie czynszu po rs. 5 i wiatrak o jednym ganku z drzewa gontami kryty z rekwizytami.
W folwarku dolne i górne Zalasy, własnością, Piotra-Pawła Nawrockiego będące, są zabudowania jako to: dwór o trzech stancjach i dwóch alkierzach z drzewa gontami kryty, obory, stodoły i stajnie pod jednym dachem, bróg czyli szopa, wszystko z drzewa słomą kryte, ogród owocowy i warzywny, studnia cembrowana balami i inwentarz odpowiedni do gruntu przywiązany.
Co do inwentarzy żywych i martwych w wsi Antoninie, objaśnia się, że Balbina z Wierzbowskich Mechlińska żona Franciszka Mechlińskiego, przy zajmowaniu dóbr Antoniny na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia żądała ich wyłączenia z pod zajęcia, utrzymując, że są jej własne, na co złożyła Komornikowi zajmującemu akt urzędowy przed Rejentem Jażdżewskim w mieście Pyzdrach w dniu 6 (18) Marca 1864 r. zdziałany. Pozostawia się zatem nowonabywcy dóbr tych na licytacji, lub wierzycielom rozprawienie się z nią co do ważności nabycia tych inwentarzy.
Ksiądz Proboszcz parafij Rusiec za dziesięcinę posiada dwie włóki gruntu.
Kolonja Kodroń zwana obejmująca włok 7 miary nowopolskiej, nie posiada żadnych kolonistów, od kolonji tej Ksawery Turski nabył prawem wieczystej dzierżawy 45 mórg łąk za opłatą czynszu rocznie po rs.: 36, na tem terytorjum wybudowany jest dom z drzewa gontami i słomą kryty, resztujące łąki włók 5 mórg 15 należą do dóbr Antoniny.
Rozległość całych dóbr Antoniny uważając na miarę nowopolską wynosi włók 59 mórg 22 przybliżonym sposobem, w tej boru do folwarku Antoniny włók 11 mórg 10, a do folwarku Zalasy Wołowcem zwany włók 6 mórg 10, czyli dziesiatyn 920. Grunta należą do klasy II, III i IV-ej. Granice są jawne niesporne, w narożnikach oznaczone kopcami.
Wysiew zboża na folwarku Zalasy dolne i górne jest następujący:
Pszenicy korcy 10, żyta korcy 10, jęczmienia korcy 12, grochu korcy 6, tatarki korcy 5, owsa korcy 40, wyki i mieszaniny korcy 3, kartofli korcy 20, siana sprząta się wozów parokonnych 30.
Podatki rządowe jakie się z dóbr Antoniny do kasy powiatu Sieradzkiego opłacają wynoszą rocznie ogółem rs. 398 kop, 91.
Szczegółowy opis dóbr zajętych Antoniny pod względem klasyfikacji gruntów i zabudowań dworskich i włościańskich oraz innych szczegółów znajduje się w protokule zajęcia u Józefa Вrudzińskiego Patrona Trybunału sprzedaż popierającego, i w biurze Pisarza Trybunału u których także zbiór objaśnień i warunki przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia dóbr Antoniny doręczony jest w kopjach:.
1. Burmistrzowi miasta Konina Ludwikowi Morawskiemu.
2. Piotrowi Pawłowi dwóch imion Nawrockiemu w mieście Koninie zamieszkałym w d. 3 (15) Czerwca 1864 r.
3. Franciszkowi Mechlińskiemu właścicielowi dóbr Antoniny pod niebytność jego do rąk żony jego Balbiny Mechlińskiej w Antoninie zamieszkałemu.
4. Mikołajowi Plucie Wójtowi gminy Antonina, w wsi Dąbrowach Rosieckich zamieszkałemu, w d. 4 (16) Czerwca 1864 r wreszcie:
5 Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego Janowi Mizger, w mieście Sieradzu zamieszkałemu w dniu 6 (18) Czerwca 1864 r.
Protokół zajęcia wniesionym i zarejestrowanym został do księgi wieczystej zajętych dóbr Antoniny w dniu 18 (30) Czerwca 1864 r. a do księgi zarejestrowań Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kalisza na ten cel utrzymywanej, w dniu 2 (14) Lipca 1864 r.
Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży na audiencji Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym odbywanych, gdzie i sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie w dniu 21 Sierpnia (2 Września 1864 r. o godzinie 10.ej z rana nastąpiło.
Po odbyciu dwóch następnych publikacij warunków w dniach 4 (16) i 18 (30) Września 1864 r. termin do temczasowego czyli przygotowawczego przysądzenia dóbr Antoniny na Audyencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się mianego, na dzień 23 Października (4 Listopada) 1864 r. na godzinę 10 tą z rana oznaczony został. Extrachentka Krossa z Pregerów Drecher za dobra te Antoniny rubli srebrem 24000 podaje.
Kalisz d. 19 Wrześ. (1 Paździer.) 1864 r.
Asesor Kolegjalny, Józef Migórski (N. 365.)

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 13

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie ogłasza, iż po śmierci niżej wymienionych osób otwarto postępowanie spadkowe:
5) Po zmarłym Bronisławie Ruszczykowskim, wierzycielu sumy 6.000 rb., zabezpieczonej na dobrach Antonina A, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 26 września 1918 r., w którym osoby interesowane mają się stawić: co do punktów 1, 2, 3, 7, 8, 9 i 10 do kancelarji pisarza hipotecznego, zaś co do punktów 4, 5 i 6 w kancelarji rejenta F. Kotczyńskiego, wreszcie co do punktu 11-go w kancelarji rejenta S. Żarskiego w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.
Piotrków, d. 26 lutego 1918 r.
Pisarz hipoteczny:
(podpis nieczytelny).

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 70


Wydziel hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych;
11) Janie Rozstojku, synu Antoniego, współwłaśc. 2 mórg łąki z dóbr Antonina, pow. Łaskiego;
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 11 marca 1922 r. co do punktów N-ry 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 3 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego zaś co do punktu Nr. 11 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 41

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
14) Wincentym Tarnowskim, właśc. zadatku w sumie 410 rb., za­bezpieczonego na dobrach Antonina lit. B., pow. łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 29 listopada 1928 r. co do punktów: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 i 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów 5 i 8 w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego, co do punktu 14 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, co do punktu 15 w kancelarji Seweryna Żarskiego, zaś co do punktu 23 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjuszów przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 11

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie, po zmarłych:
7) Tomaszu Kotali, właścicielu zadatku w sumie 430 r., zabezpie­czonego na dobrach Antonina, lit. B, pow. łaskiego;
8) Łukaszu Siewiaszczyku, właścicielu zadatku w sumie 210 rubli, zabezpieczonego na dobrach Antonina B, pow. łaskiego;
9) Tomaszu Swędraku, właścicielu zadatku w sumie 220 rubli, zabezpieczonego na dobrach Antonina B, pow. łaskiego;

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 10 sierpnia 1929 roku, co do punktów 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 i 22 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 1 w kancelarji Seweryna Żarskiego, co do punktu 7, 8, 9 i 10 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu 20, w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego, notarjuszów przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się zgłosić pod skutkami prekluzji. 

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 17

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Majerze Kornie, właścicielu 14 proc. dóbr Antonina lit. B, pow łaskiego;
8) Ignacym Zalewskim, właścicielu zadatku w kwocie 400 rubli, za­bezpieczonego na dobrach Antonina lit. B, pow. łaskiego;
9) Józefie z Kubiaków Migdał, właśc. zadatku w kwocie 217 rubli 50 kopiejek, zabezpieczonego na dobrach Antonina lit. B, pow. łaskiego;
10) Andrzeju Jachaczu, właścicielu zadatku w kwocie 121 rubli za­bezpieczonego na dobrach Antonina lit. B pow. łaskiego;
11) Mateuszu Wujaku, właścicielu zadatku w kwocie 596 rubli, za­bezpieczonego na dobrach Antonina lit. B, pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 30 sierpnia 1929 roku co do punktów 2, 3, 4 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 i 34 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrko­wie, co do punktów 7, 8, 9, 10, 11, 31 i 35 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, co do punktu 1 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego i co do punktu 25 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym w którym to dniu osoby zainteresowa­ne winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 99

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
13) Hercce Sterczowskim, właścicielu 28% reszty dóbr Antonina lit Б , pow. łaskiego i 28% ogólnej sumy 250.070 złotych 80 groszy z procentami i ogólną kaucją w kwocie 29.479 złotych 80 groszy, zabezpieczonej na dobrach „Antonina Б", pow. łaskiego;
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 16 czerwca 1930 roku; co do punktów 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8 i 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 17 w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów 7 i 13 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipo­tecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
II. Okrąg Piotrkowski.
1. Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr Antonina lit. B (Б) powiatu łaskiego, a mianowicie:
1) Józefa - Mansweta Gosławskiego, syna Józefa, 2) nieujawnionych spadkobierców Heroka Sterczowskiego, 3) Jana Cajdlera vel Cajglera, 4) Antoninę Cajdler, 5) Józefa Czyżyckiego, 6) Józefa Mroczka, 7) Józefa Moszyńskiego, syna Michała, 8) Stanisława Szataniaka, 9) Michała Brożynę, 10) Franciszka Czyża, 11) Andrzeja Trojana, 12) Zofję Kępę, córkę Andrzeja, 13) nieujawniony spadkobierców Mateusza Wujaka, syna Franciszka, 14) Macieja Pędziwiatra, syna Rocha, 15) nieujawnionych spadkobierców Tomasza Kotala syna Michała, 16) Jana Cajdlera, syna Józefa, 17) Michała Przybyła, syna Piotra, 18) nieujawnionych spadkobierców Ignacego Zalewskiego, syna Franciszka, 19) Kazimierza Stępnia, syna Franciszka, 20) nieujaw­nionych spadkobierców Łukasza Siewiaszczyka, syna Jana, 21) Macieja Sikorę, syna Józefa, 22) Wojciecha Bączyka, 23) nieujawnionych spad­kobierców Tomasza Swędraka, syna Rocha, 24) nieujawnionych spadkobierców Józefy Migdał, 25) Józefa Krupę, syna Marcina, 26) Bronisława Starosteckiego, 27) Kazimierza Stępnia i 28) Franciszka Płóciennika.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 15

I OBWIESZCZENIE WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 12. VII. 1932 r. Nr. 966
o postępowaniu spadkowem.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
8) Rachli z Kornów Klajn, córce Majera, współwłaścicielce dóbr „Antonina lit. B", pow. Łaskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 10 lutego 1933 roku w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 59

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
8) Rachli z Kornów Klajn, córce Majera, współwłaścicielce dóbr Antonina, lit. B", powiatu łaskiego.

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 10 lutego 1933 roku w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
2. Kolonja Antonina, obejmującą: kolonję Antonina, kolonję Borek, osadę Widogoszcz, wieś Zalasy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1967 nr 183


W miejscowości Antonina pow. Pajęczno poniósł śmierć na skutek porażenia piorunem Kazimierz Płóciennik (zam. Dęby Wąskie, pow. Pajęczno).

Dziennik Łódzki 1968 nr 189

W Antoninie (pow. Pajęczno) w czasie omłotów uległ ciężkiemu wypadkowi Jan Gardyna.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza