-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Sowińce

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sonienice, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sowieniec, parafia buczek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Wołowiczowie.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Sowinia, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Buczek, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 79, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Sowieniec,  wś i fol., pow. łaski, gm. i par. Buczek, ma 13 dm., 99 mk., 225 mr włośc.

Spis 1925:
Sowieniec, wś, pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 141. Mężczyzn 70, kobiet 71. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 141.Podało narodowość: polską 141. 

Wikipedia:
Sowińce-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Gazeta Warszawska 1827 nr 219

Po zgonie Xiędza Andrzeia Wołłowicza, Biskupa Dyecezyi Kuiawsko-Kaliskiey, Senatora Król: Pol:, Dziedzica Dóbr: Brodnia, Grzeszyn, Wilkowia, Sowienica, Malenia Część A, Karczmy Wymysłów, tudzież Dóbr Cząstków Część B. zwanych, wszystkich w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem sytuowanych, dnia 9 Marca 1822 r. nastąpionym, postępowanie spadkowe się otworzyło, o którem po raz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia tytułu własności tychto Dóbr, termin roczny a w szczególe na dzień 8 Sierpnia 1828 r. w Kancellaryi Ziemańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — W Kaliszu dnia 2 Sierpnia 1827 r.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego.
F. Bajer.


Gazeta Świąteczna 1891 nr. 558

Utonął w balji. We wsi Sowińcu, w gminie Buczku, powiecie Łaskim, dwu-letni Józio Marciniak, pozostawiony w izbie bez dozoru, wpadł do balji napełnionej wodą i utonął. a.

Goniec Łódzki 1902 nr 68

Kradzieże w sąsiedztwie. W majątku
Kurnówek gminy Wygiełzów u Józefa Soleckiego niewiadomi złodzieje skradli parę koni wartości 100 rb. —Tomaszowi Niewielskiemu mieszkańcowi wsi Sowince, gminy Buczek skradziono również parę koni na sumę 200 rb.

Gazeta Świąteczna 1916 nr 1843

Listy do Gazety Świątecznej. Z parafji Buczka pod Łaskiem, w guberńji piotrkowskiej. Parafja nasza w dniu 3-im maja obchodziła świętowaniem do południa dwie uroczystości: 125-tą rocznicę Konstytucji i poświęcenie ochrony, założonej przez p. Stanisławostwo Lorenców, właścicieli Buczka. Od samego rana, jakby niebo błogosławiło te dwa obchody, słońce z pogodnego błękitu zlewało światło i ciepło. Z prawdziwą bojaźnią oczekiwałem dnia, czy lud wiejski zgromadzi się na obchód uroczysty. Jeden tylko znalazł się gospodarz, który wyjechał w pole, mówiąc, że ksiądz w kościele będzie dziś zaprowadzał pańszczyznę. Pomimo stuletniej niewoli i szkodliwej roboty przybyszów ze wschodu, włościanie odczuli ważność chwili. Kościół był przepełniony płowemi głowami, wśród których czerwieniły się chusty niewiast. Jedni przyszli jako dobrzy Polacy, drudzy z szyderstwem na ustach, inni wprost bez myśli, wszyscy jednak odeszli poruszeni do głębi. Widziałem siwowłosego gospodarza, który płakał, jak dziecko wsparty o filar kościoła. Szkoły zgromadziły się z nauczycielami na czele. Było dzieci przeszło 400. Szkoły sowinecka i czostkowska wystąpiły uroczyście z chorągwiami narodowemi i ze śpiewem „Boże, coś Polskę”. Czostkowskiej towarzyszył oddział jezdców, a chłopiec z dziewczyną przystrojeni w kontusze nieśli godło Polski. Uroczystość rozpoczęto od mszy św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Podczas mszy drużyna śpiewacza z Sowińców śpiewała pieśni narodowe. Były dwa przemówienia: jedno o konstytucji 3 maja, drugie — przy poświęceniu ochronki. Wejście do kościoła i sam kościół przystrojone były zielenią, wśród której świeciły białe orły w polu amarantowem i trzepotały się zawieszone chorągiewki. Po południu gospodarze udali się do robót polnych. — W parfji naszej, mającej 4500 dusz, jest 8 szkół, z których 3 teraz zostały założone, oraz są 2 ochronki. Zimą młodzież chętnie uczęszczała wieczorami na naukę; w Sowińcach naprzykład zgromadzało się około 40 uczniów. Dzielnym nauczycielem jest A. Krakowski, syn gospodarza w Sowińcach. Utworzył on w parafji drużynę śpiewaczą, składającą się z 40 osób. Wogóle widać, że nie pracuje dla siebie, lecz dla ogółu. Jest też w parafji naszej kapela. Mamy także kasę pożyczkowo-oszczędnościową. Gospodarze myślą o budowie domu-gospody, pod który mamy plac darowany przez p. Lorenca. Książnica parafjalna mieści przeszło 800 książek różnej treści. W kółku rolniczem co miesiąc miewają odczyty uczniowie szkoły rolniczej w Mieczysławowie. W tym roku wyjechało od nas do Mieczysławowa 3 synów gospodarzy, a jeden do Liskowa. Mamy też mirosławiankę, a jest para dziewcząt, któreby pragnęły za przykładem tamtej odbyć nauki w szkole, ale niestety szkoła w Mirosławicach jest zamknięta. Ciągle mię ludzie ze wszystkich stron zapytują, kiedy też ją na nowo otworzą. Czyż bogate Kujawy, oraz strony piotrkowskie i kaliskie nie zdobędą się na otwarcie i utrzymanie tej szkoły? Wołam do wszystkich, komu leży na sercu dobro kraju: zajmijcie się tą sprawą! — Ludzie tu, prócz jedynie mieszkańców jednej wsi, są dobrzy i ofiarni. Na wezwanie naszych biskupów w dniu 21 listopada roku zeszłego zebraliśmy na tacę 96 r. i 93 k.; ogółem zaś zebrano 145 r. i 73 k. Dnia7 maja zbieraliśmy znów na sieroty polskie; tym razem na tacę kościelną zebrano 146 r. 99 k., ogółem zaś 193 r. i 39 k. A trzeba wiedzieć, że parafja podczas wojny bardzo dużo różnego mienia oddała na potrzeby wojska, szczególniej podczas bitew pod Łodzią. Ksiądz z Buczka.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

WYKAZ
wydanych przez Starostwo Łaskie odpisów kart ewidencyjnych w kwartale IV-ym 1926 r. i kwartale
I-ym 1927 r.
5. Karta ewidencyjna za Nr. 391-IV, wystawiona dnia 13.6. 1924 r. Andrzejowi Biegańskiemu, mieszkańcowi Sowince, gm. Buczek. — Duplikat wystawiono 15.3. 1927 r.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
9. Grzeszyn, obejmującą: wieś Grzeszyn, folwark Grzeszyn, wieś Sowińce.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 21

Do akt Nr. 1285/34.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łasku, mający kancelarję w Łasku, przy ul. Dworskiej 1, na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4 stycznia 1935 r. o godz. 10 w Sądzie Grodzkim w Łasku odbędzie się sprzedaż w drodze publicznego przetargu należącej do dłużniczki Weroniki Banaszczyk — nieruchomości wiejskiej, położonej we wsi Sowińce, gm. Buczek, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 1, składającej się z 30 morgów 12 prętów gruntu z zabudowaniami i narzędziami rolniczemi oraz inwentarzem, szczegółowo opisanej w protokóle opisu z dnia 20 października 1934 r.
Nieruchomość oszacowana została na sumę zł. 20.000.—, cena zaś wywołania wynosi zł. 15.000.—.
Przystępujący do przetargu, obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 2.000.—.
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo w takich papierach wartościowych bądź książeczkach wkładkowych instytucyj, w których wolno umieszczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania ekzekucyjnego można przeglądać w sądzie grodzkim w Łasku, ul. Warszawska Nr. 11.
Łask, dnia 5 listopada 1934 r.
(—) St. Skopiński.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza