-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Wola Stryjewska

Czajkowski 1783-84 r.
Wola Stryiowska, parafia borszowice (borszewice), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Boninski, druga Minostowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola stryiewska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Borszewice, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 67, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wola Stryjewska,  wś i fol., pow. łaski, ob. Stryjowska Wola. Na początku XVI w. łany km. i fol. dawały dziesięcinę pleb. w Borszowicach. Za konopną dawali kmiecie z łanu po 2 gr. i grosz za kolędę (Łaski, L. B., I, 444). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552 Mikołaj Kwiatkowski płacił tu od 6 osad., Tomasz Stryjewski (w 1576 r. Wola Bzdura) od 4 osad. (Pawiń., Wielkop., II, 243).

Spis 1925:
Stryjowska Wola, wś i kol., pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 10, kol. 18. Ludność ogółem: wś 60, kol. 123. Mężczyzn wś 30, kol. 60, kobiet wś 30, kol. 63. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 60, kol. 123. Podało narodowość: polską wś 60, kol. 123.

Wikipedia:
Wola Stryjewska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1825 nr 60

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Ma honor donieść Szanowney Publiczności, iż Dobra Ziemskie Wola Stryewska litera A. i B. składaiąca się z wsi zarobney Wola Stryewska i folwarku podobnego nazwiska, z wszelkiemi przyległościami leżące w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiemu, będą na lat trzy po sobie idące, rachuiąc od dnia 24 Czerwca r. b., wypuszczone drogą publiczney licytacyi, przez W. Wincentego Kobyłeckiego Notaryusza Publicznego Powiatu Szadkowskiego, w Mieście Szadku zamieszkałego, w dniu 25 Czerwca r. b. o godzinie 10 i następnych zrana. Nadmieniaiąc, iż z Dóbr tych roczney dzierżawy dotąd płacono zł: Pol: 2000 oprócz ciężarów publicznych i wydawania Deputatu. — Kalisz dnia 3 Kwietnia 1825 r.
Marcin Drzewiecki.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 22

OBWIESZCZENIE.
Po raz 1, Rejent Kancellaryi Powiatu Szadkowskiego.
Wskutek żądania W. W. Mikołaia Sulimierskiego i Jana Gowarzewskiego 1go opiekuna, 2go zaś podopiekuna nieletnich po śp. Michale Sulimierskim Dziedzica dóbr Stryjów Paskowych i Woli Stryiowskiey w Powiecie Szadkowskim sytuowanych, pozostałych dzieci, wspartego na uchwale Rady familyiney w Sądzie Pokoiu Ptu Szadkowskiego pod dniem 19 b. m. i r. nastąpioney, podaie do publiczney wiadomości: iż w dniu 15 Czerwca i następnych r. b. zawsze od godziny 9 z rana aż do 6 po południu odbywać się będzie przedemną Rejentem na gruncie wsi Stryiów Paskowskich licytacya sprzedaży ruchomey pozostało­ści tegoż Michała Sulimierskicgo składaiącey się z bydła, koni, owiec, sprzę­tów gospodarskich, wozów, bryczek, powozów, zaprzęgów końskich, wołów ratayskich, garncy wozowych, maszyn, garnca do warzenia piwa, statków gorzel­nianych, bielizny stołowey, paścieli, garderoby, sreber, mebli, luster, różnych ozdób pokoiowych, i naczyń kuchennych miedzianych, na którą z gotowemi pieniądzmi chęć kupna maiących zaprasza.
Szadek dnia 21 Maia 1831 r.
Kajetan Szczawiński.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 200

Na rzecz Józefa Bonińskiego, w xiędze hypoteczney dobr Wola-Stryiowska Litt. A. B. w Powiecie Szadkowskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych, zapisanem iest w dziale II. wykazu hypotocznego zastrzeżenie wszelkich praw iemu do części tychże dóbr służących a to ze względu, iż pomieniony Józef Boniński iako wow czas nieletni, przy sprzedaży dóbr rzeczonych przez innych współwłaścicieli na rzecz Michała Sulimierskiego, do kontraktu nie wchodził. Że atoli po nich w dniu 30 Marca 1824 r. zmarłym otworzonem zostało postępowanie spadkowe, pod pisany więc Reient zawiadamia, iż do przeniesienia w xiędze hypoteczney wyżey wspomnionego zastrzeżenia, na imie iego sukcessorów, termin sześcio miesięczny, a właściwie na dzień 14 Stycznia 1832 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego iest wyznaczony. Kalisz d. 12 Lipca 1831 r. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. Franciszek Nowosielski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 200

Po śmierci Michała Sulimierskiego dziedzica dóbr ziemskich Stryie Paskowe z przyległościami, i dóbr Wola-Stryiowska lit. A. B w Powiecie Szadkowskim położonych w dniu 20 Kwietnia 1831 r. zmarłego, iako też po zgasłem życiu iego małżonki Heleny z Karśnickich Sulimierskiey właścicielki summy posagowey, 22,000 złp. na dobrach Stryie Paskowe w dziale IV. pod Nr. 1. hypotekowaney, w dniu 5 Października 1826 r. zmarłey, otworzył się spadek, względem którego, toczące się postępowanie spadkowe, zapisane iest w właściwych xięgach wieczystych. Celem w ięc przepisania tytułu własności dóbr wspomnionych, równie iak przeistoczenia własności summy powyżey wyrażoney na imie sukcessorów po oboygu tych spadkodawcach pozostałych; wyznaczonym iest sześcio-miesięczny termin naydaley do dnia 11 Stycznia 1832 r. w przeciągu którego czasu wszyscy maiący iakiekolwiek prawa i pretenssye do powyższego maiątku, przed podpisanym Reientem w Kancellaryi hypoteczney Woiewództwa Kaliskiego, zgłaszać się i takowe swe prawa lub pretensye wiarogodnemi dowodami usprawiedliwiać są mocni. O czem przez ninieysze pisma zawiadomieni zostaią. Kalisz d. 11 Lipca 1831 r. R. K. Z. W. K. Franciszek Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 12

Podaje do publicznej wiadomości iż dobra Stryje Paskowe oraz Wola Stryjowska lit. A i B. w Pcie Szadkowskim położone, do Józefa Załuskowskiego, oraz Maxymiljana Hipolita i Xawery braci i siostry rodzeństwa Sulimierskich, ostatnich dwojga małoletnich, należące; sprzedane zostaną na popieranie Józefa Załuskowskiego w drodze działów w dniu 10/22 Kwietnia r. b. o godzinie 4tej z południa jako terminie do tymczasowego przysądzenia wyznaczanym, przed W. Sędzią Leśniewskim delegowanym w Sali Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, a to pod warunkami jakie w Biórze Pisarza Trybunału tegoż złożone, a w dniu 24 Lutego (8 Marca) r. b. na Audyencyi wspomnionego Trybunału ogłoszone zostały. — Opiekunem wyż wymienionych nieletnich Hipolita i Xawery Sulimierskich jest Jan Gowarszewski obrońca przy Sądzie Pokoju Powiatu Sieradz­ kiego w Sieradzu; a podopiekunem Jan Karśnicki dziedzic dóbr Morawek w tychże dobrach Pcie Wartskim zamieszkali.— Dobra Stryje Paskowe wraz z pustkowiami Helmowsk* i Budy obejmujące rozległości włók 32 morg 23 prtk. 192. miary Nowopolskiej a w przestrzeni tej lasu morgów 444 prtk. 112. oszacowane zostały na złtp. 86,653 gr. 11 rubli 12,998 kop. pół. zaś dobra Wola Stryjewska lit. A. B. obejmująca włók 17 morg 11 pr. 43 takiż miary otaxowane zostały na rubli 8,825 kop. 70.
Kalisz, dnia 26 Lutego (10 Marca) 1842 r.
Nowicki Patron Tryb:

*Helenówek?

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 103

(Ν. D. 2172) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
(…) 2. po Józefie Bonińskim co do współwłasności dóbr Woli Stryjowskiéj w Okręgu Szadkowskim;  
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 13 (25) Listopada 1843 r. godzinę 10-tą z rana tu w Kaliszu w mej Kancellaryi, do stawienia się osób interessowanych pod prekluzyą.
Kalisz d. 22 Kwietnia (4 Maja) 1843 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 215

(Ν. D. 4607) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1) Po Herszu Joachimowiczu, co do summy złp. 1,275 z dóbr Woli Stryjowskiéj, lit. A i Β, pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Listach Zastawnych z 9 ciu Kuponami dla tegoż wypłaconej, w depozycie Dyrekcyi Głównej znajdującej się.
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu, na dzień 29 Marca (10 Kwietnia) 1844 roku, godzinę 10 tą zrana, tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 3 (15) Września 1843 roku.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 210

(N. D. 3377) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Walentego Kęszyckiego wierzyciela summ a) złp. 22000 czyli rs. 3300, pod N. 9 na dobrach Wola Stryjewska, b) złp. 8000, albo rs: 1200 pod N. 6. c) złp. 3000 albo rs. 450, pod N. 7, i d) złp. 3000 albo rsr. 450, pod N. 8, ostatnich trzech na dobrach Gajewniki, wszystkich w dz. IV wykazu wspomnionych dóbr z Ogu Szadkowskiego zabezpieczonych.
(...) Otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 29 Grudnia 1856 r. (10 Stycznia r. 1857.)  
Kalisz d. 22 Maja (3 Czerw.) 1856 r.
Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 161

(N. D. 3276) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Jana Jakutowicza właściciela dóbr Wola Stryjewska A. i B. w Ogu Szadkowskim.
(...)  otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 17 (29) Stycznia 1862 r. w tutejszej kancellaryi Ziemiańskiej.  
Kalisz dnia 1 (13) Lipca 1861 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1863 nr 1

Dnia 19 Października r. b., we wsi Wola Stryjowska, gm. Stryje Księże, pow. Sieradzkim, Jan Kopiński lat 61 liczący, rataj, tak mocno został pobity przez Stanisława i Teofila Sawickich, że następnego dnia życie zakończył.

Dziennik Powszechny 1863 nr 45

(N. D. 869) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego. Wzywа wszelkie władzе tak суwilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające aby Józefa Krystkiewicz szynkarza ostatnio we wsi Woli Stryjowskiej Ogu Szadkowskim zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, o opór władzy obwinionego, bacznie śledziły jako ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości a w razie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu jego ujęcia odstawić zechciały. Piotrków dnia 1 (13) Lutego 1863 r. Sędzia Prezydujący, Assesor Kolegialny, Chmieliński.

Dziennik Powszechny 1863 nr 241

(N. D. 3350) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Jana Nepomucena Szymanowskiego i Fabiana Chmieleńskiego co do własności dóbr Dzierzązna lit C. z Okręgu Szadkowskiego.
Otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 22 Stycznia (3 Lutego) 1864 r. w Kancelarji Ziemiańskiej, Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 6 (18) Lipca 1863 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 89

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 1762) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Szymona Otockiego wierzyciela sumy rs. 375 z procentem i kosztami rs. 10 sposobem ostrzeżenia przez zastrzeżenie na dobrach Woli Stryjewskiej А В z Ogu Szadkowskiego, w Dziale IV wykazu pod N. 29 ubezpieczonej.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na dzień 19 (31) Października 1864 r. godzinę 10 zrana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 1 (13) Kwietnia 1864 r.
Emiljan Ordon. (N 222—1)

Dziennik Warszawski 1869 nr 131

N. D. 4473. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Teodora Milewskiego co do sum: a) na dobrach Wola Stryjowska A, B, z okręgu Szadkowskiego w dziale IV zahypotekowanych, to jest pod Nr 19a, rs. 1,500, pod Nr. 25 rs. 750 i pod Nr. 27 rs. 150,do których są przywiązane warunki w dziale III ad N. 11 i 12 zapisane. (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin nadzień 18(30) Grudnia 1869 r. godzinę 10 z rana, w Kancelarji Hypotecznej.
Kalisz d. 5 (17) Czerwca 1869 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 46

N. D. 59. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci:
4. Tomasza Jakutowicza, wierzyciela sumy rs. 2,250 w dziale IV pod Nr. 31 wykazu hypotecznego dóbr Wola-Stryjewska z okręgu Szadkowskiego zabezpieczonej.
(...)  toczy się postępowanie spadkowe do regulacji którego termin prekluzyjny na d. 12 (24) Czerwca 1872 r. w Kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz d. 24 Listop. (6 Grud.) 1871 r.
A. Paszkowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
6. Ferdynanda Hałaczkiewicza co do sumy rs. 234 kop. 20 na Wielgiej wsi Grzmiąca B. z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 6 na dobrach Pyszkowie z okręgu Sieradzkiego pod Nr. 3 w Dziale IV co do rs. 1,800 na dobrach Branica z okręgu Szadkowskiego pod Nr. 29 w dziale IV rs. 1,500 wraz z rygorem w dziale III Nr. 13 na dobrach Dąbrówki z okręgu Sieradzkiego w dziale IV ad Nr. 6bbb. co do rs. 33 kop, 17 na dobrach Bukowcu z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 3 rs. 1,800 na dobrach Woli Przatowej z okręgu Szadkowskim w dziale IV Nr. 2 rs. 4,500 na dobrach Dziadkowice, z tegoż okręgu w dziale IV Nr. 18 rs. 3,255 na dobrach Sędowie B. z okręgu Wartskiego w dziale IV Nr. 22 rs. 1,500 na dobrach, Woli Stryjowskiej z okręgu Szadkowskiego (…)  
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Goniec Łódzki 1901 nr 178

Epizootya w gubernii piotrkowskiej.
Jak wykazują dane statystyczne za czas od 14 -22 lipca w gub. piotrkowskiej zachorowało zwierząt: świń na róże 2; krosta syberyjska na bydło 12. Wypadki te odnieść należy do wsi i gminy Opatów, do wsi i gminy Rendziny pow. Częstochowskiego, do wsi Inowłock gminy Lubochni, powiatu Rawskiego i do wsi Wola Stryjewska gminy Bałucz pow. Łaskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4


POSTĘPOWANIA SPADKOWE.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe, po zmarłych:
2) Szczepanie Matuszewskim, synu Walentego, właścicielu działki gruntu Nr 13, przestrzeni 7 dzies. 1659 saż. z dóbr. Wola Stryjewska A B pow. Łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 18 lipca 1921 r. co do punktów: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 — w kanc. wydziału hipot. sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 4— w kanc. Bronisława Cedrowskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipot., gdzie w tymże terminie interesowani mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 28


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Błażeju Włodarczyku, synie Walentego, właścic. działki gruntu przestrzeni 5 dzies. 300 sąż. kw. z Woli Stryjewskiej A. B., pow. Łaskiego.
Termin do regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 15 października 1921 r. co do punktów: Nr Nr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 2 w kancelarji Feliksa Kok-czyńskiego, co do punktu Nr. 4 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktów Nr. Nr. 10 i 16 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, hipotecz. w którym osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 68


Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, niniejszem obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Janie Grala, synu Franciszka, właśc. działki gruntu Nr. 23, przestrzeni 3 dzies. 180 sąż. kw. dobrach „Wola Stryjewska", pow. Łaskiego;
Termin do regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 4 marca 1922 r. co do punktów Nr. Nr. 1, 4, 7, 8, 9 i 10 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów Nr. Nr. 2 i 3 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktów Nr. Nr. 5 i 6 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w krórym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Rozwój 1921 nr 307

Pokaz rolniczy w Łasku.
Z inicjatywy Prezesa Okręgowego Towarzystwa Rolniczego p. Makarczyka, a pod kierownictwem przewodniczącego sekcji hodowlanej p. A. Kosińskiego urządzony został w Łasku jednodniowy pokaz rolny. Otwarcia pokazu dokonała p. Szwejcerowa, przecinając taśmę w bramie wejściowej. Po przemówieniah p. Makarczyka i Księdza prałata Augustynika, poszczególne Komisje przystąpiły do oceny okazów. Najliczniej był reprezentowany dział koni i to przeważnie włościjańskich. Nagród w narzędziach rolniczych za konie włościańskie przyznano trzynaście i prócz tego dwa listy pochwalne od C. T. R. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali: Jan Stasiak z Borszewic p. Walenty Chmielecki z Woli Stryjowskiej, p. Tomasz Gruszczyński z Kopyści, p. Józef Nowaczyński ze Starej Poczty, p. Antoni Kubiak ze Starej Poczty, p. Wawrzyniec Ratajczyk z Brodni, p. Wawrzyniec Posieł z Borszewic, p. Walenty Jaśkiewicz z .......*, p. Stanisław Wałęska* z Woli Łaskiej, p. Antoni Zelewicz* z Ogrodzima.
Większej własności przyznano trzy listy pochwalne od C.T.R., a mianowicie: p. W. Makarczykowi, p. A. Nehringowi za grupę z trzech klaczy i p. J. Jakubowskiemu za klacz półkrwi własnego chowu.
Skromniej przedstawiał się dział bydła. Reprezentowane były obory p. A. Chmieleckiego z Łęk holenderska, p. Janusza Szwajcara z Ostrowa Czerwona polska, p. W. Kucharskiego z Dobronia nizinna czarno skokata, oraz po parę sztuk z folwarków Paprotnia, Kiki i Gorczyna. Panom Chmieleckiemu i Szwajcerowi przyznano listy pochwalne od C.T.R., a pozostałym listy pochwalne od Okr. Tow. Rolniczego. Włościanin z Dobronia p. Kabza za krowę podrasowaną otrzymał bronę sprężynową oraz 5000 mk. od Centralnego Towarzystwa Rolniczego.
W dziale nasio i warzyw przyznano 12 nagród.
Dział ten do przeniesienia był obesłany bardzo okazale, wystawione warzywa dosięgały wprost niebywałej wielkości.
W dziale drobiu przyznano listy pochwalne od Okr. Tow. Rolniczego p. Walickiej z Przeczni za indyki, p. Kaczyńskiej za kury jajanośne własnej selekcii.
W dziale pracy kobiet obdarzone zostały nagrodami pod postacią naczyń kuchennych włościanki: A. Minjasowa i B. Grabarzowa za śliczne wełniaki i zapaski, M. Rymkiewiczowa i Z. Kobzowa za płótno, K. Grabarzowa za len, K. Łubyszowa za rękawiczki i M. Bojarowa za przędzenie na wrzecionie.
W dziale ogrodniczym p. Janusz Szwajcer został nagrodzony listem pochwalnym od C.T.R. za wzorowo prowadzoną szkółkę owocową.
Spółdzielcza mleczarnia w Kurówku za Wyrób masła otrzymała list pochwalny.
W dziale maszyn rolniczych okazale wystąpił* syndykat Rolniczy w Łodzi Oddział w Łasku. Nie szczędząc pracy i kosztów zaprezentował wszelkiego rodzaju narzędzia i maszyny, to też zasłużenie cieszył się ogólnem z uznaniem, a pawilon Syndykatu Rolniczego był wprost oblegany przez zaciekawionych włościan.
Podczas wystawy ze specjalnie wystawionej trybunki wygłoszone były prelakcje ks. Cesarza proboszcza z Dobronia mówił o kulturze i poszanowaniu cudzego dobra.
Zawdzięczając energii przewodniczącego Wydziału Hodowlanego p. Antoniego Kosińskiego i Komitetu Wykonawczego w składzie p.p. Cetnarowicza Referenta Rolnego Łasku, Szymańskiego, zarządzającego Syndykatem, Janusza Szwajcera, Jana Sznajdra z Karszewa i Boguckiego sekretarzaf Okr. Tow. Rolniczego.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 7


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Józefie Gajdzie, synu Kacpra, właśc. działki gruntu Nr. 2, przestrz. 5 dzies. 300 sąż. kw., z kol. Woli Stryjewskiej Nr. 1, pow. Łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 26 lipca 1922 r., co do punktów: NrNr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 5 — kancelarji Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktów Nr. Nr. 8, 9 i 10 — w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjuszy przy tymże wydziale.
W oznaczonym terminie osoby interesowane stawić się winny, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

WYKAZ
wydanych przez Starostwo Łaskie odpisów kart ewidencyjnych w kwartale IV-ym 1926 r. i kwartale
I-ym 1927 r.
3. Karta ewidencyjna za Nr. 21328-IV, wystawiona dnia 16.VII. 1924 r. Józefowi Kukiele, mieszkańcowi Woli Stryjewskie, gm. Bałucz. — Duplikat wystawiono dnia 5.2. 1927 r.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 65

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:

2) Franciszce z Trocińskich Waszak vel Wasak, córce Wawrzyń­ca, właśc. działki gruntu Nr. 6, przestrzeni 3 dzies. 180 sąż. k w., w kolonji Wola Stryjewska Nr. I, pow. łaskiego;
Termin do regulacji powyższych pastępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 14 lutego 1929 roku, co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 21 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 18 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, zaś co do punktu 20 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się sta­wić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 105

Sąd grodzki w Łasku, na zasadzie art. 58, 309 U. P. C., wzywa niewiadomego z miejsca pobytu Józefa Pisarka, aby w terminie 4-ro miesięcznym, od daty publikacji niniejszego obwieszczenia stawił się do sądu grodzkiego w Łasku, pow. łaskiego, w charakterze pozwanego (spadkobiercy) do sprawy Nr. C. 1237/32 z powództwa Kazimierza Gajdy, Walentego Gajdy i Katarzyny z Gajdów Jarawskiej o podział majątku po zmarłym Józefie Gajdzie, składającego się z działki gruntu zapisanego do wykazu hipotecznego kol. Wola Stryjewska Nr. I., pow. łaskiego, i oznaczonego Nr. II w rejestrze pomiarowym i na planie zawierającego przestrzeni 5 hektarów 5991 mtr.2 wraz z prawami do wspólnych gruntów o przestrzeni 1 hektar 2318 mtr.2

W razie niezgłoszenia się wzywanego w oznaczonym terminie sprawa niniejsza odbędzie się w nieobecności wzywanego Józefa Pisarka.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
12. Wola-Stryjewska, obejmującą: wieś Wola-Stryjewska, kolonję Wola-Stryjewska.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 84

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
8) Urszuli Pisarek, zmarłej w dniu 7 grudnia 1916 roku we wsi Wola Stryjewska, współwłaścicielce działki gruntu o pow. 5 dzies. 300 sążni kw., uregulowanej w księdze Wola Stryjewska Nr. I. Nr. rep. 45 Ф.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 30 kwietnia 1934 roku, w tutejszym wydziale hi­potecznym,

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 21

Wydział Hipoteczny, Sądu Okręgowego w Łodzi, niniejszym ob­wieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
3) Błażeju Pisarku, zmarłym we Woli Stryjewskiej w dn. 12 grud­nia 1931 r., właścicielu działki gruntu nr 1, obejmującej 10 dzies. 600 s., uregulowanych w księdze Kol. Wola Stryjewska nr 1, pow. łaskiego, rep. hip. nr 45 ф
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 20 września 1937 roku, w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji nr 198/37.

 Orędownik 1937 nr. 94

W nocy na 28. bm. we wsi Wola Stryjewska spaliła się na skodę p. Józefa Kukielskiego stodoła i obora. Straty ogólne wynoszą około 500 złotych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza