-->

środa, 24 kwietnia 2013

Wcisło

Słownik Geograficzny:  
Wcisłe,  wś, młyn, folw., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza 26 w.; wś ma 4 dm. i wraz z osadami Niwą, Kopacz, Kije, Przegorzałe, Stelmach, Pęczek i Dzikie 247 mk; os. młyń. 1 dm., 5 mk.; fol. 2 dm., 2 mk. Spis z r. 1827 nie podaje tej wsi.

Spis 1925:
Wcisłe, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 96. Mężczyzn 43, kobiet 53. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 96. Podało narodowość: polską 96.

Wcisło, obecnie część wsi Kije w gminie Błaszki.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1865 nr 280

(N. D 7394) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Na żądanie Michała Wylazłowskiego posiadacza folwarku Wcisłe, tamże w Okręgu Sieradzkim zamieszkałego, zamieszkanie prawne u Jana Nawrockiego Patrona przy tutejszym Trybunale, w Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże patron stawa i subchastacją dóbr niżej wymienianych popiera, zajęte zostały przez Wiktora Lipskiego Komornika Sadowego, protokułem w dniach 7 (19), 9(21), 10 (22) Września 1865 r. sporządzonym, na sprzedaż drogą przymuszonego wywłaszczenia w Trybunale tutejszym odbyć się mająca dobra ziemskie:
Włoczyn B. i Grzymaczew B. wraz z osadą Kąśnia, tudzież folwark Wcisłe, z pustkowiem Dzikie.
z przyległościami, zabudowaniami i tem wszystkiem co do dóbr tych należy.
Dobra te położone są w Gminie Gruszczyce, Okręgu i Powiecie Sieradzim Gubernji Warszawskiej. Dziedzicami ich są niepodzielnie Wincenty Pągowski w mieście Błaszkach mieszkający, oraz sukcesorowie Michaliny z Oszkowskich Pągowskiej prawnie obrane mający, we wsi Włoczynie B. i Grzymaczewie B. zamieszkałych.
Rozległość dóbr powyższych wynosi na miarę nowopolską około 16 1/2 włók czyli około 247 dziesiatyn, a w szczególności: Włoczyn В i Grzymaczew B. z osadą Kąśnia około włók 9 to jest: w gruntach ornych mórg 212, ogrodach mórg 5, łąkach mórg 28, wodach rowach prętów kwadratowych 80, nieużytkach mórg 3. prętów kwadratowych 26, placach pod zabudowaniami prętów kwadratowych 259, w gruntach włościańskich około mórg 20.
Folwark Wcisłe i osada Dziki, ma rozległości około włók 7 1/2, to jest: grunt orny mórg 30, łąki mórg 20, place pod zabudowaniami mórg 3, drogi i nieużytki mórg 7, łąk mórg 20, zagajnik mórg 90, grunt młynarza z stawem mórg 31, grunta. włościańskie mór 23.
Zabudowań w powyższych dobrach jest, mianowicie: w Włoczynie В i Grzymaczewie B; dwór mieszkalny 1, sklep 1, stajnie 2, obora 1, stodół 2, chlew 1, owczarnia 1, wozownia 1, spichrz 1, gołębnik i, kloaka 1, oparkanienie 1, dom owczarski 1, ogród owocowy i warzywny.
W folwarku Wcisłe: dwór mieszkalny 1, sklep 1, obora 1, wozownia 1, chlew 1, studnia 1, stodoła 1. około której stoi 21 sztuk dębów, ogród owocowy i warzywny. Kuźnia z mieszkaniem 1, dom wspólny z włościanami 1. Zabudowania młynarza są: dom mieszkalny, młyn wodny, obora, stajnia, wozownia, stodoła, most, upust, oraz 2 chałupy włościańskie z oborą.
W osadzie Kąśnia: chałupa z stajnią i oborą, karczma z stajnią zajezdną i kuźnia, oraz 3 chałupy, 1 stodoła i 1 obora włościańskie.
W pustkowiu Dzikie znajduje się chałupa włościańska.
Wszystkie zabudowania są drewniane.
W dobrach tych są następni dzierżawcy i koloniści:
1, Franciszek Basiński dzierżawi dobrа Włoczyn В i Grzymaczew B. 2. Michał Wylazłowski zastawnik folwarku Wcisłe. 3, Wilhelm Szindel młynarz i czynszownik. 4, Józef Girałtowski okupnik. Włościanie których prawa uwłaszczenia nie są ostatecznie roztrzygnięte, są 1. Michał Karski szynkarz. 2. Antoni Gurniakowski kowal. 3. Feliks Klimczak v. Kaźmierczak. 4. Idzi Lakomiak. 5. Michał Nieborak fornal, 6. Paweł Wlazlok, 7. Walenty Drozdz, 8. Józef Kałuża, 9. Szymon Pomykała, 10. Józef Wawrzyniak, 11. Marcin Nieborak fornal, 12. Ludwik Stodolski, 13. Michał Łakomy, 14. Wojciech Staloch wyrobnik. 15. Augustyn Wasilewski, 16. Jan Liśkiewicz, 17. Marcin Toroński, 18. Andrzej Kaźmierczak. 19. Jan Łysek, 20. Józef Siwiński, ostatni siedmiu z folwarku Wcisłe, i 21. Wojciech Guzdecki z pustkowia Dzikie.
Akt zajęcia wręczony został w d. 17 (29) Października roku bieżącego, Jakóbowi Stelmasiak Wójtowi Gminy Gruszczyce, we wsi Włóczynie mieszkającemu, i Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 8 (20) tegoż miesiąca i roku.
Następnie tenże akt wpisany i zaregestrowany został w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, w księdze wieczystej dóbr Włoczyna B. i Grzymaczewa B. dnia 1 (13) Listopada r. b., a w Kancelarji tutejszego Trybunału do księgi zaregestrowań dnia 9 (21) tegoż miesiąca i roku.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych sprzedaży dóbr wyżej wymienionych nastąpi na audjencji Trybunału tutejszego, przed którym odbędzie się sprzedaż, dnia 4 (16) Stycznia 1866 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 10 (22) Listopada 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.Dziennik Warszawski 1867 nr 200

(Ν. D. 5029). Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
25. Włóczyn A. i Grzymaczew A., do których należą pustkowia Kije i Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Przegołe, czyli Przegorzałe z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 542 kop. 32 1/2, wadium do licytacji rsr. 2,100, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 7.688, termin do sprzedaży d. 16 (28) Maja 1868 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.
26. Włóczyn B. i Grzymaczew B, do których należy osada Wcisłe zwana, z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 157 kop. 38 1/2, wadium do licytacji rsr. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,337, termin do sprzedaży d. 17 (29) Maja 1868 r. przed Rejentem Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 8 (20) Sierpnia 1867 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
31. Włóczyn B. i Grzymaczew Β. z osadą Wcisłe z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rs. 214 kop. 58. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim dnia 6(18) Marca 1870 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,325.
Zawiadomienie to ogłasza się dla 1. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu Sukcesorów niegdy Michaliny z Oczkowskich Pągowskiej, współwłaścicielki i wierzycielki hypotecznej dóbr Włóczyn i Grzymaczew B. i 2. Niewiadomego z pobytu i niemającego w hypotece obranego zamieszkania prawnego, Hejmana Icka 2-ch imion Wągłczewskiego, wierzyciela hypotecznego dóbr Włóczyn i Grzymaczew B.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 166

N. D. 5981. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 739 K. P. S wiadomo czyni, iż na żądanie Franciszka Morawskiego właściciela wsi Łubny w tejże wsi Okręgu Sieradzkim zamieszkałego jako opiekuna głównego nieletnich Pągowskich, jako to: Józefy i Eufemji córek, oraz Edmunda syna, po Eufemji z Oszkowskich Pągowskiej pozostałych dzieci i Walerjana Stokowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego, przydanego opiekuna tychże nieletnich, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Wincentego Jaruzelskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu zamieszkałego, obrane mających, wierzycieli hypotecznych folwarku Wścisłe z pustkowiem Dzikie od których rzeczony Patron Jaruzelski stawa i sprzedaż relicytacyjną folwarku Wścisłe z pustkowiem Dzikie popiera. Gdy Michał Wylazłowski otrzymawszy ostateczne przysądzenie folwarku Wścisłe z pustkowiem Dzikie z przyległościami do dóbr Włoczyna lit. В i Grzymaczewa B. z osadą Kąśnia przyległego, na licytacji w drodze przymuszonego wywłaszczenia w oddziale drugim w Trybunale tutejszym d. 6 (18) Maja 1866 r. odbytej, warunków tejże sprzedaży jak przekonywa świadectwo Pisarza Trybunału miejscowego z d. 26 Marca (7 Kwietnia) 1870 r. n e dopełnił i wyroku adjudykacyjnego nie wyjął, przeto na skutek uchwały rady familijnej z d. 6 (18) Lutego 1870 r. w Sądzie Pokoju w Sieradzu sporządzonej upoważniająca Franciszka Morawskiego głównego opiekuna i Walerjana Stokowskiego przydanego opiekuna nieletnich Pągowskich Józefy i Eufemji córek, oraz Edmunda syna, po Eufemji z Oszkowskich Pągowskiej pozostałych dzieci do ogłoszenia nowej sprzedaży która od będzie się na niebezpieczeństwo i koszt tegoż Michała Wylazłowskiego nabywcy folwarku Wścisłe z Pustkowiem Dzikie w O-gu Sieradzkim zamieszkałego, w drodze relicytacyjnej w Trybunale Kaliskim odbyć się mającą dóbr ziemskich czyli folwarku
Wścisłe z pustkowiem Dzikie
do Dóbr Włoczyna B. i Grzymaczewa B.
wraz z osadą Kąśnia przyległego,
z przyległościami, zabudowaniami i tem wszystkiem co do dóbr tych należy.
Dobra te położone są w gminie Gruszczyce Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Kaliskiej. Wywłaszczonemi dłużnikami i właścicielami niepodzielnemi folwarku tego, byli S-wie Michaliny z Oszkowskich Pągowskiej w wsi Włoczynie B. i Grzymaczewie B. zamieszkali.
Folwark powyższy z pustkowiem Dzikie do Włoczyna В i Grzymaczewa В przyległy z wszelkiemi zabudowaniami, łąkami i pastwiskami, zaroślami, borami, rybołóstwem, z inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, zgoła z tem wszystkiem co jego całość stanowi i do niego należy, w tem ograniczeniu jak się znajduje, bez żadnego wyłączenia tak jak w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęty został, sprzedany zostanie w drodze relicytacyjnej na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się mającą.
Szczegółowy opis dóbr ziemskich Włoczyna B. i Grzymaczewa z osadą Kąśnia wraz z folwarkiem Wścisłe i pustkowiem Dzikie mieści się w protokule zajęcia na przymuszone wywłaszczenie przez Komornika Trybunału Kaliskiego Wiktora Lipskiego d. 7 (19) Września 1865 r. rozpoczętego, a d. 10 (22) Września t. r. ukończonego sporządzonym, Wójtowi gminy Gruszczyce Stelmasiakowi i Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskiemu w d. 7 (19) i 8 (20) Października 1865 r. doręczonym, do hypoteki d. 1 (13) Listopada 1865 r. wniesionym, a w Kancelarji Pisarza Trybunału dnia 9 (21)Listopada 1865 r. zaregestrowanym, jest do przejrzenia każdego czasu wraz z warunkami relicytacyjnemi w biurze Pisarza Trybunału i w Kancelarji Patrona Wincentego Jaruzelskiego sprzedaż folwarku Wścisłe z pustkowiem Dzikie popierającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży w drodze relicytacji nastąpi na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym d. 15 (27) Wrześcia 1870 r. o godz. 10 z rana.
Kalisz d. 8 (20) Lipca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 110

N. D. 3355. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 739 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Franciszka Morawskiego, właściciela wsi Łubny, w tejże wsi okręgu Sieradzkim dawniej, a obecnie w Błaszkach zamieszkałego, jako opiekuna głównego nieletnich Pągowskich, jako to: Józefy i Eufemji córek, oraz Edmunda syna po Eufemji z Oszkowskich Pągowskiej pozostałych dzieci, i Walerjana Stokowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego, przydanego opiekuna rzeczonych wyżej nieletnich, którzy to żądający zamieszkanie prawne do tego interesu u Wincentego Jaruzelskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu zamieszkałego, sobie obierają, od których jako wierzycieli hypotecznych, rzeczony Patron, folwarku czyli osady Wcisłe z pustkowiem Dzikie, protokółem Komornika Lipskiego z dnia 7 Września 1865 roku zajętego na sprzedaż przymusową relicytacyjną dla przyczyn następujących popiera. Michał Wylazłowski na ostatecznem przysądzeniu w Trybunale miejscowym dnia 6 (18) Maja 1866 roku nabył na swą wyłączną własność folwark poniżej opisany za sumę rs. 4,350 najwyżej postąpioną, warunków jednak sprzedaży, jak świadectwo Pisarza Trybunału miejscowego z dnia 26 Marca (7 Kwietnia) 1870 roku przekonywa nie dopełnił, i wyroku adjudykacyjnego nie wyjął; przeto na skutek uchwały rady familijnej z dnia 6 (18) Lutego 1870 roku w Sądzie Pokoju w Sieradzu w interesie na początku wspomnionych nieletnich zapadłej, ogłasza się nowa relicytacyjna sprzedaż w Trybunale Kaliskim odbyć się mająca, na niebezpieczeństwo i koszt nowonabywcy Wylazłowskiego, folwarku czyli osady:
Wcisłe z pustkowiem Dzikie do dóbr Włoczyna В i Grzymaczewa В wraz z osadą Kąśnia przyległego, składającego się z folwarku Wcisłe z pustkowiem Dzikie, graniczącego na wschód z osadą Budy i folwarkiem Kopacz, na południe z dobrami Klonowa, na zachód z dobrami Opatowskiemi i folwarkiem Rożenną, na północ z dobrami Włoczyn; a położonego w parafji Wojkow, gminie Gruszczyce, gubernji Kaliskiej, powiecie i okręgu Sieradzkim, zaś odległego od miast najbliższych jako to: Błaszek mil 1 1/2, Kalisza mil 5, Sieradza mil 4 1/2, Opatówka mil 3 1/2 i Iwanowic mil 1.
Rozległość rzeczonego folwarku przybliżonym sposobem wynosi włók 7 morg 14, miary nowopolskiej, posiadaczami zaś jego byli Wincenty Pągowski i sukcesorowie Michaliny Pągowskiej, a obecnie posiada go Michał Wylazłowski nowonabywca.
W folwarku opisanym, znajduje się młyn wodny ze stawem, na przestrzeni morgi i który wraz z jedną włóką gruntu, za kontraktem urzędowym z dnia 10 (22) Maja 1861 r. przed Rościszewskim Rejentem sporządzonym, Wilchelm Szendel posiada prawem wieczystej dzierżawy, z czego płaci dworowi czynszu rocznie rs. 15 i wszelkie mlewo darmo uskutecznia.
Podatki opłaca się do kasy powiatowej w Sieradzu.
Tak opisany folwark sprzedany będzie z wszelkiemi do niego przywiązanemi służebnościami, lasem morg 20, zagajnikami, rybołówstwem, polowaniem, zgoła z tem wszystkiem co do niego należy, bez zaręczenia za całość i rozległość.
Szczegółowy opis folwarku tego, znajduje się w protokóle Komornika Lipskiego dnia 7 (19) Września 1865 roku sporządzonego, Wójtowi gminy Gruszczyce Stelmasiakowi i Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu, Władysławom Porczyńskiemu w dniach 7 (19) i 8 (20) Października 1865 roku, doręczonego, zaś do hypoteki dnia 1 (13) Listopada 1865 roku wniesionego, nakoniec w Kancelarji Pisarza Trybunału miejscowego dnia 9 (21) Listopada tegoż roku zaregestrowanego.
Zbiór objaśnień i warunki relicytacyjne ułożone do obecnej sprzedaży, przejrzeć można w biurze Pisarza Trybunału i w Kancelarji Patrona Jaruzelskiego sprzedaż popierającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży nastąpi na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym, dnia 12 (24) Czerwca 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 11 (23) Maja 1874 r.
Skoczyński.

Kaliszanin 1875 nr 94


Pan Maks. K. donosi nam z Sieradza: w dniu 22 b. m. miała miejsce w okolicy naszej straszna zbrodnia. Ofiarą jej stał się właściciel wsi Wscisłe pod Błaszkami, Wylazłowski, zamordowany w pobliskim lesie, jak się już okazało, przez swojego dzierżawcę. Zbrodzień ujęty oczekuje swojego losu w więzieniu sieradzkiem. Przyczyna morderstwa niewiadoma.

Dziennik Warszawski 1875 nr 117

N. D. 3273. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Wincentego Pągowskiego, współwłaściciela dóbr Włoczyn В i Osady Wścisłe, w okręgu Sieradzkim położonych, oraz kwoty rs. 195 pod Nr. 2 w dziale III wykazu na osadzie Wścisłe subintabulowanej.
3. Pauliny a właściwie Michaliny z Orzkowskich Pągowskiej, co do współwłasności kwoty rs. 195 pod Nr. 2 w dziale III wykazu na osadzie Wścisłe subintabulowanej; otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin na dzień 8 (20) Grudnia 1875 r. w mojej kancelarji w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 30 Maja (11 Czerwca) 1875 r.
Zenon Łopuski.

Kurjer Warszawski 1875 nr 264


Pan Maks. K z Sieradza donosi do „Kaliszanina" iż w dniu 22 b. m. miała miejsca w tamtej okolicy straszna zbrodnia. Ofiarą jej stał się właściciel wsi Wscisłe pod Błaszkami, Wylazłowski, zamordowany w lesie, jak się już okazało, przez swojego dzierżawcę. Zbrodzień ujęty oczekuje swojego losu w więzieniu sieradzkiem, Przyczyna morderstwa niewiadoma.  

Kurjer Warszawski 1877 nr 108

= W kaliskim sądzie okręgowym w tych dniach, sądzoną była interesująca sprawa.
Właściciel majętności Scisłe, ś. p. Wylazłowski, porzucając kraj, wypuścił majątek swojej gospodyni, która po pewnym czasie wyszła za mąż za niejakiego Wróblewskiego.
Kiedy rzeczywisty właściciel Scisłego, wrócił do kraju, Wróblewski począł stawiać trudności w ustąpieniu z dzierżawy, ztąd proces, zakończony sądową eksmisją Wróblewskich.
W kilka dni po wykonaniu tego wyroku w lesie należącym do wsi Scisłe znaleziono ciało zamordowanego Wylazłowskiego.
O zbrodnie tę głos powszechny obwiniał Wróblewskiego. Śledztwo jednak sądowe dostatecznych dowodów potwierdzających domysł, wynaleźć nie
mgło.
Dowodu zbrodni dostarczył sam podsądny, który zręcznem badaniem sądu doprowadzony został do zeznania, iż istotnie on spotkał w lesie Wylazłowskiego i że między nimi wszcząć sie miała bójka w której zamordowany sam upadając na trzymany w ręku nóż śmierć sobie zadał.
Tłomaczenie to niczem nie poparte, uwzględnionem być nie mogło.
Sąd uznając Wróblewskiego winnym, skazał go na 4 lata ciężkich robót i dożywotnie osiedlenie w Syberji.

Kurjer Warszawski 1877 nr 249

= Zabójstwo w kłótni, czy też wypadek ?
Oto pytanie, na które dała odpowiedź Izba sądowa w sprawie Wróblewskiego, oskarżonego o zabójstwo.
W listiopadzie roku 1875, w powiecie sieradzkim, nieopodal folwarku Cysło, znaleziono trupa, Wylazłowskiego, który według zeznań kilku świadków miał być zabity przez Wróblewskiego w bójce.
Zabity miał na ciele kilka ran w głowę danych oraz ranę w brzuch, które to uszkodzenie zadane zostało ostrem narzędziem obcą-według opinji lekarskiej — ręką.
Wróblewski, mieszkaniec nieopodal leżącego folwarku Cysło, przyznawał, iż rzeczywiście spotkał się z Wylazłowskim, z którym w mocno nieprzyjaznych znajdował się stosunkach i że ten ostatni zaczął z nim najpierw kłótnię, następnie zaś bójkę-lecz śmierć Wylazłowskiego miała nastąpić skutkiem wypadkowego uderzenia się trzymanym nożem w upadku podczas pasowania.
Świadkowie jednak po większej części zeznawali, iż Wróblewski bił Wylazłowskiego, a nawet włóczył go za nogi, uderzając głową po pniach sosnowych...
W obec tego, pomimo okoliczności, iż świadkowie zaznawali o dobrem prowadzeniu się podsądnego i pogróżkach, miotanych nań przez Wylazłowskiego, sąd okręgowy kaliski, pod którego rozpatrzenie sprawa ta przeszła, uznając Wróblewskiego za winnego zabójstwa w kłótni, skazał go na 4 lata do ciężkich robót, z następnem osiedleniem w Syberji.
Izba sądowa na wczorajszem posiedzenia po długich a ożywionych rozprawach między obrońcą podsądnego, a przedstawicielem prokuratorskiego urzędu, wyrok ten potwierdziła.  

Goniec Łódzki 1899 nr 146

Kalisz, D. 29 z. m. sprzedane zostały w kaliskim sądzie okręgowym: 3) majątek Wscisłe, w pow. sieradzkim, 139 morgów, za 1,600 rub., nabywca Jakób Krowiarski.


Gazeta Kaliska 1899 nr 275


Sprzedaż majątków. Dnia 29 listopada sprzedane zostały w kaliskim sądzie okręgowym: 3) majątek Wscisłe pow. sieradzkiego, rozległości 139 morgów bez żadnego zagospodarowania, budynków i inwentarzy, w drodze subhastacji. Nabył takowy Jakób Krowiarski za 1,600 rb. Licytacja rozpoczęła się od 450 rb.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 338

Sprzedaż dóbr.
W sądzie okręgowym kaliskim sprzedano majątki następujące:
Wścisłe, w pow. sieradzkim, 139 morgów bez zagospodarowania, budynków i inwentarzy, w drodze subhastacji nabył Jakób Krowiarski za 1,600 rbl.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 42

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Jakóbie Krowiarskim, właśc. pozostałej reszty os. Wścisłe, pow. sie­radzkiego — i

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 30 listopada 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie powiatowym w Sieradzu obwie­szcza, że na dzień 24 lipca 1930 roku wyznaczony został termin pier­wiastkowej regulacji hipoteki dla osady włościańskiej, położonej we wsi Grzymaczew, lit. Б (B) Wcisłe, gminy Gruszczyce, zapisanej w tabeli pod Nr. 8, powierzchni wraz z ziemią za serwituty otrzymaną 2 morgi 240 pręt. z budynkami, należącej do Marji Pustelnikowej.
W powyższym terminie osoby interesowane stawić się winny w kancelarji wydziału hipotecznego w Sieradzu, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 6 lutego 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie, po­łożona w gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego, osada Ustronie Nr. 1, wydzielona z majątku Wcisłe, należąca do Emilji Sztajerowej, obecnie do Abrama Nelkena, jako prawonabywcy. Powyższa osada zawiera powierzchni 35 morgów 139 prętów, w tej liczbie około 7 morgów ziemi ornej, reszta las sosnowy 10-letni. Na osadzie tej znajduje się dom mieszkalny murowany z cementu i piasku o czterech izbach z gankiem i przystawioną szopą drewnianą oraz zasianego żyta dwa morgi.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem, obciążona jest długami na sumę 3800 zł. i 1109 dolarów amer., z rygorami zapisanemi w dziale III wykazu, sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 30 czerwca 1930 roku na żądanie Stefana Dzierżawskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 8000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą przed licytacją kaucję w kwocie 10 procent.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 8

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 15 kwietnia 1932 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie, położona w gminie Gruszczyce, powiatu sieradz­kiego, osada Ustronie Nr. 1, wydzielona z majątku Wcisłe, należąca do Emilji Sztajerowej, obecnie do Abrama Nelkena, jako prawonabywcy. Powyższa osada zawiera przestrzeni 35 morgów 139 prętów, w tej licz­bie około 7 morgów ziemi ornej, reszta las sosnowy 10-letni. Na osa­dzie tej znajduje się dom mieszkalny, murowany z cementu i piasku o 4 izbach z gankiem i przystawioną szopą drewnianą oraz zasianego żyta 2 morgi.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, ma księgę hipo­teczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem, obciążona jest długami na sumę 3.800 zł. i 1.109 dol. amer., z rygorami zapisanemi w dziale III wykazu, sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 30 czerwca 1930 roku, na żądanie Stefana Dzierżawskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 8.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
6. Kije, obejmującą: wieś Kije, kolonie Kije, wieś Kopacz, kolonję Kopacz, wieś Stelmachy, osadę Wcisło Nr. 1, folwark Wcisło.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 103

Wydział Hipoteczny, Sekcja III przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Szmulu Icku Sarne, współwłaścicielu osady Wcisłe, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 25 marca 1938 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii

wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 256/37.

 Orędownik 1938 nr. 199

Zastrzelił przeciwnika Łódź, 30. 8. W kolonii Wcisło, na tle sporów osobistych doszło do starcia między 21-letnim Janem Wieczorkiem i 25-letnim Stanisławem Czarnockim, który stale prześladował i bił Wieczorka. Napadnięty strzelił dwukrotnie do Czarnockiego z rewolweru i zranił w brzuch. Przewieziony do szpitala Czarnocki zmarł. Wieczorka zatrzymano.

Echo Łódzkie 1938 sierpień

Odruch rozpaczy prześladowanego parobka. Śmiertelny strzał do kolegi. SIERADZ, 30. 8. — Jan Wieczorek, lat 21, zam. we wsi Wcisło, gm. Gruszczyce, był stałe napadany i bity przez swego kolegę - sąsiada Stanisława Toruńskiego. Wieczorek nie stawiał dużego oporu, gdyż był znacznie słabszy. W tych dniach Toruński idąc w towarzystwie Laskowskiego ze sklepu do swego domu, po drodze spotkał Wieczorka, którego schwycił za ramie. Ten w pewnej chwili wyrwał się i począł uciekać. Dopędzili go i poczęli bić. Zniecierpliwiony ciągłym atakowaniem Wieczorek wyjął nieprawnie noszony przy sobie rewolwer i strzelił, trafiając Toruńskiego w jelita. Ciężko ranny Toruński w strasznych męczarniach po pewnej chwili zmarł. Wkrótce na miejsce przybyła zaalarmowana policja i wojsko, która po przeprowadzeniu dochodzenia, aresztowała zabójcę, który został osadzony w więzieniu.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza