-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Petronelów

Słownik Geograficzny:  
Petronelew,  kol., pow. łaski, gm. i par. Buczek, ma 17 dm., 98 mk., 294 morg. ziemi włośc. Wchodziła wskład dóbr Kowalew.

Spis 1925:
Petronelów, wś, pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 25. Ludność ogółem: 151. Mężczyzn 70, kobiet 81. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 151.Podało narodowość: polską 151.

Wikipedia:
Petronelów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 120

(Ν. D. 2724) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza wiadomość o toczących się postępowaniach spadkowych:
1, Po Ignacym Apolinarym dwóch imion Thokarskim dnia 22 Października 1846 r. zmarłym, (…) i jako wierzycielu summ (…) rs. 3750 na dobrach Woli Buczkowskiéj, Kowalewie, i kolonii Petronelów, z Okręgu Szadkowskiego zahypotekowanych.
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.  
Kalisz d. 17 (29) Maja 1847 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 125

(N. D. 3221). Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Kazimierza Niedwieckiego właściciela dóbr Idzikowice Pielgrzymy, w mieście Sieradzu zamieszkałego, zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego obrane mającego, od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Kowalewa z przyległościami w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rs. 3,414 kop. 42 z procentem, lub tyle mniej o ile z poczynionych upłat kwitami udowodnionem będzie, od Natalji z Stokowskich Tymienieckiej Bolesława Tymienieckiego żony, jako właścicielki dóbr Kowalewa, tamże zamieszkałej, zajętych popiera. Protokółem Komornika Trybunału Franciszka Roweckiego w dniu 2 (14) Sierpnia r. b. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE KOWALEWO
składające się z wsi i folwarku Kowalewa i kolonji Petronellow z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami i zaroślami, z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi, bezładnego wyłączenia, w tem ograniczeniu jak się teraz znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Buczek, na południe z dobrami Kurowek, na zachód z dobrami Rządowemi Luciejewem, a na północ znów z dobrami Buczek; odległe są od miasta Szadku wiorst 30, Sieradza 28, Łasku 10, Zduńskiej Woli 16, a Widawy wiorst 14, należą do gminy i parafji Buczek, położone w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim Gubernji Warszawskiej, których hypoteczną właścicielką jest Natalja z Stokowskich Bolesława Tymienieckiego żona w Kowalewie zamieszkała i w jej naturalnem znajduje się posiadaniu.
W dobrach tych od strony granic dóbr Luciejewa zachodzi w pastwiskach mały kontrowers, z resztą granice nie są sporne, a całe dobra mają przybliżonym sposobem włók 16 mórg 9 pręt. 250, czyli dziesiatyn 225 miary Ruskiej, grunta należą do klasy II, III i IV. Znajdują się zabudowania dworskie i gospodarskie potrzebom gospodarstwa odpowiednie.
Na gruncie jest inwentarz żywy i martwy którego ilość jest jak i wysiew w akcie zajęcia wymienione. Podatki dworskie do Kasy Powiatu Sieradzkiego opłacać się winne, wynoszą rs. 13* kop. 93.
Szczegółowy opis dóbr zajętych Kowalewa, pod względem klasyfikacji gruntów, stanu zabudowań i ich ilości, oraz innych szczegółów znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego i w biórze Pisarza Trybunału, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków każdego czasu przejzane być może.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopiach: Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Juljanowi Otockiemu i Wójtowi gminy Buczek Stanisławowi Godińskiemu do rąk ich własnych w dniu 13(25) Października 1866 roku, następnie do księgi wieczystej dóbr ziemskich Kowalewo w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu dniu 29 Października (10 Listopada) t r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaregestrowań na ten cel w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej d. 4 (16) Listopada t. r. wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału Cywilnego Kaliskiego w dniu 5(17) Stycznia 1867 roku o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w dniu 19 (31) Stycznia a trzecie 2 (14) Lutego t. r. odbyło się, poczem termin do temczasowego przysądzenia na d. 20 Czerwca (2 Lipca) 1867 r. o godzinie 10 z rana w miejscu posiedzeń Trybunału jest oznaczony. Popierający sprzedaż za dobra podał rs. 9,000.
Kalisz d. 3 (15) Lutego 1867 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski. 

*nieczytelne

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
13. Kowalew, obejmującą: wieś Kowalew, kolonję Kowalew, folwark Kowalew, wieś Petronelów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza