-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Zacisze

Słownik Geograficzny:  
Zacisze,  fol., pow. kaliski, gm. Staw, par. Chlewo, odl. od Kalisza 25 w., ma 1 dm., 8 mk., 99 mr. (90 roli).

Spis 1925:
Zacisze, wś, pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 53. Mężczyzn 24, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 53. Podało narodowość: polską 53.

Zacisze, obecnie przysiółek w gminie Goszczanów.

1992 r.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 

Gazeta Kaliska 1896 nr. 41

Zmiana własności. W drodze publicznej licytacji sprzedany został folwark Zacisze w powiecie tureckim. Nabywcami są małżonkowie Marcinkowscy, włościanie z Przespolewa.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 193

Dnia 3 czerwca na folwarku Zacisze, pow. Tureckiego, spłonął dom murowany i spichrz włościanina Jana Marcinkowskiego, ubezpieczone na 1300 rb.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.

Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
21. Waliszewice, obejmującą: wieś Waliszewice, kol. Waliszewice, kol. Zacisze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.(—) Hauke-Nowak Wojewoda.
 ____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.
____________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 101

Postępowania spadkowe.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, sekcji I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Zygmuncie Lipiński, współwłaścicielu majątku Zacisze, powiatu kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 marca 1938 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza