-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Wola Brzeźniowska

Czajkowski 1783-84 r.
Wola att Brzeznia, parafia brzeznio (brzeźnio), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: brak informacji o właścicielu.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola brzezińska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 45, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Wola Brzezińska, wś, pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźno, odl. od Sieradza 15 w., ma 13 dm. W r. 1827 było 6 dm., 45 mk. Ob. Brzeźno.

Spis 1925:
Wola Brzezińska, wś, pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 139. Mężczyzn 70, kobiet 69. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 139. Podało narodowość: polską 139.

Wikipedia:
Wola Brzeźniowska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1839 r.

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

Pustkowie Wola.

1.mo Chałupa stara z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Komin nadmurowany. Ma drzwi czworo, sien izbę, komorę, okno iedno, piec i kominek z gliny, posowę z dyli. Stodołę o dwoch samsiekach, oborkę i staienkę stara.—
2.do Chałupa stara podobna poprzedzaiącey.—
3.tio Chałupa stara zła podobna powyższey oprocz że nie ma komina nadmurowanego.—
4.to Chałupa dobra podobna powyższey, maiąca komin nadmurowany i sołek.
5.to Chałupa podobna: oprocz: że połową ma dach zły.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
6. Gęsina, obejmującą: wieś Gęsina, folwark Kliczków-Wielki, wieś Wolę.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 6

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 4 marca 1937 r. Nr. RR. IV—2/52
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Krzaki i Wola Brzezińska.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 r. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia 1937 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Pow. Sieradzkiego z dnia 3 sierpnia 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Krzaki i Wola Brzezińska położonej w gminie Brzeźno powiecie
sieradzkim
Za Starostę:
(—) St. Truszkiewicz

p. o. Komisarz Ziemski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza