-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Wroniawy

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wroniawy, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 161, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:
Wroniawy,   wś i folw. nad rz. Gajową, pow. turecki, gm. i par. Goszczanów, odl. od Turka 22 w., ma 11 dm., 153 mk. W r. 1827 było 15 dm., 161 mk. W r. 1886 folw. W. rozl. mr. 601: gr. or. i ogr. mr. 486, łąk mr. 59, pastw. mr. 11, lasu mr. 16, nieuż. mr. 30; bud. mur. 6, drew. 6; płodozm. 9 i 10 pol. Wś W. os. 19, mr. 45. Do W. należy folw. Góry Strachanowskie, mający 193 mr. zagajników sosnowych i dębowych. Wymieniona w opisie par. Goszczanów (Łaski, L. B., II, 62). Według reg. pobor. pow. sieradzkiego z r. 1553 miała 11 łan. (Pawiń., Wielk., II, 224).

Słownik Geograficzny:  
Broniawy,  wś, pow. turecki, gm. i par. Goszczanów.

Spis 1925:
Wroniawy, wś i kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, kol. 25. Ludność ogółem: wś 67, kol. 186. Mężczyzn wś 38, kol. 95, kobiet wś 29, kol. 91. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 67, kol. 186. Podało narodowość: polską wś 67, kol. 186. 

Spis 1925:
Wroniawy Folwark, kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 20. Mężczyzn 12, kobiet 8. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 20. Podało narodowość: polską 20.

Wikipedia:
Wroniawy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

 Gazeta Południowo-Pruska, 1802

Do sprzedania. Gdy dobra Urodz. Tadeusza Soieckiego Lipice cum attinentiis i Wroniawy części B. w wydziale Regencyi Kaliskiey położone w Wartskim powiecie leżące, z krotych pierwsza wieś Lipice podług sądowney taxy tu przyłączoney 40,663 tal. 5 dobr. gr. 8 fen. z prowizyi po 5 od sta rachuiąc, a druga Wroniawy na 4265 tal. 6 dobr. gr. 8 fen. tym samym sposobem otaxowane zostały, drogą potrzebney subhastacyi sprzedane bydź maią, a przeto na mocy tego patentu, ktorego ieden exemplarz w mieyscu, drugi w Regencyi Poznańskiey, a trzeci zaś w Sądzie powiatowym w Warcie w mieyscach juryzdykcyi przeznaczonych wywieszone będą. Wszyscy, ktorzy by doposiadania zdolni i zapłacić byli wstanie, zapozywaią się, ażeby w terminach tych z których pierwszy dnia 1. Decembra a. c. drugi d. 2. Marca a pr. trzeci dnia 1. Junii a. pr. wyznaczone przed assessorem Lessingiem o 9 z rana stawili się, i licytowali, po ostatniem terminie licytacya przyięta nie będzie. Taxa tych dobr dostatecznie w registraturze tuteyszey przeglądana bydź może. Przywyciśnieniu. W Kaliszu dnia 16. Julii roku 1802. Krolewska Połud. Pruska Regencya.

 Gazeta Południowo-Pruska, 1806

Do zadzierzawienia. JPan Konsyliarz medycyny Gumpert, chce dobra swe 3 mile od Kalisza odległe Lipicze, Gozdowek i Wroniawy poiedyńczo, albo ogulnie, iak się dzierzawcy ułożą na 6 lat od S. Jana c. począwszy naywięcey daiącym wypuścić. Dla czego ia termin do licytacyi na dzień 10. Aprilis o godzinie 11. rano w pomieszkaniu moim pod bramą Warszawską wyznaczyłem, tam tedy ochotę maiący dzierzawić, stanąć anszlag zrewidować i swe podanie oświadczyć mogą. W Kaliszu dnia 6. Marca roku 1806. Ottów, Regencyi Sekretarz.


Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1817 nr 24

Do sprzedania z wielkim awantażem dla kupuiących.

1) Dobra wsie Lipicze, Wroniawy, Gozdowek Olendry, w Powiecie Wartskim, w Woiewództwie Kaliskim, Królestwie Polskiem , trzy mile od miasta Kalisza , trzy od Sieradza i półtory od miasta Warty położone, są z wolney ręki do sprzedania. Dobra te składaią się z trzech folwarków i Olendrów, obeymuiących w sobie gospodarzy 36, leżą na trakcie prowadzącym z Kalisza , do Warszawy; maią w każdym polu wysiewu korcy Warszawskich 285, oprócz pszenicy, którey się wysiewa korcy 50; pastwiska i łąk z wielkim dostatkiem, boru na swoię potrzebę z różnego gatunku drzewa ; owiec na tychże folwarkach trzyma się sztuk 1800, pomiędzy któremi znayduie się Hiszpańskich gruntowych sztuk 500; krów trzyma się latem i zimą sztuk 200, pomiędzy któremi znayduie się gruntowych 20. Oprócz tego znayduie się na gruncie różnego gatunku inny inwentarz , iako to, konie fornalskie, woły i t. d.; znayduią się w tychże dobrach także gorzelnia o trzech garcach, z których zabiera ieden beczek 7, a dwa mnieysze o 4 i 5, beczkach; mielcuch, wiatrak, propinacyą znaczną , iakoliteż ogród Włoski w Lipiczach, a sad w Wroniawach maią też dobra. Szacunek tych dóbr stanowi się 450,000 zł: Pol: Połowa tey summy szacunkowey z opłaty procentu przy gruncie pozostanie, o drugiey połowy wypłatę, iakoliteż o całkowity szacunek, układ przy ugodzie nastąpi. Dobra te luboli są w dzierzawie, w każdym roku dzierżawca odstąpić obowiązany, i sprzedaiący natychmiast oddanie possessyi zapewnia. Ktoby sobie życzył kupna, ma się udać do JW. Paliszewskiego Prezesa Rady Powiatu Obornickiego, medalem zasługi ozdobionego, dziedzica Gembic pod miastem Rogożnem mieszkaiącego , który ochotę maiących kupna zapewnia, iż w każdym czasie w mieyscu mieszkania w wsi Gembicach dziedziczney znayduie się. J nadto uwiadomia , iż listy adressowane pocztą przez Poznań, Rogożno, w Gembicach rąk iego doydą, i wezwany do miasta Poznania dla ostatecznie uczynienia układu ziechać zapewnia. — Nakoniec ostrzega się, iż o JW. Paliszewskim często bawiącym w Poznaniu dowiedzieć się można od W. Gmuperta, Konsyliiarza Regencyi Poznańskiey, na ulicy Wilhelmowska, zwana, w Poznaniu mieszkaiącego.


Dziennik Powszechny 1833 nr 89

Komornik Trybunału Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia, iż dobra Lipicze z przyległościami Wroniawy, Gozdowek i Hollendrami Lipicze w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położone, w d. 10 Maia 1833 r. o godzinie 10 z rana przed W. Wawrzeńcem Janczewskim Reientem Powiatu Wartskiego w Warcie, w trzechletnią dzierzawę od Sgo Jana Chrzciciela r. b. poczynaiąc, przez licytacyą publiczną wypuszczone zostaną, z których dotychczasowa dzierzawa złp. 8,000 wynosi. w Kaliszu d. 26 Marca 1833 r. Jan Sztandke.Dziennik Warszawski 1870 nr 203

N. D. 7210. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Bogumiła Bieskie* wierzyciela sum: a) rsr. 14,430 kop. 82 na dobrach Wroniawy i Góry Strachanowskie z Okręgu Wartskiego w dziale IV, Nr. 6 i 29 z warunkiem w dziale III Nr. 4 i 7 (…). Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczony został termin na dzień 6 (18) Marca 1871 r. przed podpisanym Rejentem.
Kalisz dnia 1 (13) Września 1870 roku.
Wilhelm Grabowski.

*nieczytelne

Kaliszanin 1887 nr. 5

Stróż nocny we wsi Wronowy, powiecie tureckim. Józef Linkiewicz, podczas wydobywania z dołu buraków, zasypany został na śmierć spadającą ziemią.


Gazeta Kaliska 1896 nr. 8

Kronika myśliwska. W d. 21 b. m. we wsi Wroniawach pow. tureckiego wł. p. Liszka w 13 flint zabito 6 rogaczy, 67 zajęcy, kuropatwę i jastrzębia.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 28

= Kronika myśliwska.
W d. 21 -ym b. m. na polowaniu we wsi Wroniawach, w pow. tureckim, u p. Liszka w 13 strzelb ubito 6 rogaczy, 64 zające, kuropatwę i jastrzębia.

Gazeta Kaliska 1899 nr 182

Z ochrony leśnej. Na posiedzeniu kaliskiego komitetu ochrony leśnej, w dniu 5 b. m. między innemi postanowiono: 3) Wydać właścicielowi majątku Wroniawy, gminy Goszczanów, pow. tureckiego p. Kazimierzowi Lizakowi świadectwo, że komitet ze swej strony nie uznaje żadnych przeszkód do użytkowania z 8 dziesięcin i 1.575 sążni kwadratowych lasu, kupionego w liczbie innych gruntów przez włościan wroniawskieh Nr. 2 i 3 towarzystw od właściciela majątku przy pomocy piotrkowskiego oddziału włościańskiego banku ziemskiego, ponieważ włościanie obowiązują się rzeczony las utrzymać i nie obracać go na żaden inny użytek.

Kurjer Warszawski 1899 nr 224

+ Ochrona lasów.
Na posiedzeniu komitetu ochrony lasów w Kaliszu w d. 5 -ym b. m. postanowiono:
(...) wydać właścicielowi majątku Wroniawy, w pow. tureckim, p. Kazimierzowi Lizakowi, świadectwo, że komitet ze swej strony nie widzi przeszkód do pozwolenia na użytkowano z 8 dz. 1,575 s. kw. lasu kupionego przez włościan wroniawskich (przy pomocy oddziału piotrkowskiego Banku włościańskiego), ponieważ włościanie zobowiązują się las ten utrzymać; (...)

Gazeta Kaliska 1901 nr. 273 

Energiczne wykrycie kradzieży. W zeszłym tygodniu właścicielowi folwarku Modła, w okolicy Warty, p. Żelisławskiemu, niewiadomi złoczyńcy ukradli w nocy parę cugowych koni i bryczkę. Poszkodowany p. Ż., poszukując swej straty, wstąpił po drodze do swego szwagra p. Lizaka w Wroniawach, który dowiedziawszy się o szczegółach popełnionej kradzieży, zajął się bardzo energicznie odszukaniem jej śladów; a ponieważ skradziona bryczka trzymała tak zwaną „saską kolej", to jest rozmiar pośredni pomiędzy zwyczajnym kolejnym wozem a półtorakiem, więc p. L. Zmierzywszy ślad bryczki, ciągle prowadził poszukiwania w kierunku, w jakim się udali złodzieje, co nie było łatwem zadaniem, gdyż ślad się ciągle gubił na więcej zjeżdżonych drogach i czasem ginął zupełnie, lecz wytrwałość i prawdziwie spostrzegawczy spryt p. L. przemogły wszelkiego rodzaju przeszkody i znów odszukany ślad zaprowadził naszych poszukiwaczy do lasu w Sokołowie, położonego o półtorej mili od miejsca spełnionej kradzieży, Ale tu znalazła się najważniejsza przeszkoda, bo ślad bryczki i koni pomiędzy drzewami, w miejscu usłanem liśćmi, zupełnie zaginął, trzeba więc było przebiegać las kilkakrotnie w rozmaitych kierunkach, co mogło wyczerpać cierpliwość i energję każdego; lecz niestrudzony p. L., widocznie wieszczem przeczuciem tknięty, nie ustawał w poszukiwaniach dopóty, dopóki nie odnalazł na polanie przy gęstym zagajniku śladu bryczki i podkowy konia i z trudnością wdarłszy się w gęstwinę, znalazł w takowej wtłoczoną bryczkę, a w odległości kilkudziesięciu kroków przywiązane do drzewa konie. Lizdejko.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 100

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Wojciechu-Józefie Lisie, właścicielu 12 dzies. 475 sąż. z maj. Wroniawy cz. II, pow. tureckiego;

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 23 czerwca 1930 roku, w którym to dniu osoby in­teresowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym ze swemi prawami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 5

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
10) Władysławie Janickim, wierzyc. sumy 1.000 zł., zabezpieczonej pod Nr. 2 w dziale IV wykazu hipotecznego maj. Wroniawy Nr. II, powiatu tureckiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 lipca 1930 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
2. Wroniawy, obejmującą: wieś Wroniawy, kol. Wroniawy, kol. Wroniawy I. i kol. Wroniawy II.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1933 nr 30

Pożary w powiecie.
W dniu 10 lipca rb. o godzinie 1.45, we wsi Wroniawy, gm. Goszczanów, w posesji Grzegoszewskiego Józefa, wynikł pożar, od którego spaliła się stodoła murowana i dwie szopy kryte słomą oraz maszyny i narzę­dzia rolnicze. Ogólne straty wynoszą około 2000 zł. Dokładnej przyczyny pożaru usta­lić niezdołano.
 
Echo Kaliskie Ilustrowane  1935 r.

Pobił swego teścia We wsi Wroniawy, pow. tureckiego, zamieszkiwał niejaki Michał Kowalski, który od dłuższego już czasu żył w niezgodzie ze swym teściem, 60-letnim Franciszkiem Wesołowskim. Nieporozumienia te doprowadziły wreszcie do krwawego epilogu. Kowalski spotkawszy nocą swego teścia, uderzył go kołkiem w rękę, powodując ciężkie uszkodzenie ciała. W dniu onegdajszym Kowalski stanął przed sądem okręgowym i został skazany na 6 miesięcy więzienia.


Echo Tureckie 1937 nr 49

Smutna rubryka
(...) Dnia 24 wieczorem we Wroniawach gm. Goszczanów nieujawnieni sprawcy po wyjęciu szyby w oknie w mieszkaniu nieja­kiego Bartczaka Franc. ukradli pościel wartości 80 złot.


Echo Tureckie 1938 nr 11

Wcześnie zaczął
W dniu 5.III.38r. o godz. 15.30 do Posterunku P.P. w Jeziorsku zgłosiła się żebraczka Stanisława Groblicka, lat 78, zam. we wsi Odpadki, gm. Goszczanów, i za­meldowała, że w dniu 4.III.38 r. około go­dz. 15-ej w czasie kiedy przechodziła ścieżką polną od wsi Wroniawy do wsi Odpa­dki, gm. Goszczanów, wybiegł do niej z lasu 18 letni Lis Józef, zam. we wsi Wro­niawy, wciągnął ją do lasu, powalił na zie­mię, zakneblował chustką usta i zrabował jej z podstanika na piersiach 11 zł. gotó­wką i zbiegł. Tegoż dnia Lis został ujęty, przyznawając się do winy. Ze zrabowanych pieniędzy odebrano mu 3 zł. 45 gr., któ­rych nie zdążył roztrwonić. Lis został prze­kazany do dyspozycji władz sądowych.


Echo Tureckie 1938 nr 25

Pożary
W dniu 3 bm. o godz. 17 we wsi Wro­niawy gm. Goszczanów spłonęła wskutek złego stanu komina część domu i zagrody gospodarza Wróbla Czesława.


Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Goszczanów przewodniczący Szew­czyk Józef, rolnik, Wroniawy zast. przewodn. Urbańczyk Józef, Poprężniki sekre­tarz Staszewski Bronisław, nauczyciel, Go­szczanów skarbnik Mus[i]alik, rolnik, Gawłowice, członkowie zarządu 1) Koniak Stanisław, rolnik, Chlewo 2) Pie­kielny Stanisław, rolnik, Poniatów.(...).

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 97

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1778-2 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 12 listopada 1938 r., zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie śmierci Adama Kubisiaka, syna Józefa i Antoniny ze Swierczyńskich, urodz. 27 sierpnia 1915 roku we wsi Wroniawy, gminy Goszczanów, powiatu tureckiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 3 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Ada­ma Kubisiaka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Adam Kubisiak był stałym mieszkańcem wsi Wroniawy, gm. Goszczanów. Co. 1116/38.

Echo Tureckie 1939 nr 7

Śmiertelne pobicie
W dniu 6 II. r.b. około godziny 20-ej został ciężko pobity kamieniami Razniecki Franciszek lat 52, zamieszkały we wsi Borek Goszczanowski, gm. Goszczanów, pow. tureckiego przez: Szczepańskiego Ja­na, lat 22, Wojciechowskiego Franciszka, lat 24, Bałuckiego Stefana, lat 20, Kowalczyka Józefa, lat 21 i Szulca Józefa, lat 19, wszyscy zam. we wsi Wroniawy, gm. Goszczanów. Bójka powstała na tle sprze­czki, którą wszczął w stanie podchmielo­nym Razniewski Franciszek z podejrzany­mi. Razniewski w dniu 7.II. r. b. w drodze do szpitala w Liskowie zmarł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza