-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Wrony

Czajkowski 1783-84 r.
Wrona Pustkowie att Klonowy, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wrona, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wrony, os., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, ob. Klonowa.

Słownik Geograficzny:  
Wrona, os., pow. sieradzki, par. Uników. W 1827 r. 1 dm., 7 mk. W nowszych spisach nie podana.

Spis 1925:
Wrony, pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 62. Mężczyzn 26, kobiet 36. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 62. Podało narodowość: polską 62.

Wrony, obecnie część wsi Pawelce w gminie Klonowa.

1992 r.

Kaliszanin 1887 nr. 59

Potworna zbrodnia. Przerażające czasem rzeczy dzieją się wśród naszego Iudu wiejskiego, świadczące o demoralizacji, graniczącej ze stanem zezwierzęcenia.
Oto nowy fakt: W dniu 25 marca r. b. znikł nagle mieszkaniec wsi Pustkowie-Wrony, w powiecie sieradzkim, 19-letni Hieronim Wronka.
O tem zniknięciu chodziły rozmaite wersje, a matka zaginionego utrzymywała, że został on zamordowany przez swojego przyrodniego brata Wawrzyńca i jego szwagra Krystkowskiego.
W kilka tygodni potem wypadek potwierdził jej domysły. Trzech włościan poszukując pieńków w lesie rządowym, natrafili na miękką ziemię, poczęli więc kopać w tem miejscu i znaleźli w dole trupa Hieronima Wronki, z zaciśniętym na szyi paskiem rzemiennym, należącym do brata jego Wawrzyńca.
Z umiejętnie przeprowadzonego śledztwa sądowego okazało się, iż dwaj zbrodniarze umyślili zgładzić ze świata Hieronima, z powodu schedy w summie rs. 40, jaką wkrótce wypłacić mu należało. Wiedząc więc o dniu, w którym przechodzić będzie przez las do Klonowy, wcześniej przygotowali dla niego grób, a następnie na idącego napadli i uderzeniem w skroń ogłuszyli. Poczem Wawrzyniec zdjął z siebie pasek rzemienny, opasał nim szyję brata i zarzucił go sobie na plecy, niosąc na wpół jeszcze żywego do przygotowanego dołu. Tutaj zdjęli z niego wierzchnie ubranie i dającego jeszcze znaki życia zasypali ziemią.
Wszystkie te szczegóły zostały ujawnione przez sędziego śledczego, a zbrodniarz przyparty do muru, przyznał się do winy, przyjmując ją jednak wyłącznie na siebie. Wspólnicy aresztowani zostali, czekając na wyrok sądowy.

Gazeta Kaliska 1907 nr 193

We wsi Wrony, w pow. sieradzkim, zabity został Ignacy Udalski, lat 50.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 50

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 30 kwietnia 1932 roku, zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Dudka, syna Szczepana i Petroneli z Łebków, urodz. w dniu 14 marca 1875 roku.
Wzywa się przeto zaginionego, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się również wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Józefa Dudka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Józef Dudek był stałym mieszkańcem wsi Wrony, gminy Klonowa, pow. sieradzkiego. (Nr. spr. I. Z. J. 602/31.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
11. Pawelce, obejmującą: pustk. Cichosze, pustk. Huzarki, pustk. Kapie, pustk. Kupisze, pustk. Pasie, wieś Pawelce, pustk. Wrony.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza