-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Zofia

Spis 1925:
Zofja, kol., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 27. Ludność ogółem: 181. Mężczyzn 82, kobiet 99. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 171, ewangelickiego 10. Podało narodowość: polską 181.

Wikipedia:
Zofia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 15

Wydział hipoteczny w Wieluniu, z. Kaliskiej, obwieszcza, że na d. 24 sierpnia 1923 r. wyznaczono termin zamknięcia postępowania spadkowego po Majerze Krzepickim, synu Rafała, zmarłym 17 stycznia 1921 r., jako właśc. 5/6 części nieruchomości, oznaczonej hip. rej. Nr 1183/873, składającej się z dwóch działek gruntu: 1) w kolonji „Zofja" i 2) w osadzie Osjakowie z zabudowaniami.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. 


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 102

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto w dniu 29 października 1927 r. wpis pod Nr. 159:
Traki" — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kolonji Zofja pod Osiakowem, gminy Radoszewice, pow. wieluńskiego. Celem spół­ki jest prowadzenie tartaku. Kapitał zakładowy spółki stanowi suma 6,000 złotych i podzielony jest na 60 równych udziałów po 100 zł. każdy. Na pokrycie sumy tej wspólnicy wnieśli do spółki, jako wkład rzeczo­wy, należące do nich w równych częściach maszyny i urządzenia tartaku oraz budynki, w których się tartak znajduje, wystawione na wydzierża­wionym gruncie, podług opisu, załączonego do aktu spółki.
Zarząd sprawami spółki należy do wszystkich wspólników, który­mi są: 1) Alfred - Zygmunt Langner, Stanisław - Zygmunt Jarża, za­mieszkali w miejscowości Tartak Osjaków, gminy Radoszewice, powiatu wieluńskiego, i Zenon-Jan Zarzycki, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 15. Każdy ze wspólników ma prawo wykonywać samodzielnie w imieniu spółki następujące czynności: a) podpisywać korespondencję, rachunki, obstalunki, pokwitowania, wszelkie wogóle dokumenty niemające charakteru zobowiązań pieniężnych, b) otrzymywać wszelkie należ­ne spółce sumy i inny majątek, za wyjątkiem kapitałów ulokowanych na imię spółki w instytucjach finansowych, c) otrzymywać nadchodzące na imię spółki: korespondencje, pieniądze za przekazami, przesyłki i ładunki z urzędów pocztowo-telegraficznych i instytucyj przewozowych i finan­sowych, komór i stacj dróg żelaznych, d) reprezentować spółkę u wszel­kich władz i e) prowadzić wszystkie sprawy sądowe spółki. Weksle zaś, akcepty, indosy, kontrakty, umowy, czeki, pełnomocnictwa i wszelkie wogóle zobowiązania pieniężne podpisywane być muszą przez wszystkich trzech wspólników łącznie pod stemplem firmy. Firma jest spółką z ogra­niczoną odpowiedzialnością, zawartą na mocy aktu, zeznanego przed notarjuszem Jastrzębskim w Łodzi w dniu 5 lipca 1927 r., za Nr. 5440, na czas nieograniczony i rozpoczyna się z dniem 5 lipca 1927 roku: Rozwią­zanie spółki nastąpić może w każdym czasie na żądanie posiadaczy dwóch trzecich części ogólnej liczby udziałów, jednak za uprzedniem 6-miesięcznem notarjalnem zawiadomieniem, doręczonem pozostałym udziałowcom.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 102a

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto w dniu 30 września 1928 roku, pod Nr. rejestru 159 firmy „Traki", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kolonji Zofja pod Osjakowem", jak następuje:
Wspólnik i członek zarządu, Alfred-Zygmunt Langner, wszystkie swoje prawa do majątku spółkowego scedował na rzecz Majera-Gerszona Bergmana i Jankla Sata. Do zarządu na miejsce Alfreda-Zygmunta Langnera powołano Majera-Gerszona Bergmana, zamieszkałego w Szczercowie, w powiecie łaskim. Prócz trzech zarządców, Jarży, Za­rzyckiego i Bergmana powołano na zastępcę członka zarządu w osobie Józefa-Leona Zacharskiego, zamieszkałego w kolonji Zofja, gm. Radoszowice, powiatu wieluńskiego, który uprawniony jest do podpisywania łącznie z Jarżą i Bergmanem wszystkich tych dokumentów, gdzie wymagane są podpisy wszystkich trzech zarządców.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 56

Wydział hipoteczny przy sądzie powiatowym w Wieluniu obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
5) Emmie Dawidowej, zmarłej w dniu 6 listopada 1927 roku, współ­właścicielce nieruchomości położonej w kol. Zofja-Osjaków, oznaczonej 873 rep. hip. i we wsi Kuźnica, gm. Konopnica, oznaczonej Nr. 717 rep. hip.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został dzień 15 stycznia 1931 roku w kancelarji wymienionego wydziału społecznego, gdzie osoby interesowane winny zgłaszać swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 23 czerwiec

SOŁTYS PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM.
Sąd Okręgowy kaliski na sesji wyjazdowej w Wieluniu rozpatrywał sprawę 3-ch sołtysów: Kruka Ig. ze wsi Lipnik gm. Radoszewice; Malinowskiego Piotra ze wsi Zofja gm. Radoszewice i Bila Piotra z gm. Rudniki oskarżonych o przywłaszczenie sobie i roztrwonienie pieniędzy pobranych w drodze podatków.
Sąd po rozpatrzeniu sprawy skazał sołtysów: Kruka i Malinowskiego na pół roku więzienia każdego a Piotra Bila z gm. Rudniki z braku dostatecznych dowodów uniewinnił.
P. Bila bronił przed sądem adwokat Kuzior z Wielunia.

Echo Sieradzkie 1932 2 lipiec

Dziecko porzucone w życie.
Na polach wsi Zofja gm. Radoszewice znalezione zostało w życie kilku miesięczne dziecko płci żeńskiej.
Dziecko w sianie zdrowym odniesione zostało do urzędu gminy, który do czasu odnalezienia matki będzie się musiał zająć jego wychowaniem. Powiadomiona policja wszczęła poszukiwania za matką dziecka.

Echo Sieradzkie 1932 18 lipiec

Nr. spr. E. 672-32.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie F-my „Ignis" w Łodzi w dniu 28 lipca 1932 roku od godziny 10 rano w Osjakowie gm. Radoszewice w kol. Zofja u Krzywańskiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Krzywańskiego składający się z 15 tys. sztuk cegły i oszacowany do sprzedaży na sumę siedemset pięćdziesiąt (750) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji
Wieluń, dnia 7 lipca 1932 roku.
Komornik (—) Mieczysław Paszkowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
26. Zofja, obejmującą: kol. Zofję.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 11

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych, otwarte zostały postępowania spadkowe:
3) Józefie Gilskim, zmarłym w dniu 21 marca 1923 roku, właści­cielu połowy nieruchomości położonej w kolonji Zofja, gminy Radoszewice, oznaczonej Nr. 572 rep. hip.

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 10 sierpnia 1935 roku w kancelarji tutejszego wy­działu hipotecznego, w którym to dniu, osoby zainteresowane, winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 103

Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru I-ego, Mieczysław Paszkowski, zam. w Wieluniu, przy ul. P. O. W. nr 4, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 12 lutego 1937 r., o godz. 10-ej w Sądzie Grodzkim w Wieluniu odbędzie się w drugim terminie sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości, należącej do Piotra Malinowskiego, składającej się z działki ziemi, położonej w kol. Zofia, gm. Radoszewice, pow. wieluńskiego, o przestrzeni 15 morgów z budynkami, podług opisu z dnia 17 października 1935 r.
Na nieruchomości tej znajdują się następujące budynki: 1) dom mieszkalny z drzewa o 2-ch izbach z przedsionkiem, pokryty słomą, 2) obora drewniana z bali pokryta słomą i 3) stodoła drewniana w poło­wie z bali, a w połowie w ryglówkę, obita deskami, o 2-ch sąsiekach i jednym klepisku.
Nieruchomość ta ma urządzoną księgę hipoteczną wspólną dla 2-ch działów gruntu po 15 morgów każdy, znajdującą się w Wydziale Hipo­tecznym Sądu Grodzkiego w Wieluniu i oznaczona jest nr 585 rep. hip., w zastawie ani w dzierżawie nie znajduje się i będzie sprzedawana w całości na zaspokojenie pretensji Skarbu Państwa w kwocie 3.069 zł 69 gr z % % i kosztami i gromady kol. Zofia w kwocie 1.544 zł 65 gr z % % i kosztami. Cały majątek Osjaków, z którego jest wydzielona sprzedawana nieruchomość obciążona jest alimentami na rzecz Kościoła w Osjakowie i Heleny Madalińskiej. Na nieruchomości tej zabezpieczo­na jest hipotecznie na rzecz Skarbu Państwa kwota 3.069 zł 69 gr z %% i kosztami.
Nieruchomość powyższa oszacowana została na sumę 3.501 zł.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3.501 zł.
Nieruchomość może być sprzedana niżej oszacowania, lecz nie poniżej 2/3 sumy tego oszacowania, przy czym do przetargu dopuszczo­ne będą osoby, które złożą wadium w wysokości 10% czyli 350 zł 10 gr.

Akta sprawy dotyczące sprzedawanej nieruchomości mogą być przeglądane w kancelarii Sądu Grodzkiego w Wieluniu, nr Km. 265/36.

Echo Łódzkie 1938 lipiec

Buhaj pobódł staruszkę
Skuteczna pomoc sąsiadów
WIELUŃ, 27. 7. — Od dłuższego już czasu postrachem wsi Zofia, gm. Radoszewice stał się młody buhaj, który puszczony samopas na łąkę przy lada podrażnieniu gonił przeróżnych przechodniów ku uciesze jego właścicieli Walkowiaków.
W tych dniach buhaj wpadłszy do sąsiadującej z pastwiskiem zagrody Skoczylasów zaatakował 60-letnią Antoninę Skoczylasową i powaliwszy ją na ziemię pobódł tak dotkliwie, że staruszka straciła przytomność.
Na krzyk napadniętej zbiegli się sąsiedzi i rozjuszone zwierzę odpędzili drągami od zalanej krwią nieszczęśliwej S., której pierwszej pomocy udzielił wezwany lekarz z Osjakowa.


Dziennik Łódzki 1973 nr 197

Burza nad Łodzią i województwem
12 pożarów od piorunów
(...) Natomiast w województwie na skutek wyładowań atmosferycznych wybuchło 12 pożarów. (...) a w Zofii pow. Wieluń spalił się należący do Mateusza K. budynek mieszkalny i stodoła ze zbiorami. W wyniku pożarów płonęły także sterty ze zbożem.

(m)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza