-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Wierzbowa

Spis 1925:
Wierzbowa, kol., pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 112. Mężczyzn 56, kobiet 56. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 112. Podało narodowość: polską 112.

Wikipedia: 
Wierzbowa-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Konstancji Śliwińskiej, właścicielce działki gruntu Nr 6. przestrzeni 5 dz. 300 sąż. zapisanej w dziale II majątku Wierzbowa, pow. Sieradzkiego pod Nr 7;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
15. Dnia 4. 6. 1927 r. Sp. Wodna Wierzbowa- Otok. Siedziba spółki kol. Wierzbowa, gm. Barczew
statut uchwalono dnia 2. 12. 1926 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 89

Wydział hipoteczny, II sekcja, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Annie Walczakowej, właścicielce działki Nr. 2 obszaru 10 dzies. 600 sążni z pod Nr. 2 działu II wykazu hipotecznego majątku Wierzbo­wa, powiatu sieradzkiego; 

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 8 maja 1932 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
13. Wierzbowa, obejmującą: kolonję Poręba, kolonję Staropole, kolonję Wierzbowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1967 nr 204

W Wierzbowej (pow. Sieradz) spłonęły dwie stodoły i dachy na oborze oraz budynku mieszkalnym. Przyczyna pożaru — iskra z komina. Wysokość strat sięga sumy 80 tys. złotych.(reg)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza