-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Zabłocie

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zabłocie, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Naramice, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 31, odległość od miasta obwodowego 2.


Słownik Geograficzny:
Zabłocie,   wś i folw., pow. wieluński, gm. i par.Naramice, odl. 11 w. od Wielunia. Wś ma 4 dm. i stanowi część Naramic, folw. ma 3 dm. W r. 1827 było 7 dm., 31 mk. W r. 1888 folw. Z., oddzielony od dóbr Naramice, rozl. mr. 666: gr. or. i ogr. mr. 246, łąk mr. 12, pastw. mr. 13, przestrzenie sporne mr. 284, nieuż. mr. 11; bud. drew. 4.

Spis 1925:
Zabłocie, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 33. Ludność ogółem: 172. Mężczyzn 84, kobiet 88. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 172. Podało narodowość: polską 172.

Wikipedia:
Zabłocie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Biała. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

OSP

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 96

(N. D. 1939) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra Naramice z przyległościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Kaliskiej położone składające się z wsi folwarku tegoż nazwiska z folwarku Zabłocie i z folwarku Śmiechy, z pustkowia Domanszczyznа i Pustkowia Piaski zwanych wydzierżawione będą. przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca 1844 r. przed Rejentem Antonim Kowalskim lub jego zastępcą tegoż Kancellaryi w mieście Okręgowem Wieluniu w dniu 26 Maja (7 Czerwca) r. b. z rana o godzinie 10 u którego to Rejenta warunki pod jakiemi rzeczone dobra wydzierżawione będą, każdego czasu przejrzanemi być mogą, rocznej dzierżawy dobra rzeczone mogą przynosić rs. 1500.
Kalisz dnia 5 (17) Kwietnia 1844 roku
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 187

(N. D. 4395) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie starozakonnego Jakóba Aszer kupca w mieście Wieruszowie Okręgu Wieluńskim mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Hipolita Morawskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, do którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Naramic popiera, w poszukiwaniu summy rs. 2550, z procentem Aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego na gruncie tychże dóbr w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1847 roku rozpoczętym a w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Naramice składające się z folwarku i wsi zarobnej Naramice, z folwarku i wsi zarobnej Zabłocie, z folwarku Śmiechy z pustkowiów Madej vel Rzyska Domańszczyzna i Piaski z karczmy w boru Radomina zwanego, z chałupy pod borem przy granicach dóbr Biały, i z chałupy przy granicy dóbr, Świątkowiece stojących, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia w Powiecie i Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w Gminie Naramice położone w których jest kościoł parafialny, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 99, mórg 6, prętów kwadratowych 185 miary nowo-polskiej, grunta których należą do I II III IV i V klassy w rozległości tej mieszczą się grunta do probostwa należące.
Dobra te były dziedziczne Katarzyny z Stokowskich Rejczyńskiej wdowy w tychże dobrach Naramice mieszkającej na teraz z własnych funduszów utrzymującej się, które Honoryuszowi Biernackiemu synowi swemu dziedzicowi dóbr Szuliszewic, w Suliszewicach Okręgu Wartskim mieszkającemu na własność sprzedała i na jego imie tytuł własności w księdze wieczystej jest uregulowany, gdy zaś wyrokiem Trybunału tutejszego w d. 15 (27) Marca 1844 r. zapadłym, uznano przedaż dóbr tych za nieprzeszkadzającą do poszukiwania drogą Sądowej exekucyi wierzytelności Jakóbowi Aszer z dóbr Naramic należącej się, przeto zajęcie dóbr tych na przedaż na rzecz tegoż Aszera dalej tak przeciwko Katarzynie Rejczyńskiej wdowie, jako i Honoryuszowi Biernackiemu jako właścicielowi teraźniejszemu dóbr Naramic popieranym zostaje.
W dobrach tych jest wlościan pańszczyznę robiących.
Zagrodników 52, komorników 22, i komornic 6, czynszowników stałych 2, to jest: sukcessorowie Xiędza Wojciecha Łochyńskiego, i sukcessorowie Mateusza Grabowskiego, czynszownicy niestali: 1. Stanisław Zarzycki, 2. Wojciech Zychta, 3. Roch Kopcik. 4. Jakób Gryf, 5. Błażej Gołąb, 6. Wawrzeniec Rychlik, 7. Walenty Konieczny, 8. Ludwik Gwiazda. 9. Szymon Szczepaniak 10. Franciszek Sanica, 11. Jakób Lewkowicz, l2. Bogusław Gottlib Gramlich, 13. Szymon Pichliński 14. Adam Krolik, 15. Ludwik Kuzajewski, 16. Paweł Glądała. 17. wdowa po Piotrze Olczykowskim, 18. Piotr Jasiak, 19. Józef Pluskota, 20. Jan Pichla 21.Wincenty Szuster. Pańszczyzny od włościan załogi daniny czynsze od powyższych czynszowników, zabudowania dworskie i wiejskie, podatki granice i wszelkie szczegóły w dobrach tych znajdują się w akcie zajęcia są opisane.
Dobra te na licytacyi w biurze Dyrekcyi Szczegółowej w Kaliszu odbyte zadzierżawił Michnowski któremu dzierżawa z d. 12 (24) Czerwca 1847 r. skończyła się.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego i Włodzimierzowi Rejczyńskiemu jako ustanowionemu dozorcy i Wójtowi Gminy Naramice dnia 9 (21) i 10 (22) Czerwca 1847 r. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Naramic w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 2 (14) Lipca 1847 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 10 (22), tegoż miesiąca i roku wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierącego przedaż Hipolita Μorawskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 28 Sierpnia (9 Września) 1847 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 12 (24) Lipca 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.
*nieczytelne
Gazeta Świąteczna 1913 nr 1688

W parafji Naramnicach pod Lututowem, w guberńji kaliskiej, znajdują się dwie wioski: Zabłocie i Góry, w których ścisłe pilnują się hasła „swój do swego”, tak, że nikt żydowi nic nie sprzeda, ani od niego nic nie kupi. Oto przykład: sklepikarz chrześćjanin, który ma sklep w Naramnicach, a w Zabłociu i Górach skupuje po zagrodach jajka, spotkał się jednego dnia pod samem Zabłociem z żydem przekupniem, który też skupował jajka w okolicy. — No, panie, — powiada przekupień, — będziemy dzisiaj kupowali jajka we dwóch, to wypadnie drożej płacić.—Sklepikarz wchodzi do pierwszego domu, — przekupień za nim. Tamten pyta się o jajka; pokazują mu, umawiają się ocenę, a tu żyd daje o 6 groszy więcej na mędlu. Ale gospodarz i gospodyni nie zważają na podstęp żydowski, tylko sprzedają chrześćjaninowi, choć taniej. Tak spółubiegał się żyd z chrześćjaninem w kilku zagrodach, ale widząc, że nic nie kupi, poszedł do domu. — Zdaje się, że i w samych Naramnicach handel spożywczy przejdzie zupełnie w ręce chrześćjan, bo zamierzają założyć tam spółkę sklepową. Brak tylko jeszcze w parafji kupca Polaka, któryby skupował zboże. Czytelnik L.

Gazeta Świąteczna 1917 nr 1898

Klęska gradowa nawiedziła w dniu 3l-ym maja gminę Naramnice w okolicy Wielunia. Grad był tak duży, jak jajka młodych kur, a że towarzyszył mu straszy wicher, więc jest dużo szkody. Ziemniaki niewiele ucierpiały, bo jeszcze są małe. Gospodarze są zgnębieni tą klęską, bo na wiosnę pola były przeważnie obsiane wyką, łubinem i ptaszyńcem, owsa zaś i ziemniaków było bardzo mało, tak, że wielu obsadziło i obsiało niemi tylko czwartą część tych pól, które zwykli byli obsiewać w innych latach. I oto dziś rolnik z bólem serca wychodzi w pole z pługiem; na wybitem przez grad życie musi zasiać choćby grykę, której tu bardzo trudno się dokupić. Ucierpiały od gradu następujące wioski: Janowiec, Młynisko, Łyskornia, Biała pierwsza i Druga, Naramnice, Zabłocie, Góry, Wiktorów i Rososz. Tem dotkliwiej odczuwają gospodarze gradobicie, że bardzo mało kto zabezpieczył plony, ciesząc się niewiedzieć na czem opartą nadzieją, że w tym roku może gradu nie będzie. Lucjan Sułkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Ignacym Nawrockim, współwłaścicielu 12 mórg 40 pręt. gruntu z maj. Zabłocie, pow. Wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kanc. wydziału hipot. w Kaliszu na d. 18 lipca 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 8

Sąd pokoju w Lututowie, pow. Wieluńskiego, okr. sąd. Częstochowskiego, na zasadzie art. 58¹ i 309¹ U. P. C., wzywa pozwanego Józefa Nawrockiego, syna Jana, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4 miesięcznym od dnia ukazania się w druku niniejszego wezwania stawił się w tymże sądzie, w sprawie cywilnej (akta Nr 7 c/21) z powództwa Anny Otorowskiej, z domu Ciećka, o dział majątku, składającego się z osady, zapisanej pod Nr 15 w maj. Zabłocie, gm. Naramice, pow. Wieluńskiego,— na imię Ignacego Nawrockiego,— przestrzeni 12 mórg 40 pręt. gruntu, z budynkami.
W razie niestawienia się wezwanego spadkobiercy w powyższym terminie, sprawa będzie rozpatrzona w jego nieobecności.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 74Sąd pokoju w Wieluniu, na zasadzie art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa niniejszem wdową Agnieszkę Golec, urodzoną Pawlak, obecnie niewiadomą z miejsca pobytu, do stawienia się w charakterze pozwanej, w terminie 4-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego wezwania, do tegoż sądu przy ul. Reformackiej 13 (w sprawie C. Nr. 341/22) z powództwa Franciszka Pawlaka o podział połowy osady rolnej, pozostałej po zmarłych Janie i Łukaszu Pawlakach, położonej w kolonji Zabłocie, gm. Naramice pod Nr. 6 rejestru pomiarowego, przestrzeni 8 mórg 225 pręt. Do skargi powodowej dołączono zaświadczenie urzędu gminy Naramice z d. 15 lipca 1922 r. Nr. 1396 i dwa odpisy notarjalne za Nr. 143 i 813.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 28 stycznia 1928 r.
postanowił: ustalić obszar scalenia gruntów wsi Naramice, gminy Naramice, powiatu wieluńskiego w składzie gruntów
1) wsi Naramice w skład której wchodzą:
a) grunty tabelowe wsi Naramice 534-76 ha,
b) grunty otrzymane za zlikwidowane serwituty 91-51 ha,
c) grunty tabelowe Naramice Poduchowne 5-07 ha,
d) grunty Marjańska Słoboda wraz z gruntami parafji katolickiej Naramice 49-44 ha,
e) grunty hipoteczne we wsi Naramice uregulowane w księgach hipotecznych jako „Poczta Naramice" własność Stanisława Stojeckiego 2-24 ha;
2) kol. Zabłocie, uregulowane w księgach hipotecznych jako maj. Zabłocie obszaru 370-11 ha,
3) część maj. Naramice własność Aleksandry Łubińskiej dla wyrównania granic około 2 ha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 9 czerwca 1928 r.
Z p. Prezesa (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 15

Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
1) Janie Żurawiu, właścicielu 14 morgów gruntu z maj. Zabłocie, powiatu wieluńskiego;

Termin zaniknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 1 września 1932 roku w kancelarji notarjusza, Stanisława Bzowskiego w Kaliszu. 

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 100

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu (1 sekcja) obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych
8) Wojciechu i Petroneli małż. Nawrockich, właścicielach 11 m 187 1/2 pr. z maj. Zabłocie, pow. wieluńskiego;.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 26 czerwca 1933 roku. W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy dziale hipotecznym pod skutkami prekluzji. 

Echo Sieradzkie 1932 6 marzec

Z SĄDU.
Apolonia Szusztowa mieszk. wsi Zabłocie gm. Naramice za kradzież 4-ch metrów bostonu w Wieluniu podczas jarmarku na szkodę Chany Skałowej — skazana została na 1 i pół miesiąca więzienia.

Echo Sieradzkie 1932 11 październik

Z SĄDU.
NIERYCERSKI FRANUŚ.
Franciszek Klimas mieszk. wsi Zabłocie gm. Naramice postąpił naprawdę nie porycersku bijąc płeć piękną i słabą w postaci Józi Sumg, która wniosła skargę do Sądu Grodzkiego w Wieluniu. W rezultacie skazano Franusia na miesiąc rozpamiętywań w więzieniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
18. Zabłocie, obejmującą: kol. Góry Świątkowskie, wieś Zabłocie, kol. Zabłocie.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 25

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Marjannie Żuraw, współwł. 14 m. z maj. Zabłocie, powiatu wie­luńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 9 października 1933 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1933 12 marzec

DESZCZ KAR - ZA NIELEGALNE POSIADANIE BRONI...
Starostwo wieluńskie w drodze administracyjnej — za nielegalne posiadanie broni skazało: na konfiskatę tejże i naboi, areszt i karę pieniężną — następujące osoby:
Źóraw Antoni z Zabłocia na 30 zł. grzywny i 1 tydzień aresztu.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 94

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe zmarłych:

3) Józefie Soji, współwłaścicielu działki gruntu nr 35, o powierzchni 3 morgów 120 pr. z majątku Zabłocie, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 25 maja 1938 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 310/37.

Echo Łódzkie 1938 październik

Krwawe "poprawiny" wesela. Prowodyr bójki zmarł w szpitalu
WIELUŃ, 18. 10. — We wsi Zabłocie, gm. Naramice w mieszkaniu tamtejszego rolnika Różańskiego odbywały się t. zw. "poprawiny wesela", w których wzięło udział kilkanaście osób. W czasie zabawy przybyła grupa wyrostków z niejakim Janem Strzelczykiem na czele, która wszczęła kłótnię, a następnie krwawą bójkę. W wyniku bójki, która przyjęła bardzo groźne rozmiary, gdyż i uczestnicy zabawy nie zostali dłużni napastnikom, zostało wielu rannych, a między innymi; 28-letni Stanisław Wardęga z Gór Świątkowskich, otrzymał pięć pchnięć nożem w plecy oraz rozcięcia nożem policzka; 21 letni Józef Wardęga otrzymał pchnięcia nożem w plecy oraz uległ rozcięciu nosa na całej jego długości. Główny sprawca bójki 21-letni Jan Strzelczyk z Zabłocia, który po rozgonieniu zabawy co miał prawdopodobnie na celu — zbiegł, znaleziony został później w odległości kilkuset metrów od miejsca bójki z okropną raną brzucha rozpłatanego nożem, tak, że wnętrzności wypłynęły na wierzch. Wardęgowie, których stan jest groźny umieszczeni zostali na kuracji w szpitalu wieluńskim, Strzelczyk zaś po przywiezieniu do szpitala — zmarł. Straszną tę w skutkach bójkę, która charakteryzuje dzisiejszą młodzież wiejską oraz jej wprost niebywałe dotychczas rozwydrzenie — zajęła się policja dokonując liczniejszych aresztowań. Tegoż dnia na drodze pomiędzy wsią Ostrówek a Kąski napadnięty został 25-letni Józef Kryś, mieszkaniec wsi Kąski, gm. Galewice, który otrzymał, trzy pchnięcia nożem w plecy tak, że nastąpiło przebicie płuca. Stan napadniętego (prawdopodobnie na tle osobistych porachunków) — jest bardzo groźny i jest słaba nadzieja utrzymania go przy życiu. Ranny Kryś, którego napastnicy spłoszeni przez przypadkowego przechodnia, pozostawili bez przytomności w rowie, oświadcza, że rozpoznał napastników, którymi mają być: Jan Kierteć, Kubica St., i Chmiel Tad. wszyscy ze wsi Kąski, gm. Galewice. Sprawcami krwawej napaści w czasie której każdy z nożowników po kolei — jak oświadczył Kryś, — dźgnął go nożem w plecy — zajęła się policja.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza