-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Sowijaki

Czajkowski 1783-84 r.
Sowiakowie att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sowiak, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Godynice, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 23, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Sowiaki, pustka, pow. sieradzki, gm. i par. Godynice. W 1827 r. 3 dm., 29 mk.

Spis 1925:
Sowjaki, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 51. Mężczyzn 22, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 51. Podało narodowość: polską 51.

Sowijaki, obecnie część wsi Lesiaki w gminie Klonowa.

1992 r.

Ziemia Sieradzka 1920 luty

OBWlESZCZENIE.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Bronisław Jakubowski, zamieszkały w m. Sieradzu, przy ul. Wartskiej w domu pod Nr. 254. na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C podaje do publicznej wiadomości, że dnia 9 kwietnia 1920 roku, o godzinie 10 z rana w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włościańskiej, położonej we wsi Sowijaki, gminy Godynice, powiatu Sieradzkiego, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 3, przestrzeni sześć morgów, pozostałej po zmarłej Marjannie Tułazowej.
Na wymienionej osadzie budynków żadnych niema, a tylko znajduje się na niej około pół morgi zagajniku sosnowego. Osada ta urządzonej księgi hipotecznej nie ma, w posiadaniu zastawnem ani też dzierżawnem nie znajduje się, długami nie obciążona, wyznaczona jest na sprzedaż w drodzę działów. Licytacja takowej rozpocznie się od sumy 1500 mk. Osoby, zamierzający wziąśc udział w licytacji, obowiązane są złożyć kaucję w stosunku 10% sumy szacunkowej czyli 150 mk. Papiery i dokumenty tyczące się powyższej sprzedeży, są do przejrzenia dla interesowanych w kancelarji Komornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu.
Komornik Sądowy Jakubowski.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 54

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu — Roman Grzesik, zamie­szkały w Sieradzu przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że d. 9 października 1925 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włościańskiej, położonej we wsi Sowijaki, gm. Godynice, pow. sieradzkiego, zapis. w tab. likw. pod Nr 3, przestrzeni 6 mor­gów, pozostałej po zmarłej Marjannie Tułazowej.
Na wymienionej osadzie budynków żadnych niema, a tylko znajduje się na niej około pół morgi zagajnika sosnowego.
Osada ta, sporządzonej księgi hipotecznej niema, w posiadaniu zastawnem ani też dzierżawnem nie znajduje się, długami nie obciążona, wyzna­czona jest na sprzedaż w drodze działów. Licytacja takowej rozpocznie się od sumy 1000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć kaucję w stosunku 10% sumy szacunkowej, czyli 100 zł.

Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży, są do przejrze­nia dla interesowanych w kancelarji komornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
8. Lesiaki, obejmującą: wieś Ciupki, wieś Lesiaki, wieś Machety, wieś Sowijaki, wieś Sowiżdżały II, Srale-Pustkowie, wieś Złote.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza