-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Żarnów

Czajkowski 1783-84 r.
Zarnow att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Słownik Geograficzny:  
Żarnów,  os. nad stróżką Żarnówką, pow. sieradzki, gm. i par. Godynice, odl. od Sieradza w. 23, ma 6 dm.; stanowi część Brąszewic.

Spis 1925:
Żarnów, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 61. Mężczyzn 26, kobiet 35. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 61. Podało narodowość: polską 61.

Wikipedia:
Żarnów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kaliszanin 1875 nr 62

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Wypadki nagłej śmierci. D. 11 (23) czerwca we wsi Żarnów, gm. Godynice, pow. sieradzkiego, 2 letnia córeczka włościanina Marjanna Kuczmarek poparzywszy się, umarła.

Kaliszanin 1875 nr 63

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej. (Dokończenie.)
We wsi Żarnowo, gm. Godynice, pow. Sieradzkiego, 22-letni włościanin Franciszek Grzelak, kąpiąc się w stawie, utonął.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
13. Wólka Klonowska, obejmującą: wieś Wólka Klonowska, wieś Żarnów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza