-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Zwierzyniec

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zwierzeniec, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zwierzyniec att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zwierzyniec, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Godynice, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 47, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Zwierzyniec,  dwór i wś, pow. sieradzki, gm. Brzeźnio, par. Godynice, odl. 19 w. od Sieradza. Dwór z fol. Starce ma 11 dm., 45 mk.; wś z Robaszewem i Starcami ma 34 dm. i 332 mk. W 1827 r. było 7 dm., 47 mk.

Spis 1925:
Zwierzyniec, wś, pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 111. Mężczyzn 52, kobiet 59. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 111. Podało narodowość: polską 111.

Wikipedia:
Zwierzyniec-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 43

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Zawiadomia publiczność, iż dobra ziemskie Starce, składające się z folwar­ku i wsi zarobnej Starce, z wsiów zarobnych Robaszew i Zwierzyniec, oraz karczmy Bugaj zwanej, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej poło­żone do parafii Godynice należące, Sukcessorów beneficyalnych Jakóba Lipskie­go to jest Agnieszki z Lipskich Stanisława Baranowskiego, z własnych funduszów utrzymującego się małżonki, właścicielki dóbr Marszewa, wtychże dobrach Marszewie w Powiecie Pleszewskim Wielkiem Księstwie Poznańskiem w raz z mężem swym mieszkającej dziedziczne. Aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy trybunale tutejszym, na gruncie tychże dóbr Starce w dniu 19 Lutego (2 Marca) 1840 r. spisanym, na rzecz i na żądanie Antoniego Pągowskiego Obywatela kraju, oraz Stefana Madalińskiego właściciela nieruchomości w Kaliszu obudwóch z własnych funduszów utrzymujących się w mieście Gubernialnem Kaliszu mieszkających, zaś zamieszkanie prawne co do tego interessu u Fran­ciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu mieszkającego, obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Starce popiera, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte zostały.
Akt zajęcia wyż z daty powołany w dwóch kopiach Ernestowi Klose jako ustanowionemu dozorcy nad zajętemi dobrami Starce, i jako Wójtowi gminy Star­ ce, w dniu 19 Lutego (2 Marca) 1840 r. w trzeciej zaś kopii Jakubowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Sieradzkiego w dniu 22 Lutego (5 Mar­ca) t. r. doręczony i zostawiony, następnie w kancellaryi ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej właściwej pod dniem 15/25 Maja 1840 r. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w dniu 23 Maja (4 Czerwca) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Dobra wspomnione Starce są łączne, składają jednę gminę pod nazwiskiem »gmina Starce» zajmują rozległości uważając sposobem przybliżonym: 1. w grun­tach ornych dominialnych i przez włościan obsiewanych klassy 2, 3, 4 i 5 około morg. 442, 2. w łąkach dominialnych i przez włościan używanych około morg. 30. 3. w pastwiskach dominialnych i wiejskich morg. 30. 4. w borach zaroślach iglastych i liściastych około morg, 60. 5. w placach pod zabudowaniami dominialnemi i wiejskiemi, tudzież ogrodach włościan morg. 45. 6. piaski, nieużytki, drogi, strugi i wygony obejmują około morg. 60. Razem około morg. 667 czyli około włók 22 morg. 7 miary nowo polskiej.
Oprócz tej rozległości exystuje w polu od granicy wsi Rządowej Godynice kontrowers około 100 morg. nowopolskich wynoszący, dochodzenie i odzyskanie którego zastrzega się dla nabywcy bez zaręczenia jednak za pewność tego odzy­skania. W dobrach tych żadnych fabryk, zakładów, inwentarza gruntowego żywego i martwego ani porządków gospodarskich niemasz.
Włościan zaś pańszczyznę robiących jest: A) w wsi Starcach 1. półrolników 3 robiących po 4 dni w tydzień ciągłej pańszczyzny przez cały rok, 2. za­grodników 13 robiących po 2 dni w tydzień ręcznej pańszczyzny przez cały rok, 3. komorników 2 robiących po półtora dnia w tydzień takiejże pańszczyzny, B) W wsi Zwierzyńcu 1. półrolników 4 którzy po 4 dni w tydzień ręczno przez ca­ły rok odrabiają, 2. zagrodników 2 odrabiających takiejże pańszczyzny po 2 dni na tydzień, 3. komorników 3 również po 2 dni ręcznej pańszczyzny tygodniowo odrabiających. C) w wsi Robaszewie 1. półrolników 2 odrabiających po 4 dni w tydzień pańszczyzny przez cały rok, 2. zagrodników 8 z których 3 po 3 dni, a 5 po 2 dni ręcznej pańszczyzny w tydzień odrabiają, 3. komorników 3 odra­biających po 1 dniu w tydzień takiejże pańszczyzny. Oprócz tego włościanie po­wyżej wymienieni odbywają powinności i dają daniny w akcie zajęcia wyszcze­ gólnione. Czynszowników stałych w dobrach tych niemasz, są tylko następni czynszownicy niestali 1. Tomasz Konczyński młynarz w Starcach, 2. Bartłomiej Krawczyk karczmarz na Bugaju i 3. Jan Szpaniel karczmarz w Robaszewie od których czynsz wynosi rocznie 258 złp.
Dobra te zostają w dzierżawnej possessyi Ernesta Klose w dn. 24 Czerwca 1840 roku kończączej się, w razie jednak niewypłacenia mu summy złp. 50000 na dobrach tych hypotecznie ubespieczonej i pretensyi gruntowych dzierzawa onemu służąca przedłuża się od lat 3 do 3 za opłatą rocznej dzierzawy po 8000 złp. W dobrach rzeczonych Starce budynki dominialne są powiększej części massiv murowane i te w dobrym znajdują się stanie, reszta zaś budynków dominialnych w pruski mur lub z drzewa budowane i wszystkie budynki włościańskie, które równie z drzewa są wystawione, znacznej reperacyi potrzebują.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych po­ siedzeń, do czego warunki licytacyi i przedaży oraz zbiór objaśnień każden z interessentów w Biórze pisarza Trybunału i u Patrona przedaż popierającego Franciszka Bielskiego przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 29 Sierpnia (10 Września) r. b. 1840 o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 12/24 Września, a trzecie dnia 26 Września (8 Października) 1840 r. za dobra te wyrabiający przedaż podali summę 70000 złp. w listach zastawnych, po czem termin do temczasowego dóbr tych przysą­dzenia na dzień 2/14 Stycznia 1841 r. godzinę 10 z rana na Audyencyą Trybu­nału tutejszego wyznaczony został.
w Kaliszu dnia 26 Września (8 Października), 1840 roku.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Kaliska 1903 nr 21

We wsi Zwierzyniec, w pow. Sieradzkim, zakończył nagle życie 90-letni żebrak Jan Psarski.


Gazeta Kaliska 1906 nr 275 do 277

Pożary. W okresie czasu od 29 sierpnia do 12-go września r. b. w gub. kaliskiej było ogółem 33 pożary, z których 3 wynikły z podpalenia, 2 od pioruna, 1 od nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, 1 od wadliwego urządzenia komina, przyczyna zaś i pozostałych pożarów niewiadoma. Większe pożary wynikły: we wsi Zwierzyniec, w pow. sieradzkim, spaliło się 6 domów, i 3 chlewy, 3 stodoły włościan: Antoniego Wolniaka, Macieja Moera i innych, ubezpieczone na 1880 rb., straty wynoszą około 2500 rb.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:


21. Starce, obejmującą: wieś Robaszew, wieś Starce, Starce-Godynickie, Starce-Robaszewskie, Starce-Zwierzynieckie, folwark Starce, wieś Zwierzyniec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1936 październik

SYNOWA ZABIŁA POLANEM TEŚCIA
SIERADZ, 9. 10. We wsi Zwierzyniec gm. Brzeźno synowa Bronisława Grzelczykowa w czasie kłótni uderzyła polanem teścia swego Józefa Grzelczyka w pierś tak silnie, że ten skonał na miejscu. Zabójczynię zatrzymano. Dochodzenie prowadzi policja.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza