-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Wymysłów

Czajkowski 1783-84 r.
Wymysłow karczma, parafia buczek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Wołowiczowie.

Słownik Geograficzny:  
Wymysłów, wś i os. karcz., pow. łaski, gm. i par. Buczek. Wś ma 6 dm., 71 mk., 66 mr.; os. karcz. 1 dm., 4 mk., 3 mr.; os. karcz. należy do wsi Brodnia.

Spis 1925:
Wymysłów, wś, pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 21, kobiet 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55.Podało narodowość: polską 55.

 1992 r. 

Gazeta Warszawska 1827 nr 219

Po zgonie Xiędza Andrzeia Wołłowicza, Biskupa Dyecezyi Kuiawsko-Kaliskiey, Senatora Król: Pol:, Dziedzica Dóbr: Brodnia, Grzeszyn, Wilkowia, Sowienica, Malenia Część A, Karczmy Wymysłów, tudzież Dóbr Cząstków Część B. zwanych, wszystkich w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem sytuowanych, dnia 9 Marca 1822 r. nastąpionym, postępowanie spadkowe się otworzyło, o którem po raz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia tytułu własności tychto Dóbr, termin roczny a w szczególe na dzień 8 Sierpnia 1828 r. w Kancellaryi Ziemańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — W Kaliszu dnia 2 Sierpnia 1827 r.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego.
F. Bajer.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 142

(N. D. 3071.) Franciszek syn Mikołaja i Rozalii Stefańczyków v. Wroblewskich urodzony dnia 7 Mca Października roku 1810 w wsi Wymysłowie w parafii Buczek Powiecie Szadkowskim, powołany został w roku 1830 w Mcu Styczniu do wojska, dotąd wiadomości żadnej o sobie nie daje, prosi pozostała żona, jeżeliby kto wiedział o jego życiu lub śmierci, aby raczył zawiadomić, Franciszkę z Wituszczaków Stefańczyk v. Wróblewską zamężną w Bachorzynie w parafii Buczek w Obwodzie Sieradzkim zamieszkałą w przeciągu miesiący trzech, gdyż wrazie przeciwnym uważany będzie za nie żyjącego.

Dziennik Warszawski 1869 nr 239

Zapozywa Marjannę Zajdę stałą mieszkankę wsi Wymysłowa, gminy Buczek, Powiatu Łaskiego, Gubernji Petrokowskiej, obecnie niewiadomą z pobytu, aby się w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu w Sądzie tutejszym do ogłoszenia wyroku stawiła, lub o teraźniejszem miejscu zamieszkania doniosła, bowiem w przeciwnym razie postąpiono będzie wedle obowiązujących przepisów.
Petrokow d. 17 (29) Października 1869 r.
Sędzia Prezydujący, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 73

N. D. 1865. Sąd Policji Poprawczej w Petrokowie. W dniu 17(29) Maja r. z. w powiecie Łaskim gminie Buczek między wsiami Wymysłowem a Aleksandrowskiem niedaleko szosy znalezione zostały zwłoki dziecka płci męzkiej, w dochodzenie Sądowo-lekarskie wykazało, iż znalezione dziecię urodziło się żywe, donoszone i zdolne do życia, życia zaś pozbawione zostało przez uduszenie.
Z uwagi, iż śledztwo Sądowe nie zdołało wykryć ani rodziców dziecka, ani też sprawców pozbawienia go życia, przeto Sąd Poprawczy wzywa niniejszem tak wszystkie władze krajowe jak i osoby prywatne posiadające lub mogące posiąść jakiekolwiek wiadomości, odnoszące się do nazwiska, pochodzenia i rodziców znalezionego dziecka, aby raczyły rwiadomości te zakomunikować tutejszemu lub najbliższemu Sądowi.
Petroków d. 26 Marca (7 Kwietnia) 1875 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 6

Obwieszczenie.
Wydziału Hipotecznego przy Sądzie Pokoju w Łasku
Z powodu zgłoszonego przez Urząd Ziemski w Piotrkowie żądania wywołania do pierwiastkowej regulacji hipoteki
gruntów scalonej wsi Wymysłów, gminy Buczek o obszarze 56 ha 1422 mtr. kw. (łącznie z drogami i strugą), podzielonych stosownie do zatwierdzonego przez Okręgową Komisję Ziemską w Piotrkowie, projektu, sporządzonego przez geometrę rządowego Jana Piekarskiego w 1923 roku, a uwidocznionego na planie rejestrze pomiarowym tegoż geometry na osiem kolonji i na jedną parcelę wspólną powierzchni 6 ha 759 mtr. kw., mających stanowić własność: 1. sukcesorów Wojciecha Ratajczyka 5 ha 2380 mtr. kw.; 2. Ludwika Wełny 4 ha 3349 mtr. kw.; 3. Tomasza Kłosa i Wawrzyńca Jasińskiego 9 ha 9931 mtr. kw.; 4. sukcesorów Wojciecha Marciniaka 6 ha 143 mtr. kw.; 5. Michała Sysio 5 ha 5493 mtr. kw.; 6. Józefa Marciniaka 5 ha 3368 mtr. kw.; 7. sukcesorów Tomasza Rejmonczyka 5 ha 3469 mtr. kw. i 8. Grzegorza i Wiktorji małżonków Rejmonczyk — Wydział Hipoteczny w Łasku zawiadamia osoby interesowane, że regulacja ta nastąpi w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku dnia 10 maja 1927 roku o godzinie 10 zrana; wzywa przeto osoby te, aby tamże osobiście lub przez pełnomocnika, urzędownie i szczególnie na to umocowanego, zgłosiły się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacji podały i w dokumenty, prawa ich udowadniające, zaopatrzyły się; ostrzega przytem, że niezgłaszający się w terminie podpadną skutkom prekluzji, w artykule 154 i 160 Ustawy Hipotecznej przepisanej.
Według dawniejszego stanu posiadania, grunta wsi Wymysłów składały się z gruntów ukazowych o powierzchni według tabeli 34 dzies. 1625 sąż. kw., oraz gruntów zaserwitutowych o powierzchni 16 dzies. 620 sąż. kw., zapisanych w tabeli likwidacyjnej tejże wsi pod Nr. Nr. 1, 2, 3 i 4.
Ogłoszenie decyzji, jaka na skutek aktu regulacji wydana będzie, nastąpi na pierwszym posiedzeniu Wydziału Hipotecznego po powyższym terminie i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie.
Łask, dnia 28 stycznia 1927 roku.
Pisarz Hipoteczny: Jan Niewiadomski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 13

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 czerwca 1932 r. L. SA. II. 12/1/32
o połączeniu wsi Wymysłów i kol. Aleksandrówek, gm. Buczek, pow. Łaskiego w jedno sołectwo pod nazwą „sołectwo kol. Aleksandrówek i wsi Wymysłów".
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 8 czerwca 1932 roku zarządzam zgodnie z postanowieniami art. 287 ustawy o samorządzie gminnym z 1864 r. oraz art. 108 Rozp. Prezydenta Rzplitej Polskiej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) co następuje:
§ 1.
Łączy się wieś Wymysłów i kol. Aleksandrówek, gm. Buczek, pow. Łaskiego w jedno sołectwo pod nazwą: „sołectwo kol. Aleksandrówek i wsi Wymysłów".
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu w Łasku.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda
(—) Wł. Jaszczołt.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 29

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że otwarte zostały po­stępowania spadkowe po zmarłych:
2) Grzegorzu Rejmonczyku (Rajmonczyku), właścicielu niepodziel­nej połowy osady rolnej poscaleniowej, oznaczonej Nr. 8 (rep. hip. 9), zmarłym we wsi Wymysłowie dnia 11 lutego 1929 roku — i (...).

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 17 października 1932 roku i w tym terminie osoby intere­sowane winny stawić się w kancelarji wydziału hipotecznego w Łasku, dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
1. Aleksandrówek, obejmującą: kolonję Aleksandrówek, kolonję Brodnia, wieś Wymysłów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

 Orędownik 1936 nr. 116

Kradzież. W dniu 13. b. m. we wsi Wymysłów, gm. Buczek, nieznani sprawcy okradli na szkodę Franciszka Kłosa garnitur, buty oraz książeczkę wojskową i dowód tożsamości konia.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza