-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Załęcze Małe i Załęcze Wielkie

Rosin:
ZAŁĘCZE MAŁE- (1441 Male Zalancze, Zalacze Minor) 19 km na SE od Wielunia. 1441 abp odnowił Piotrowi Golajowi przywilej na sołectwo w Z. M., mające m.in. 4 ł., karczmę, 3 kramy, 1 zagr., 1 sadz. na strudze Rudnej, dąbrowę k. strugi Krępej, trzeci denar z sądownictwa wg pr. średz.; 1511 – 5 ł. kmiec. w 3 pola (VG 376, 377); 3 ł.; 1518 – 5 ł. (ŹD 210); 1520 par. Mierzyce, kmiecie dawali po 3 gr dzies. prepozytowi wiel., sołtys dawał dzies. plebanowi w Kamionie (Ł 2, 95, 113); 1552 pow. wiel., par. Kamion, wieś abpstwa, 5 kmieci, 1 ł. sołt.; 1553 – 5 J. (ŹD 295); 1563 par. Kamion, własn. kap. gnieźn., 5 kmieci na 5 ł., 1 zagr., młyn na Warcie z piłą (VG 665).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Załęcze małe, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność kościelna, 30 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Załęcze Małe, parafia mierzyce, dekanat krzepicki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: kapituła gnieźnieńska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Załęcze małe, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Mierzyce, własność rządowa. Ilość domów 37, ludność 249, odległość od miasta obwodowego 2 1/4.

Słownik Geograficzny:  
Załęcze Małe,  kol. i os. leś. nad rzeką b. n., pow. wieluński, gm. i par. Mierzyce, odl. 18 w. od Wielunia, ma 52 dm., 405 mk. (wraz z kol. Cisową i os. leśną). W r. 1827 było 37 dm., 249 mk. Jest to stara osada wymieniona w dok. z r. 1357 w liczbie posiadłości kościoła gnieźnieńskiego (Kod. Wielkop., Nr. 1354). Na początku XVI w. wsi: Załęcze Wielkie i Małe należały do dóbr stołu arcybiskupiego. Załęcze Wielkie należało do par. w Łaszowie. Kmiecie dawali prepozytowi wieluńskiemu po 4 rączki miodu, zaś plebanowi w Łaszowie po mierze owsa i mierze żyta z łanu i po groszu od każdego kmiecia i ogrodnika. W r. 1552 wś miała 9 os. na 5 łanach, łan sołtysi, karczmę z łanem ziemi, kuźnicę o 2 kołach. Z. Małe, w par. Mierzyce, dawało plebanowi meszne po groszu od domu. W r. 1553 podane Z. w par.Kamion (filia Mierzyc), miało 5 osad na 5 łan. i 1 łan sołtysi.

Spis 1925:
Załęcze Małe, wś, pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 78. Ludność ogółem: 471. Mężczyzn 229, kobiet 242. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 467, mojżeszowego 4. Podało narodowość: polską 467, żydowską 4. 

Wikipedia:
Załęcze Małe-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Pierwsza wzmianka o wsi, pochodząca z 1431, dotyczy zatwierdzenia przywileju dla sołtysa. Wieś należała do dóbr arcybiskupich. 26 listopada 1915 we wsi otwarto pierwszą szkołę, w której nauczycielem był Franciszek Ruszkowski. Odnotowano, iż w 1920 na potrzeby wojenne mieszkańcy wsi ofiarowali pamiątki rodzinne w złocie i srebrze, także obrączki ślubne, zamieniając je na żelazne.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ZAŁĘCZE MAŁE par. Mierzyce, p. wieluński, gm. Pątnów, należało do dóbr arcybiskupich. Kolonia i osada leśna nad Wartą ma 52 domy, 405 mieszkańców (SGKP t.14, s.352)

_________________________________________________________________________________

Rosin:
ZAŁĘCZE WIELKIE-pierwotnie Załęcze (1357 Zalancz, 1511 Zalacze maior) 17 km na SE od Wielunia. 1357 terra Vel., własn. abpstwa (Wp 1354, zob. Ros. 160); 1364 Mateusz, kaszt. rozpierski, sprzedał Marcinowi za 15 grz. sołectwo we wsi Z. z 2 ł., karczmą, trzecim denarem, młynem i in.; 1511 – 10 ł. kmiec. w 3 pola, z tego 5 opust., czynsz po donicy miodu, dzies. prepozytowi wiel. po 3 gr z łanu. Od Parzymiechów i Jaworzna oddzielały je bory, od Dzietrznik rz. Grabowa, skargi o zajęcie chłopom koni i bydła (VG 377, 378, 379); pow. wiel., 4 ł.; 1518 – 6 1. (ŹD 210); 1520 par. Łaszów, dzies. po 4 rączki miodu prep. wiel. (Ł 2, 95, 130); 1552 – 9 kmieci, 1 ł. sołt., 1 ł. karczmarza, nowa kuźnica; 1553 – 5 ł. (ŹD 295); 1561 minera Dimawka nad rz. Grabową (OW 9, 129-133); 1563 własn. kap. gnieźn., 8 kmieci na 8 ł., 1 ł. karczmarza, 2 ł. sołt. Grabowski kupił inną kuźnicę za 100 grz., płacił z niej 9 1/2 grz. i wóz żelaza rocznie (VG 658-659).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wielkie Załęcze, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność kościelna, 63 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zalęcze Wielkie, parafia łaszow (łaszew), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: kapituła gnieźnieńska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Załęcze wielkie, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Dzietrzniki, własność rządowa. Ilość domów 48, ludność 387, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Załęcze Wielkie,  wś i folw. nad rz. Wartą, pow. wieluński, gm. Kamionka, par. Pątnów, odl. 18 w. od Wielunia, leży w najwyższym punkcie płaskowzgórza pagórkowatego, zalegającego okolicę Działoszyna, ma 59 dm. i 673 mk. (wraz z osadami: Grabowa, Wilk, Tułacz, Nosek, Madeły, Kubary, Kluski). W r. 1827 było 48 dm., 387 mk., par. Dzietrzniki.

Spis 1925:
Załęcze Wielkie, wś, pow. wieluń, gm. Kamionka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 108. Ludność ogółem: 682. Mężczyzn 334, kobiet 348. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 669, mojżeszowego 13. Podało narodowość: polską 682.

Wikipedia:
Załęcze Wielkie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów. Leży na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Wartą. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W Załęczu Wielkim znajduje się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród", dawniejsza Centralna Szkoła Instruktorów Harcerskich ZHP "Nadwarciański Gród". W dniach 1–3 czerwca 2007 w Załęczu Wielkim obradował XXXIV Zjazd Nadzwyczajny ZHP.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ZAŁĘCZE WIELKIE par. Pątnów, potem Dzietrzniki, p. wieluński z osadami Grabowa, Wilk, Tułacz, Nosek, Madeły, Kubary, Kluski ma 48 domów 387 mieszkańców. (SGKP t.14, s.352)

1935 r.

1992 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
8. Dóbr Narodowych Ekonomii Mierzyce, składaiącey się z folwarku i wsi Mierzyce, z młyna i Osady Przywóz, z folwarku i wsi Łaszok, z młyna Strugała i z Osad Jayczaki i Sikora, z folwarku i wsi Kamion, z Pustkowiów Więcławy, Dziadaki i Ogroble, z wsi Toporów, Bobrowniki, z młyna Tasarz, z karczmy Jaśkowizna i Pustkowiów Sensowy, Tasarze, Węże, Młynki, Szczepany, Gligi, Cieśle, Troniny i Jarzębie, z folwarku Wóytostwo, z wsi Bobrowniki i Lisowice, z Pustkowiów Patoki, Kabały i Draby, z folwarku i wsi Raduszyce, z młyna Szyska, z wsi Drobnice, z młynów Łyko, Graczyk i Kaydow, z folwarku Cisow, z wsi Załęcze małe, z folwarku i wsi Szynkielow, z folwarku i wsi Bieniec, z młynem Molenda, z karczmy Dobiacz, z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony, wszystkich w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

STAN
Funduszów Towarzystwa Ogniowego Wsiów w Królestwie Polskiém z Roku 1825.

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Summa przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Wieluński
Złote gr
Załęcz Wielki 7 Lipca 1825 148

  
Gazeta Warszawska 1828 nr 330

Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego.
Na skutek postanowienia Nayiaśnieyszego PANA z dnia 19/31 Sierpnia r. b. w Odessie wydanego, regulacyią Hypotek Dóbr Rządowych Koronnymi zwanych, z któremi Skarb publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek reskryptów Kommissyi Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 31 Listopada r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową Hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania Hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych wyznaczył termin, iako to:
Dzień 25 Lutego 1829 roku dla:  
9. Dóbr Ekonomii Koronney Wieluń, składaiącey się z Miasta Wielunia, z gruntów Starościńskich, z wieczno-dzierzawney fabryki sukna Newilla i placu do niey wcielonego, z wieczno-dzierzawnego placu Jana Karneckiego, z gruntami, z folwarków Kamionka, Kadłub, Popowice Starzenice, wsiów Kamionka z dwoma karczmami, z wsi Kadłub z karczmą, wsi Grębina, Załęcze Wielkie z dwoma młynami, wsi Popowice z karczmą, Starzenice z karczmą, Suniec z wieczno-dzierzawną Austeryią w Wieluniu czyli raczey pozostałego po niżey placu, z Karczmy i młyna zamkowego w Wieluniu, z Wójtostwa Ruda, z folwarku Kopydłowek, i kolonii Jozefów, z folwarku Dzietrzniki, wsi Dzietrzniki, z pięciu młynami, dwoma karczmami, z folwarku z gruntu z domem szynkownym po XX. Paulinach, i z iedney karczmy, z folwarku Wydrzyn, wsi Wydrzyn z karczmą, z folwarku i wsi Gaszyn, i dwoma Karczmami, z folwarku Bugay, inaczey folwarku Augustyański zwanego w Wieluniu, w Powiecie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych.
W moc Artykułu 3go Postanowienia Nayiaśnieyszege Pana z dnia 12/24 Stycznia 1826 r. oznaymuie Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowa ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 12 Marca r. b. który się w skutek artykułu 2go tegoż postanowienia iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek artykułu 4 Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy praw na Seymie Xięztwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed Delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można.
W Kaliszu d. 11 Listopada 1828 roku.
Prezes: Dwernicki.
Sekretarz: Wanemand Z.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Kommissya Wdztwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie.
1. W d. 11 kwietnia r. b. klucz Groiec W ielki, w ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkiem położone na lat 6 pro 1831f37 czyniącej dotąd rocznego dochodu złp. 4036 gr. 25 do którego należą. a) folwark Groiec Wielki b) wsie Groiec Wielkie i Łagiewniki c) Wiatrak d) Propinacya.
2 W d. 18 kwietnia r. b. folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położone na lat 6 pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
3 W d. 12 kwietnia r. b. naczelną dzierżawę w ekonomii Mokrsko w obwodzie Wieluńskim położone na ryzyko dotychczasowego naddzierżawcy na lat 2 pro 1831f33 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,664 gr. 27 do którey należą. a) folwark Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko Stroiec, i Wróblew. c) Rybołówstwo. d) Propinacya.
5 W d. 14 kwietnia r. b. klucz Dzieczniki, w ekono. Wieluń obwodzie Wieluńskim położony na lat 6 pro 1831f37, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr, 10 do którego należą. a) folwarki Dzieczniki, i Wieluń. b) wieś Dzieczniki. c) młyn Kępa zwany. d) Propinacya.
6. W d. 16 kwietnia r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekono. Męka obwodzie Sieradzkiem położone, na lat 6 pro 1831f37 dochodu czyniące dotąd rocznego, złp. 4300.
7 W d. 18 kwietnia r. b. naczelna dzierżawę w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położono, na lat 6 pro 1831f37 , czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 17,265 gr. 12 do którey należą. a) folwarki Kamionka, Kadłup, Popowice, Starzeniec, Starościński w Wieluniu. b) wsie Kamionka, Kadłub, Grębin, Załęcze wielkie, Starzeniec, Sieniec, Popowice. c) Kolonia Józefów. d) Młyny w Załętku wielkim Nosek, i Kluska, i Zamkowy w Wieluniu. e) Propinacya. f) Rybołówstwo.
8. W d. 19 kwietnia r. b. klucz Szynkielów w ekono. Mierzyce w obwo. Wieluńskim położonych, na lat 6 pro 1931f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 3513 gr. 18, do którego należą. a) folwark Szynkielów. b) wieś Szynkielów. c) Propinacya.
9. W d. 15 kwietnia r. b. klucz Pontnów w ekono. Mierzyce w obwodzie Wieluńskim położony, na lat 6 pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5052 gr. 25. do ktorego należą. a) folwark Pontnów. b) wieś Pontnów. c) Młyn w Pontnów. d) Rybołówstwo. e) Propinacya.
Termina wtey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń w Kommissyi wdzkiey popołudniu od godziny 3ciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wymienionych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Jaką zaś kwalifikacyą, każdy z pretendentów przystępuiących do licytacyi mieć powinien, wpoprzednich numerach ninieyszego pisma iuż ogłoszono. Działo się w Kaliszu d.18 marca 1831 r Prezes Niemoiowski. Sekretarz Jlny Dziewulski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 219

(N. D. 5003) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W dniu 2 (14) Lipca r. b. w rzece Warcie, na gruncie do wsi Załęczna małego, gminie Mierzyce, znalezione zostały zwłoki dziewczyny, lat około 13 wieku mieć mogącej, twarzy okrągłej, włosów blond w warkocze splecionych, oczu niebieskich, na szyi miała cztery sznurki paciorków niebieskich, a jeden czerwony; ktoby o nazwisku, imieniu i pochodzeniu tej dziewczyny, wiadomość posiadał, takową wprost Sądowi tutejszemu lub Okręgowemu Wieluńskiemu udzielić zechce.
Piotrków d. 24 Sierp. (5 Wrześ.) 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Powszechny 1863 nr 156

Józef Jeziorski, służący, jadąc dnia 23 Maja r. b. przez wieś Załęcze wielkie, w gm. Kamionka, pow. Wieluńskim, tak szkodliwie najechał na Jadwigę Biel, mającą półtora roku, że dziecko to na miejscu życie zakończyło.

Zorza 1880 nr 41

List z Wieluńskiego.
We Wrześniu 1880 r.
Jako prenumerator naszego pisma Ludowego Zorzy, chciałbym podzielić się tą radosną nowiną, którą w dniu 26 Sierpnia r. b. wieś Załęcze Małe z przyległościami otrzymało.
Wieś Załęcze Małe w powiecie Wieluńskim położone nad rzeką Wartą, należała od wieków niepamiętnych do parafii Mierzyce. Przystęp do kościoła parafijalnego i uczęszczanie do niego w sprawie duszy naszéj, było połączone z bardzo wielu trudnościami, a niekiedy i z niebezpieczeństwem życia z powodu rzeki Warty, którą dwa razy trzeba było przepływać, chcąc dostać się do kościoła parafijalnego. Ztąd téż nie uczęszczaliśmy do naszego kościoła, tylko do sąsiedniego i najbliższego, do Parzymiech; w wyłącznych tylko wypadkach, które nas do parafii obowiązywały, chodziliśmy do Mierzyc. Już przodkowie nasi wielce się starali, aby się mogli odłączyć od parafii Mierzyce, a przyłączyć do parafii Parzymiechy, ale starania ich zawsze zostały bez skutku.
Dopiero roku zeszłego w czasie wizyty w Parzymiechach JW. JX. Biskupa naszego, udaliśmy się z pokorną prośbą i przedstawiliśmy potrzeby i życzenia nasze od całéj gromady, które przyjęte i wysłuchane zostały. Jaśnie Wielmożny pasterz Popiel, jako nasz najlepszy i najtroskliwszy Ojciec duchowny dbający o dobro duchowne swych owieczek, raczył wejść w położenie nasze; po zbadaniu i sprawdzeniu podanych przyczyn i życzeń naszych, uznał takowe za słuszne i sprawiedliwe, i dekretem swoim z d. 5 Sierpnia r. b. za N. 376 odłączył nas wszystkich mieszkających z téj strony Warty od parafii Mierzyce, a przyłączył na wieczne czasy do parafii Parzymiechy, który to dekret odczytany nam został w kościele Parzymieskim, przez J. X. Kanonika Nowakowskiego Dziekana Częstochowskiego wobec sąsiednich kapłanów.
Za co dzięki pokorne składamy i dziękować nie przestaniemy my i dzieci nasze Bogu Najwyższemu za te dobrodziejstwa, a Pasterzowi naszemu JW. JX. Biskupowi nie jesteśmy wstanie wyrazić naszego podziękowania jak tylko, że gorąco prosimy Boga Zastępów i dzieciom naszym polecamy, aby Go w długie lata zachowywał i łaską swą wspierał w dalszem kierowaniu i rządzeniu kościołem i duszami pieczy Jego powierzonemi.
Jeden z gromady, — Patyk.

Poradnik dla Gospodyń i dla Mniejszych Posiadaczy Rolnych 1887 nr 22


We wsi Załęcze pow. wieluńskim piorun zabił 14 let. syna włościańskiego Szubałę (...).

Kaliszanin 1887 nr. 41

= Od pioruna, we wsi Załęcze, w powiecie Wieluńskim, poniósł śmierć 14-letni włościański chłopiec, Paweł Szubała.

Gazeta Kaliska 1903 nr 237

Wypadki. We wsi Załęcze-Wielkie, pow. wieluńskiego, utonęły w Warcie: włościanka Antonina Kabat, lat 45, i jej córka Juljanna, 16 lat.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 1990

We wsi Załęczu-Małym w gminie Mierzycach, w powiecie wieluńskim, odbył się dnia 22 lutego wiec gromadzki, na którym po zdaniu sprawy z działalności dotychczasowego sołtysa i sprawdzeniu rachunków, jednomyślnie, bez zamętu, wybrano nowego sołtysa i jego zastępcę. Dalej, na temże zgromadzeniu gospodarze jednomyślnie postanowili wymówić od dnia 1 kwietnia mieszkania wszystkim żydom osiadłym we wsi w najętych domach na gruntach włościańskich. Gdyby kto wbrew temu postanowieniu przyjął żyda na komorne, zapłaci 200 marek kary na potrzeby szkoły w Załęczu, a żyd przyjęty na mieszkanie będzie natychmiast wydalony. Szkoła, na razie wiejska, a potem zamieniona na gminną, mieści się w domu najętym i niebardzo wygodnym. Na budowę własnego domu szkolnego przygotowano już budulec, ale z powodu przekształcenia szkoły na gminną, roboty narazie wstrzymano, bo inne wsie w gminie nie chcą na budowę szkół się zgodzić. Na zgromadzeniach gminnych zwykle najpierwsi występują ludzie ciemni, nie umiejący czytać ani pisać, i ci najwięcej krzyczą, że szkoły są niepotrzebne i żadnych składek na szkoły płacić nie będą. Jest, co prawda, w gminie dużo ludzi światlejszych, ale nie mogą przegłosować owych ciemnych i wiele dobrych spraw kończy się na niczem. Gdyby ludzie rozumieli potrzebę oświaty, to chociaż czasy są ciężkie, jednak w każdej wsi mogłaby powstać szkoła i przy szczerych chęciach corok możnaby wybudować w gminie jeden dom szkolny, a po kilku latach wszystkie szkoły mogłyby się mieścić w wygodnych, własnych domach. Czytelnik.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 65


Sąd pokoju w Wieluniu, na zasadzie art. 58¹ i 309¹ U. P. C., wzywa niniejszym mieszkańca wsi Załęcze-Małe gm. Mierzyce, pow. Wieluńskiego, Michała Majora, obecnie niewiadomego z miejsca pobytu, do stawienia się w charakterze pozwanego w terminie 4-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego wezwania t. j. do dnia 27 grudnia 1921 r. do tegoż sądu przy ulicy Reformackiej 13, w sprawie (N. C. 579/19 r.) z powództwa Ewy Patyk o podział osady włość, zapisanej w tab. nadaw. wsi Załęcze-Małe pod Nr 12.
Do skargi powodowej dołączono zaświadczenie Urzędu gm. Mierzyce z dnia 7 października 1919 r. Nr. 160 i odpis aktu notarjalnego, sporządzonego w kancelarji notarjusza Kaczkowskiego w Wielunu w d. 29 stycznia 1907 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 89


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 17761 U. P. C., niniejszem zawiadamia Michała Majora w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego, ostatnio zamieszkałego we wsi Załęcze-Małe, gm. Mierzyce, pow. Wieluńskiego, iż decyzją z d. 1 października 1923 r. (akta spr. Z. II Nr. 127/23) nad majątkiem i do obrony praw jego została mianowana kuratorką, żona, Juljanna Majorowa, zam. we wsi Załęcze-Małe, gm. Mierzyce, pow. Wieluńskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 32


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-8 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z d. 8 listopada 1923 r. (Nr spr. II Z. 56/23) zo­stało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Kałużę, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydru­kowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upły­wie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, ktoby wiedział o życiu lub śmierci Antoniego Kałuży, syna Jana i Antoniny, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Antoni Kałuża był stałym mieszkańcem wsi Załęcze-Małe, gm. Mierzyce, pow. Wieluń­skiego i że w 1919 r. został powołany do wojska i na froncie w czasie walk miał zaginąć.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
4. 7. 1928 L. B. P. 4459 Kółko Rolnicze „Postęp" w Załęczu-Małym, powiat Wieluński.Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 20

OGŁOSZENIE O WYJEDNYWANIU NADAŃ
GÓRNICZYCH,
Zgodnie z § 25 Instrukcji o zastosowaniu artykułu 454—540 Ustawy Górniczej (Zb. Praw ces. ros. t. VII, wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że podejmują się starania przez inż. górn. Antoniego Dąbkowicza, Dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uzyskanie niżej wymienionych nadań górniczych dla wydobywania rudy żelaznej. zaprojektowanych na zasadzie odkryć, dokonanych przez Kierownika Państwowych Poszukiwań Górniczych Henryka Mandata, działającego w imieniu i na rzecz Głównej Dyrekcji Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a mianowicie:
1. „Załęcze" o przestrzeni 1.129.988 metr. kw., położonej na gruntach wsi Kluski, lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka i na gruntach kolonji Jaworzno, w gminie Rudniki.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 30 sierpnia 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 16 września 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Załęcze" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski; na wschodzie — z gruntami wsi Kluski, nadaniem „Toporów", lasem państwowym Kluski i gruntami kolonji Jaworzno; na południu — z gruntami kolonji Jaworzno; na zachodzie — z nadaniem „Chocim".  
2. „Toporów" o przestrzeni 1.136.134 metr. kw., położonej na gruntach włościan wsi Kluski, Załęcze i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 10 sierpnia 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki i było sprawdzone protokularnie dnia 23 sierpnia 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Toporów" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski, nadaniem „Karczówka" i z gruntami wsi Załęcze; na wschodzie — z gruntami wsi Załęcze i lasem państwowym Kluski; na południu — z lasem państwowym Kluski; na zachodzie — z nadaniem „Załęcze".
3. „Karczówka" o przestrzeni 1.113.484 metr. kw., położonej na gruntach włościan wsi Kluski, Załęcze i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 14 września 1921 r, na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 16 września 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Karczówka" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski i wsi Załęcze; na wschodzie — z gruntami wsi Załęcze; na południu — z lasem państwowym Kluski; na zachodzie — z lasem państwowym Kluski i z gruntami wsi Kluski.
4. „Wołyń" o przestrzeni 1.133.640 metr. kw. położonej na gruntach włościan wsi Kałuże, Grabowa, Kluski i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 25 października 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 28 października 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Wołyń" graniczy: na północy — z nadaniem „Mazury"; na wschodzie — z gruntami wsi Kałuże i wsi Kluski; na południu — z gruntami wsi Kluski, Grabowa, nadaniami „Wileńszczyzna" i „Ślązacy"; na zachodzie — z nadaniem „Ślązacy".
Wszystkie wyżej wymienione nadania są położone w powiecie Wieluńskim, w wojew. Łódzkiem.
Na skutek tego w dniu 18 grudnia 1928 r. o godzinie 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski w biurze swojem, mieszczącem się w Częstochowie przy ulicy Panny Marji Nr. 67, będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i protesty, jakie będą złożone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą do dnia 18 grudnia 1928 r. rozpatrzeć plany i rejestry pomiarowe wymienionych nadań górniczych w wyżej wspomnianym biurze w godzinach urzędowych.
P. o. Naczelnika Okręgowego Urzędu Górnicz. w Częstochowie
( —) Ł. Głuszczak inż. górn.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 28 grudnia 1927 r.
8602. „Józef Widera" — sklep spożywczy i wyroby tytoniowe we wsi Małe-Załęcze, gm. Mierzyce, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1912 ro­ku. Właśc. Józef Widera, zam. w Małych - Załęczach.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 42

Wydział hipoteczny w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 30-go sierpnia 1928 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla osady włościańskiej we wsi Załęcze Małe, gminy Mierzyce, powiatu wieluńskiego, zapisanej w tab. nadaw. pod Nr. 54, przestrzeni 5 morgów 7 prętów ziemi wraz z zabudowaniami gospodarczemi, ubezpieczonemi na sumę 1112 zł., należącej, w równych częściach niepodzielnie, do Józefa i Marjanny małż. Zawadzkich.
Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winny zgłaszać prawa swoje w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skut­kami prekluzji.

Z Otchłani Wieków 1929 nr 5 i 6

Zdzisław Rajewski.
Zestawienie zabytków przedhistorycznych z powiatu wieluńskiego (woj. łódzkie)
Epoka kamienna.
* Oznacza stanowiska położone nad Wartą.
O Oznacza stanowiska położone nad Prosną.
+ Oznacza stanowiska położone w promieniu 10 klm od Prosny.
* Załęcze Wielkie. St. I. Wiór załuskany, narzędzie amorficzne, uł. płyty do polerowania, rdzeń, wióry i okrzeski. 1929: 300.  
* St. II. Okrzeski. 1929 : 302.
* St. III. Wiórki i okrzeski krzemienne. 1929 : 303.
* St. IV. Rdzeń, wióry i okrzeski. 1929: 304.
Epoka żelazna.
Okres wczesnohistoryczny.
*Załęcze Wielkie. St. I. Skorupy 1929: 301.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:Dnia 13 października 1928 roku.
9666. „Jakób Jakubowicz" — sklep spożywczy we wsi Załęcze, gminy Kamionka, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1916 r. Właśc. Jakób Jakubowicz, zamieszkały we wsi Załęcze.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 5a

Do rejestru handlowego. Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod .Nr. Nr.:
dnia 16 października 1929 roku.

10898. „Aleksandrowicz Dawid", sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Załęcze-Małe, gm. Mierzyce, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Dawid Aleksandrowicz, zam. w Załęczu-Małym.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 18 czerwca 1931 roku wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
3) osady włościańskiej we wsi Załęcze Małe, gminy Mierzyce, za­pisanej w tab. nad. pod Nr. 12, powierzchni 23 morg. 27 pręt. czyli 12 ha 9274 mtr. kw., należącej do wd. Katarzyny Patyk i spadkobierców Woj­ciecha Patyka;

W oznaczonym wyżej terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skutka­mi prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 5 lutego 1931 roku
12104. „Mendel Aleksandrowicz", sklep kolonjalno - spożywczy w Załęczu - Małem, gminy Mierzyce, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Mendel Aleksandrowicz, zam. w Załęczu - Małem.

 Echo Sieradzkie 1931 lipiec

CZERWONY KUR.
We wsi Załęcze Małe gminy Mierzyce wskutek zaprószenia ognia na strychu domu z papierosa przez Walentego Pyrkę wybuchł pożar, który strawił wszystkie zabudowania nieostrożnego palacza Pyrki— dom, stodołę, oborę wraz z trzodą chlewnią, zbożem i narzędziami rolniczemi. Pożar przeniósł się następnie na sąsiednie gospodarstwa Piotra Kaczmarka i Jakuba Wiktora gdzie zniszczył doszczętnie wszystkie zabudowania z inwentarzami żywemi i martwemi.
Straty spowodowane lekkomyślnością Walentego Pyrki wynoszą wedle oszacowania 34.484 zł.

Echo Sieradzkie 1931 3 sierpień

Z ZAŁĘCZA - WIELKIEGO NA POWODZIAN.
Dnia 29 sierpnia b. r. z inicjatywy zarządu* szkoły została zorganizowana miejscowa zabawa taneczna, na której bawiąca się młodzież wsi dobrowolnie złożyła drobne datki, które w ogólnej .....* wyniosły 5 złotych, przeznaczając je* na powodzian.

*nieczytelne, przypis autora bloga

 Echo Sieradzkie 1931 sierpień

Nr. spr. 345/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu na zasadzie 1030 art. ust. sąd cyw. obwieszcza, że na żądanie Stefana Kowalczyka w dniu 12 sierpnia 1931 r. od godz. 10 rano w Załęczu Małem, gm. Mierzyce u Nowaka będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Piotra Nowaka, składający się z stadnika i jałówki i oszacowany do sprzedaży na sumę czterysta pięćdziesiąt (450) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 ust. post. cyw. licytacja może być rozpoczęta i niżej szacunku.
Wieluń, dnia 4 sierpnia 1931 r.
Komornik w. z. (—) Krępski.

Echo Sieradzkie 1931 25 listopad

3 MIES. WIĘZIENIA ZA KRADZIEŻ ROWERU.
Mieszkańca wsi Załęcze - Duże gm. Kamionka J. Załęckiego skazał Sąd Grodz. w Wieluniu za dokonanie kradzieży roweru, na szkodę Ant. Patyka, na 3 mies. więzienia.

Echo Sieradzkie 1931 30 grudzień

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Kasy Stefczyka w Załęczu-Małem w dn. 2 stycznia 1932 r. od godziny 10 rano w Załęczu Małem gm. Mierzyce u Nowaka będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Piotra Nowaka składający się z krowy, 2 jałówek, 2 proszczaków, 18 sosen ściętych i oszacowany do sprzedaży na sumę osiemset trzydzieści (830) złotych, którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 9 grudnia 1931 r.
Komornik M. Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1931 31 grudzień

Z SĄDU.
Sąd Grodzki w Wieluniu na sesji wyjazdowej w Działoszynie skazał: L. Krzykowiaka, z Załęcze-Małe gm. Mierzyce, za kradzież drzewa opałowego na 2 mies. więzienia.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 7


Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 kwietnia 1932 roku wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
9) osady włościańskiej we wsi Załęcze Małe, gm. Mierzyce, zapi­sanej w tabeli nadawczej pod Nr. 13, należącej do Józefa i Franciszki małż. Patek i składającej się z 11 morg. 150 pręt. czyli 6 ha 4385 mtr, kw. ziemi z budynkami (rep. hip. Nr. 1905);
Osoby interesowane, we wskazanym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 50

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w Ka­liszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwie­szcza, że w dniu 7 października 1932 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie osada rolna, położona we wsi Załęcze - Małe, gminy Mierzyce, powiatu wieluńskiego, należąca do: 1) Wojciecha i Katarzyny małż. Pa­tyk w połowie; 2) Romana i Juljanny małż. Patyk w 1/4 cz.; 3) spadko­bierców Michała Majora w 1/8 cz. i 4) Weroniki Major w 1/8 cz. niepo­dzielnie.
Powyższa osada położona jest w 5 działkach, zawiera przestrzeni pow. 12 ha 9274 mtr. a wraz z ziemią za serwituty około 31 morg., w tej liczbie 2 morg. łąki i około 9 morgów pastwiska. Na połowie osady, należącej do Wojciecha i Katarzyny małż. Patyk znajdują się budynki: a) dom mieszkalny, murowany; b) stodoła drewniana; c) piwnica muro­wana; d) obórka drewniana; e) studnia z kamienia oraz rośnie 60 drzew owocowych i 40 olszyn. Zasiano 8,5 morg. żyta, na drugiej połowie osa­dy, należącej do spadkobierców Michała Majora i innych: dom mieszkal­ny murowany, obórka murowana z szopą z bali, rośnie około 50 sztuk drzewek owocowych, zasiano 5 morgów żyta.
Osada ta w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie grodzkim w Wieluniu. Obciążona jest długami na sumę 8.300 złotych i 100 rubli oraz długami na rzecz Juljanny Major osada, sprzedana będzie w całości, według protokółu zajęcia z dnia 4 lutego 1932 roku, na żądanie Nusena Jakubowicza.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 6.000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwo­cie po 10 proc.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Echo Sieradzkie 1932 2 marzec

NOSIŁ WILK - PONIEŚLI I WILKA.
Mieszkaniec wsi Załęcze Małe gm. Mokrsko Jan Trzeciak trudniący się zawodowo kłusownictwem, został skazany przez Starostwo Wieluńskie na 3 miesiące więzienia i konfiskatę broni.

Echo Sieradzkie 1932 2 kwiecień

Z SĄDU.
(...) Józef Załęcki, mieszk. wsi Załęcze Wielkie, gm. Kamionka, za kradzież drzewa szczapowego z lasu Nadleśnictwa Rudniki został skazany na 2 mies. więzienia.

Echo Sieradzkie 1932 18 maj

KARY ZA KŁUSOWNICTWO I NIELEGALNE POSIADANIE BRONI.
W drodze administracyjnej skazane zostały przez starostwo wieluńskie za kłusownictwo i nielegalne posiadanie broni następujące osoby:
Trzeciak Piotr, mieszk. Załęcze-Małe gm. Mierzyce. na 100 zł. grzywny i 21 dni aresztu. Czyż Fr. mieszk. wsi Drobnice gm. Radoszewice na 150 zł. grzywny. Bartoszczyk Ant. mieszk. wsi Józefina gm. Radoszewice na 100 zł. grzywny i 6 tyg. aresztu. Furmańczyk Michał mieszk.
wsi Drobnice gm. Radoszewice na 300 zł. grzywny i 14 dni aresztu.

Echo Sieradzkie 1932 26 czerwiec

Nr. spr. E. 571/32.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Stanisława Miodyńskiego i Banku Ziemi Kaliskiej Oddz. w Wieluniu w dniu 6 lipca 1932 r. od godziny 10 rano w Załęczu- Małem, gm. Mierzyce u Draba będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Jana Draba, składający się z dwóch świń, stadnika i 2 jałówek i oszacowany do sprzedaży na sumę czterysta dziewięćdziesiąt (490) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 14 czerwca 1932 r.
Komornik Mieczysław Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1932 27 czerwiec

KRADZIEŻ LEŚNA.
Mieszkańcy wsi Załęcze - Duże gm. Kamionka Piotr i Józef Załęcki za kradzież drzewa t. zw. kopalniaków przygotowanych na sprzedaż z lasów Nadleśnictwa państwowego Rudniki — skazani zostali na 2 mies. więzienia każdy.

Echo Sieradzkie 1932 7 wrzesień

KRADZIEŻE KONIA
Na szkodę mieszkańca wsi Załęcze- Małe gm. Mierzyce skradziono konia i wóz. Sprawca kradzieży w czasie pościgu puścił konia [na] [ł]ąkach w odległości o kilm. od miejsca kradzieży sam zaś zbiegł.
Złodziejem ma być Ignacy Cieśla, mieszkaniec wsi Bieniec gminy Mierzyce, za którym policja wszczęła poszukiwanie.

Echo Sieradzkie 1932 12 październik

Nr. spr. E. 270/32 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Tomasza Gmyrka w dniu 12 października 1932 roku od godziny 10 rano w Załęczu-Małem, gm. Mierzyce u Nowaka będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Piotra Nowaka składający się z stadnika, krowy, 4 jałówek, 2 proszczaków i 18 sosen ściętych i oszacowanych do sprzedaży na sumę tysiąc sto trzydzieści (1130) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 ust. post. cyw., licytacja może być rozpoczęta i niżej szacunku.
Wieluń, dnia 17 września 1932 r.
Komornik: Mieczysław Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1932 13 grudzień

DESZCZ KAR.
Za przekroczenie przepisów o posiadaniu broni zostali ukarani przez Starostwo następujące osoby: (...) Cieśla Jan zam. Załęcze Małe gm. Mierzyce — 50 zł., (...)

Echo Sieradzkie 1932 22 grudzień

I NIELEGALNY HANDELEK SACHARYNKĄ ZROBIŁ PLAJTĘ...
Dziś, w dobie kryzysu, handlują ludziska czem mogą i mimo, że każdy nowozałożony interes, czy też przedsiębiorstwo "plajtuje" — niezrażają się tem, a najczęściej nielegalne jako nieobłożone podatkami, a tem samem zyskowniejsze interesy — prowadzą... — aby żyć...
Jan Leszczyna zam. we wsi Załęcze Małe gm. Mierzyce - założył sobie właśnie taki nielegalny handelek sacharyną na którym robił jak na dzisiejsze czasy niezły interes. Do czasu jednak dzban wodę nosi — jak mówi znane przysłowie — tak i do czasu handlował Leszczyna — gdyż przeskarżony przez mniej przedsiębiorczych i zawistnych bliźnich a może i konsumentów swego słodkiego towaru — odpowiadał przed sądem za nielegalny handel sacharyną - który skazał go na 2.000 zł. grzywny.

Echo Sieradzkie 1932 24 grudzień

POŚWIĘCENIE DOMU LUDOWEGO.
We wsi Załęcze Małe gm. Mierzyce wieluńskiego odbyła się piękna i niezwykła w tych ciężkich czasach uroczystość.
Ks. Feliks Kobielski proboszcz parafji Parzymiechy dokonał w obecności przedstawicieli urzędu gminnego, dozoru szkolnego nadleśnictwa państwowego Rudniki, miejscowego i okolicznego nauczycielstwa, miejscowych organizacyj społecznych, licznych gości i mieszkańców wsi Załęcza - Małego, poświęcenia pięknego Domu Ludowego pod nazwą:
"Dom Ludowy w Załęczu - Małem im. Józefa Nowaka" (byłego kierownika miejscowej szkoły powszechnej).
Pan Józef Nowak pracował tam przez kilka lat jako kierownik szkoły powszechnej, a poza szkołą znany był jako działacz społeczny. Zorganizował Kasę Stefczyka, Kółko Rolnicze, prowadził kursa wieczorowe dla dorosłych i był inicjatorem budowy powyższego Domu Ludowego.
Swoją pracą społeczną zjednał sobie powszechne uznanie i głęboką sympatie miejscowej ludności, która, chcąc uczcić Jego pamięć, po wykończeniu Domu Ludowego, nazwała ten dom Jego imieniem, mimo tego, iż pan Nowak już przed rokiem przeniósł się z Załęcza - Małego do Wielunia.
Niechże wypadek ten będzie dowodem dla wszystkich społeczników pracujących wśród ludu polskiego, a w szczególności dla nauczycieli, że lud umie ocenić pracę społeczną i umie być wdzięczny.
Należy podkreślić z wielkiem uznaniem, że Dom Ludowy został wybudowany tylko kosztem ofiarnej ludności wsi Załęcza - Małego, małej wioski, rzuconej wśród piasków nad rzeką Wartą.
Czytelnik „Echa Wieluńskiego".

Echo Sieradzkie 1933 12 marzec

DESZCZ KAR - ZA NIELEGALNE POSIADANIE BRONI...
Starostwo wieluńskie w drodze administracyjnej — za nielegalne posiadanie broni skazało: na konfiskatę tejże i naboi, areszt i karę pieniężną — następujące osoby:
Konieczny Józef z Załęcza gm. Kamionki na 3 tygodnie aresztu.


Echo Sieradzkie 1933 20 kwiecień

Z SALI SĄDOWEJ.

(...) Mieszkaniec wsi Załęcze Duże gm. Kamionka Jan Kluska, również za przemyt sacharyny skazany został na 2 tygodnie aresztu i 372 zł. grzywny. (...)

Echo Sieradzkie 1933 21 kwiecień

NADESŁANE.
DO REDAKCJI
"ECHA WIELUŃSKIEGO"
W WIELUNIU.
Dnia 24 grudnia 1932 r. w dziale "Kronika Wieluńska" „Echa Wieluńskiego" została zamieszczona notatka p. t. " Poświęcenie Domu Ludowego w Załęczu Małem". Ponieważ notatka ta nie wyjaśnia dokładnie istoty rzeczy i posiada wiele niedociągnięć, zatem jako jeden z Komitetu Budowy Domu Ludowego moim obowiązkiem te kwestje skorygować i dać dokładne i jasne dane. Wyczerpujące dane przedstawi sam akt poświęcenia tego Domu Ludowego w dniu 4 grudnia 1932 r. który brzmi:
W dniu 4 grudnia 1932 r. Ks. Kobielski, proboszcz parafji Parzymiechy w obecności przedstawicieli Urzędu Gminnego p. Gancarka, sekretarza p. Gadzalińskiego, przedstawiciela Dozoru Szkolnego p. St. Nowaka, kierownika szkoły w Toporowie, byłego kierownika szkoły w Załęczu Małem p. Józefa Nowaka, przedstawiciela Nadleśnictwa Lasów Państwowych p. Nadleśniczego Dobiesława Dyndowicza, Komitetu Budowy miejscowego kierownika szkoły p. Zygmunta Klimczewskiego, miejscowego nauczycielstwa w osobach p. Janiny Klimczewskiej i p. Wincentego Placka oraz gości i zgromadzonej publiczności dokonał uroczystego poświęcenia Domu Ludowe.
Na dowód uznania i pamięci dla p. Józefa Nowaka za jego pracę społeczno- obywatelską. Dom ten zostaje poświęcony pod nazwą: Dom Ludowy imieniem Józefa Nowaka w Załęczu Małem.
Budowa tego Domu trwała od dnia [1] kwietnia 1929 r. do dnia 25 listopada
1932 r. Budowa tego Domu rozpoczęła się z inicjatywy p. Józefa Nowaka, kier. szkoły w Załęczu Małem. Funduszów na budowę dostarczyli gospodarze wsi Załęcze—Małe, Cieśle, Troniny, Cisowa i Bukowce.
Materiał budowlany w postaci kamieni był z czasów dawnych zakupiony przez gospodarzy wsi Załeczę—Małe.
Budowa Domu Ludowego została ukończona przy wybitnym udziale i ofiarnej współpracy kierownika szkoły p. Zygmunta Klimczewskiego, któremu możemy przeważnie zawdzięczać, że Dom już został wykończony.
Wiele bardzo trudności poniósł Komitet Budowy w osobach pp.: Pawła Gmyrka, gospodarza ze wsi Załęcza - Małego, Gatnera Ign., Stanisława Kałuży, miejscowego sołtysa lgn. Cieśli, Zawadzkiego, Biela, Sobla i Cieśli Mateusza. Z pomiędzy wymienionych na szczególną uwagę zasługuje nazwisko p. Pawła Gmyrka przewodniczącego Komitetu. a jednocześnie człowieka bezinteresownego, pracującego z poświęceniem.
Praca Jego przy budowie Domu Ludowego była pracą niewymuszoną, ale pracą chętną dla całego ogółu.
Niewymowną zasługą przy budowie Domu Ludowego są ofiary mieszkańców wsi Załęcza -Małego, Tronin, Cieśli, za wyjątkiem niektórych.
Wobec powyższego tym wszystkim, którzy przyczynili się w czemkolwiek do budowy Domu Ludowego składamy serdeczne staropolskie "Bóg zapłać".
Podpisani: Kom. Bud D. L. : prob. parafji Parzymiechy: Ks. F. B. Poraj - Koblelski, St. Kałuża, P. Gmyrek, I. Gatner.
Przedstawiciele urzędu gminnego: Gancek-Gadzaliński. Miejscowe nauczycielstwo: Zygmunt Klimczewski, Janina Klimczewska, Wincenty Placek. Dozór Szkolny: St. Nowak. S. Thuczyński. Były kierownik a obecny imiennik Domu L. Józef Nowak. Goście: Helena Nowakowa — L. Nowakowa, Maria Brzeska — B. Marciniak, St. Brzeski. Czytelnik "Echa".

Echo Sieradzkie 1933 18 maj

Z DZIETRZNIK.
OBCHÓD UROCZYSTOŚCI 1 MAJA W DZIETRZNIKACH.
Dnia 2 b. m. o godzinie 20-tej wiecz. odbył się capstrzyk Zw. Strzel. w Dzietrznikach, który trwał do godz 22-ej.
W dniu 3 b m. o godz. 5.30 rano: Pobudka.
O godz. 8 rano komendanci p. oddz. Zw. Strzel. Dzietrznik, Grębienia i Załęcza Wielkiego, jak również komendanci Straży Pożarnej z Dzietrznik, Grębienia zdali raport komendantowi komp. gm. ob. Kułynyczowi Teodorowi, poczem nastąpił wymarsz całości na nabożeństwo do kościoła.
Po wyjściu z kościoła udano się na cmentarz na grób powstańców, gdzie uformowano oddziały w czworobok, oraz uczniów szkoły powsz. z Dzietrznik, Grębienia, Załęcza Wielkiego i Grabowy, które wraz ze zgromadzoną ludnością liczyły około 1 000 osób.
Na wstępie orkiestra odegrała kilka utworów poczem zgromadzeni wysłuchali z wielką uwagą odczytu p. t. "Konstytucja 3 Maja" kier. szk. p. A. Kasprowicza oraz szereg deklamacyi.
Natępnie p. Kułynycz w przemówieniu przedstawił znaczenie Konstytucji 3 Maja dla całego narodu polskiego.
Zkolei odbyła się defilada oddziałów umudurowanych i szkół powszechnych.
O godz. 16-ej rozpoczęła się zabawa dla młodzieży.Echo Sieradzkie 1933 30 maj

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
W. Panu „Gawędziarzowi", w Załęczu Małem.
O obchodzie 3-go Maja był łaskaw Pan napisać dopiero 16-go tegoż miesiąca.
Są to już zbytnio przebrzmiałe echa.

Korespondencja jest napisana dobrze w przyszłości prosimy o materjał aktualny.(...)

Echo Sieradzkie 1933 13 lipiec

CZY NAPAD Z RABUNKIEM, — KTÓREGO NIE BYŁO?..- Czworo na jedną niewiastę.
W tych dniach na przechodzącą — przez las (zagajnik) Cisowa w Nadleśnictwie Rudniki — Agnieszkę Wiktorowa lat 35. zam. w Załęczu - Małem dokonano napaści.
Jak wynika z zeznań poszkodowanej napastnikami byli dobrze jej znani Nowak Paweł lat 74, żona jego Petronela lat 64 i synowie Roch lat 26 i Józef lat 19, którzy napadłszy ją pobili dotkliwie oraz mieli zabrać monetę 5-cio złotową, którą napadnięta posiadała zawinięta w chusteczkę.
W związku z powyższem, wyżej wymienionych napastników przytrzymano do dyspozycji Sędziego Śledczego w Wieluniu.
Zachodzi tu przypuszczenie, że Wiktorowa napad symuluje, a jedynie mogła być zaczepioną i w czasie kłótni pobitą przez Nowaków z któremi żyje w dużej niezgodzie i nienawiści na tle zatargu o granice...

Echo Sieradzkie 1933 3 sierpień

UTONĄŁ W CZASIE KĄPIELI.

W czasie kąpieli w rzece Warcie około wsi Załęcze - Małe gm. Mierzyce utonął 7-mio letni Bruno Bukowiec.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Kamionka dzieli się na gromady:
11. Załęcze-Wielkie, obejmującą: pust. Kubery, pust. Madeły, pust. Spławie, wieś Załęcze-Wielkie, gaj. Załęcze.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:
18. Załęcze Małe, obejmującą: wieś Bukowce, kol. Cisową, grunty państw. Nadleśnictwa Rudniki, wieś Załęcze Małe.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 30 listopad

ŚWIĘTO 15-CIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W ZAŁĘCZU-WIELKIEM.
Wieś Załęcze-Wielkie, położona na [krańcu] powiatu wieluńskiego, przytulona do malowniczych piaszczystych pa[górków], opasana srebrzystą wstęgą rzeki [...] i pięknem lasem, drzemie i ma[...] w zamyśleniu. Grząskie bowiem i piaszczyste drogi polne w porze jesiennej utrudniają dostęp do osiedli, kon[centr]ujących urzędy i instytucje państwowe, Urząd Gminy i Agencja Pocztowa znajdują się w odległości 11-tu km. Drzemkę tej wioski przerywa od czasu do czasu pieśń nowozorganizowanego Związku Strzeleckiego, lub dzieci tutejszej 2-kl. szkoły powszechnej, powracające ze śpiewem z ćwiczeń cielesnych lub wycieczki.
Nadchodzi święto 15-cia Niepodległości Polski. Dzieci szkolne zbierają się w klasach w godzinach pozalekcyjnych, uczą się deklamacyj i śpiewu Strzelcy przysporzyli liczbę zbiórek, — wre gorączkowa praca. Nadszedł dzień oczekiwany. O godzinie 9-ej dzieci szkolne i strzelcy w uroczystym nastroju zebrali się w pięknie udekorowanej sali szkolnej. Odbyła się tu podniosła akademja, na którą złożyły się: przemówienie nauczycielki p. L Porażkówny, kilka aktualnych piosenek i deklamacyj, wykonanych brawurowo przez dzieci szkolne Po opuszczeniu szkoły, uczestnicy akademji przemaszerowali w ordynku ulicami wsi w takt dźwięków tutejszej orkiestry. Na zakończenie uroczystości upamiętniono święto 15-cia Niepodległości Polski wspólną fotografją. O godzinie 17-ej urządzono akademję dla rodziców. Zainteresowanie mieszkańców wyraziło się tem, że niemal wszyscy przybyli do szkoły, — komu zabrakło miejsca, stał na dworze przy otwartych oknach. Z zaparciem oddechu słuchali obecni deklamacyj i śpiewu dzieci, oraz przemówienia kierownika tutejszej szkoły p. J. Drako. Tknięci głęboką uroczystością postanowili wszystkimi siłami dopomagać Temu, który Polskę wywiódł z mroków niewoli, a teraz pro-wadzi Ją na tory na których nie była jeszcze od czasów Jagiellonów i Batorego. Na dowód tego entuzjastycznie wykupili 5-cio groszowe znaczki na budowę szkół powszechnych na ogólną sumę zł 8, gr. 70.
Całą akcją uroczystości zajmował się personel nauczycielski tutejszej szkoły, a gorliwie pomagali mu w tem członkowie Związku Strzeleckiego i członkowie koła T. P. B P. S. P. w Załęczu-Wielkiem.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 20

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwiesz­cza, że na dzień 11 czerwca 1934 roku, wyznaczony został termin pier­wiastkowej regulacji hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
1) osady włościańskiej we wsi Załęcze Małe, gm. Mierzyce, na­leżącej do Jana Draba i Józefa i Marjanny małż. Szczęk, która to osada zapisana jest w tabeli nadawczej wsi Załęcze, pod Nr. 36 i skła­da się z 22 mrg. 37 pr. ziemi z budynkami, (ks. hip. Nr. 1999);
Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winne zgło­sić prawa swoje w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skutkami prekluzji.Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 13 styczeń

Z ZAŁĘCZA-WIELKIEGO.
JASEŁKA.
Staraniem nauczycieli 2 kl. szkoły
powszechnej w Załęczu Wielkiem w okresie przedświątecznym został zorganizowany teatralny zespół amatorski z członków pododdziału tutejszego związku Strzeleckiego i dzieci szkolnych który dnia 31 grudnia b. r. odegrał "Jasełka", urozmaicone śpiewami i muzyką.
Do wykonania sceny i szopki bezinteresownie przyczynił się Józef Łyczko, członek koła T. P. B. P. S. P. Gwiazda Betleemska, kunsztownie wykonana przez B. Falarza, wirując dookoła osi, rzucała różnobarwne światła na mroczną scenę, a melodyjne dzwięki okolicznościowych kolęd unosiły się w powietrze, nastrajając pobożnie i radośnie widzów, którzy przepełnili sale. Amatorzy-artyści znakomicie wykonali swoje role. Całość wypadła bardzo pięknie, czyniąc na uczestnikach miłe i niezatarte wrażenie.
Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna, na której niestrudzenie przygrywała symfoniczna orkiestra pod kierownictwem kapelmistrza Józefa Pietrasa. Przemiły nastrój panował na sali. W atmosferze przyjaznej i serdecznej przemknęła się noc sylwestrowa.
Zysk osiągnięty z zabawy i przedstawiania przeznaczono na zakup czapek dla strzelców i na pomoce naukowe.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 31 styczeń

ZA KRADZIEŻ DRZEWA Z LASU.
Jan Konieczny mieszk. wsi Załęcze- Wielkie za dokonanie kradzieży drzew w lesie Nadleśnictwa Rudniki skazany został na miesiąc aresztu i 25 zł. grzywny.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 23

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO WIELUŃSKIEGO
z dnia 8 listopada 1938 roku Nr. RR. V. 4/7
o podziale wspólnot gruntowych wsi Załęcze-Wielkie.
Na mocy art. 25 ustawy z dnia 4 maja 1938 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 33, poz. 290) o uporządkowaniu wspólnot gruntowych — podaje się do publicznej wiadomości, że prawomocnym orzeczeniem Starosty Powiatowego Wieluńskiego z dn. 14 października 1938 roku wdrożony został podział gruntów wspólnych wsi Załęcze-Wielkie, gminy Kamionka, powiatu wieluńskiego, złożonych z pastwiska wspólnego o obszarze 92 mg. 258 pr. kw. (52 ha), zapisanego w tabeli nadawczej tej wsi pod Nr. 62, oraz nieużytków o obszarze 202 mg. 82 pr. kw. (113,2730 ha) zapisanych w tejże tabeli.
Starosta Powiatowy:
(—) Mgr. A. Choczyński

Kierownik Starostwa.

Dziennik Łódzki 1957 nr 227

Na marginesie Tygodnia Ochrony Zabytków
Poznajemy tajemnice pradziejów naszego kraju
Natrafiono na groby sprzed 500 lat przed n. e. a broń nawet sprzed 100.000 lat
Podczas robót polnych we wsi Chodaki (pow. poddębicki) natrafiono na cenny obiekt zabytkowy: cmentarzysko kultury pomorskiej z pogranicza okresu halsztackiego i lateńskiego.
Znajdujące się tam popielnice i inne naczynia godne były, ażeby zdobić szafki reprezentacyjnego muzeum. Niestety, porozbijano je! Rozwleczono też cenne sprzęty, jak miecz, grot oszczepy, łańcuch itd.
Kiedy Muzeum Archeologiczne w Łodzi powiadomione przez Andrzeja Kozieła ze Zduńskiej Woli zainteresowało się tą sprawą, było już za późno: uratowano też tylko cząsteczkę zabytkowych skarbów.
Tak przepadło — i to niestety, bezpowrotnie — sporo ciekawych obiektów cennych dla naszej nauki.
Chodaki nie są tu wyjątkiem. Rokrocznie pług orzący ziemię, czy łopata robotnika, budującego fundamenty nowych domów, wydobywa z głębi ziemi jakieś od prawieków przechowywane tajemnice. Jednakże, mimo intensywnej akcji propagandy w tym kierunku, część społeczeństwa jest w dalszym ciągu nieuświadomiona, a skutki tego są wręcz opłakane.
Tu poszły na szmelc starożytne srebrne monetki, ówdzie poszukiwacze skarbów rozbili bezcenne pogańskie popielnice, tam znowu od wielu pokoleń przechowywaną na strychu siermięgę — unikat sprzedano na szmaty, ówdzie znów rozwalono stary lamus o wielkiej wartości architektonicznej.
I tak przepadają dla nauki różne zabytki, które pozwalają lepiej rozszyfrować tajemnicę pradziejów naszego kraju i poznać kulturę ludów, żyjących kiedyś na obszarze Polski.
Wiele tych skarbów przeszłości przechowuje Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, na którego czele stoi prof. Konrad Jażdżewski. Równocześnie ożywioną działalność w terenie prowadzi łódzki ośrodek archeologiczny, w skład którego wchodzi wyżej wspomniane muzeum, Zakład Archeologii Polski, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN
i Zakład Archeologii Polski U. J.
(...) Równocześnie dwie grupy etnograficzne, na których czele stoi prof. K. Zawistowicz-Adamska zorganizowały badania stacjonarne w terenie.
Miejscem badań pierwszej grupy była wieś Załęcze Wielkie (wieluńskie), gdzie zachował się rzadko już dziś spotykany układ wsi, zwany wielodrożnicą i ciekawe budownictwo mieszkalne — podcieniowe.
Również interesujące wyniki dały badania drugiej ekipy etnograficznej, przeprowadzano nad tkactwem chałupniczym w Dłutowie.
Jak widzimy uczeni nasi pracują ofiarnie, ażeby ocalić dla przyszłości jak najwięcej skarbów przeszłości. Jednakże wynik ich pracy zależy w dużej mierze od uświadomienia i pomocy całego społeczeństwa, o czym warto dzisiaj przypomnieć w związku z kończącym się właśnie Tygodniem Ochrony Zabytków!

M. JAROSZEWSKI.

Dziennik Łódzki 1964 nr 33

W Załęczu Małym pow. Wieluń spłonęły zabudowania Franciszka Cieśli. Pożar powstał od iskry komina.

Dziennik Łódzki 1964 nr 169

W Załęczu-przed zlotem
Uparci spotykają się nad Wartą
Od strony Dzietrznik wjechaliśmy w boczną drogą, biegnącą wzdłuż lasu. Drogi bitej było około 600 m. Dalej — piachy pełne bruzd. Ktoś spytany o drogę przestrzegał: ,,Lepiej nie ryzykować, tam tylko dojedzie dobry kierowca". Kierowca nie był zły. Przy końcu najgorszego odcinka spotkaliśmy ostatnie grupy chłopców i dziewcząt z łopatami i kilofami. Kończyli właśnie „zmianę''. Przyjechali tu z różnych stron woj. łódzkiego, by budować drogę, która wsi Załęcze, zagubionej w nadwarciańskich piaskach, ma dać łączność ze światem.
Gdy w ramach akcji „Warta" w 1961 r. pojawili się w Załęczu pierwsi harcerze, mało kto słyszał o tej sennej wiosce. A przecież gdyby nie brak dobrego dojazdu, Załęcze ze swymi lasami, rozłożystą rzeką i piaskami, mogłoby konkurować z Sulejowem, Uniejowem, Spałą. Idealny zakątek na obozy harcerskie, campingi, ośrodki wypoczynkowe. Wtedy-w 1961 r. harcerze rozbili w Załęczu pierwsze namioty i... postanowili budować drogę. Połączyć Parzymiechy przez Załęcze z Dzietrznikami.
Jan Zaspa-od kilku lat komendat młodych budowniczych, z wyrozumiałością mówi o tych pierwszych chwilach w Załęczu. " Długo musieliby jeszcze czekać na tę inwestycję, ale z naszego pomysłu się podśmiewali. Gołowąsy-drogę? Gdy ruszyliśmy z robotą, popatrywali z boku, komentowali pod sklepem GS, kpili. No, kiedy oddajecie drogę?"
Gdy droga zaczęła się szybko wydłużać, nie było się już z czego śmiać. Załęczanie przyłączyli się do harcerzy. We wsi zaczęli się harcerzom kłaniać-tym starszym i tym najmniejszym. A o drodze nie mówi się już inaczej jak „harcerska".
Z dziesięciokilometrowego odcinka drogi, dzięki której Załęcze zyska regularną komunikację,pozostała jeszcze do wykonania jedna trzecia. Wśród budowniczych wiele jest dziś "weteranów", którzy od kilku lat spędzają część wakacji na tej budowie. Są to bardzo atrakcyjne ferie.
Po czterech godzinach pracy młodzież korzysta z wszystkich uroków tego pięknego zakątka.
Bardzo ciekawi byliśmy młodych, upartych ludzi. Nic z Herkulesów! Zdrowi, uśmiechnięci chłopcy z drużyn Tomaszowa, Łęczycy, Sieradza. Ale najbardziej interesują nas drogowcy w spódnicach. Ela Lambert, Sylwia Błasiak, Ola Kłosińska, Bożena Wojciechowska i wszystkie pozostałe dziewczęta, w niczym nie ustępują kolegom.
W lipcu wraz z drużynami harcerskimi pracują w Załęczu ZMS-owcy oraz członkowie kół ZMW.
W zaprzyjaźnionej, pełnej zapału 160-osobowej gromadzie, nowymi metrami drogi wspólnie uczczą swój zlot.
Dobra robota" — mówi o młodzieżowej drodze drogomistrz Henryk Cieśla — fachowy doradca budowy. Po inicjatywie młodzieży zrobił się tu wokół ruch. Od Dzietrznik ruszyli z budową miejscowi rolnicy. Gdyby nie kłopoty ze sprzętem, z którego możemy korzystać tylko sporadycznie, w tym roku można by te odcinki połączyć".
Jeszcze przed 4 laty żaden pojazd mechaniczny nie mógł dojechać do Załęcza. Zimą nie można było drogi odśnieżać pługiem. Już niedługo o tych kłopotach mówić się będzie w czasie przeszłym. Będzie się również w Załęczu mówić: przyjechali tu do nas młodzi z różnych stron. Uparci byli. I zbudowali!
M. KRAJÓWNA

Dziennik Łódzki 1965 nr 206

Harcerska droga dla ziemi wieluńskiej
(Inf. wł.) Z udziałem przedstawicieli władz woj.: I sekretarza KW PZPR St. Jędryszczaka, przew. Prez. WRN Fr. Grochalskiego, przedstawicieli stronnictw politycznych, organizacji społecznych i młodzieżowych, odbyła się wczoraj w Załęczu Wielkim w powiecie wieluńskim niecodzienna uroczystość przekazania do użytku nowej drogi, której 6-kilometrowy odcinek wybudowała w czynie społecznym młodzież harcerska Chorągwi Ziemi Łódzkiej.
Na uroczystość tę przybył także Naczelnik Harcerstwa W. Kinecki.
Począwszy od 1961 r. dziewczęta i chłopcy w mundurkach spędzali nad Wartą okres wakacyjny budując drogę wartości ponad pół miliona złotych, dzięki której jedna z najbardziej peryferyjnych wiosek woj. łódzkiego uzyskała stałe połączenie z innymi rejonami. Nowa droga, na której uruchomiono także wczoraj linię komunikacyjną PKS, ma duże znaczenie gospodarcze i turystyczne. Skraca ona m. in. dojazd z Wielunia do Częstochowy o 20 km. Podkreślili to w swych okolicznościowych przemówieniach St. Jędrzejczak i Fr. Grochalski mówiąc o specjalnym znaczeniu tej inicjatywy młodzieżowej, która przyczyniła się do aktywizacji tego oddalonego regionu.
W serdecznych słowach podziękowali młodzieży za jej wieloletni wysiłek w imieniu społeczeństwa ziemi wieluńskiej przew. Prez. GRN Dzietrzniki Wł. Pawlicki oraz wiceprzew. Prez. PRN Wł. Dyszlewski. W miejscu zakończenia społecznej inwestycji młodzieży odsłonięto wczoraj tablicę pamiątkową.
M. KR.

Dziennik Łódzki 1970 nr 50

W Załęczy Małej, pow. Wieluń w gospodarstwie Leona Cebika z nie ustalonych przyczyn spaliła się stodoła. Straty wynoszą 15 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1973 nr 283

8 lat więzienia za rozbój
Sąd Wojewódzki w Łodzi, na sesji wyjazdowej w Wieluniu rozpoznawał sprawę 18-letniego Benedykta Polowego z Chorzowa, oskarżonego o dokonanie rozboju i pobicie Bogdana S. Wypadki miały miejsce w Załęczu Małym 8 sierpnia br. na zabawie, Stanisław P. — jeden z jej uczestników wyszedł w przerwie z kolegami. Zaczepił ich wówczas Polowy. Sprzeczkę zażegnano, ale kiedy zjawił się Bogdan Stasiak (lat 19 — także z Chorzowa) — kolega Polowego — obaj zaczęli gonić Stanisława P., a kiedy dopadli chłopaka — Polowy i Stasiak pobili go ciężko i zabrali mu zegarek i 250 złotych.
Sąd skazał młodocianego bandytę na 8 lat pozbawienia wolności, 3 lata utraty praw i 4 tys. zł. grzywny, Stasiaka zaś za udział w pobiciu-na 2 lata pozbawienia wolności. Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza