-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Suchorzynek

Spis 1925:
Suchorzynek, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 31. Mężczyzn 14, kobiet 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 31. Podało narodowość: polską 31.

Suchorzynek, obecnie część wsi Suchorzyn w gminie Pęczniew.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1658

21 stycznia Suchorzyn Mały
Ja, Adam Tezoniusz proboszcz kościoła drużbińskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Pana Andrzeja Suchorskiego i Anny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Jan Chryzostom. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Jan Trzebicki i Urodzona Pani Katarzyna Rudnicka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1677

30 marca
Suchorzynek albo Dybów.

Ochrzciłem Justynę Urodzonego Piotra Madaleńskiego i Urodzonej Katarzyny Madaleńskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Suchorski i Urodzona Konstancja Ruszkowska.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
8. Dybów, obejmującą: kolonję Borowisko, wieś Dybów, osadę Dybów, wieś Suchorzyn, kolonję Suchorzynek, folwark Suchorzyn.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza