-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Sudajew

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sudaiów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 12, odległość od miasta obwodowego 2.


Słownik Geograficzny:
Sudajów al. Sterna, kol., pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźno, odl. od Sieradza 15 w., ma 8 dm., 38 mk. W 1827 r. 1 dm., 12 mk.

Spis 1925:
Sudajew, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 68. Mężczyzn 35, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 68. Podało narodowość: polską 68. 

Spis 1925:
Sudajew-Sterna, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 38. Mężczyzn 18, kobiet 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 38. Podało narodowość: polską 38.

Sudajew, obecnie część wsi Rydzew w gminie Brzeźnio.

Sudajew (Folw. Zydaiow) Mapa Reymann'a

 1992 r. 

Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 8 (20) Marca 1865 roku.
29. Ostrów z folwarkiem Sudojew, z wsi zarobnej Rydzów, z Osady Sterna i karczmy Antoniówka składające się, oraz wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 567 kop. 19 1j2, vadjum do licytacji rs. 3,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,959, przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 246

N. D. 8351. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S., zawiadamia, iż na żądanie Jolanty z Rozdrażewskich Jana Trzebińskiego właściciela dóbr Bendziełowa małżonki, czyli obojga małżonków Trzebińskich, w dobrach Bendziłowie w Wielkiem Księztwie Poznańskiem zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do przedsiewziętej egzekucji o wystawienie dóbr Ostrów z przyległościami na przymuszone wywłaszczenie u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału z urzędowania w Kaliszu zamieszkałego, obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 7,500, z procentem i kosztami od Apolinarego Ludwika dwóch imion Domaniewskiego, właściciela dóbr Ostrowa, w tychże dobrach Powiecie Sieradzkim zamieszkałego, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Andrzeja Lubinkowskiego w dniu 25 Września (7 Października) 1869 r. spisanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Ostrów, składające się według wykazu hypotecznego z wsi i folwarku Ostrów, folwarku Sudajew, wsi zarobnej Rydzew, osady Sterno i karczmy Antoniówka, które to nomenklatury obecnie wcielone są do folwarku Ostrów i żadne zabudowania oprócz domu dwojak zwanego, i studni na folwarku Sudajew pod lasem stojącemu nie istnieją, przeto razem z folwarkiem Ostrów zostały protokółem Komornika opisane, położone są w jurisdykcji Sądu Pokoju w Sieradzu, Trybudzu, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, Powiecie Sieradzkim, Gubernji Kaliskiej, Gminie i Parafii Brzeźno, pod jurisdykcją kasy okręgowej w Sieradzu. Są w posiadaniu właściciela i egzekwowanego dłużnika Apolinarego Ludwika dwóch imion Domaniewskiego. Odległe są od miast najbliższych, a mianowicie: od miasta powiatowego i okręgowego Sieradza wiorst 16, od miasta gubernjalnego Kalisza wiorst 49, od miasta Złoczewa wiorst 8, od miasta Błaszek wiorst 21; graniczą na wschód słońca z dobrami Nowa wieś i Brzeźno, na północ z dobrami Brzeźno i Kliczków, na zachód z dobrami Kliczków i Starce, na południe z dobrami Złoczew, lasami do dóbr Rządowych Łagiewniki należącemi i dobrami Rybnik.
Grunta zajętych dóbr należą do klasy II, III i IV, rozległości w przybliżonym sposobie około włók 55, albo dziesiatyn 828.
Służebności uwłaszczonych włościan, bliżej objaśnia wykaz hypoteczny i protokół zajęcia.
W dobrach zajętych znajduje się dwór masiv murowany po za którym jest ogród owocowy i warzywny, kloaka z drzewa, 3 sklepy w ziemi wykopane do kartofli, gołębnik, sklep murowany, owczarnia z drzewa, stajnie i wozownie pod jednym dachem murowane, obora murowana, wystawa z drzewa do porządków gospodarczych studnia, spichrz murowany, stodoła o 3 klepiskach z bali w słupy murowana, szopa z drzewa na skład krestencji, stodoła o jednem klepisku.
W niewielkiej odległości od dworu stoją następujące zabudowania: dom czworak zwany z drzewa, chlewik z drzewa, dom drewniany dwojak zwany, dom czworak zwany z drzewa w którym pół stancji w jednej czwartej domu jest uwłaszczoną, chlewik z drzewa, kuźnia z narzędziami dworskiemi, w której mieszka kowal Józef Kurczbon za umową ustną na rok jeden od dnia 11 (23) Kwietnia r. b. do tegoż dnia i miesiąca roku przyszłego pobiera ordynarji w ziarnie korcy 10 i morgę ogrodu, obowiązany robić wszelką robotę dworską, karczma z drzewa w słupy o 4 ch stancjach, przed karczmą studnia, karczmę tę z zejazdńm, oraz propinacją, za kontraktem prywatnym rocznym, od dnia 11 (23) Kwietnia 1869 r., dzierżawi Franciszek Hesse, z której opłaca rocznie rsr. 250, dom drewniany z bali na dawnym folwarku Sudajew i studnia.
W dobrach tych znajdują się wieczyści dzierżawcy: Wincenty Owczarek, Ignacy Olek, Mateusz Rusinek, Jakób Durdyn, Jan Durdyn, Łukasz Skonieczny, Maciej Skibiński, Józef Kostrzewski, Szymon Turbiński, Grzegorz Kościelak, za czynsz roczny z morgi po kop. 3, a bliższe szczegóły i ceny, objaśnia bliżej kontrakt urzędowy daty 23 Maja (4 Czerwca) 1868 r. przed Janem Sulkowskim Rejentem, w Sieradzu sporządzony.
Z kontraktu urzędowego daty 24 Maja (5 Czerwca) 1868 r. znajdują się jeszcze w dobrach zajętych następujący wieczyści dzierżawcy: Jan Fryderyk i Rozalja małż. Szmitka, Krystjan i Joanna-Helena małż. Szmitka, August Szmitka, za czynsz roczny po kop. 3 z morgi, w lesie sprzedanym znajduje się dom drewniany w którym mieszka pisarz lasu, obórka i studnia. W dobrach tych znajdują się lasy po większej części sprzedane, nie zupełnie jeszcze wycięte, sadzawek rozmaitej wielkości 8. Na gruncie dóbr znajduje się inwentarz żywy: koni roboczych 16, wołów 20, krów 20, owiec 700, stadnik jeden.
Inwentarz martwy: wozów 6, pługów 8, bron 16, radeł 2, młockarni 2, sieczkarnia 1.
Wysiew w przybliżeniu pszenicy korcy 35, żyta korcy 140, jarzyny korcy 241 garncy 16, koniczyny korcy 2, kartofli wysadza się korcy 300, siana zbiera się fur 120*.
Podatki opłacają się rocznie rs. 534 k. 1.
Szczegółowy opis tych dóbr, pod względem zabudowań. wysiewów i inwentarzy uwłaszczonych włościan, bliżej obejmuje protokół zajęcia dóbr, który doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskiemu, i Wójtowi Gminy Brzeznia Szczepanowi Kluba na ręce Józefa Dobrzelewskiego Pisarza gminnego pod d. 3 (15) Października 1869 r.
Protokół zającia tych dóbr wpisany został do księgi hypotecznej w dniu 23 Października (4 Listopada) 1869 r., a do księgi zarejestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 29 Października (10 Listopada) r. b.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży dóbr Ostrów odbędzie się w dniu 17 (29) Grudnia 1869 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki wyprzedaży przejrzane być mogą w Kancelarji Pisarza Trybunału i u Patrona dyrygującego tą sprzedażą Romana Mrozowskiego.
Kalisz d. 30 Paźdz. (11 Listop.) 1869 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*nieczytelne

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
20. Rydzew, obejmującą: wieś Rydzew, kolonję Sudajew-Stefanów, kolonję Sudajew-Ostrów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
7) w § 1. p. IV. w gromadzie Rydzew, oznaczonej liczbą 20, zamiast „kolonję Sudajew-Ostrów" winno być „kolonję Sudajew- Ostrów B".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.

 Orędownik 1938 nr. 75

Wypadki pryszczycy. W dniu 28 bm. we wsi Sudajew, gm. Brzeźno w zagrodzie gospodarza Łuczaka zastrzelono 7 sztuk bydła, chorego na pryszczycę.

 Orędownik 1938 nr. 188

Tragiczne skutki nieostrożności. 10-letni syn młynarza Łuczaka ze wsi Sudajew, bawiąc się bronią spowodował wystrzał, przy czym pocisk wybił chłopcu oko. Ofiarę własnej nieostrożności przewieziono do szpitala w Łodzi.

Echo Łódzkie 1938 sierpień

Nieostrożny wyrostek postrzelił się z rewolweru.
SIERADZ, 16.8. — Jan Łuczak 16-letni chłopiec zam. w kol. Sudajew gm. Brzeźno nabył od niejakiego Szmidki zam. w kol. Sterno rewolwer. Manipulując nim spowodował wystrzał. Kula utkwiła Łuczakowi w głowie. Odstawiono go do szpitala w Sieradzu, gdzie nie został przyjęty i skierowany został do Łodzi na kurację. Stan groźny. Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza