-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Sowizdrzały

Słownik Geograficzny:  
Sowizdrzały,  dwa pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. od Sieradza w. 27. Pierwsze (2 dm.) wchodzi w skład Brąszewic, drugie (5 dm.) w skład Godynic. W 1827 r. 3 dm., 29 mk.

Spis 1925:
Sowizdrzały I, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 37. Mężczyzn 20, kobiet 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 37. Podało narodowość: polską 37.

Wikipedia:
Sowizdrzały-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1929 r.


1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
11. Wiertelaki, obejmującą: pustkowie Bukowskie, wieś Sowiżdżały, wieś Salamony, wieś Szymaszki, wieś Wiertelaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza