-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Andrzejów

Spis 1925:
Andrzejów, leśn. i kol., pow. sieradzki, gm. Wojsławice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne leśn. 3, kol. 8. Ludność ogółem: leśn. 22, kol. 99. Mężczyzn leśn. 10, kol. 44, kobiet leśn. 12, kol. 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego leśn. 22, kol. 99. Podało narodowość: polską leśn. 22, kol. 99.

Wikipedia:
Andrzejów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Izabelów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 201

N. D. 6297. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Mathiasa Abramsohn, kupca w mieście Zduńskiej Woli zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, do subhastacji dóbr Stęszyce Tymieńskie czyli Tymieniec i całego tego interesu obrane mającego, który to Patron stawać i kroki prawne czynić będzie, w poszukiwaniu samy rs. 3,910 kop. 3 z procentem od dnia 15 (27) Maja 1874 r. od beneficjalnych sukcesorów Bolesława Siemiątkowskiego, a mianowicie Zygmunta i Antoniego nieletnich Siemiątkowskich należnej, których opiekunką główną jest Ludomiła ze Skrzyńskich Siemiątkowska, ich matka we wsi Biskupicach okręgu Sieradzkim zamieszkanie prawne obrane mająca, jako właścicieli dóbr Stęszyce z przyległościami i poszukiwaną sumą obciążonych, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika z dnia 15 (27) i 16 (28) Listopada 1874 roku, w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały ze wszystkiemi przyległościami ale bez inwentarza.
DOBRA ZIEMSKIE
Stęszyce Tymieńskie czyli Grzymatne, zwykle Tymieniec zwane, składające się z folwarku i wsi Tymieniec, z kolonji Izabelów i Andrzejów z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, znajdującym się w nich borem, lasem i zagajnikami, z wyłączeniem gruntów na których włościanie są uwłaszczeni. Dobra te należą do Antoniego i Zygmunta nieletnich Siemiątkowskich Bolesława Siemiątkowskiego dzieci, jego beneficjalnych sukcesorów, a zostają w posiadania dzierżawnem Zygmunta Iłowieckiego, z mocy kontraktu dzierżawnego przed Paszkowskim Rejentem w Kaliszu z d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1873 r. do 1882 r. za rs. 1,350 rocznie. Graniczą na północ z gruntami włościańskiemi wsi Tymieniec i dobrami Korczew, na wschód i południe z Stęszycami i Izabelinowem, na zachód z kolonją Izabelinów i lasem Woli Mięckiej. Położone w okręgu Szadkowskim, powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliskiej, należą do gminy Wojsławice, a do parafji Korczew. Odległe od miasta Sieradza wiorst 13, od Zduńskiej Woli wiort 2, od osady Szadek wiorst 9, a od Kalisza 62.
Znaczniejsze zabudowania w folwarku Stęszyce Tymieńskie: dwór z cegły palonej o 3 kominach, 5 pokojach, zajmuje go dzierżawca Zygmunt Iłowiecki, oficyna z cegły palonej murowana, stodół dwie, owczarnia, kuźnia, dom dla ludzi o 8 izbach, dom karczma, w którym szynkuje trunki Wincenty Barczyński, przy nim stajnia zajezdna i budynek, sala do tańczenia. Dom o 1 kominie, oraz wiatrak w polu położone, połowę domu i wiatrak dzierżawi Wincenty Wilczyński za rs. 60 rocznie, a druga połowa tego domu należy do uwłaszczonego włościanina. Za dworem jest ogród owocowy i warzywny w którym drzew owocowych około 450, zaś dzikich około 1,100 i różne krzewy i staw zarybiony.
W kolonji Izabelów zabudowań dworskich niemasz, tylko Krystjan Linder, August Rychter i Józef Miłosiński w własnych domach szynkują trunki głównego dzierżawcy propinacji Wincentego Prądzyńskiego. Na kolonji Andrzejów podobnie zabudowań niemasz. W boru przy kolonji Izabelów jest dom, w tym mieszka Wojciech Wiśniewski podleśny. Grunta należą do klasy II, III i IV. Rozległości wynosi włók 59, mórg 24, prętów 13, miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 900. W tej przestrzeni znajduje się lasu i zagajników włók 49, mórg 6, prętów 75. Z tej przestrzeni w miejscowości Klunek sprzedano już kupcom Ludwikowi i Salomonowi Jaffe włók 10, mórg 3, prętów 180, na tej przestrzeni jest dom i stodoła. Inwentarze należą do własności dzierżawcy. Podatki w ciągu roku opłacane wynoszą rsr. 303 kop. 31. zaległych jest rs. 144 kop. 99. Obszerniejszy opis dóbr zajętych znajduje się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień i warunków licytacyjnych, które tak u Pisarza Trybunału, jako też i u Antoniego Zgleczewskiego Patrona sprzedaż popierającego przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono: Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku i Michałowi Czekalskiemu Wójtowi gminy Wojsławice obu do rąk własnych dnia 4 (16) Grudnia 1874 r., wniesiono do księgi dóbr Stęszyce Tymieńskie dnia 1 (13) Stycznia 1875 r., a do księgi zaaresztowań u Pisarza Trybunału w Kaliszu dnia 6 (18) Stycznia t. r.
Sprzedaż odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Pierwsze ogłoszenia warunków sprzedaży odbędzie się dnia 20 Lutego (4 Marca) 1875 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 6 (18) Stycznia 1875 r.
Skoczyński.
Skoczyński.
Warunki sprzedaży w dniach 20 Lutego (4 Marca), 6 (18) Marca i 20 Marca (1 Kwietnia)
1875 r. ogłoszono. Po oddaleniu sporów w d. 16 (28) Kwietnia t. r. dobra powyższe przygotowawczo przysądzone zostały Patronowi Antoniemu Zgleczewskiemu za sumę rsr. 20,000
wyrokiem Trybunału z dnia 26 Czerwca (8 Lipca) 1875 r. do dalszego popierania tej subhastacji w miejsce Mathiasa Abramsohna podstawieni zostali Józef Fuchs wierzyciel sumy rs. 2,604 i Mojżesz Dawid Roth wierzyciel sum rs. 3,000 i rs. 1,600 kupcy w mieście Kaliszu zamieszkali, przez Hipolita Grodzieckiego Patrona działający. Poczem Trybunał wyrokiem z
d. 9 (21) Września 1875 r. oznaczył termin do odbycia stanowczego przysądzenia tychże dóbr
na dzień 16 (28) Października 1875 r. godzinę 10 z rana, w którym licytacja rozpocznie się od
sumy rs. 20,000.
Kalisz d. 10 (22) Września1875 r.
Skoczyński.


Gazeta Kaliska 1893 nr. 35

Dnia 26 w osadzie leśnej Andrzejewie, powiatu sieradzkiego, spadła belka zabiła 5-letnią dziewczynkę, Anielę Malinowską.

Gazeta Kaliska 1907 nr 164

W kol. Andrzejewie, w pow. sieradzkim, Władysław Ogiński, w sprzeczce z krewnymi swymi Władysławem, Leonem, Bolesławem i Józefem Ogińskimi, został przez nich tak silnie pobity, że wkrótce wyzionął ducha.
_________________________________________________________________________________

Echo Sieradzkie 1931 marzec
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wojsławice dzieli się na gromady:
2. lzabelów, obejmującą: tartak Andrzejów, wieś lzabelów, kolonję lzabelów Andrzejów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 40


Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 21 kwietnia 1934 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie ze zmarłego Władysława Chrzanowskiego, sy­na Ignacego i Michaliny z Klusków, urodzonego we wsi Rębieski w dn. 13 sierpnia 1889 r. wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uzna­ny za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Władysława Chrzanowskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Władysław Chrzanowski był stałym mieszkańcem Andrzejowa, gm. Wojsławice, pow. sieradzkiego. (Nr. sprawy Co. 141/34).

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec

JESZCZE JEDEN.
Józef Krawczyk, lat 18, z Andrzejowa, gm. Wojsławice za kradzież drzewa z lasu skazany został na 1 miesiąc aresztu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza