-->

środa, 17 kwietnia 2013

Staw

Rosin: 
STAW-dawniej także Duży Staw (1377 Staw, Staaf, 1468 maior Staw) 4 km na NE od Wielunia. 1. 1472 distr. Wiel. (MS 1, 884); 1520 par. Wydrzyn (Ł 2, 136).3. 1511 – 5 ł.; 1518 – 4 1/2 ł.; 1552 – 9 kmieci z karczmarzem; 1553 – 3 1/2 ł. (ŹD 211, 291).4. 1377-95 Jaśko ze S. (ZR 84; H 24); 1461 Mik. ze S. (AC 2, 824), 1468 Jan Stawski kupił za 80 grz. cz. S. Chotowskiego w S. (GW 1, 178); 1469 Stan. Chotowski zapisał dwom spośród 3 synów swoje części w S. s. 157(GW 1, 189, ? Gromadzice); 1472 wsp. J. Stawski zapisał ż. Kat. 120 grz. m.in. na 1/2 S. (MS 1, 884); 1498 Stawski otrzymał posiadłość prac. Alberta w Gromadzicach, skonfiskowaną za niestawienie się na wojnę (MS 2, 1167); 1520 prep. wiel. brał dzies. z łanów os. po 1 wiard., ćw. żyta i owsa, z ról opust. dzies. snop., a pleban w Wydrzynie dzies. snop. z ról folw. i od sołtysa 1 wiard., byli zagr, i chał. (Ł 2, 95 137); 1552 własn. Stawskich (ŹD 291).1382-1545 MK 17, 124; 67, 83-84; Wójc. 5; Wp 1960.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Staw, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 29 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Staw, parafia wydrzyn, dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Stawski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827r.
Staw, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wydrzyn, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 171, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:
Staw, w XVI w. Staw major i Stawek, dwie wsi i folw. nad kanałem Ogrodzianką i rzka. Pichną, pow. wieluński, gm. Wydrzyn, par. Czarnożyły, odl. od Wielunia 4 w.; 1-sza wś ma 16 dm., 83 mk.; 2-ga wś ma 5 dm., 52 mk. W 1827 r. 16 dm., 171 mk., par. Wydrzyn, Na początku XVI w. folwarczki szlach. dawały dziesięcinę do Wydrzyna, kmiecie meszne po mierze owsa i żyta, toż samo zagrodnicy i komornicy płacili meszne, sołtysie łany zaś po fertonie za dziesięcinę i po groszu za meszne. Toż samo było i we wsi Stawek. Dziesięcinę z łanów kmiecych pobierała (po fertonie z łanu i mierze żyta i owsa) prepozytura przy kollegiacie wieluńskiej (Łaski, L. B., II, 95, 137). Według reg. pob. pow. wieluńskiego z r. 1552 wś S., w par. Wydrzyn, miała 9 os., 31 łan. (Pawiński, Wielkp., II, 291).

Spis 1925: 
Staw, wś i folw., pow. wieluń, gm. Wydrzyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 22, folw. 1. Ludność ogółem: wś 153, folw. 30. Mężczyzn wś 76, folw. 18, kobiet wś 77, folw. 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 145, folw. 30, mojżeszowego wś 8. Podało narodowość: polską wś 145, folw. 30, żydowską wś 8.

Wikipedia:
Staw – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Czarnożyły.
W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1915 r.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1693

8 września 1693
ochrzczony Michał Franciszek syn Urodzonego Andrzeja Madaleńskiego i Marianny Różyckiej ze wsi Niedzielsko. Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław i Anna Stawscy ze wsi Staw.

Akta metrykalne (Parafia Wydrzyn) 1798

Gromadzice.
Roku Pańskiego 1798, dnia 11. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel podczas uroczystych mszy wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, jak wyżej, zapytałem Urodzonego Antoniego Kilińskiego posesora części Wielmożnego Borowskiego we wsi Bieniądzice i Elżbietę Madalińską z Gromadzic pannę, w kościele parafialnym wydrzyńskim, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, błogosławiłem ich małżeństwo zgodnie ze zwyczajem Rzymskiego Kościoła w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Jana Stawskiego dziedzica wsi Staw, Józefa Madalińskiego posesora wsi Gromadzice i oprócz nich wielu wiarygodnych.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 49

Podaję do wiadomości, iż dobra ziemskie Staw, Bieniądzice A i B oraz Gromadzice A i B na skutek wyroku Tryb: Cywil: Gub: Kaliskiej z d. 27 Maja (8 Czerw:) 1841 r. sprzedane zostaną w drodze działów.— Dobra te należą do SSów Jana Stawskiego jako to: a. Wojciecha Stawskiego w Gromadzicach Okr: Wieluńskim. b. Stanisławy Stawskiej nieletniej córki po niegdy Anzelmie Stawskim pozostałej, której opiekunką jest matka jej Stefania z Psarskich Stawska wdowa w Słomowie górnym Okr: Wartskim, zaś przydanym opiekunem Seweryn Szymanowski dziedzic dóbr Niemojowa, Prezes Dyrekcyi Szczegółowej Tow. Kred. Ziem. Gub. Kaliskiej w Kaliszu, c. Weroniki z Stawskich Szumowskiej, Wojciecha Szumowskiego małżonki we wsi Gromadzicach zamieszkanie prawne mającej. d. Alfonsyny Stawskiej panny doletniej w dobrach Stawie. e. Norberta Stawskiego także w dobrach Stawie Okr: Wieluńskim i f. Teofila, Włodzimierza i Alfonsyna rodzeństwa Gutowskich po ng. Salomei z Stawskich Gutowskiej pozostałych dzieci, których opiekunem głównym jest ojciec tychże
Jan Nepomucen Gutowski w dobrach Majkowie Okr: Kaliskim, zaś przydanym Norbert Stawski w dobrach Stawie zamieszkali.— Sprzedaż tę imieniem Wojciecha Stawskiego i Stefanii, Stawskiej wdowy jako opiekunki nieletniej Stanisławy Stawskiej na skutek uchwały rady familijnej z d. 13/25 Kwietnia 1843 r. popiera Waleryan Zagrodzki Patron Tryb. Cyw. Gub. Kaliskiej w Kaliszu zamieszkały, u którego warunki do licytacji w każdym czasie przejrzane być mogą, jakoteż w Biórze Pisarza Trybunału, gdzie są złożone i w dn. 26 Października (7 Listopada) r. b. na Audyencyi Trybunału ogłoszone były, a następnie termin do przygotowawczego tych dóbr przysądzenia przed W. Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału delegowanym na dzień 8/20 Grudnia r. b. godzinę 3 po południu, w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału oznaczony został.— Sprzedaż tych dóbr odbędzie się stosownie do konkurencyi, bąć w ogóle wszystkich razem, lub też każdych dóbr oddzielnie, i zaczynać się będzie od summy według taxy przez biegłych sporządzonej, a mianowicie: całych dóbr Stawu, Bieniądzic i Gromadzic od summy zp. 247548 gr. 7 czyli rs. 37132 kop. 23 3/4, w szczególe zaś: dóbr Stawu od summy rs. 16200 kop 85; Bieniądzic od rubs. 8509 kop 3 3/4; Gromadzic od rs. 12422 kop 35.

Kalisz dnia 4/16 Listopada 1843 r. Waleryan Zagrodzki Patron.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 16

(N. D.334) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
5. Po Anzelmie Stawskim co do przepisania tytułu współwłasności dóbr Bieniądzice А. В., Staw i Gromadzice A. B. w Okręgu Wieluńskim i części z summy 78,000 zł w dziale IV pod Nr. 11 na dobrach Majków Okręgu Kaliskiego wpisanéj.
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 18 (30) Lipca 1845 roku o godzinie 10 zrana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 29 Grudnia (10 Stycznia) 1844j5.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 160

(Ν. D. 3836) Podaje się do wiadomości o mającej nastąpić relicytacyi dóbr Stawu Beniądzic A. i B. i Gromadzic lit. A. i B. które na skutek wyroku Trybunału Kaliskiego w dniu 27 Maja (8 Czerwca) 1841 r. zapadłego sprzedane zostały w drodze postępowania działowego w terminie dnia 14 (26) Lutego r. b. przed W. Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału delegowanym i przy kupnie których utrzymał się Wojciech Stawski za summę rs. 46402, gdy przecież mając obowiązek dopełnienia warunków, a w szczególności złożenia szacunku do Banku w ciągu dni 20 po dniu ostatecznego przysądzenia i t. p. a takowych nie dopełnił czego wydane pod d. 15 (27) Marca 1846 r. przez Pisarza Trybunału świadectwo jest dowodem, na skutek przeto art. 739 K. P. S. relicytacya przez wydanie obwieszczeń rozpoczętą została.
Dobra wspomnione należą do SS rów Jana Stawskiego jako to: Wojciecha Stawskiego w Gromadzicach, Weroniki z Stawskich Wojciecha Szamowskiego małżonki, zamieszkanie prawne w tychże dobrach obrane mającej, Alfonsyny z Stawskich Jana Nepomucena Gutowskiego małżonki, w dobrach Majkowie Okręgu Kaliskim, Teofila Włodzimierza i Adolfa nieletnich Gutowskich, po Salomei z Stawskich Gutowskiej pozostałych dzieci których ojcem i naturalnym opiekunem jest Jan Nepomucen Gustowski, w dobrach jak wyżej zamieszkały, a przydanym Norbert Stawski, wreszcie Stefanii z Psarskich Stawskiej po Anzelmie Stawskim pozostałej wdowy przez głowę córki swej Stanisławy w małżeństwie z tymże Anzelmem Stawskim spłodzonéj przychodzącej w Kaliszu, nakoniec Norberta Stawskiego w dobrach Stawie Okręgu Wieluńskim zamieszkałych dobra wspomnione położone są w Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej sprzedane zostaną na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na niebezpieczeństwo plus licytanta Wojciecha Stawskiego przed wspomnionym delegowanym, a na żądanie Stefanii z Psarskich Stawskiej i w imieniu której relicytacyą wyrabia Waleryan Zagrodzki Patron w Kaliszu zamieszkały. Szacunek dóbr oznaczony jest relacyą biegłych na zł. 247548 gr. 7 czyli rs. 3732* kop. 23 3j4 a w szególności dóbr Stawu rs. 16200 kop. 85, Bieniądzic rs. 8500 kop. 3 3j4 Gromadzic rs. 12422 kop. 35 od których licytacya rozpocznie się. Pierwsza publikacya warunków sprzedażу odbyła się na audyencyi Trybunału w d. 6 (18) Czerwca r. b. a druga w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) r. b. zaś w terminie d. 3 (15) Lipca r. b. dobra powyższe temczasowo przysądzone zostały Waleryanowi Zagrodzkiemu Patronowi sprzedaż popierającemu, a mianowicie dobra Staw i Bieniądzice za rs. 14000*, a Gromadzica rs....*, trzecia publikacya warunków nastąpi w dniu 25 Lipca (6 Sierpnia) r. b na audyencyi Trybunału w Kaliszu, zaś termin do ostatecznego przysądzenia przed W. Skotnickim Assessorem Trybunału odbyć się mającego, wyznaczony został na dzień 26 Lipca (7 Sierpnia) r. b. o godzinie 3 popołudniu.
Kalisz dnia 4 (16) Lipca 1846 roku.
W. Zagrodzki Patron.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 164

(N. D. 3916) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Postępowania spadkowe po osobach zmarłych, toczą się następujące:  
4. Po Janie Nepomucenie Bremirskim wierzycielu summy rs. 750 z procentami na schedzie Norberta Stawskiego na dobrach Bieniądzicach A. B. Stawie i Gromadzicach z Okręgu Wieluńskiego sposobem ostrzeżenia zabezpieczonej.
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych, termin na dzień 1 (13) Lutego 1847 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz dnia 13 (25) Lipca 1846 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 15

(N. D. 300) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, że gdy Wojciech Stawski któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice A. i B. za rs. 28501 a dobra Gromadzice A. B. za rs. 17901 na licytacyi w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału Delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracyi wyszłego nateraz z urzędowania Patrona Ostapowicza Romana przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r. złożonej, ostatecznie przysądzone zostały, nieuczynił zadosyć warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawidliwia decyzya Pisarza Trybunału na protokule z tymże Wojciechem Stawskim celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego b. Kontrollera Skarbowego w Krzepicach tamże w Ogu Częstochowskim zamieszkałego, jako opiekuna głównego nieletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniką z Stawskich małżeńsko spłodzonej córki, tudzież na żądanie Teressy z de Kunów Puchalskiej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się, i Wincentego Puchalskiego Applikanta Sądowego przy Trybunale Kaliskim, w Kaliszu zamieszkałych, jako wierzycieli schedy z dóbr w mowie będących Weronice Szumowskiej przypadającej, wszystkich zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona który relicytacyą popiera sobie obierających, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, 739. K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A. B. w pierwszym oddziale, a dobra Gromadzice A. B. w drugim oddziale, wystawione zostaną na sprzedaż publiczną w drodze relicytacyi.
Dobra tyle razy powtarzane, obejmujące rozległości, a mianowicie: dobra Staw włók 32 mórg 13 pręt. kwad. 34, dobra Bieniądzice A. B. włók 17 morg 6 pr. kwad. 246, a dobra Gromadzice A. B. włók 30, mórg 23, pręt. kw. 210, czyli ogółem włók 80 mórg 13 pr. kwad. 140 miary nowopolskiej, są niepodzielną własnością Sukcessorów niegdy Jana Stawskiego, jako to Norberta Stawskiego w wsi Gromadzicach. Wojciecha Stawskiego który prócz własnej schedy nabył części praw Stefanii z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej, w wsi Stawie Ogu Wieluńskim, obudwóch braci między sobą rodzonych. z własnych funduszów utrzymujących się: Alfonsyny z Stawskich Jana Nepomucena Gutowskiego obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się żony, właścicieli dóbr Majkowa, nietylko z własnych praw, lecz i takiegoż nabycia części które służyły Stefanii z Psarskich Stawskiej, z głowy jej wyżej powiedzianej córki, w wsi Majkowie Ogu Kaliskim, synowie Salomei z Stawskich Gutowskiej a mianowicie: Teofil, Włodzimierz i Alfons bracia Gutowscy, piersi dwaj pełnoletni, z własnych funduszów utrzymujący się, a ostatni nieletni pod opieką ojca swego wyżej rzeczonego Jana Nepomucena Gutowskiego zostający, w tejże wsi Majkowie, i Extrachentka Weronika Szumowska córka Wernniki z Stawskich Szumowskiej, pod opieką ojca Wojciecha Szumowskiego wyżej wyrażonego będąca, w mieście Krzepicach Ogu Częstochowskim, wreszcie Tekla z Lipskich Stawska wdowa po wspomnionym Janie Stawskim pozostała, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych, także z własnych funduszów utrzymująca się, również we wsi Majkowie zamieszkali.
Таха dóbr tych przez biegłych wynaleziona, wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości mianowicie:
a) dóbr Stawu na rs. 16200 kop. 85.
b) dóbr Bieniądzic А. В. rs. 8509 kop. 33j4
c) dóbr Gromadzie A. B. rs. 12422 kop.35.
czyli razem na rs 37132 koр. 23 3j4.
Wszystkie te dobra leżą w parafii Wydrzyn Ogu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej a jurisdykcyi Trybunału Kaliskiego.
Sprzedaż ich odbywać się będzie na niebespieczeństwo rzeczonego pluslicytanta Wojciecha Stawskiego przed Delegowanym Bogumiłem Skotnickim byłym Assessorem a teraz Sędzią Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w sali audyencyonalnej posiedzenia swoje w Pałacu Sądowym odbywającego, i rozpocznie się co do pierwszego oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic Α. Β. od rs. 15000 a do do drugiego dóbr Gromadzic A. B. od rs. 6000.
Warunki sprzedaży przejrzane bydź mogą w biurze Pisarza Trybunału tutejszego, i w Kancellaryi podpisanego Patrona.
Pierwsza publikacya warunków sprzedaży tej odbędzie się przed rzeczonym Delegowanym na audyencyi wspomnionego Trybunału dnia 5 (17) Lutego 1853 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 30 Grud. (11 Stycz.) 1852j3 r.
Jan Gowarzewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 214

(N. D. 4714) Patron przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do wiadomości, iż gdy Wojciech Stawski, któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice А В za rs. 28,501 a Gromadzice А В za rs. 17,901 na licytacyi w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Assesorem Trybunału delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracyi Romana Ostapowicza Patrona przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r. zeznanej ostatecznie przysądzone zostały nieuczynił zadosyć warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawiedliwia decyzya Pisarza Trybunału na protokóle z tymże Wojciechem Stawskim celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego expedytora rogatek Warszawskich w mieście Warszawie pod Nr. 720 zamieszkałego, jako ojca i opiekuna głównego nieletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniki z Stawskich małżonką spłodzonej córki, zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona, który relicytacyą popiera sobie obierającego, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, i 739 K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A B w I. oddziale, a dobra Gromadzice А В w II. oddziale wystawione zostają na sprzedaż рubliczną w drodze relicytacyi. Dobra tyle razy powtarzane obejmujące rozległości, mianowicie: dobra Staw włók 32 morg 13 pręt kw. 34, dobra Bieniądzice А В włók 17, morg 6 pręt. kw. 246, a dobra Gromadzice А В włók 30. morg 23 pręt. kw. 210, czyli ogółem włók 80, morg 13, pręt. kw. 140 miary nowopolskiej, są niepodzielną własnością SS-rów Jana Stawskiego jako to. Norberta Stawskiego w wsi Gromadzicach Wojciecha Stawskiego, który prócz własnej schedy, nabył części praw Stefanii z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej w Stawie Okręgu Wieluńskim, obudwóch braci między sobą rodzonych z własnych funduszów utrzymujących się, Alfonsyny z Stawskich, Jana Nepomucyna Gutowskiego obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się żony, właścicielki dóbr Mojkowa, nietylko z własnych praw lecz i z takiegoż nabycia części, które służyły Stefanii z Psarskich Stawskiej z głowy jej wyżej powiedzianej córki, w wsi Mojkowie Okręgu Kaliskim, synów, Salomei z Stawskich Gutowskiej, a mianowicie: Teofila, Włodzimierza i Alfonsa braci Gutowskich pierwszych dwóch pełnoletnich z własnych funduszów utrzymujących się, a ostatniego nieletniego pod opieką ojca swego wyżej rzeczonego Jana Nepomucena Gutowskiego zostającego, w tejże wsi Mojkowie, a pierwszego w wsi Cisowie Okręgu Wartskim, i extrachentki Weroniki Szumowskiej córki Weroniki z Stawskich Szumowskiej pod opieką ojca swego Wojciecha Szumowskiego wyżej wyrażonego będącej, w Warszawie, wreszcie Tekli z Lipskich Stawskiej wdowy po wspomnionym Janie Stawskim pozostałej, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych, także z własnych funduszów utrzymującej się, również we wsi Mojkowie, zamieszkałych. Таха dóbr tych przez biegłych wynalezionego, wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości, a mianowicie a) dóbr Stawu na rs. 16,200 kop. 85, b) dóbr Bieniądzic А В na rs. 8509 k. 3 3j4, c) dóbr Gromadzic А В na rs. 12,422 kop. 35 czyli razem na rs. 37,132 kop. 23 3j4. Wszystkie te dobra leżą w parafii Wydrzyn Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w jurisdykcyi Trybunału Kaliskiego, sprzedaż ich odbywać się będzie na niebezpieczeństwo rzeczonego plus-licytanta Wojciecha Stawskiego przed Sędzią Trybunału Kaliskiego, w Kaliszu w sali audyencyonalnej posiedzenia swoje w pałacu sądowym odbywającego, i rozpocznie się co do I. oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic А В od rs. 15,000 a co do oddziału II. dóbr Gromadzic А В od rs. 6000 Pierwsza publikacya warunków sprzedaży odbyła się przed rzeczonym delegowanym na audyencyi wspomnionego Trybunału w d. 31 Marca (12 Kwietnia) 1853 r. o godzinie 10 z rana, poczem tenże delegowany oznaczył termin do temczasowego dóbr w mieście będących przysądzenia i drugiej publikacyi warunków na dniu 14 (26) Kwietnia t. r. godzinę 10 z rana na tejże samej audyencyi. Po odbyciu temczasowego przysądzenia i publikacyi warunków, oznaczone były po kilkakroć razy termin do stanowczego dóbr tych przysądzenia w których po uznaniu formalności za dopełnione, stanowcze przysądzenie nie przyszło do skutku, albo dla braku licytantów, albo w skutek porozumienia się stron jak to miało miejsce w terminie ostatnim na d. 14 (26) Maja 1854 r. wyznaczonym. Gdy plus-licytant Wojciech Stawski nie dopełnił warunków pod któremi ostatni termin spuszczony został, będzie delegowany W. Bogumił Skotnicki na domaganie się Wojciecha Szumowskiego wyznaczył nowy termin na dzień 14 (26) Października r. b. 1857 godzinę 3 z południa, w którym odbędzie się w sali audyencyonalnej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu jak wyżej powiedziano w dwóch oddziałach ostateczna sprzedaż tyle razy powiedzianych dóbr Stawu Bieniądzic А В i Gromadzic lit. A B. Warunki do sprzedaży tej ułożone przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału i u Patron Gowarzewskiego sprzedaż popierającego, podług których przystępujący do licytacyi obowiązany jest złożyć vadium w monecie brzęczącej co do I. oddziału rs. 1950 a co do II. oddziału rs. 1 050.
Kalisz d. 14 (26) Września 1857 r. Gowarzewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.

1. Bieniądzice A, B, Cały Staw, niemniej Gromadzice A, B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 843 kop. 27 1/2 vadium do licytacji rs. 3450, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17,600, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emiljanem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.

Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.Dziennik Powszechny 1861 nr 41

(N. D. 5134) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z imion nazwisk i pobytu: 1. Sukcesorów niegdy Józefy Stawskiej b. właścicielki dóbr Bieniądzic. 2. Interesentów do kaucji za Norbertem Stawskim jako dzierżawcą wsi Świerczowa do dóbr Widawy należącej pod Nr. 11 Działu IV na dobrach Bieniądzice zapisanej. 3. Interesentów do kaucji za Stefanią Stawska, jako plus licytantką dóbr Bieniądzic i Stawu pod Nr. 30 Działu IV w hipotece tychże dóbr zapisanej. 4. Interesentów do kaucji za Wojciechem Stawskim i Alfonsyną z Stawskich Gotowską jako plus licytantami dóbr Stawu Bieniądzic i Gromadzic pod Nr. 34, 35, 36, 46, Działu IV w hipotece tychże dóbr zapisanej. Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Bieniądzice A, B, cały Staw, niemniej Gromadzice A, B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w Ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 843 kop. 27 1/2, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 26 Lipca (7 Sierpnia) 1861 roku Nr. 11729 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Emilianem Ordonem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 3450 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17600. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostatecina sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz d. 17 (29) Października 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 49

(N. D. 1059) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Dyonizego Bilczyńskiego właściciela summ na rozmaitych dobrach w dz. IV. zahypotekowanych, a mianowicie:
3. Bieniądzicach A.B. Staw i Gromadzin A.B. z Ogu Wieluńskiego ad Nr. 32, 38, 40, 42 i 57 rs. 525, (...)
(...)  otworzył się spadek, do regulacyi którego wyznacza się termin na dz. 23 Maja (4 Czerwca) 1861 r. w Kancellaryi hypotecznej.  
Kalisz d. 11 (23) Listopada 1860 r.
Jan Niwiński.


Dziennik Powszechny 1863 nr 128

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. (N. D. 1160) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamiam, iż po: 2. Po Adamie Mazurkiewiczu jako właścicielu dóbr Mroczek wielkich w Okręgu Kaliskim położonych, oraz wierzycielu sum: rs. 468 kop. 81 1/2 w dziale IV. pod N.14, i rs. 672 kop.60 z procentem, karą konwencjonalną w ilości rs. 75 i kosztami rs. 14 kop. 40 w tymże dziale pod N. 22 na dobrach Bieniądzice, Staw i Gromadzice z Ogu Wieluńskiego lokowanych, z których ostatnia rozciąga także swe bezpieczeństwo na dobrach Majkowie z Ogu Kaliskiego w dziale IV. pod N. 31. Toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacji tak otwartych spadków oznaczony jest termin na dzień 17 (29) Września 1863 r. w swej Kancelarji Urzędowej w mieście Kaliszu. Kalisz dnia 11 (23) Lutego 1863 r. Edward Milewski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 161

(N. D. 3041) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Niewiadomych z pobytu imion i nazwisk: 1) SSrów Józefy Stawskiej współwłaścicielki dóbr Bieniądzic, Stawu i Gromadzic; 2) SSrów Adama Mazurkiewicza byłego Patrona przy Trybunale Cywilnym i Kaliskim, wierzyciela hypotecznego tychże dóbr; 3) interesentów do Kaucji w dziale IV. pod Nr. 11 za Norbertem Stawskim, jako dzierżawcą wsi Swierczowa do dóbr Widawy należącej; 4) Interesantów do kaucji za Stefanią Stawską, jako plus licytantką dóbr Bieniądzic i Stawu w dziale 4 pod Nr. 30; 5) Interesentów do kaucjow za Wojciechem Stawskim i Alfonsyną z Stawskich Gutowską, jako pluslicytantami dóbr Stawu, Bieniądzic i Gromadzic w dziale IV. pod Nr. 34, 35, 36 i 46 wykazu hypotecznego zapisanych.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Bieniądzice, Stawu i Gromadzice w Okręgu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 540 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 18 Marca 1863 r. N. 1644 są wystawione na przymuszową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 11 (23) Listopada 1863 r. poczynając od godz. 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Rościszewskim Stanisławem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 3450 w gotowiznie lub w listach zastawnych zwłaściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17,600.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz dnia 3 Czerwca 1863 r.
Prezes, Chełmski
Pisarz, Janczewski

Dziennik Warszawski 1864 nr 270

(N. D. 5899) Patron Trybunału Cywilnego I-ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości iż gdy Wojciech Stawski, któremu dobra ziemskie Staw i Bieniądzice A B za rs. 28501 a Gromadzice A B za za rs. 17901 na licytacji w drodze postępowania działowego przed Bogumiłem Skotnickim Asesorem Trybunału delegowanym w dniu 14 (26) Lutego 1846 r. stosownie do deklaracji Romana Ostapowicza Patrona, przed Pisarzem Trybunału w dniu 19 Lutego (3 Marca) t. r zeznanej, ostatecznie przysądzone zostały, nie uczynił zadość warunkom pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, co usprawiedliwia decyzja Pisarza Trybunału, na protokóle z tymże Wojciechem Stawskim, celem udowodnienia dopełnienia tychże warunków dnia 16 (28) Marca 1846 r. sporządzonym wydana, przeto na żądanie Wojciecha Szumowskiego Pomocnika Rewizora Skarbowego, oraz córki jego doletniej Weroniki Szumowskiej z niegdy Weroniki z Stawskich małżeńsko spłodzonej, z własnych funduszów utrzymującej się, w mieście Częstochowie Ogu Częstochowskim zamieszkałych, zamieszkanie prawne do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona, który relicjtacją popiera sobie obierających, i w zastosowaniu się do art. 737, 738, 739, K. P. S. rzeczone dobra Staw i Bieniądzice lit. A B w II Oddziale, a dobra Gromadzice A B w II Oddziale, wystawione zostają na sprzedaż publiczną w drodze relicytacji.
Dobra tyle razy powtarzane obejmujące rozległości, a mianowicie dobra Staw włók 32 mórg 13, prętów kw. 34, dobra Bieniądzice A B włók 17, mórg 6. prętów kw. 246, dobra Gromadzice A B włók 30, mórg 23, prętów kw. 210, czyli ogółem włók 80 mórg 13, prętów kw. 140 miary nowopolskięj, są niepodzielną własnością sukcesorów Jana Stawskiego jako to: Norberta Stawskiego,we wsi Gromadzicach, Wojciecha Stawskiego, który prócz własnej schedy nabył części praw Stefanji z Psarskich Stawskiej, przeszłej na nią z głowy córki Stanisławy Stawskiej, w Stawie Okręgu Wieluńskim, obódwóch braci między sobą rodzonych, z własnych funduszów utrzymujących się, Alfonsyny z Stawskich Gutowskiej, po Janie Nepomucenie Gutowskim obywatelu kraju pozostałej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się współwłaścicielki dóbr Majkowa, nietylko z własnych praw lecz i z takiegoż nabycia części które służyły Stefanji z Pisarskich Stawskiej z głowy jej wyżej powiedzianej córki, we wsi Majkowie Ogu Kaliskim, synów Salomei z Stawskich Gutowskiej, a mianowicie, Teofila Włodzimierza i Alfonsa braci Gutowskich pełnoletnich, z własnych funduszów utrzymujących się, pierwszego we wsi Cisowie Okręgu Wartskim, drugiego w dobrach Lądku Okręgu Pyzdrskim, a ostatniego we wsi Majkowie i extrachentki Weroniki Szumowskiej, córki Weroniki z Stawskich Szumowskiej doletniej, w mieście Częstochowie, wreszcie sukcesorów powyżej wymienionych, Tekli z Lipskich Stawskiej, wdowy po wspomnionym Janie Stawskim pozostałej, z praw przez głowę dzieci jej na nią przeszłych. Taksa dóbr tych przez biegłych wynaleziona wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 8 (20) Lipca 1844 r. zatwierdzona, obejmuje wartości, a mianowicie:
a) Dóbr Stawu na rs. 16200 kop. 85.
b) Dóbr Bieniądzic A B na rs. 8509 kop. 3 trzy czwarte.
c) Dóbr Gromadzie A B na rs. 12422 kop. 35. czyli razem rs. 37132 kop. 23 3/4.
Wszystkie te dobra leżą w parafii, Wydrzyn Okręgu i Powiecie Wieluńskim, Gubernji Warszawskiej, a jurisdykcji Trybunału Kaliskiego.
Sprzedaż ich odbywać się będzie na niebezpieczeństwo rzeczonego pluslicytanta Wojciecha Stawskiego przed Sędzią Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, w Sali Audjencjonalnej posiedzenia swoje w Pałacu Sądowym odbywającego i rozpocznie się co do Igo Oddziału dóbr Stawu i Bieniądzic A B od rs, 15000, a co do oddziału II dóbr Gromadzic A B od rs. 6000.
Pierwsza publikacja warunków sprzedaży tej odbyła się przed Sędzią delegowanym na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 31 Marca (12 Kwietnia) 1853 r. o godzinie 10 z rana, poczem tenże delegowany oznaczył termin do temczasowego dóbr w mowie będących przysądzenia i drugiej publikacji warunków na dzień 14 (26) Kwietnia t. r. o godzinie 10 z rana na tejże samej audjencji.
Po odbyciu temczasowego przysądzenia i publikacji warunków, oznaczone były po kilkakroć razy terminy do stanowczego dobr tych przysądzenia w których po uznaniu formalności za dopełnione stanowcze przysądzenie nie przyszło do skutku, albo dla braku licytantów, albo w skutek porozumienia się stron jak to miało miejdce w terminach ostatnich, na dzień 14 (26) Maja 185 4 r. i 14 (26) Października 1857 r. wyznaczonych.
Gdy pluslicytant Wojciech Stawski nie dopełnił warunków pod któremi ostatnie termina spuszczone zostały, delegowany w miejsce Bogumiła Skotnickiego Sędziego wyrokiem Trybunału z dnia 8 (20) Paździer. 1864 r. W. Walerjan Jezierski Asesor Trybunału Kaliskiego na domaganie się Weroniki Szumowskiej i Wojciecha Szumowskiego wyznaczył nowy termin na dzień 1 (13) Grudnia 1864 r. godzinę 3 z południa, w którym odbędzie się w Sali Audjencjonalnej Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu jak wyżej powiedziano w dwóch oddziałach ostateczna sprzedaż tyle razy powiedzianych dóbr stawu Bieniądzic lit. A B. i Gromadzic lit: A B.
Warunki do sprzedaży tej ułożone, przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu, i u Patrona Modrzejewskiego sprzedaż popierającego podług których przystępujący do licytacji, obowiązany jest złożyć vadjum w monecie brzęczącej co do 1 oddziału rs. 1950, a co do 2 oddziału rs. 1050.
Kalisz d. 4 (16) Listopada 1864 r.
Franciszek Modrzejewski. (N. 2640)

Dziennik Warszawski 1867 nr 276

N. D. 5377. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
7. Tekli z Lipskich Stawskiej wierzycielki sum, b. 450 rs., 54 rs.,14 rs. 9 1/2 kop. na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice z Powiatu Wieluńskiego w dziale IV, pod Nr. 18.
8 Jana Nepomucena Gutowskiego wierzyciela sum, (…) c. rs. 1,737 kop. 97 1/2, rs. 212 kop. 25, rs. 1,513 kop. 20, rs. 1,963 kop 5, rs. 1,694 kop. 70, rs. 153, rs. 3,000 pod Nr. 37, sposobem ostrzeżenia, na dobrach Majkowie z Powiatu Kaliskiego w dziale IV stojących, a ostatnich ad lit. c. rozciągających swe bezpieczeństwo i na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice z Powiatu Wieluńskiego pod Nr. 4b i d, rs. 3,000, rs. 1,694, kop. 70, rs. 153, rs. 1,737 kop. 97 1/2, rs. 212 kop. 25, rs. 1,963 kop. 5 i połowy sumy rs. 2,400, z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia w dziale IV. pod N. 48b, na dobrach rzeczonych Bieniądzice, Staw i Gromadzice zapisanych.
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 6/18 Marca 1868 r.
Kalisz d. 22 Sierpnia (3 Września) 1867 r.
Wilchelm Grabowski.
Dziennik Warszawski 1867 nr 285

N. D. 7659. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
10. Marjanny Wierzbickiej, wierzycielki sumy rsr. 1,650 z procentem, pod Nr. 20b, w Dziale IV na dobrach Bieniądzice Staw i Gromadzice, z Okręgu Wieluńskiego hypotekowanych.
Otworzyły się spadki, do uregulowania których, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 18 (30) Czerwca 1868 r.
Kalisz d. 29 Listop. (11 Grud. ) 1867 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 216

N. D. 6374. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Karola Glotz, wierzyciela sum: rs. 450 i rsr. 30, na dobrach Bieniądzice, Staw i Gromadzice z Okręgu Wieluńskiego, w Dziale IV pod N. 17 a. b. lokowanych.  
Otworzyły się spadki do regulacji których, oznacza się termin na dzień 8 (20) Kwietnia 1869 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu.
Kalisz d. 24 Wrześ. (6 Paźdz.) 1868 r.
W. Grabowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 94

N. D. 806. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Józefa Norejkiewicza wierzyciela sumy rs. 790 kop. 50 z procentem od d. 12 (24) Czerwca 1851 r. liczącym się na dobrach Bieniądzicach i Stawie z powiatu Wieluńskiego w Dziale IV pod Nr. 41b. zahypotekowanej.
(...)  otworzyły się spadki, do uregulowania których oznacza się termin na dzień 4 (16) Sierpnia 1872 r. w którym strony interesowane, w Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Regenta z prawemi swemi zgłosić się winny.  
Kalisz dnia 19 (31) Stycznia 1872 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 257

N. D.7787. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni iż na żądanie Józefa Dawidowicza negocjanta w mieście Wieluniu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającego, od którego tenże Patron stawać będzie i sprzedaż obecną popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 1,000 z procentem zaległym i bieżącym od Wojciecha Stawskiego, właściciela dóbr Staw i Bieniądzice, oraz żony jego Albiny z Buczyńskich Stawskiej w tychże dobrach zamieszkałych, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w dniu 3 (15) Lipca 1869 r. spisanym, zajęto zostały na przymusowe wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE.
Bieniądzice A. i B. oraz cały Staw składające się z wsi Bieniądzice A. i В z wsi cały-Staw, oraz folwarku Staw zwany, położone w okręgu i powiecie Wieluńskim, gubernji Kaliskiej, należące do gminy Wydrzyn, parafji Czarnożyły, są w posiadaniu Wojciecha Stawskiego.
Graniczą na wschód słońca z dobrami Masłowice, na południe z dobrami Urbanice i Niedzielskim, na zachód słońca z dobrami Dąbrowy, Opojowicamy i Wydrzynem, na północ z dobramy Gromadzice i Stawkiem do dóbr Masłowice należącym; odległe od miast najbliższych jako to: od miasta okręgowego i powiatowego Wielunia wiorst 3, od miasta gubernialnego Kalisza wiorst 70, od miasta Złoczewa wiorst 21, od miasta Wieruszowa wiorst 28, od miasta Praszki wiorst 20. Granice dóbr zajętych są jawne, oznaczone kopcami, miedzami i wodami, a jak kolwiek żaden kontrowers nie zachodzi, jednakże jest spór w granicach od dóbr Niedzielska.
Grunta zajętych dóbr należą do klasy II, III i IV.
W dobrach Bieniądzice A. i B, niema żadnych budynków dworskich, ani szynku dworskiego, a grunta folwarczne tych dóbr i łąki są włączone do całych dóbr Stawu.
W dobrach zajętych pachciarz Gerszon Pelte, ma w pachcie krowy dworskie i opłaca od jednej sztuki rocznie po rs. 12, w tymże samym domu mieszka Józef Mrugalak młynarz który dzierżawi wiatrak za umową ustną od dnia 11 (23) Kwietnia 1869 roku do tegoż dnia 1870 r. opłacając rocznie dzierżawy rubli srebrem 60. Karczma i kuźnia jest pod jednym dachem w której zamieszkuje Jan Dłubek szynkuje dworskie trunki za wynagrodzeniem 5 %.
W kuźni są wszystkie porządki własne kowala który uskutecznia roboty podług ugody.
Przez zajęte dobra przechodzi trakt od miasta Wielunia do miasta Złoczewa.
W tychże dobrach znajduje się stawków 3 nie zarybionych i wiatrak w polu z drzewa gontami kryty, w którym są porządki do gruntów przywiązane.
Rozległość przybliżonym sposobem dóbr zajętych jest włók 43 mórg 10 prętów 25, czyli dziesiatyn 645.
Podatki wedle świadectwa kasy powiatu Sieradzkiego opłaca rs. 887 kop. 97. Zaległości w podatkach wynoszą rs. 1,632 kop. 84 1/2.
Inwentarzy żywych w dobrach zajętych znajduje się koni fornalskich 24, źrebaków 10, wołów roboczych 36, krów dojnych 31, jałowizny 4, a inwentarzy martwych: sieczkarnia i młockarnia z kieratem, młynek do czyszczenia zboża, wozów kutych kompletnych 8, pługów kompletnych 10, radeł z żelazami bronikami sztuk 20.
Sprzętu siana jest wozów fornalskich 300.
Bliższe szczegóły pod względem budowli dworskich i gospodarskich oraz wysiewu bliżej objaśnia protokół zajęcia.
Zajęcie nieruchomości tych dóbr protokółem Komornika Franciszka Roweckiego w dniu 3 (15) Lipca 1869 r. dokonane, doręczone zostało Wójtowi gminy Wydrzyn Jakóbowi Stempak w dniu 7 (19) Sierpnia 1869 r. i Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Piotrowi Dębskiemu oraz dłużnemu i ustanowionemu dozorcy również pod dniem 7 (19) Sierpnia t. r.
Protokół zajęcia tych dóbr wpisany został do księgi wieczystej dóbr Bieniądzice A i В., oraz Staw w dniu 8 (20) Grudnia 1869 r., do księgi zaś zarejestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 24 Grudnia (5 Stycznia) 1869/70 roku.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków odbyło się w d. 11 (23) Lutego, drugie w dniu 25 Lutego (9 Marca) i trzecie w dniu 11 (23) Marca 1870 roku o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu sądowym. Warunki licytacyjne przejrzane być mogą w kancelarji Pisarza Trybunału i u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu.
W dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1870 r. dobra wywłaszczone tymczasowie przysądzone zostały Patronowi Romanowi Mrozowskiemu za szacunek rs. 20,000, Majer Prędki właściciel dóbr Gromadzice, w okręgu Wieluńskim, Edward Sachs kupiec w Kaliszu i Józef Norejkowicz właściciel nieruchomości w mieście Wieluniu zamieszkali, a zamieszkanie u Jana Daniela Wojciechowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, obrane mający, przez wyrok Trybunału Kaliskiego z dnia 27 Stycznia (8 Lutego) 1871 r. do popierania subhastacji dóbr Bieniądzice A. i B. oraz cały Staw, w miejsce Józefa Dawidowicza podstawieni zostali.
Następnie wyrokiem ilacyjnym na dniu 25 Kwietnia (7 Maja) 1872 roku wydanym, termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia został na dzień 8 (20) Czerwca 1872 r. o godzinie 10 z rana oznaczony. Z powodu że termin ten spełzł bezskutecznie, na żądanie samego Edwarda Sachs, nowy termin do stanowczej sprzedaży dóbr, wyrokiem ilacyjnym przez Trybunał Cywilny w Kaliszu w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) 1873 r. wydanym oznaczony został na d. 14 (26) Czerwca 1873 r. godzinę 10 z rana. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 20,000.
Kalisz d. 25 Kwiet. (7 Maja) 1873 r.
Assessor Kolegjalny,
J. Migórski.
Z powodu spadnięcia terminu w dniu powyż oznaczonym, na skutek podstawienia do prowadzenia dalszej subhastacji Wojciechu Szumowskiego w mieście Wieluniu zamieszkałego, wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 1 (13) Lutego 1874 r. tymże wyrokiem termin do ostatecznego przysądzenia oznaczony został na dzień 12 (24) Marca 1874 r., godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Kalisz d. 3 (15) Lutego 1874 r.
Skoczyński.
W skutek niepopierania subhastacji tych dóbr przez Wojciecha Szumowskiego, wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 18 (30) Lipca 1874 r. do popierania dalszej subhastacji dóbr Staw i Bieniądzice podstawiony został Bernard Majerowicz kupiec z Wielunia w osobie Edmunda Grzymskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, który w następstwie uzyskał wyrok Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 25 Lipca (6 Sierpnia) r. b. zapadły oznaczający termin do odbycia ostatecznego przysądzenia tychże dóbr na d. 5 (17) Września r. b. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału miejscowego.
W terminie przeto tym ostateczna sprzedaż odbędzie się z tą wzmianką, iż licytacja rozpocznie się od sumy rs. 100,000.
Kalisz d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1874 r. Skoczyński.
W skutek niepopierania subhastacji dóbr Bieniądzice i Staw przez Bernarda Majerowicza kupca z Wielunia, wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1875 r. do popierania dalszej subhastacji tych dóbr podstawieni zostali Gracjan Jastrzębski Patron Trybunału oraz Olimpja z Cybulskich Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu małżonku w asystencji męża czyniąca, w mieście Kaliszu zamieszkali w osobie Karola Bronikowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i jednocześnie wyrokiem tym termin do ostatecznego przysądzenia tych dóbr na d. 2 (14) Stycznia 1876 r. na godz. 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 64,300.
Kalisz d. 27 Listop. (9 Grud.) 1875 r.
Skoczyński.


Jeździec i Myśliwy 1896 nr 3

W Stawie, w pow. wieluńskim, u p. Wacława Białeckiego, polowano w d. 23 stycznia w 14 fuzyj i zabito 17 zajęcy i 3 kuropatwy.
Gazeta Kaliska 1905 nr 97

Sprzedaże W dniu 5 kwietnia r. b. na publicznej licytacji w Sądzie Okręgowym sprzedane zostały następujące nieruchomości: 3) Dobra Staw, pow. wieluński, w drodze działów, sukcesorów Taczanowskich, nabył Gustaw Taczanowski za 8730 rb.


Gazeta Kaliska 1906 nr 179

Staw, poczta Wieluń, poleca jęczmień zimowy, sześciorzędowy, do siewu, po cenie rb. 6 za korzec 210 funtów brutto. Jęczmień odznacza się grubością ziarna i tęgą, sztywną słomą.


Gazeta Kaliska 1907 nr 83

Dom. Staw, poczta Wieluń, gub. kaliski poleca 3 i 4-o miesięczne knorki i maciorki rasy angielskiej.

Rozwój 1909 nr 160

Z Wielunia. Pomiary na linii projektowanej kolei Wieluń—Wieruszów, która stanowić będzie odnogę kolei zduńskowolsko-częstochowskiej już ukończono.
Linia zbliża się ku Wieluniowi od Czastar przez Białą i Kopydłów i biegnie ciągle obok szosy wieruszowsko- wieluńskiej.
Dworzec stanie na gruntach hr. Tyszkiewiczów w majątku Dąbrowie, w odległości dwóch wiorst od Wielunia.
Stamtąd linia pójdzie przez Staw, Masłowice, Starzenice ku Osjakowowi, z przystankiem w Masłowicach lub Starzenicach.

Zorza 1916 nr 25

Z Wydrzyna pod Wieluniem.
Wieś Wydrzyn składa się z 60 zagród włościańskich, mających od 6 — 20 morgów ziemi. Ziemia jest piaszczysto-gliniasta; udaje się na niej doskonale żyto, pszenica i inne rośliny gospodarcze. Dawniej gospodarstwa były tu mniejsze, ale powiększyły się po rozparcelowaniu folwarku majorackiego, który za dawnych czasów należał do klasztoru Jasnogórskiego.
Ongi, przad 79 laty był tu kościół pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża, ale po spaleniu się pozostały tylko dzwony i cmentarz, na którym się chowa mieszkańców Wydrzyna. Na cmentarzu tym jest kaplica ufundowana przez Stawskiego, właściciela Stawu, ale bardzo w zaniedbaniu, dobrzeby było, aby się ktoś mógł zająć i zachęcić mieszkańców Wydrzyna do odbudowania kaplicy. Mamy nadzieję, że gospodarze wydrzyńscy na wezwanie i zachętę ks. Dziekana, oraz za przykładem obecnego właściciela Stawu, p. Białeckiego, jako kolatora, zajęliby się odnowieniem tej kapliczki.
Zimę mieliśmy łagodną, a wiosnę pogodną. To też choć wojna przerzedziła sprzężaj, w polu jednak na czas porobiono. Urodzaje idą średnie; żyta na nawozach i łubinach ładnie się zapowiadają, bez nawozów gorzej; kartofle po dołkach wygniły z powodu deszczów przy końcu kwietnia. Sady kwitły dosyć dobrze, zwłaszcza jabłonie, tylko przymrozki w pierwszej połowie maja dużo zaszkodziły tak sadom, jak i roślinom.
Mieszkańcy Wydrzyna zajmują się przeważnie rolnictwem, 2-ch tylko gospodarzy prowadzi rymarstwo, 2 młynarstwo i 1 kowalkę. Niektórzy używają już ulepszonych narzędzi rolniczych: jak siewnika „Superior”, sprężynówek i t. p.
Czytelnictwo rozwija się potrochu, choć z trudem. Bo jeżeli zamiast szkół za rządów rosyjskich budowano karczmy, bo obawiano się, by i chłop się nie obudził z drzemki stuletniej, to skądże mogła się rozwijać nauka? Dziś już dzięki Bogu zaczyna być inaczej, bo kiedy przed wojną przychodziła tylko 1 „Zorza” i 1 „Zaranie”, dziś już przychodzi do wsi 7 egz. „Zorzy” i 2 „Gazety Świątecznej”, a także niektórzy młodzi zamiast na pijaństwo obracają grosz na książki i gazety.
Wieś posiada szkołę w wynajętym domu. Szkołę prowadzi nauczycielka p. Rutkowska. Do szkoły chodzi przeszło 60 dzieci. Teraz dzieci chodzą do szkoły od 11 do 2 popołudniu. Jest to bardzo dobrze, że ten sposób nauczania zaprowadzono w całem powiecie Wieluńskim. Okazuje się, że wieśniak posyła dzieci do szkoły, byle tylko uczyć je z serca.
Tyle narazie daję ztąd wiadomości, może kto inny więcej poda wiadomości do „Zorzy”. Uczmy się bracia wydrzyniacy, starajmy się, by dzieci posyłać do szkoły, nie żałować na pożyteczne książki i gazety. Wiedzmy, że tylko nauka i chęć do wiedzy da nam doczekać lepszej doli i sprawi, że nasze dzieci w przyszłości nie będą się poniewierać i wycierać obcych kątów za kawałkiem chleba, jak to jest teraz, że tysiące naszych dzieci nie widzi swych rodzin. Koniecznie więcej dbajmy o światło dla przyszłych pokoleń, o los Ojczyzny, by w przyszłości dzieci nasze nas wspominały ze czcią. Niech nas więcej obchodzi sprawa społeczna i dola Polski, niż własna kieszeń, to się doczekamy tego dobrobytu, jaki jest wśród Czechów, Niemców i innych narodów, którzy na pierwszym miejscu mieli dobro kraju i wychowanie dzieci w duchu narodowym. Dziwno nam jest nie jednemu, gdy czytamy książkę „Jak się zbogacają włościanie czescy” i „Pierwsza wycieczka włościan do Czech i na Morawy” Kurczaka. A radziłbym te 2 książki przeczytać każdemu, dowie się, jaka tam jest oświata i bogactwo. I u nas to samo będzie, gdy tylko będziemy tak robić i dbać o Polskę, jak Czesi o Czechy.
Od pracy społecznej nie trzeba się uchylać nikomu. Ksiądz, ziemianin, chłop, robotnik czy też mieszczanin, każdy niech się czuje w obowiązku przyłożyć cegiełkę do wielkiego gmachu przyszłości nie tylko dla dochodów, ale dla braci siermiężnej. A wtenczas historya osądzi sprawiedliwie nasze zabiegi i doczekamy się owoców z pracy. Nie powinniśmy oczekiwać na „kogoś”, że zrobi za nas, a samym sobie dopomagać i pracować Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Pracuj, ucz się siostro, bracie,
Ziemia Polska woła na Cię
Byśmy wspólnie jej bronili
Żadnej biedzie się nie dali.
Tadeusz Orlicz — włościanin.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Berku Szylit, właścicielu lewego skrzydła dworu na parterze z placem,—zapisanego w dziale II wykazu hipotecznego dóbr Działoszyn, pow. Wieluńskiego pod Nr 1 i wierzycielu 10.000 rb. z procentami i kaucją zabezpieczonych w dziale IV dóbr Bieniądzice - Staw, pow. Wieluńskiego pod Nr 19;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 3 czerwca 1922 r. następującą firmę pod Nr. 41:
Spółka Drzewna i Budowlana w Wieluniu z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Wieluniu, ul. Szpitalna 10. Czynności swe przedsiębiorstwo rozpoczęło d. 7 marca 1922 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu drzewem i materjałami budowlanemi, sprzedaż na warunkach komisowych, oraz przyjmowanie przedstawicielstw stosownie do wyżej wymienionej branży. Wspólnikami są: 1) Ignacy Parnowski, zamieszkały w Krzeczowicach, 2) Franciszek Biernacki w Mokrsko, 3) Bronisław Bokalski, 4) Bronisława Bokalska, 5) Tadeusz Świderski, 6) Feliks Godlewski, zamieszkali w Wieluniu, 7) Tadeusz Kozarski w Konopnicy, 8) Walenty Stadnicki, 9) Bolesław Górski, 10) Stefan Łukowski, 11) Bolesław Małuszyński, 12) Karol Mosz, 13) Henryk Ossowski, 14) Stanisław Dawid, 15) Andrzej Kowalski, zamieszkali w Wieluniu, 16) Konstanty Rembowski w Teklin-Rembowie, 17) Kazimierz Grabiński, 18) Wincenty Rozmarynowski, 19) Witold Nowicki w Wieluniu, 20) Adam Mieloszyk w Stawie, gm. Wydrzyn, 21) Franciszek Kossak, 22) Karol Gucztan w Wieluniu, 23) Teofil Szubała w Tyble, 24) Franciszek Łytka w Czastorach, 25) Włodzimierz Zarzycki w Białej, 26) Ernest Wekwert, 27) Felicja Wagner, 28) Antoni Szymczak, 29) Idzi Krawczyk w Wieluniu, 30) Józef Bielarski w Łubnicach, 31) Kazimierz Oraczewski w Wieluniu, 32) Sabela Mazurek w Praszce, 33) Wacław Panicz, 34) Władysław Skiba, 35) Edward Sobczak, 36) Stanisław Nurkiewicz, 37) Zdzisław Rylski, 38) Ludwik Krakowski, 39) Stanisław Kubacki, 40) Władysław Frejusz, 41) Jan Rappard, 42) Józef Łebkowski, 43) Józef Helman, 44) Józef Kasprowicz, 45) Ludwik Domagała, 46) Helena Domagała, 47) Janina Sobocińska, 48) Marja Kubacka, zamieszkali w Wieluniu, 49) Stanisław Domagalski w Opojowica, 50) Józef Burchaciński, 51) Tadeusz Sędzimir w Wieluniu, 52) Józef Szmaj w Gdańsku, 53) Feliks Burchaciński, 54) Stanisław Szmidel w Wieluniu, 55) Gustaw Taczanowski w Rudzie, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu, 57) Mieczysław Kiełkiewicz, 58) Mieczysław Kadzidłowski, 59) Marjan Liberski, 60) Stanisław Kluczyński, 61) Franciszek Biernacki, 62) Józef Szuster, 63) Piotr Szmigielski, 64) Stanisław Ruszkowski, 65) Stanisław Piotrowicz, 66) Karol Polankiewicz, 67) Józaf Kasiński, 68) Teodor Kaczmarek, 69) Antoni Ślósarz, 70) Kazimierz Wojciechowski, 71) Marja Kohenówna, 72) Jan Marcinkiewicz, 73) Wacław Kotyłowski, 74) Wincenty Przygodzki, 75) Henryk Grzanowski, 76) Karolina Szmidt, 77) Wanda Szulcowa, 78) Helena Kutyłowska, 79) Wincenty Szudejka, zamieszkali w Wieluniu, 80) Franciszek Baranowski w Bronikowie, 81) Jadwiga Wodzyńska w Krzeczowie, 82) Kazimiera Dramińska w Wróblewie, 83) Jan Merta w Wieluniu, 84) Adam Duś w Cieszęcinie, 85) Zofja Wilczyńska w Cieszęcinie, 86) Adolf Jamroziński, 87) Stanisław Nowojewski, 88) Juljan Jamroziński, zamieszkali w Wieluniu, 89) Aloiza Jakowicka w Mokrsku, 90) Józef Kręski w Wachlinowach, 91) Piotr Koczorowski w Kopydłowie, 92) Wincenty Kobylański w Pytnuwku, 93) Ignacy Bąkowski w Skomlinie, 94) Aleksander Głąbski, 95) Władysław Godecki, 96) Ludwig Wagner, 97) Józef Ciesielski, 98) Władysław Markowski, zamieszkali w Wieluniu, 99) Franciszek Gark, 100) Halina Ponińska, 101) Wanda Ponińska, zamieszkali w Mokrsku, 102) Edward Kręski w Masłowicach, 103) Ludwik Panina w Chotowie, 104) Andrzej Kramplicz w Gronówku, 105) Franciszek Kalinowski w Skomlinie, 106) Wincenty Wiśniewski, 107) Władysław Wiśniewski, 108) Bronisław Godlewski, 109) Zofja Zawadzińska, zamieszkali w cukrowni Wieluń, 110) Jan Fedecki, 111) Władysław Fedecki, 112) Aleksander Herman, zamieszkali w Kaliszu, 113) Helena Daszkiewiczowa w Kopydłowie, 114) Janina Jacuńska w Mierzycy, 115) Wincenty Gontkiewicz w Rychłowicach, 116) Jan Pietrzak w Niedzielsku, 117) Laura Zawadzińska, 118) Konstanty Mierzejewski w Warszawie, 119) Franciszek Juraszek, 120) Zofja Parnowska, 121) Kazimierz Parnowski, 122) Leonard Stawicki, zamieszkali w Praszce, 123) Janina Taczanowska w Rudzie, 124) Henryka Kościelna i 125) Stowarzyszenie Budowlane w Wieluniu. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 1000 udziałów po 5.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Ignacy Parowski — 2 udz., 2) Franciszek Biernacki — 2, 3) Bronisław Bokalski — 2, 4) Bronisława Bokalska — 2, 5) Tadeusz Świderski — 40, 6) Feliks Godlewski — 2, 7) Tadeusz Kozarski — 10, 8) Walenty Stadnicki — 4, 9) Bolesław Górski — 4, 10) Stefan Łukowski — 5, Bolesław Małuszyński — 3, 12) Karol Mosz — 20, 13) Henryk Ossowski — 20, 14) Stanisław Dawid — 1, 15) Andrzej Kowalski — 1, 16) Konstanty Rembowski — 25, 17) Kazimierz Grabiński — 4, 18) Wincenty Rozmarynowski — 1, 19) Witold Nowicki — 4, 20) Adam Mieloszyk — 3, 21) Franciszek Kossak—2, 22) Karol Kucztan—1, 23) Teofil Szukała — 20, 24) Franciszek Łytka — 1, 25) Włodzimierz Zarzycki — 20, 26) Ernest Wekwert — 2, 27) Felicja Wagner — 5, 28) Antoni Szymczak — 1, 29) Idzi Krawczyk — 1, 30) Józef Bielarski — 1, 31) Kazimierz Oraczewski — 7, 32) Sabela Mazurek — 4, 33) Wacław Panicz—1, 34) Władysław Skiba—1, 35) Edward Sobczak — 2, 36) Stanisław Nurkiewicz — 2, 37) Zdzisław Rylski — 30, 38) Ludwik Krakowski — 1, 39) Stanisław Kubacki — 2, 40) Władysław Frejusz — 2, 41) Jan Rappard—1, 42) Józef Łebkowski—2, 43) Józef Helman—1, 44) Józef Kasprowicz — 4, 45) Ludwik Domagała—5, 46) Helena Domagała — 4, 47) Janina Sobocińska — 1, 48) Marja Kubacka — 1, 49) Stanisław Domagalski — 20, 50) Józef Burchaciński — 1, 51) Tadeusz Sędzimir — 10, 52) Józef Szmaj — 100, 53) Feliks Burchaciński — 10, 54) Stanisław Szmidel — 20, 55) Gustaw Taczanowski — 40, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński — 20, 57) Marjan Liberek — 5, 58) Mieczysław Kadzidłowski — 6, 59) Mieczysław Kiełkiewicz — 1, 60) Stanisław Kłaczyński — 1, 61) Franciszek Biernacki — 1, 62) Józef Szuster — 4, 63) Piotr Szmigielski — 4, 64) Stanisław Ruszkowski — 1, 65) Stanisław Piotrowicz — 2, 66) Karol Polankiewicz — 1, 67) Józef Kasiński — 5, 68) Teodor Kaczmarek — 10, 69) Antoni Ślósarz — 1, 70) Kazimierz Wojciechowski — 4, 71) Marja Kohenówna — 1, 72) Jan Marcinkiewicz — 1, 73) Wacław Kutyłowski — 11, 74) Wincenty Przygodzki — 10, 75) Henryk Grzanowski — 1, 76) Karolina Szmidt — 6, 77) Wanda Szulcowa — 1, 78) Helena Kutyłowska — 1, 79) Wincenty Szudejka — 1, 80) Franciszek Baranowski—1, 81) Jadwiga Wodzyńska—4, 82) Kazimiera Dramińska—10, 83) Jan Merta — 1, 84) Adam Duś — 1, 85) Zofja Wilczyńska — 5, 86) Adolf Jamroziński — 2, 87) Stanisław Nowojewski — 2, 88) Juljan Jamroziński — 10, 89) Aloiza Jakowicka — 4, 90) Józef Kręski — 20, 91) Piotr Koczorowski — 20, 92) Wincenty Kobylański — 2, 93) Ignacy Bąkowski — 20, 94) Aleksander Głąbski—8, 95) Władysław Godecki — 1, 96) Ludwik Wagner — 5, 97) Józef Ciesielski — 2, 98) Władysław Markowski — 20, 99) Franciszek Gark — 10. 100) Halina Ponińska — 4, 101) Wanda Ponińska — 1, 102) Edward Kręski — 20, 103) Ludwik Papina — 2, 104) Andrzej Kramplicz — 2, 105) Franciszek Kalinowski — 5, 106) Wincenty Wiśniewski — 5, 107) Władysław Wiśniewski—5, 108) Bronisława Godlewska—4, 109) Zofja Zawadzińska—20, 110) Jan Fedecki—20, Władysław Fedecki — 10, 112) Aleksander Herman 20, 113) Helena Daszkiewiczowa — 1, 114) Janina Jacuńska—30, 115) Wincenty Gontkiewicz — 10, 116) Jan Pietrzak — 1, 117) Laura Zawadzińska—5, 118) Konstanty Mierzejewski — 10, 119) Franciszek Juraszek — 10, 120) Zofja Parnowska — 4, 121) Kazimierz Parnowski—3, 122) Leonard Stawicki—12, 123) Janina Taczanowska — 6, 124) Henryka Kościelna — 2 i 125) Budowlane Stowarzyszenie w Wieluniu — 60 udziałów. Zarządcami są: 1) Gustaw Taczanowski, zamieszkały w majątku Ruda Star., pow. Wieluńskiego, 2) Stanisław Domagalski, zamieszkały w maj. Opojowice, pow. Wieluńskiego, 3) Karol Mosz w Wieluniu i 4) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu. Na wychodzących od spółki ważniejszych dokumentach, czekach, pokwitowaniach pieniężnych, przekazach i plenipotencjach potrzebne są podpisy trzech członków zarządu pod stemplem firmy. Rachunki i korespondencję bieżącą, oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych—może podpisywać każdy z członków zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na czas nieograniczony na mocy aktów z d. 7 marca i 22 kwietnia 1922 r. za Nr. Nr. 619 i 943, sporządzonych przed notarjuszem Nagajewskim w Wieluniu.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 104

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Idzim Ogrodowczyku, właśc. czterech działek łąki z maj. Staw A. cz. A., pow. Wieluńskiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 czerwca 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 80

Notarjusz przy wydziałach hipotecznych sądu okręgowego w Ka­liszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
6) Jakóbie Ungerze, wierzycielu sum: 800 rubli i 304 rubli z proc. i kaucją na 110 rubli 40 kop., zabezpieczonych pod Nr 17, kol. zlew. w dziale IV wyk. hip. majątku Bieniądzice A, B, Staw, powiatu wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 kwietnia 1931 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 56

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, 1 sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Władysławie Jędrzejewskim, wierzycielu kaucji 10.000 zł. za­bezpiecz. na maj. Bieniądzice i Staw, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 25 stycznia 1932 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swo­je prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

 Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Mordki Gelbarda w dniu 29 kwietnia 1931 r. o godz. 10 rano w maj. Staw, gm. Wydrzyn u Białeckiego będą sprzedawane przez licytację ruchomości należące do Wacława Białeckiego, składające się z 2 bryczek i wozu, oszacowanych do sprzedaży na sumę tysiąc trzysta (1300) zł., których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dnia 30 marca 1931 r. Komornik: (-) M. Paszkowski.

 Echo Sieradzkie 1931 maj

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Idla Ringa w dn. 11 maja 1931 r. o godzinie 10 rano w Stawie, gm. Wydrzyn u Białeckiego będą sprzedawane przez licytację ruchomości należące do Wacława Białeckiego składające się z dwóch krów i oszacowane do sprzedaży na sumę tysiąca dwieście (1.200) zł., których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dn. 27 kwietnia 1931 r. Komornik: M. Paszkowski.

 Echo Sieradzkie 1931 sierpień

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Idla Ringa w dn. 20 sierpnia 1931 r. od godziny 10 rano w Stawie, gm. Wydrzyn u Białeckiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Wacława Białeckiego składający się z 2 krów i oszacowany do sprzedaży na sumę 1200 (tysiąca dwieście) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dn. 31 lipca 1931 r. Komornik w z. podpis nieczytelny.

Echo Sieradzkie 1931 sierpień

OBWIESZCZENIE. Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Mordki Gelbarda w dn. 27 sierpnia 1931 r. od godziny 10 rano w Stawie, gm. Wydrzyn u Białeckiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Wacława Białeckiego składający się z 2 bryczek i woza i oszacowany do sprzedaży na sumę 1300 (tysiąc trzysta) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, dn. 6 sierpnia 1931 r. Komornik w/z. Kwaśniewski.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 56

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcji, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wacławie Białeckim, właścicielu maj. Bieniądzice i Staw, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 stycznia 1933 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydzia­le hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1933 3 maj
Echo Sieradzkie 1933 maj

WIZYTA WIELUŃSKICH ZŁODZIEJASZKÓW W MAJĄTKU STAW.
W ub. tygodniu — nocą, dokonano kradzieży zboża ze śpichlerza należącego do Hr. Szołdrskiego w m. Staw.
Złodzieje dostali się do wewnątrz za pomocą żelaznego łomu, którym wyważyli drzwi. Nie obłowili się oni zbytnio gdyż w śpichlerzu pozostały tylko resztki niewysianego zboża.
Policja jest już na tropie złodzieji, którzy pochodzą z Wielunia.

Echo Łódzkie 1933 czerwiec

Krwawe pobicie hrabiego. Przerwane sianokosy. Wieluń. 12 czerwca. (Od wł. kor.) — Łąki należące do majątku Staw — były widownią krwawego zajścia którego tło przedstawia się następująco. Jeszcze za życia byłego właściciela ś. p. Białeckiego łąki majątku Staw, zostały wydzierżawione miejscowym włościanom. Dzierżawa łąki skończyła się w roku ub., to też obecny właściciel m. Staw hr. Szołdrski przystąpił do sianokosów ze swymi ludźmi — co nic przypadło do gustu dotychczasowym dzierżawcom roszczącym sobie jeszcze jakieś prawa. Gdy przystąpiono do zwózki siana, grupa wieśniaków uzbrojonych w potężne kije usiłowała przeszkodzić w zwózce i zmusić hrabiego do ucieczki z własnej łąki. Napadnięty wydobywszy błyskawicznie rewolwer powstrzymał napastników, którzy na widok broni palnej cofnęli się... —lecz nie wszyscy. Idącym wprost na hr. był tęgi chłop z potężną pałą, który nic zważając na gotowy do strzału rewolwer skierowany w jego stronę — szedł wolno, krok za krokiem... Hrabia nie chcąc dopuścić do rozlewu krwi, wystrzelił w górę. .. W tym momencie został napadnięty ztyłu i uderzony twardym przedmiotem zwalił się nieprzytomny na ziemię... Powalonemu odebrano rewolwer i pobito dotkliwie zadając b. ciężkie uszkodzenie czoła. Zawiadomiona o powyższem policja odebrała chłopom rewolwer i spisała protokół, przekazując sprawę prokuratorowi. Stan zdrowia pobitego b. poważny.


Echo Sieradzkie 1933 17 czerwiec

ECHA BESTJALSKIEGO POBICIA WŁAŚCICIELA M. STAW.
Jak się dowiadujemy sprawcami bestjalskiego pobicia właściciela majątku Staw - Hr. Kazimierza Szałdrskiego o [czym] przed paru dniami pisaliśmy - byli Jan i Antoni Duda, Antoni i Franciszek [...] zam. w Stawie oraz Franciszek Świątek z Binądzic i Jan Sobczak z U[...] — którzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności sądowej. Zajście wynikło na tle spornej łąki z [której] obecny właściciel majątku Staw Hr. Kazimierz Szałdrski kazał swoim robotnikom sprzątnąć siano.

Łąkę tą bezprawnie eksploatowali od 12 lat chłopi — Jan Duda, Tadeusz Świątek i Marjanna Sobczak z Binądzic, którym to obecny właściciel m. Staw - nie pozwolił sprzątać zbiorów — za co go tak okrutnie pobito.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXV. Obszar gminy wiejskiej Wydrzyn dzieli się na gromady:

10. Staw, obejmującą: wieś Staw, majątek Staw, kol. Staw.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 27

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Józefie Majchrowskim, właścicielu 276 pr. z maj. Staw A, część A, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 17 października 1934 roku. W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskaza­nym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza