-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Wojtyszki

Słownik Geograficzny:  
Wojtyszki, pustka, pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, wchodzi w skład Brąszewic.

Spis 1925:
Wojtyszki, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 92. Mężczyzn 45, kobiet 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 92. Podało narodowość: polską 92.

Wikipedia:
Wojtyszki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
12. Wojtyszki, obejmującą: wieś Ciągnisze, leśn. Kurek, wieś Wojtyszki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1951 nr 289

Coraz więcej gmin i gromad
można wpisać
na zaszczytną listę tych
co spełnili swoje obowiązki
Dobrze obsłużone zebrania gromadzkie, rozmowy aktywistów gminnych i robotniczych z poszczególnymi chłopami oraz przykład uczciwych gospodarzy, partyjnych i bezpartyjnych — w wielu gromadach, nawet najbardziej opóźnionych, przełamały opieszałość w dostawach do punktów skupu ziemniaków i zboża oraz w regulowaniu podatku gruntowego, FOR czy Pożyczki Narodowej.
Ostatnio gmina Wieruszów, pow. wieluński ukończyła roczny plan skupu zboża w 101 proc., ziemniaków w 100 proc., oraz wpłaciła całkowicie podatek gruntowy i FOR.
Przedwczoraj powiat piotrkowski wysunął się na czoło wszystkich powiatów w naszym województwie wykonując dzienny plan skupu zboża w 126,7 proc.
W tym samym dniu, najsłabiej przebiegał skup zboża w powiatach: łowickim-39.5 proc., sieradzkim — 39.6 proc.
Nasz korespondent terenowy T. Jagielski donosi:
W POW. SIERADZKIM na czoło przodujących gromad wysunęła się gr. Wojtyszki. gm Godynice, która wykonała już roczny plan sprzedaży zboża i ziemniaków w 110 proc. oraz uregulowała całkowicie podatek gruntowy i FOR. Obywatelski obowiązek gdy chodzi o świadczenia wsi wypełniła również całkowicie gr. Dziebędów, gm. Bartochów.
Korespondent K. Przewdzięk melduje:
W POW. ŁASKIM w dniu 26 października wykonanie rocznego planu skupu zboża przedstawiało się następująco: gm. Widzew 92 proc., gm. Dąbrowa-Rusiecka 73 proc., gm. Wygiełzów 70 proc.
O gm. ŁASK, w której przed żniwami burza gradowa zniszczyła częściowo zbiory, donosi korespondent Ł. Bednarczyk:

Najlepiej dotychczas ze swych obowiązków wywiązuje się gr. Mauryce, która zamiast przewidzianych w planie rocznym 93 q zboża odstawiła 100,2 q, a podatek gruntowy i FOR, dzięki pracy uświadamiającej sołtysa Michała Knula uregulowała już przed dwoma miesiącami. Poza gr. Mauryce przodują Janowice i Orchów.

Dziennik Łódzki 1952 nr 79

Jakie wnioski można wyciągnąć z
porównania Brzeźna z Charłupią
Powiat sieradzki jest powiatem wybitnie rolniczym. Posiada lepsze i gorsze ziemie, lepszych i gorszych rolników. Szczególnie jaskrawo uwypuklają się różnice, gdy np. porówna się dwie gminy posiadające jednakowe gleby.
Oto gm. Brzeźno i gm. Charłupia Mała. Pierwsza osiąga zbiory zbóż kłosowych o co najmniej 1 q wyższe. Gdy w gm. Brzeźno zbiór buraków cukrowych wyniósł w roku ub. po 315 q z hektara, to w Charłupi tylko po 295 q.
Czego to dowodzi?... po pierwsze, że chłopi gm. Brzeźno lepiej uprawiają swoje pola i że znacznie więcej troszczą się o pielęgnację zasianych czy zasadzonych roślin, niż chłopi gminy Charłupia Mała. Po drugie, że wysokość zbiorów zależy przede wszystkim od samych rolników, od stopnia ich wyszkolenia rolniczego, od umiejętnego stosowania najnowszych zdobyczy agrotechniki.
Na naradzie przodujących chłopów w pow. sieradzkim J. Golczyk, członek Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Opiesinie, powiedział:
Tak jest, wyższe zbiory zależą od nas chłopów. W tym tylko sęk, że gospodarując w pojedynkę trudniej jest podnieść wydajność ziemi. Sam to wiem z własnego doświadczenia. U nas w Opiesinie żaden gospodarz nie osiągnął tak wysokich plonów jak nasza spółdzielnia po jednym roku wspólnego gospodarowania. U nas każdy hektar owsa wydał po 25 q ziarna, jęczmienia po 25 q, pszenicy po 24 q, żyta po 20 q. A w roku bież. zbierzemy o 2 q więcej z każdego ha. Tak żeśmy postanowili, aby godnie uczcić naszego kochanego Prezydenta. I jestem pewny, że słowa dotrzymamy!
Średniorolny chłop Łajdecki, który niedawno temu wstąpił do nowozałożonej spółdzielni produkcyjnej w Ochraniewie, dodał:
Zwiedzając różne spółdzielnie i rozmawiając z ich członkami, przekonałem się ostatecznie, że tylko gospodarka zespołowa pozwala osiągać wysokie plony i wysokie dochody, że chłop-spółdzielca znacznie więcej ma czasu na rozrywki kulturalne, że łatwiej mu oddać do szkół swoje dzieci, bo nie muszą pracować w gospodarstwie i chodzić po pastwisku za krowim ogonem. W spółdzielni bowiem dla krów są oborowi, jest pastuch.
W pow. sieradzkim istnieje już 13 spółdzielni produkcyjnych, wśród których na czoło wysunęły się spółdzielnie w Izabelowie, Opiesinie i Wojsławicach. Komitety założycielskie działają: w Gajewnikach, Karsznicach, Jesionnej, Zapolu, Krzakach, Wojtyszkach, Strzałkach, Kościerzynie i Biskupicach. Należy się spodziewać, że po powiatowym zjeździe przodujących chłopów, w wielu gromadach powstaną nowe komitety założycielskie i że w ciągu bież. roku wzrośnie w powiecie spółdzielczość produkcyjna.
(cm.)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza