-->

czwartek, 2 maja 2013

Annolesie

Spis 1925:
Annolesie, kol. i folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne kol. 21, folw. 2, inne zamieszkałe kol. 2. Ludność ogółem: kol. 146, folw. 22. Mężczyzn kol. 75, folw. 9, kobiet kol. 71, folw. 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego kol. 146, folw. 22. Podało narodowość: polską kol. 146, folw. 22.

Wikipedia:
Annolesie -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Tydzień Piotrkowski 1890 nr. 14

Sprzedaże przymusowe. Na odbytej w dniu 1 kwietnia r. b. licytacyi w sądzie okręgowym sprzedano następujące majątki:
6) Dobra Wola-Więzowa w powiecie łaskim, składające się z 6-iu oddzielnych folwarków, jako to: Wola-Więzowa, Janów, Annolesie, Dęby, Wincentów i Stanisławów, ogólnej przestrzeni mórg 2812 i 184 pręty—nabył Wincenty Maleszewski za rs. 58,260

Tydzień Piotrkowski 1897 nr. 23

Dzierżawa 12-letnia
folwarku włók 18-cie lub 9-ć, ziemi pszennej i szczerkowej, urodzajnej, ciepłej. Budynki i zasiewy w porządku. Służebności żadnych. Warunki bardzo przystępne i tanio.
ADRES: Do właściciela Annolesia przez Osjaków gub. Kaliska. Droga z Piotrkowa przez Szczerców; z Wielunia przez Osjaków; z Sieradza przez Widawę. 

Kurjer Warszawski 1900 nr 91

Ochrona lasów.
Piotrkowski komitet ochrony leśnej na sesji w d. 23-im marca r. b. postanowił, co następuje:
5. Plany gospodarstwa leśnego na lasy majątków: (…) f) Annolesie, pow. łaskiego, własność niepełnoletniego p. Jana Prądzyńskiego, na przestrzeni 163 dz. 844 sąż. — zatwierdzić. (…)


Gazeta Świąteczna 1905 nr 1266

Ziemi dobrej 10 morgów z górką zdatną pod wiatrak do sprzedania za tysiąc rubli. 3 mile od koleji w Zduńskiej-Woli. W cztery strony droga bita. Wiadomość: Annolesie, poczta Osiaków w gub. kaliskiej.

Gazeta Świąteczna 1914 nr 1732

Fabryka budulcu betonowego do kupienia lub wydzierżawienia. Koszt mały, robota łatwa, co tydzień można sprzedać gotowy piękny dom, — nastarczyć niemożna kupującym. Przy tem 20 morgów lasu, 18 m. ziemi ornej, 4 stawu, 6 pod fabryką. Szosy w trzy strony, kościół, targi w miejscu. Jedzie się koleją kaliską do Zduńskiej-Woli, ztamtąd przez Widawę do Annolesia. Listy adresować: Prądzyńska, poczta Osjaków, w guberńji kaliskiej.

Gazeta Świąteczna 1914 nr 1732

Dzierżawa lub kupno na dogodnych warunkach 2 włók ziemi pszennej z zasiewami, dworem pięknym, letniemi mieszkaniami, zabudowaniami gospodarskiemi, ogrodem, sadem, pszczelnikiem, stawem, lasem, torfem. Szosa w 3 strony, kościół, targi w miejscu, zbyt żywności do Łodzi. Koleją kaliską dojeżdża się do Zduńskiej Woli, zkąd przez Widawę do Annolesia 4 mile. Listy adresować: Prądzyńska, poczta Osjaków w guberńji kaliskiej.

Gazeta Świąteczna 1914 nr 1734

Dla ogrodników blizko Łodzi, wśród pomniejszych miast, wyborowe 2 włóki po rozprzedanym majątku, z ogrodami, stawami, łąką, pszczelnikiem, pastwiskiem, ściółką leśną, budynkami (dwór piętrowy), opałem, letniska, kąpiele, polowanie, czytelnia. Kościół, sklepy, piekarnie, rzeźnie, drogi bite w 4 strony. Roczna dzierżawa 1500 rubli. Cena z 20 morgami starego lasu 30 tysięcy rubli. Guberńja kaliska; dojazd koleją do Łasku, końmi przez Widawę do Annolesia. Tamże dzierżawa lub sprzedaż fabryki najlepszzego, najtańszego budulcu betonowego i dachówek. z 48 morgami. Może dawać 3 tysiące rubli czystego zysku. Adres: Zarządzająca majątkiem Annolesiem, poczta Osjaków, w guberńji kaliskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 17

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób otwarto postępowania spadkowe:
4) Po zmarłym Karolu Hetmanie, współwłaścicielu gruntu 9 mórg 209 prętów z dóbr Gospodarz, pow. Łódzkiego, i właścicielu praw do gruntu 6 dzies. 359 saż. z folwarku Annolesie, pow. Łaskiego, oraz wierzycielu sumy 540 rb. z tegoż folwarku Annolesie;
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 25 listopada 1918 r., w którym osoby interesowane mają się stawić co do punktów: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 w kancelarji pisarza hipotecznego, zaś co do punktów: 3, 4 i 6 w kancelarji rejenta F. Kokczyńskiego, co do punktu 7 w kancelarji rejenta B. Cedrowskiego i wreszcie co do punktów: 10 i 16 w kancelarji rejenta S. Żarskiego w Piotrkowie, pod skutkiem prekluzji.
Piotrków, d. 29 kwietnia 1918 r.
Pisarz hipoteczny:
Henr. Konarzewski.

Gazeta Świąteczna 1921 nr 2125

Folwark do sprzedania okazyjnie, wykrojony z dużych dóbr, z budynkami gospodarskiemi. 60 morgów ziemi dobrej, żytniej i pszennej, obsiewy zupełne; łąka, torf, stawy rybne, sad dochodowy pięknych gatunków. Pałacyk murowany; północ osłoniona lasem. W miejscu dwie drogi bite z dużemi drzewami i ma być zbudowana kolej ślązka; 4 mile drogą bitą od stacji w Zduńskiej-Woli. Kościół we wsi. Annolesie przez Widawę lub Szczerców. Poczta Osjaków. Prądzyńska.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 78


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Michalinie z Wilskich Wojciechowskiej, córce Ignacego, wierzyc. sumy 4.000 rb., zabezpieczonej w Dziale IV wyk. hip. pod Nr. 11 księgi „folwark Annolesie", pow. Łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 8 kwietnia 1923 r., co do punktów Nr. Nr. 1, 2, 9, 10 i 11 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów: Nr. Nr. 3, 4 i 8 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, co do punktów: Nr. Nr. 5 i 6 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktu Nr. 7 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego; notarjuszy przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 90

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marceli z Górskich Gorjaczkowskiej, córce Pawła, a wdowie po Teodorze Gorjaczkowskim, właśc. 12 mórg ziemi, wchodzących do składu folw. Annolesie pow. Łaskiego, oraz wierzyc. sumy 13.888 rb. 90 kop., stanowiącej resztę większej sumy 30.000 rb. z % % i ewikcją, zabezpieczonej na hipotece tegoż folw. Annolesie.

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 maja 1924 r. co do punktów Nr. Nr. 2, 3 i 4 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co punktu Nr. 1 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 32

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia.
II. Okrąg Piotrkowski
1. Właściciela hipotecznego dóbr folwark Annolesie lit. B vel Grzybów powiatu łaskiego, a mianowicie: Wincentego Kasprzykowskiego, syna Juljana;

Gazeta Świąteczna 1929 nr 2540

Pożary. Z pod Osjakowa piszą do nas: W Osjakowie, w powiecie wieluńskim, wynikł nocą na 17-ty września z niewiadomej przyczyny pożar, który zniszczył 20 domów mieszkalnych, oraz dużo narzędzi rolniczych i sprzętów domowych. Z powodu suszy panującej w owym czasie ratunek był niemożliwy, ponieważ drewniane zabudowania były tak skupione, że tworzyły istny skład materjału łatwopalnego, który pożar wmgnieniu oka zamienił w perzynę. W dniu zaś 17-ym września wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem wynikł pożar u Franciszka Hałasa, gospodarza w Annolesie, w gminie Dąbrowie-Rusieckiej. Spłonęła cała zagroda wraz z całorocznym zbiorem, oraz narzędzia gospodarskie i wszystkie sprzęty domowe. Dalszemu spustoszeniu zapobiegły przybyłe z okolicy straże ogniowe. Fr. Łakomiak.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 28

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
II. Okrąg piotrkowski.
1. Właściciela i wierzycieli hipotecznych dóbr folwark Annolesie A. powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Jana Barczyńskiego, syna Ignacego, 2) Stanisława Warmińskiego i 3) Jana Barczyńskiego.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszkania z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie artykułu 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarji niżej wymienionych notarjuszów:(...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipotecz­nych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecznych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcją Główną, wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pis­mach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku li­cytantów — dobra te na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż od­będzie się w dniu następnym w kancelarj i tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawia­damia:
I. Okrąg Piotrkowski.
1. Właściciela i wierzycieli hipotecznych dóbr Folwark Anno­lesie lit. A, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Jana Barczyńskiego sy­na Ignacego, 2) Marję ze Skórzewskich Prądzyńską, 3) Stanisława War­mińskiego, 4) Jana Barczyńskiego i 5) Bolesława Gorczyckiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
3. Kolonja Annolesie, obejmującą: kolonję Annolesie, kolonję Dęby-Wolskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 79

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
9) Stanisławie Warmińskim, zmarłym w Warszawie w dniu 23 września 1934 r., wierzycielu sumy 1.700 złotych z %% i kaucją 170 złotych, zabezpieczonej w dziale IV pod nr 36 wykazu hipotecznego folwarku Annolesie, pow. łaskiego, rep. hip. nr 2 6;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 8 kwietnia 1939 roku w kancelarii Wydziału Hi­potecznego w Łodzi.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji 1016/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza