-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Światłowizna

Słownik Geograficzny:  
Światłowizna,  os. nad strum. Oleśnicą, pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Stolec, odl. 23 w. od Sieradza; ma 1 dm., 13 mk. kat., 30 mr.

Spis 1925:
Światłowizna, os. mł., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 10. Mężczyzn 4, kobiet 6. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 10. Podało narodowość: polską 10.

Światłowizna, obecnie część wsi Niechmirów w gminie Burzenin.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 95

N. D. 2627. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Bernarda Guranowskiego i Moritza Brokman, kupców w mieście gubernialnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr Niechmierowa z przyległościami w poszukiwaniu sum: rs. 1385 i 4000 z procentem od dnia 7 (19) Listopada 1870 r. zaległym popiera, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym w dniach 4 (16), 9 (21), 10 (22) Grudnia 1871 r., 3 (15), 4 (16) i 5 (17) Stycznia 1872 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia,
DOBRA ZIEMSKIE
Niechmierów, z przyległościami Jarocice, Kamionką, Nieczuj, Wolnica, Waszkowskie i Nędrzerzew, z wszelkiemi zabudowaniami folwarcznemi, gruntami dworskiemi, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, polowaniem, z wszelkiemi рrzуnależytościami, oraz użytkami całość dóbr stanowiącemi w granicach jak się znajdują, z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych. Dobra te graniczą na północ z dobrami Grabówka, na południe z dobrami Rychłocice i Szynkielew, na wschód z dobrami Majaczewice i Siemiechów, a na zachód z dobrami Gronów i Stolec. Odległe od miasta Sieradza mil 3, Wielunia wiorst 24, Zduńskiej Woli mil 3, Nowo-Radomska mil 8, zaś od osad Złoczewa wiorst 10, Burzenina 7, Widawy 10, Ossakowa 10, należą do gminy Majaczewice, Niechmierów, i Kamionka i Wolnica, do parafji Stolec a reszta do parafji Burzenin, w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położone, których a mianowicie Niechmierowa i Kamionki jest właścicielom Karol Olszowski w Niechmierowie jako właściciel mieszkający, a zaś Wolnicy Jarocic folwarku Waszkowskie, Nieczuj i Nędrzerzew, Andrzej Olszowski w Wolnicy jako właściciel mieszkający, i w jego znajdują się posiadaniu. Folwark Niechmierów posiada Karol Olszowski, a folwark Kamionka dzierżawi Antoni Goedke za czynsz roczny rs. 600, którego kontrakt kończy się z dniem 12 (24) Czerwca 1877 r., osadę Młynarską Swiatłowizna zwaną, posiadają prawem wieczystej dzierżawy Michał i Urszula małżonkowie Pilarcy, obowiązani płacić corocznie dworowi czynszu po rs. 15, na folwaku Nieczuj mieszka Jakób Filip Bądkowski w procencie od sumy rs. 1000, w osadzie młynarskiej we wsi Jarocice mieszka dzierżawca Franciszek Głowinkowski i płaci rocznie po rs. 300, dzierżawa jego kończy się z dniem S-go Wojciecha 1875 r. który zarazem jest dzierżawcą karczmy za czynsz po rs. 80 rocznie. Propinację dzierżawi Abraham Tądowski w osadzie Burzeninie zamieszkały, za czynsz rs. 350, który zarazom dzierżawi propinację w dobrach Niechmirowie za czynsz rs. 400, jest także smolarnia w lesie do folwarku Waszkowskie i Nieczuj należącym w dzierżawie Jana Rychlik na lat dziesięć, uważając od 1 Sierpnia 1870 roku za opłatą z każdego wypalonego pieca po rs. 20 i rs. 18 za przewyżkę nad pieców 20.
Granice dóbr niesporne, rozległości zaś mają całe dobra zajęte, po uwłaszczeniu jaku własność dominialna pozostałą, mianowicie Niechmierów i Kamionka uważając sposobem przybliżonym mórg 2290, reszta zaś mórg 2275, prętów 10, grunta należą do klasy I, II, III, IV i V. Podatki opłacają się do kasy w Sieradzu wedle świadectwa tejże kasy rs. 1170 kop. 66. Dalsze szczegóły to jest opis budowli, wysiewu, granice, inwentarzy i narzędzi gospodarskich w dobrach zajętych znajdujących się w protokóle zajęcia są wymienione i opisane.
Akt zajęcia wręczony został Wincentemu Smolińskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu i Władysławowi Kranas Wójtowi gminy Majaczewice, obydwom do rąk własnych dnia 28 i 29 Stycznia (9 i 10 Lutego) 1872 roku, następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w Kancelarji Ziemiańskiej 14 (26) Marca t. r., a do księgi zaaresztowań w Trybunale utrzymywanej 28 Marca (9 Kwietnia) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń. Warunki licytacyjne oraz zbiór objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi na publicznej audjencji Trybunału w dniu 16 (28) Maja r. b. godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji warunków, przysądzenie temczasowe nastąpiło w dniu 18 (30) Lipca 1872 r. dobra ta Patronowi Modrzejewskiemu za rs. 50,000 przysądzono, a termin do stanowczego przysądzenia na dzień 1 (13) Września t. r. był oznaczony, który jednak dla zaszłych sporów do skutku nie przyszedł, lecz po ich usunięciu wyrokiem ilacyjnym nowy termin na dzień 7 (19) Lutego 1873 oznaczono, lecz gdy i w tym sprzedaż odbyć się nie mogła przeto Trybunał wyrokiem z d. 5 (17) Maja 1873 r. oznaczył termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Czerwca (8 Lipca) t. r., wszakże termin ten dla wyniesionego sporu odbyć się nie mógł. Nadmienia się że wyrokiem Trybunału w dniu 14 (26) Czerwca 1873 r. taksa sądowa została nakazaną i postanowiono że sprzedaż w terminie ostatecznego przysądzenia nastąpi w dwóch oddziałach, w odziale I Niechmierów Kamionka z przyległościami, w oddziale II Wolnica z folwarkiem Jarockie Waszkowskie i Nieczuj z przyległościami. Po tak zapadłym wyroku i oddaleniu założonej od niego apelacji, jak równie odwołania się do Senatu, gdy taksy niesporządzono, zatem Trybunał wyrokiem ilacyjnym z dnia 19 Kwietnia (1 Maja) 1875 r. termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 5 (17) Czerwca r. b. godzinę 10 z rana oznaczył, w którym z powodu że całość dóbr za sumę rs. 50,000 już przysądzoną została, obecnie zaś nakazano sprzedaż w dwóch oddziałach, rozdzielając przeto postąpiony szacunek w stosunku rozległości każdego oddziału, licytacja rozpocznie się oddziału I od sumy rs. 28,000, a w oddziale II od sumy rs. 22,000 lub też od 2/3 części szacunku każdego oddziału taksą wynalezionego w gotowiźnie.
w Kaliszu dnia 1 (13) Maja 1875 r.
wz. Morawski.  

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
12. Dobra Niechmierów składające się z folwarków: Niechmierów, Kamionka, Wolnica Niechmierowska Niecznuj i Waszkowskie, oraz z części gruntu po prawej stronie rzeki Warty „Łęk" zwanego z osady młynarskiej wieczysto dzierżawnej w wsi Niechmierowie ,,Swiatłowizna” zwanej, z osady młynarskjej i karczemnej uwłaszczonej wsi Jarocice, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 2050 k. 97, vadium do licytacji rs. 4000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 58444 k. 80, termin sprzedaży d. 3 (15) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży rs. 16907 k. 91, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 102

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 7 sierpnia 1922 r.
45 „Dom Handlowy Zjędnoczonych Młynarzy w Sieradzu, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Sieradzu, ul. Wartska 17, Oddział w Kaliszu róg Wrocławskiej i Kościuszki. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest handel artykułami dla przemysłu młynarskiego. Wspólnikami są: 1) Stefan Tyliński; 2) Adam Lewandowski; 3) Eugenjusz Sypniewski, zamieszkali w Sieradz u; 4) Józef Majewski — Wygoda, gm. Wróblew; 5) Firma „Bułka i S-ka" w Sieradzu; 6) Nikodem Jaruga w Małyniu, gm. Krokocice; 7) Ignacy Pertkiewicz w Rembiszewie, pow. Łaskiego; 8) Nusen Dawidowicz w Złoczewie; 9) Władysław Kasprowicz; 10) Józef Modelski w Sieradzu; 11) Ignacy Tyliński w Boczkach, gm. Szadek; 12) Franciszek Arczykowski, w Kobyli-Chmiel., gm. Szadek; 13) Józef Trojak w Sadokrzycach, gm. Wróblew; 14) Konstanty Kisielewicz w Smardzewie, gm. Wróblew; 15) Józef Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 16) Juljan Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 17) Antoni Brzeziński w Dzierlinie; 18) Leonard Cieluch w Kuźnicy Zagrz., gm. Klonowa; 19) Leonard Grobelny w Niemojewie, gm. Klonowa; 20) Stanisław Powałka w Charłupi Małej. Kapitał zakładowy wynosi 3.600.000 mk., podzielony na 72 udziały do 50.000 mk. każdy, z których posiadają: 1) Stefan Tyliński 20 udziałów;2) Adam Lewandowski 10 udziałów; 3) Eugenjusz Sypniewski 8 udziałów; 4) Józef Majewski 4 udziały; 5) Firma „Bułka i S-ka" 4 udziały; 6) Nikodem Jaruga 2 udziały; 7) Ignacy Pertkiewicz 4 udziały; 8) Nusen Dawidowicz 2 udziały; 9) Władysław Kasprowicz 1 udział; 10) Józef Modelski 1 udział; 11) Ignacy Tyliński 1 udział; 12) Franciszek Arczykowski 2 udziały; 13) Józef Trojak 1 udział; 14) Konstanty Kisielewicz 1 udział; 15) Józef Torzewski 2 udziały; 16) Juljan Torzewski 1 udział; 17) Antoni Brzeziński 2 udziały; 18) Leonard Cieluch 1 udział; 19) Leonard Grobelny 1 udział; 20) Stanisław Powałka 4 udziały. Zarząd stanowią: a) Stefan Tyliński; b) Adam Lewandowski, zamieszkali w Sieradzu i Józef Majewski, zamieszkały na Wygodzia, gm. Wróblew, pow. Sieradzkiego. Wszelkie umowy, zobowiązania pieniężne spółki—weksle, żyra na wekslach, rewersy, udzielanie prokury i plenipotencje—winny być podpisywane przez dwóch członków zarządu pod stemplem firmy. Cesje na przekazach i zaliczeniach, czeki i korespondencje, kwity z odbioru pieniędzy, towarów, listów, przesyłek wszelkiego rodzaju z poczty, telegrafu, dróg żelaznych, przystani, urzędów celnych, kantorów ekspedycyjnych podpisywane będą przez jednego z zarządców pod stemplem firmy. W instytucjach komunalnych, rządowych, społecznych i w sądach zastępować spółkę będzie jeden z członków zarządu. Udzielono prokury Eugeniuszowi Sypniewskiemu, który podpisywać będzie pod stemplem firmy w razie nieobecności któregokolwiek członka zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartą na czas nieograniczony na mocy aktu z d. 28 lutego 1922 r. za Nr. 163, sporządzonego przed notarjuszem Tymienieckim w Sieradzu.

 Ziemia Sieradzka 1927 październik nr. 42

Obwieszczenie. Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ul. Wartckiej pod Nr. 5, na zasadzie art. 1141-1148-1149 i 1570 U. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lutego 1928 r. o godzinie 10 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości należącej do Juljana Torzewskiego vel Tchorzewskiego i Józefa Torzewskiego vel Tchorzewskiego, pod nazwą "wieczysto czynszowa osada młyńska Światłowizna, wchodząca w skład dóbr. Niechmirów lit. A.", położona w gminie Majaczewice, star. Sieradzkim, składająca się z trzydziestu mórg ziemi miary polskiej, w tej liczbie około dwudziestu mórg ziemi ornej, pozostałe pod pastwiskami i olszyną. Na nieruchomości tej znajdują się następujące zabudowania: 1) dom murowany z przystawką o 6-ciu ubikacjach, pod papą, długości 30, szerokości 14 i wysokości 5 metrów, 2) obory i stajnie murowane, pod papą, długości 22, szerokości 10 i wysokości 4 metrów, 3) wozownia z desek pod papą, długości 18 szerokości 10 i wysokości 4 metrów. 4) chlewy murowane pod dachówką, długości 22, szerokości 8 i wysokości 3 metrów, 5) spichrz murowany pod dachówką, długości 12, szerokości 10 i wysokości 4 metrów, 6) stodoła w reglówkę obijana deskami o dwóch klepiskach i trzech sąsiekach, pod papą, długości 40, szerokości 12 i wysokości 7 metrów, 7) kloaki sosnowe, 8) płoty sztachetowe w około zabudowań, 9) młyn turbinowy z bali sosnowych i desek z tremplem i kamerą turbinową także z desek, pokryte papą, długości 24, szerokości 18 i wysokości 8 metrów. Wewnątrz młyna znajduje się następujące urządzenie; a) turbina metrowa, perlak firmy Skoryna, maszyna do jagieł, młynek, dwa nowe kamienie, magazyn do mieszania mąki, skrzynia do mąki z gazą Nr. 9,10 i 11, jeden pojedynczy postaw walcy, maszyna do czyszczenia zboża „Aureca”, pasy gurtowe około 100 metrów, dwie transmisje - dolna i górna z 7 szajbami - każdy z pasami gurtowymi, cztery elewatory, dynamomaszyna z tablicą rozdzielczą na 80 volt, dwie pary kamieni z całem urządzeniem drewnianem, żubrownik, kojec drewniany do walcy, skrzynia, drewniana do mąki z cylindrami i gazami Nr. 8,9 i waga z ciężarkami. Prócz tego na osadzie znajduje się żywy i martwy inwentarz: dwa konie, pięć krów, jałówka, wóz kolejniak, dwa pługi, dwie brony, kultywator, młocarnia na targaną słomę, kierat, wialnia i sieczkarnia oraz 1/4 morgi ogrodu owocowego. Nieruchomość ta położona jest nad rzeką Oleśnicą, ma urządzoną księgę hipoteczną przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, obciążona rygorami, jak również długami w sumie 7800 rubli i 29.200 zł. na rzecz osób wymienionych w wykazie hipotecznym, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Zygmunta Barszczewskiego, Adama Nawary i Józefa Sieradzkiego w sumie: 5346 zł- 60 gr. z procentami i kosztami z mocy wyroków Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 15.II i 26.III. 1927 r. za Nr. C 424 i 425/26.-Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 25.000 zł.-Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są złożyć 10 proc. wadjum od sumy szacunkowej, czyli 2500 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14.-Warunki licytacji oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu! Komornik Sądowy Grzesik:Sieradz dnia 5 października 1927. r.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 85

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ul. Wartckiej pod Nr. 5, na zasadzie art. 1141 - 1148 - 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dniu 5 lutego 1927 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Sie­radzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości nale­żącej do Juljana Torzewskiego vel Tchorzewskiego i Józefa Torzewskiego vel Tchorzewskiego, pod nazwą "wieczysto czynszowa osada młyńska Swiatłowizna", wchodząca w skład dóbr Niechmirów lit. A", położona w gminie Majawicze, star. sieradzkim, składająca się z trzy­dziestu mórg ziemi miary polskiej, w tej liczbie około dwudziestu mórg ziemi ornej, pozostałe pod pastwiskami i olszyną.
Na nieruchomości tej znajdują się następujące zabudowania: 1) dom murowany z przystawką o 6-ciu ubikacjach, pod papą, długości 30, szerokości 14 i wysokości 5 metrów; 2) obory i stajnie murowane, pod papą, długości 22, szerokości 10 i wysokości 4 metry; 3) wozownia z desek pod papą, długości 18, szerokości 10 i wysokości 4 metry; 4) chlewy murowane pod dachówką, długości 22, szerokości 8 i wysokości 3 metry; 5) śpichrz murowany pod dachówką, długości 12, szero­kości 10 i wysokości 4 metry; 6) stodoła w reglówkę obijana deskami, o dwóch klepiskach i trzech sąsiekach, pod papą, długości 40, szero­kości 12 i wysokości 7 metrów; 7) kloaki sosnowe; 8) płoty sztacheto­we w około zabudowań; 9) młyn turbinowy z bali sosnowych i desek, z tremplem i kamerą turbinową, także z desek, pokryte papą długości 24, szerokości 18 i wysokości 8 metrów.
Wewnątrz młyna znajduje się następujące urządzenie: a) turbina metrowa, perlak firmy Skoryna, maszyna do jagieł, młynek, dwa nowe kamienie, magazyn do mieszania mąki, skrzynia do mąki z gazą Nr. 9, 10 i 11, jeden pojedynczy postaw walcy, maszyna do czyszczenia zboża „Aureca", pasy gurtowe około 100 metrów, dwie transmisje — dolna i górna z 7 szajbami — każda z pasami gurtowymi, cztery elewatory, dynamomaszyna z tablicą rozdzielczą na 80 volt, dwie pary kamieni z całem urządzeniem drewnianem, żubrownik, kojec drewniany do wal­cy, skrzynia drewniana do mąki z cylindrami i gazami Nr. 8 - 9 i waga z ciężarkami.
Prócz tego na osadzie znajduje się żywy i martwy inwentarz: dwa konie, pięć krów, jałówka, wóz kolejniak, dwa pługi, dwie brony, kultywator, młocarnia na targaną słomę, kierat, wialnia i sieczkarnia oraz 1/4 morgi ogrodu owocowego.
Nieruchomość ta położona jest nad rzeką Oleśnicą, ma urządzoną księgę hipoteczną przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obciążona rygo­rami, jak również długami w sumie 7800 rubli i 29.200 zł., na rzecz osób wymienionych w wykazie hipotecznym, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji, na pokrycie należności Zygmunta Barszczew­skiego, Adama Nawary i Józefa Sieradzkiego w sumie: 5346 zł. 60 gr. z procentami i kosztami, z mocy wyroków sądu okręgowego w Kaliszu z dnia 15 lutego i 26 marca 1927 r. za Nr. C. 424 i 425/26.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 25.000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są złożyć 10% vadium, od sumy szacunkowej, czyli 2500 zł., osoba zaś utrzymują­ca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem 7 dni, opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem 14 dni.

Warunki licytacji oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji ko­mornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
11. Niechmirów, obejmującą: wieś Niechmirów, folwark Niechmirów, osadę młyn Światłowizna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza