-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Staropole

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Stare pole, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność
prywatna. Ilość domów 6, ludność 41, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:
Staropole,   folw., pow. sieradzki, gm. Barczew, par. Brzeźnio, odl. od Sieradza 16 w., Wchodził w skład dóbr Barczew.

Spis 1925:
Staropole, kol., pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 75. Mężczyzn 35, kobiet 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 75. Podało narodowość: polską 75.

Staropole, obecnie część wsi Wierzbowa w gminie Brzeźnio.

 1992 r. 

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 129

Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. Gdy pierwszy termin licytacyi przez nastąpiony pomiędzy stronami układ, nie przyszedł do skutku, przeto w myśl Art. 18 Postanowienia JO. Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 2 Września 1823 r., podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Barczów, Sądownie zaięte, składaiące się z folwarku Barczów, z wsi zarobney tegoż nazwiska, z folwarku Staropole i Pustkowia podobnie tegoż nazwiska, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położone, przez licytacyą publiczną przed podpisanym Reientem w mieście Kaliszu w Kancellaryi iego, w terminie dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 10 zrana rozpoczynając, odbyć się maiącą, na lat trzy, zacząwszy z dniem S. Ja na Chrzciciela r. b. naywięcey daiącemu wydzierzawione będą.— Warunki, pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, w Biurze tegoż Reienta każdy z interessentów przeyrzeć może. — Cena dzierzawna nie ustanawia się, gdyż ta wypośrodkowaną bydź nie mogła.— Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. Kalisz dnia 25 Maia 1829 roku. Franciszek Nowosielski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych
1. Dobra Barczów do których należy kolonja Staropole oraz osada wieczysto czynszowa „Młyn-Wiatrak” z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 989 kop. 80, vadium do licytacji rs. 1600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 18,200, termin przedaży d. 1 (13) Marca 1875 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 8707 k. 94 1/2, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 205

LEŚNICZY praktyk obznajmiony dokładnie z prowadzeniem szkółek, cięciem lasu i manipulacją tartaku poszukuje zaraz posady samodzielnej do większych lasów. Łaskawe oferty proszę adresować: poczta Złoczew, w Staropolu.


Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 46

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Tomaszu Chałupce, właśc. działki gruntu Nr. 6 przestrzeni 5 dzies. 1104 sąż. z maj. Staropole, pow. Sieradzkiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zostali w kancelarji hipotecznej w Kaliszu, na d. 2 stycznia 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 100


Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej pod Nr. 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że d. 6 kwietnia 1923 r., od godziny 10 rano, w sali posiedzień sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu, rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady położonej w towarzystwie „Staropole", gm. Barczew, pow. Sieradzkiego, zapisanej pod Nr. 20 Działu ll-go wyk. hip., przestrzeni 5 dzies. 1104 sążni, czyli 10 mórg 196 prętów, pozostałej po Tomaszu Chałupka.
Na wymienionej osadzie znajduje się stodoła drewniana o jednym klepisku i dwóch sąsiekach — innych zabudowań niema.
Osada ta ma urządzoną księgę hipoteczną przy kaliskim sądzie okręgowym, długami ani żadnemi ograniczeniami nie obciążona. Wskutek śmierci Tomasza Chałupki, otwarcia po nim i zamknięcia postępowania spadkowego, tytuł własności zapisany na imię sukcesorów w następujących częściach: Jana Stanisa w 8/288, Józefa Chałupki, Romana Chałupki, Jadwigi Kowalczyk, Agnieszki Gołąb, Idziego Chałupki, Stanisława Chałupki, Zofji Chałupka i Franciszki Owczarek w 280/288 cz. czyli na każdego z nich po 35/288 cz.
Wyznacza się sprzedaż — w drodze działów — stosownie do wyroku sądu okręgowego w Kaliszu z d. 27 i 31 stycznia 1922 r. wyłuszczonego w tytule wykonawczym z d. 11 maja 1922 r. za Nr. A. O. 10/22.
Licytacja osady rozpocznie się od sumy 1.000.000 mk.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej czyli 100.000 mk., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem 7 dni opłaty aljenacyjne, a resztę szacunku przed upływem 14 dni.
Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży, są do przejrzania dla osób interesowanych w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju.

 Ziemia Sieradzka 1923 nr 1 styczeń


Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu Roman Grzesik zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartckiej pod Nr. 5 na zasadzie art. 1141,1148, 1149 i 1570 U. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6 kwietnia 1923 r. od godziny 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju I Okr . w Sieradzu, rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady położonej w towarzystwie "STAROPOLE" gm. Barczew pow. Sieradzkiego, zapisanej pod Nr. 20 działu II-go wykazu hipotecznego, przestrzeni 5 dziesięcin 1104 sążni, czyli 10 mórg 196 prętów, pozostałej po Tomaszu Chałupka. Na wymienionej osadzie znajduje się, stodoła drewniana o jednym klepisku i dwóch sąsiekach - innych zabudowań niema. Osada ta ma urządzoną księgę hipoteczną przy Kaliskim Sądzie Okręgowym długami, ani żadnymi ograniczeniami nie obciążona. Wskutek śmierci Tomasza Chałupki otwarcia po nim i zamknięcia postępowania spadkowego, tytuł własności zapisany na imię sukcesorów w następujących częściach: Jana Stanisa w 8/288 — Józefa Chałupki, Romana Chałupki, Jadwigi Kowalczyk, Agnieszki Gołąb, Idziego Chałupki, Stanisława Chałupki, Zofji Chałupka i Franciszki Owczarek w 280/288 cz. czyli na każdego z nich po 35/288 cz. Wyznacza się sprzedaż w drodze działów stosownie do wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 27 i 31 stycznia 1922 r. wyłuszczonego w tytule wykonawczym 11 maja 1922 r. za Nr. A. O. 10/22. Licytacja osady rozpocznie się od sumy 1.000.000 mk. Osoby zamierzające wziąść udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej, czyli 100.000 mk., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana złożyć przed upływem 7 dni opłaty aljenacyjne, a resztę szacunku przed upływem 14 dni. Papiery i dokumenty tyczące się powyższej sprzedaży są do przejrzenia dla osób interesowanych w kancelarji Komornika, a w dzień licytacji w Sali posiedzeń Sądu pokoju. Sieradz, dnia 9 grudnia 1922 r. Komornik Sądowy: Grzesik.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 76

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 5 grudnia 1930 r., o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu sprzedawana będzie działka ziemi, położona w folwarku Staropol, gm. Barczew, pow. sieradzkiego należąca do Józefa Parzybuta.
Powyższa działka ziemi zawiera przestrzeni powierzchniej 5 morg. 136 1/2 pr. położona jest w 3 miejscach z których pierwsza w samej wsi Staropol zawiera około 4 morg., druga w miejscowości „Warszawa" koło jednego morga i trzecia w miescowości „Łąki" około 1/2 morga, na której wysiano 4 korce żyta. Budynków niema.
Nieruchomość ta w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Józefa Parzybuta, obciążona jest długami na sumę 5555 zł., alimentami dożywotniemi na rzecz Marjanny Parzybutowej, oraz ostrzeżeniami wg. działu III wyk. hip., sprzedana będzie w całości stosownie do protokółu zajęcia z dnia 8 marca 1930 r. na żądanie Stefana Przylepskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3500 złotych za złożeniem wadjum w kwocie po 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
13. Wierzbowa, obejmującą: kolonję Poręba, kolonję Staropole, kolonję Wierzbowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 lipiec

OD ADMINISTRACJI.
W. p. Zdzieszyński maj. Staropole.
Nadesłane 3 zł. zostały zaliczone na prenumeratę pisma do dnia 3 b. m.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza