-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Zarzecze

Spis 1925:
Zarzecze, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 61. Mężczyzn 32, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 61. Podało narodowość: polską 61.

Zarzecze, obecnie część wsi Burzenin w gminie Burzenin.

1992 r. 

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 60

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6. Franciszku Makota, właśc. 10 dz. 600 sąż. z maj. Zarzecze, po­wiatu sieradzkiego.
7. Franciszku Miskiewiczu, właśc. 7 dz. 1650 sąż. z maj. Zarzecze, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 12 lutego 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawo w wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
1. Antonin, obejmującą: kolonję Antonin, kolonję Zarzecze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza