-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Sarnówek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sarnówek, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sarnowek, parafia bełdów, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Oczusalski, łowczy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sarnówek, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Bełdów, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 102, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Sarnówek,  w XVI w. Sarnowko, wś i fol., pow. łódzki, gm. Puczniew, par. Bełdów, odl. 22 w. od Łodzi. Wś ma 5 dm., 98 mk.; fol. 3 dm., 22 mk. W 1827 r. było 12 dm., 102 mk. W 1883 r. fol. S. rozl. mr. 283: gr. or. i ogr. mr. 194, łąk mr. 35, past. mr. 31, nieuż. mr. 18; bud. z drzewa 14; płodozm. 7-pol. Wś S. os. 8, mr. 44; kol. Dobrzań os. 10, mr. 240. Na początku XVI w. dziesięcinę dawano kollegiacie łęczyckiej. Pleb. bełdowski miał tu nadany łan roli, lecz go nie posiadał (Łaski, L. B., II, 377).

Spis 1925:
Sarnówek, wś i folw., pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 7, folw. 2. Ludność ogółem: wś 51, folw. 44. Mężczyzn wś 22, folw. 22, kobiet wś 29, folw. 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 51, folw. 39, ewangelickiego folw. 5. Podało narodowość: polską wś 51, folw. 44.

Wikipedia:
Sarnówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1721


Dnia 23 października
Ja Jan Białecki proboszcz ?, ochrzciłem imionami Teresa, Brygida, Jadwiga córkę Urodzonego Pana Franciszka Borysławskiego z Miłkowic i Urodzonej Pani Heleny, prawowitych małżonków z Sarnowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Jastrzębowski z Sarnówka i Urodzona Pani Petronela Bardzińska ze Złotnik.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1785

Dalików
Roku 1785, dnia tego samego jak wyżej lutego. Ja ten sam kapłan kościoła dalikowskiego ochrzciłem urodzone dnia 18. bieżącego miesiąca dziecko Urodzonego Wiktora Szołowskiego i Rozalii, małżonków obecnie mieszkańców w Dalikowie, któremu nadałem imię Franciszka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Szołowski łowczy marienburski [malborski] i Urodzona Pani Barbara Kociańska z Sarnówka.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1821 nr 268

NRO 16,074. — WYDZIAŁ WOYSKOWY.
KOMMlSSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zamieszczaiąc poniżéy listę osób w wieku spisowym będących, którzy bez zyskanego świadectwa przesiedlenia, mieysca pobytu swego opuścili, zaleca Władzom Administracyino-Policyinym, aby śledztwo w Gminach swych uzupełnili i przekonali się, czy który z tychże spisowych, bezprawnie w Gminie nie przebywa. — Wyśledzeni, natychmiast do właściwego Kommissarza Obwodu odstawieni bydź maią, Który następnie tychże nieprawnie przebywaiących do Kommissyi Woiewództwa Mazowieckiego przez transport odeśle, i winnych przechowywania, do kary pociągnie.
Wóyci Gminni Burmistrze ściśle ninieyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze Obwodowi skutku dopilnuią.
w Warszawie dnia 10. Mca Kwietnia 1821 r.
Radca Stanu Prezes Kommissyi
R. REMBIELINSKI. Filipecki Sekr: Jener:
Lista osób w wieku spisowym będących, z mieysca stałego pobytu zbiegłych.
Obwód Łęczycki
Imie i Nazwisko wiek mieysce urodzenia zbiegł z Gminy
Przeleściński Wincenty


25.
.
Krzywocin


Sarnowka

Kommissya Woiewództwa Mazowieckiego ninieyszą Listę poświadcza
w Warszawie dnia 9. Kwietnia 1821 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELINSKI. Filipecki Sekr: Jener:  

Dziennik Powszechny 1833 nr 25

Z powodu nastąpionej w dniu 25 Stycznia 1832 roku śmierci Floryana Stamierowskiego, właściciela dóbr Sarnowek w Pcie Zgierskim Woiewództwie Mazowieckiem położonych, otworzył się spadek; przeto dla wszystkich interessentów do stawienia się termin sześcio-miesięczny na dzień 30 Lipca 1833 r. o godzinie 3 z południa w Kancellaryi hypoteczney Woiewództwa Mazowieckiego, celem przepisania tytułu własności wyznacza się. w Warszawie d. 23 Stycznia 1833 r. Tomasz Rudnicki Reient.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 151

(N D. 1618) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Warszawie.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
4. Po Janie Hoffman wierzycielu summy rs. 1275 na dobrach Sarnowek w Okręgu Zgierskim w dziale IV. pod Nr. 5 wykazu hypotecznego ubzpieczonej, z wyznaczeniem półrocznego terminu do regulacyi tych spadków na dzień 15 (27) Października b. r. godzinę 3 po południu w Kancellaryi Hypotecznéj dóbr ziemskich Gubernii Warszawskiéj w Warszawie.
Warszawa d. 28 Marca (9 Kwietnia) 1845 r.
Truskowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 160

(Ν. D. 3202) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie
Ogłaszając wiadomość o otwartych spadkach:
2. Michale i Małgorzacie z Orzechowskich małżonków Nowakowskich wierzycielach summy zł. 34000 na dobrach Sarnówek w Okr. Zgierskim w dziale IV pod Nr. 17.
(…) wyznaczam termin do regulacyi tych spadków w Kancellaryi Ziemiańskiej na d. 30 Stycznia n. s. 1854 r.
Warszawa d. 9 (21) Lipca 1853 r.
Gajewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 119

(Ν. D. 1157) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Z powodu śmierci:
2. Wojciecha Olechowskiego wierzyciela summy złp. 30.000 na dobrach Sarnowku w Okręgu Zgierskim położonych pod N. 8 działu IV. wykazu hypotecznego zabezpieczonej. (…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin na dzień 3 Września n. s. b. r. w Kancellaryi hypotecznej dóbr ziemskich Gubernii Warszawskiej.
Warszawa d. 16 (28) Lutego 1856 r.
Truszkowski.
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 90

(D. N. 1949) Pisarz Aktowy Królestwa Polskiego.
Z powodu nastąpionej śmierci:
2. Władysława Lebelta na d. 25 Sierpnia 1854 wierzyciela summy rs. 150 na dobrach Sarnówek w Ogu Zgierskim, tudzież na nieruchomości Warszawskiej N.1632; (…) otworzyły się spadki do regulacyi których i przepisania praw powyższych wyznacza się półroczny termin na d. 15 (27) Października 1857 r. w Kancellaryi hypotecznej.
Warszawa d. 11 (23) Kwietnia 1857.
Noskowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 280

(N. D. 5888) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne, jako i wojskowe nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby Szczepana Pajerskiego, wyrobnika, dawniej we wsi Sarnówku, gminie Sarnów, Powiecie Łęczyckiem zamieszkałego, ściśle śledziły, i w razie ujęcia Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu dostawić raczyły. Rysopis jego jest następujący: ma lat 18, twarz dużą, cery żółtej, nos krótki, ubrany był w kapotę granatową, chustkę grubę płócienną, kaskiet sukienny granatowy z daszkiem dużym.
Łęczyca d. 27 Listop. (9 Grudnia) 1857 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, M Grabowski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 30

(N. D. 303) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące Dobra Ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych:
38. Sarnówek z wszelkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Ogu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 69 kop. 2 1/2, vadium do licytacji rs. 500, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1778 k. 75 termin przedaży d. 12 (24) Października 1864 r. przed Rejentem Kan. Ziem. Franciszkiem Masłowskim.    
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Stycznia 1864 r.
za Prezesa, J. Komierowski.
za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 3

(N. D. 53). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
58. Sarnowek z wszystkiemi i przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 66 k. 3, vadium do licytacji rs. 420, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,778 k. 75, termin przedaży dnia 13 (25) Października 1867 r. przed Stanisławem Tyrchowskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa, dnia 9 (21) Grudnia 1866 roku.
Prezes, A. Zabokrzecki.
Pisarz Dyrekcji, J. Suski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 2

N. D. 161. Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 К. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Szostkowskiego Obrońcy Sądowego w mieście Łodzi zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Izydora Karśnickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, pod Nr. 1765 w Warszawie zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 300, z większej sumy rs. 900 pochodzącej z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1861 r. i procentu od sumy rs. 900 za lat dwa, to jest od dnia 12 (24) Czerwca 1859 roku do tegoż dnia i miesiąca 1861 r., oraz kosztów od Ludwika Dobrzańskiego współwłaściciela dóbr ziemskich Sarnówek w tychże dobrach Powiecie Łodzińskim zamieszkałego, protokółem Hipolita Stodolnickiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Warszawie w dniu 4 (16) Września 1871 r. spisanym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE
Sarnówek z folwarkiem tegoż nazwiska składające się, w parafji Bałdów gminie Puczniew Powiecie Łodzińskim Gubernji Petrokowskiej, pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Łodzi położone, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Ludwika Dobrzańskiego i Jana Wężyk należące, zaś w dzierżawnem posiadaniu Ludwika-Franciszka Dobrzańskiego za kontraktem urzędowym przed Ferdynandem Szlimm Rejentem w Łodzi w dniu 6 (18) Października 1870 r. zeznanym, za sumę rs. 1,800, poczynając od dnia 12 (24) Czerwca 1871 r. zostające, przybliżonej powierzchni grunta około morgów 228 już po odtrąceniu gruntów włościańskich z jednego kawała gleby w 1/4 pszennej a wreszcie żytniej mieć mogące.
Wysiewu ogółem na gruntach folwarcznych jest około korcy 60, siana zaś zbiera się około fur parokonnych 100.
Inwentarz jest taki: krów 8, koni roboczych 8.
Dochód z miewa przynosi rocznie rs. 90.
W dobrach tych znajdują się następujące zabudowania:
1. Dwór czyli dom postawiony z drzewa z bali w węgieł wystawiony, gontami i słomą kryty, o dwóch kominach murowanych.
2. Kloaka z desek w słupki, gontami pokryta.
3. Ogród w którym znajduje się uli pszczelnych pod wystawką ośm a drzew owocowych i nieowocowych około sztuk 200.
4. Studnia balami cembrowana z żórawiem.
5. Kurnik z desek w słupki pod gontem.
6. Piwnica murowana z kamienia na glinę, gontem kryta.
7. Domek dworski z bali w węgieł postawiony słomą kryty, o jednym kominie murowanym, dla służby przeznaczony.
8. Chlewy z bali w węgieł postawione, słomą kryte.
9. Stajnie i wozownie z bali w węgieł na przyciesiach zbudowane, słomą kryte.
10. Stodoła o dwóch klepiskach z bali a w części z desek w węgieł postawiona słomą kryta, w której mieści się maszyna młocarnia.
11. Słupek z daszkiem do dzwonka.
12. Sztachety i płoty żerdziowe około powyższych zabudowań.
13. Spichrz z bali w węgieł postawiony, słomą kryty.
14. Stodoła z bali w słupy postawiona słomą kryta.
15. Obora z bali w słupy słomą kryta.
16. Studnia balami cembrowana z żurawiem.
17. Stodoła o dwóch klepiskach w części z bali w węgieł, a w części w słupy postawiona, słomą krytą.
18. Budynek z bali w części w węgieł a w części w słupy postawiony, słomą kryty, mieszczący owczarnie i obory.
19. Młyn z bali w węgieł postawiony, o jednem kole obrotowem i dwóch gankach z chlewikami, komórką i wystawką, słomą kryty.
20. Dom czworaki z bali w węgieł na przyciesiach postawiony, słomą kryty, o jednym kominie murowanym.
21. Domek przy drodze na szynk przeznaczony, z bali w węgieł postawiony, słomą kryty.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą kierującego, Izydora Karśnickiego Patrona w Warszawie pod Nr. 1765 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego w Wydziale I złożone przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono:
1. Marcinowi Nowak Wójtowi gminy Puczniew we wsi Szydłowie Powiecie Łodzińskim urzędującemu, na ręce własne.
2. W. Helijodorowi Janiszewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Łodzi, w temże mieście urzędującemu na ręce własne.
Obudwom d. 12 (24) Października 1871 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr w Warszawie dnia 30 Listopada (12 Grudnia) 1871 r. zaś w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego utrzymywanej wpisanem zostało. Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Warszawie w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 w Warszawie o godzinie 10 z rana w Wydziale I-ym, dnia 7 (19) Lutego 1872 roku.
Sprzedażą kierować będzie Izydor Karśnicki Patron przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 11 (23) Grudnia 1871 r.
R. Linowski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie. Warszawa d. 11 (23),Grudnia 1871 r.
R. Linowski.

Tydzień Piotrkowski 1875 nr. 4

Uśmierzony, jak o tem donosiliśmy, księgosusz w p-cie łódzkim wybuchnął tamże na nowo, a mianowicie na folwarku Sarnówek w gm. Puczniew, gdzie zachorowało sztuk 6, upadło 2, zabito chorych 4 i podejrzanych o chorobę 4.

Tydzień Piotrkowski 1875 nr. 5

W dalszym ciągu doniesienia zamieszczonego w Nr. 4 "Tygodnia" o zarazie księgosuszu, pojawionej na folwarku Sarnówek w gm. Puczniew w p-cie łódzkim, podajemy do wiadomości, że w celu uśmierzenia rzeczonej zarazy, z rozporządzenia oddziału komitetu księgosuszowego, w dniu 4 marca r. b zabito bydła dotkniętego księgosuszem sztuk 10 i podejrzanego o tę zarazę sztuk 14. Od początku zaś istnienia epizootyi, to jest od 23 lutego r. b., w Sarnówku z ogółu bydła sztuk 59, zachorowało 16, upadło 2, zabito chorych 14 i podejrzanych o zarazę 43 sztuki. Do czasu zupełnego uśmierzenia zarazy na folwarku Sarnówek, wzbronionym jest kupno i wywóz z tego miejsca wszelkiego rodzaju zwierząt, oraz produktów, za pomocą których zaraza mogłaby się łatwo przenieść do innych miejscowości.

Goniec Łódzki 1903 nr 257

Z kuratoryum trzeźwości. Onegdaj w biurze powiatu odbyło się pod przewodnictwem naczelnika p. Skomorowskiego posiedzenie członków kuratoryum trzeźwości na pow. łódzki.
Ze sprawozdania rachunkowego wynika, iż herbaciarnie w Tuszynie, Czarnocinie, Konstantynowie, Aleksandrowie i Bałutach miały przewyżki dochodów nad wydatkami 2,592 rb. 24 kop.
Do komitetu gubernialnego wybrano na członków-protektorów pp. Jana Kostaneckiego z Charbic i Adama Guttmeyera z Sarnówka, a na członków czynnych. pp. dra Honowskiego i aptekarza Schwaba z Aleksandrowa, oraz p. Juliusza Borsta ze Zgierza.


Rozwój 1906 nr 84

Wybory.
Do Rady Państwa powierzono wybory z powiatu łódzkiego następującym osobom:

2) Leon Werner z Puczniewa, 6) Adam Gutmayer z Sarnówka. 12) Jan Kostanecki z Charbic Dolnych, 14) Antoni Orzechowski z Malanowa, 16) Romuald Suszyński z Charbic Górnych, 18) Józef Szegman z Sarnowa.

Rozwój 1908 nr 3

Wybory. Onegdaj władze powiatu łódzkiego rozesłały do wszystkich urzędów gminnych listę osób piotrkowskiej gubernii, mających prawo uczestniczyć w wyborach członków do Rady państwowej, oraz listę osób, mających prawo być wybranymi na członków do tejże Rady.
Na listę pierwszą z pow. łódzkiego wniesione zostały osoby następujące:
2) Werner Leon, właściciel majątku Puczniew w pow. łódzkim.
8) Adam Gutmajer, właściciel majątku Sarnówek.
13) Jan Mikołaj Kostanecki, właściciel majątku Charbi.
19) Antoni Orzechowski, właściciel majątku Malanów.
20) Kazimierz Orzechowski, właściciel majątku Mirosławice.
23) Hugon Tobjazeli, właściciel majątku Zdziechów.
25) Józef Karol Jan Stegman, właściciel majątku Sarnów.
Listy te mają być wywieszone w urzędach gminnych dla zaznajomienia z niemi mieszkańców gminy.

Rozwój 1909 nr 52

Nowa szosa. Roboty około budowy nowej szosy łódzko-poddębickiej, stanowiącej przedłużenie szosy, prowadzącej od Łodzi do Poddębic, już rozpoczęto. Nowa szosa, rozpoczynająca się od wsi Sarnówek (na 23 wiorście), kończąca się na granicy gub. kaliskiej, obok wsi Kuciny, będzie miała 3 wiorsty i 345 sążni długości. Nowa szosa I rzędu stanowić będzie ułatwienie komunikacyi kołowej, gdyż dotychczas, trzeba było odbywać podróż po piaskach i wybojach. Koszty budowy tej szosy obliczono na 23,240 rb.

Rozwój 1910 nr 127

Haracz. Na trakcie pomiędzy Aleksandrowem i Poddębicami, od granicy wsi Sarnówek, aż do wsi Puczniew, wysypano szaber, który od 3 tygodni oczkuje na walcowanie. Przedsiębiorca do tej roboty potrzebuje sporej ilości wody, której dowozić nie ma ochoty, więc oczekuje aż deszcz opadnie.
Tymczasem, przejazd na przestrzeni przeszło 2-wiorstowej jest zamknięty. Z wozami ładowanemi potrzeba objeżdżać znaczne przestrzenie, po drogach Boże zmiłuj się nad niemi.
Kto chce przejechać po szosie bokami nie zasypanemi szabrem, ten obowiązany jest płacić za przejazd po 20 kop. Dzieje się to w pow. łódzkim.
Nie na tem jednak koniec. Od granicy wsi Jastrząbek, przez las i wieś Prawencice, przestrzeni 2 i pół wiorsty, t. j. od skończenia się szosy do granicy wsi Sarnówek, gdzie budują nową szosę w obrębie powiatu łęczyckiego, ciągną się głębokie piaski; więc choć szosa nowa na przestrzeni powiatu łódzkiego będzie skończoną, to na tym odstępie między jedną a drugą szosą pozostanie komunikacja nader ciężka. Zaradzić by temu mogło zbudowanie szosy przez las i wieś Prawencice.

Rozwój 1910 nr 128

Epizootya nieznana ukazała się w tych dniach śród bydła rogatego w majątku Sarnówek, gm. Puczniew. Chore sztuki znajdują się pod obserwacją weterynaryjną.

Rozwój 1910 nr 163

Groźny pożar w okolicy. Onegdaj we wsi Sarnówek, gminy Puczniew, powiatu łódzkiego, w zabudowaniach włościanina Ignacego Borkowskiego, z niewiadomej przyczyny wynikł pożar. Silny wiatr podsycał ogień tak, iż prawie momentalnie objął on dom a następnie przeniósł się na pozostałe budynki gospodarcze zagrody.
Przybyli na ratunek z narzędziami ogniowemi włościanie zajęli się już tylko ratowaniem sąsiednich zagród, na które padały całe masy iskier i zdawało się, że szalejący żywioł rozszerzy się na całą wioskę, tembardziej, że już zapaliła się druga zagroda, należąca do włościanina Antoniego Piguły. Przy zagrodzie tej stanęło do walki z ogniem kilkudziesięciu włościan i po całogodzinnej ciężkiej pracy, pożar opanowano, a w kilka godzin ugaszono zupełnie.
Spłonęły doszczętnie: dom, obora i stodoła, w połowie napełniona tegorocznym zbiorem — Borkowskiego oraz dom mieszkalny Piguły.
Straty w budynkach jak i w nieubezpieczonym mieniu ruchomym wynoszą kilka tysięcy rubli.
Spalone budynki były ubezpieczone we wzajemnem Towarzystwie ubezpieczeń Królestwa Polskiego tylko na sumę 770 rubli.

Rozwój 1910 nr 167

Pożar w okolicy. We wsi Sarnówek, powiatu łódzkiego, z niewiadomej przyczyny zapaliła się stodoła, należąca do włościanina Jana Piguły.
Ogień podsycany silnym wiatrem, objął budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze, a z nich przerzucił się na budynki sołtysa Borkowskiego.
W obu osadach wszystkie budynki zgorzały. Piguła poniósł duże straty, ponieważ nie miał budynków ubezpieczonych. Na szczęście zbioru żyta nie zwieziono do stodoły.

Rozwój 1910 nr 169

Nowa szosa. Po długich zabiegach, wreszcie trzechletniej budowie, skończono szosę od wsi Sarnówek w stronę Podębic, pomiędzy Aleksandrowem a Podębicami. Szosa ta pomimo dwukrotnego walcowania jest jeszcze tak nie ścisłą, że trudno po niej miejscami przejeżdżać. Przyczyną takiego stanu są: zagrubo tłuczony szaber, jako też i kamienie małe, okrągłe, nie potłuczone na szaber. Warto, aby komisya odbiorcza dobrze zbadała całą szosę, gdyż, jeżeli pozostanie ona nadal w takim stanie, to za miesiąc, najdalej dwa, pozostanie po niej jeno ślad i białe kamienie ułożone na kantach.

Rozwój 1911 nr 42


Pomiar gruntów. W roku bież. geometrzy przysięgli przy piotrkowskiej komisyi włościańskiej dokonają pomiaru gruntów włościańskich, między inemi w następujących miejscowościach pow. łódzkiego: Guzowie, Łagiewnikach-Małych, Biskupiej Woli, Karolewie, Babicach, Zdziechowie, Kazimierzu, Dzierząźnie, Stromianach, Ciosnach, Dąbrówce Malicach, Malanowie, Sarnówku, Kocinach, Franciszkowie, Oleśnicy, Sarnowie, Aniołowie, Hucie, Jedliczach, Jedliczach B., Ustroniu, Antoniewie vel Okrągliku Górnym, Okrągliku Dolnym, Karolewie, Nakielnicy, Sokołowie, Rąbinku, Leonowie, Krzywcu, Konstantynówku, Dobrzanie, Erwonice, Charbice Górne, Konstantynowie Poduchownym i w Górkach-Nowych.

Rozwój 1911 nr 235

Naprawa szos. Czytając wczoraj projekt naprawy szos w powiecie łódzkim, ze zdziwieniem znaleźliśmy wzmiankę o naprawie szosy pomiędzy Aleksandrowem a Poddębicami. Szosa ta, w roku 1909 była pobudowaną od granicy gruntów folwarku Sarnówek poza Kociną. Nowa więc ta szosa obecnie znajduje się w stanie bardziej opłakanym niż szosa z Aleksandrowa do wsi Jastrząbek, istniejąca już od długich lat.
Przyczyna leży w tem, że nową szosę budowano bez należytego nadzoru.

Rozwój 1911 nr 269

Nowa szosa została usypana na trakcie pomiędzy Aleksandrowem a Podębicami. Nowa szosa leży w powiecie łęczyckim, na przestrzeni lasu rządowego i wsi Prawencice i łączy się z szosą już zrobioną przed 2 laty w powiecie łódzkim i starą w tym powiecie od Aleksandrowa do wsi Jastrząbek. Nowa ta komunikacya ułatwi dowóz produktów ze wsi Prowencice, folwarku Sarnówek, dominium Sarnów, dominium Dalków, wsi Sarnów, Kuciny, Dobrzanów.
Do tej pory wielu z właścicieli gruntów w tych miejscowościach wolało produkty sprzedać przekupniom, niż samym wskutek złej drogi dowozić do Łodzi, a to zawsze wpływało na podniesienie cen.
Teraz należałoby przez pobudowanie szosy do Podębic i tę osadę połączyć z Łodzią.

Zorza 1916 nr 47

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
P. Romanowi Tomczakowi w Sarnówku (pow. Łódzki). Ma się rozumieć, że jeśli Pan w żaden sposób nie może zapisać się do Seminaryum Nauczycielskiego, to pozostaje tylko nauka w domu i zdawanie później egzaminu na świadectwo. Radzimy jednak, by się Pan bardzo dobrze zastanowił, czy rzeczywiście nie zdoła Pan przezwyciężyć trudności, które stają Panu na drodze. Przechodzenie bowiem kursu Seminaryum w domu, choć ostatecznie możliwe, jest wszakże bardzo utrudnione i nie da Panu nigdy tego, co dać może systematyczna nauka w Seminaryum prowadzona pod kierunkiem profesorów przy odpowiednich pomocach szkolnych. Obecnie Seminaryów powstaje coraz więcej — może więc Pan będzie mógł zapisać się do którego z nich na prowincyi, jeżeli przyjazd do Warszawy jest dla Pana wręcz nie możliwy. Może Pan napisze nam jakie to Pan ma trudności — chcielibyśmy udzielić dobrej rady na usunięcie ich.
Programy Seminaryów warszawskich na żądanie Pana przyszlemy najchętniej, jeżeli je dostaniemy (nie wszystkie bowiem mają drukowane).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1919 nr 22

Lekarz weterynarji pow. Łódzkiego komunikuje:
W majątku Sarnówku, gminy Puczniew, powiatu Łódzkiego, została stwierdzona zaraza płucna bydła rogatego. Wszystkie środki dla umiejscowienia i stłumienia tej choroby zostały przedsięwzięte.

Rozwój 1919 nr 49

Strajki rolne pod Łodzią.
a) Związek robotników rolnych przedstawił właścicielom majątków ziemskich okręgu łódzkiego żądania ekonomiczne. Wskutek nie załatwienia zatargu na drodze polubownej, wynikły strajki, które objęły majątki Bełdów, Sarnin, Sarniuwek, Charbice Górne, Charbice Dolne, Błoto, Nakielnice i Melanow. Ogółem strajkuje około 4,000 robotników rolnych. Punktem spornym jest żądanie podwyżki płacy rocznej, oraz ilości ordynacji.
Przebieg strajku jest ostry. Robotnicy grożą strajkiem w całym okręgu łódzkim. W Sarnówku p. Pietkiewicza musiał użyć broni palnej. To samo w majątku Bełdów, właściciel p. Wężyk miał strzelać.
Panuje ogólne mniemanie, że gdyby nie agitacja różnych niepowołanych jednostek — to właściciele chętniejsi byliby uwzględnić żądania robotników — i robotnicy rolni nie stawialiby niemożliwych do przyjęcia warunków. Wreszcie sprawę ureguluje Sejm.


Rozwój 1932 nr 304 (Prąd)

Zuchwały napad bandycki
Poszukiwania na terenie gminy Puczniew
(a) Nocy wczorajszej na powracających szosą z Aleksandrowa do Poddębic, Rosiaka Józefa ze wsi Sarnówek, gminy Puczniew, powiatu Łódzkiego i handlarza Stanisława Chościelaka z Aleksandrowa dokonano zuchwałego napadu bandyckiego.
W chwili gdy obaj wyżej wymienieni znaleźli się pod wsią Kołoszyn, gminy Puczniew, z krzaków przydrożnych wyskoczyli dwaj rabusie, którzy zbliżyli się do Rosiaka i Chościelaka i zagroziwszy im nożem oraz siekierą zażądali wydania pieniędzy.
Ponieważ na czatach stało jeszcze dwóch jakichś osobników, napadnięci zrezygnowali z oporu i pozwolili się obrewidować.
Bandyci zabrali Rosiakowi 44 zł, a Chościelakowi 29 zł, oraz różne drobiazgi, poczem nakazali milczenie i zbiegli do pobliskiego lasu.
Po oddaleniu się bandztów napadnięci udali się do posterunku policji i zameldowali o napadzie.
Niezwłocznie wdrożono poszukiwania, tudzież zarządzono obławę na terenie gminy Puczniew, jednak dotychczas sprawców napaści nie ujęto.
W czasie obławy zatrzymano kilku podejrzanych osobników, którzy zostali osadzeni w areszcie.

Echo Łódzkie 1932 listopad

4-ch zbójów ograbiło kupców. W Aleksandrowie niepokój... ŁÓDŹ, 13. 11. W dniu wczorajszym, około godz. 12 w nocy na odcinku szosy Aleksandrów — Poddębice, pod wsią Kołoszyn przejeżdżający wozem Józef Rosiak, mieszkaniec wsi Sarnówek, gminy Puczniew, powiatu łódzkiego i kupiec aleksandrowski Stanisław Kościelak napadnięci zostali przez czterech zamaskowanych i uzbrojonych w noże napastników. Bandyci po steroryzowania napadniętych zrabowali Rosiakowi 44 złote, zaś Kościelakowi 29 zł., poczem zbiegli w niewiadomym kierunku. Poszkodowani udali się do najbliższego posterunku policji powiatowej gdzie zameldowali o napadzie. Przeprowadzony przez policję natychmiastowy pościg przyczynił się do zatrzymania kilku podejrzanych osobników. Dalsze poszukiwania trwają.

Echo Łódzkie 1932 grudzień

Wczoraj rano Komenda Policji Powiatowej w Łodzi zaalarmowana została wiadomością o zuchwałym napadzie rabunkowym dokonanym pod wsią Kołoszyn gminy Puczniew, powiatu łódzkiego, na dwóch przejeżdżających wieśniaków: Józefa Rosiaka i Stanisława Koślę. Jechali oni wozem. Na drodze leśnej pod Kołoszynem wyskoczyło z za krzaków dwóch osobników z których jeden uzbrojony był w siekierę, a drugi w łom żelazny. Napastnicy kazali obu wieśniakom zejść z wozu, a następnie pod groźbą uśmiercenia zaczęli domagać się wydania pieniędzy. Gdy napadnięci odmówili żądaniu bandyci obrewidowali obu i zabrali Rosiakowi 34 złote, zaś Kośli — 39 złotych, poczem zbiegli w niewiadomym kierunku. Policja ujęła sprawców braci Leona i Jakóba Lenczerów zam. we wsi Dalików pow. Łęczyckiego.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 7

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru 2-go, urzędujący w m. Łodzi przy ul. Sienkiewicza Nr. 67, obwieszcza, że w dniu 30 czerwca 1933 roku, o godz. 10-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Jana Gawrońskiego, sprzedaż z publicznej licytacji majątku nieruchomego, położonego we wsi Sarnówek, gm. Puczniew, powiatu i województwa łódzkiego, stanowiącego własność Bronisława-Józefa Piątkiewicza.
Nieruchomość ta składa się z majątku ziemskiego Sarnówek o powierzchni 283 morgi 46 prętów kwadr., oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie, dokonanym w dniu 30 listopada 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, parterowego, drewnianego, 2) domu mieszkalnego dla służby, drewnianego, parterowego, 3) chlewów drewnianych, 4) ustępu drewnianego, 5) obory drewnianej, 6) dwuch szop drewnianych, 7) stajni murowanej, 8) śpichrza drewnianego, 9) stodoły drewnianej, 10) obory murowanej i 11) piwnicy, murowanej; założone są ogrody warzywny i owocowy, w którym rośnie 30 drzew owocowych, 100 drzew topolowych i akacjowych; w skład majątku wchodząc grunta orne o powierzchni 163 morgi 290 pr., łąki 35 morgów, ogród 3 morgi 296 pr. kw., pastwiska 61 morga 112 pr. kw., oraz rośnie 1 zagajnik dziesięcioletni sosnowy i brzozowy na powierzchni 20 pr. kw. jak również założone są stawy na powierzchni 4 mórg.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Piotrkowie, oznaczoną rep. hip. Nr. 107 oraz obciążona jest: 1) długami na kwoty zł. 26.000.—, 2) kaucjami na kwoty zł. 1.250.—, 3) hipotekami prawnemi na kwotę zł. 19.223 gr. 06, 4) ostrzeżeniem na kwotę zł. 1.500.— z %% i kosztami oraz 5) zaległemi podatkami skarbowemi na kwotę zł. 19.267 gr. 46 i gminnemi łącznie z składką ogniową na kwotę zł. 5.313 gr. 64.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 60.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 6.000.—.
Akta egzekucyjne, mogą być przeglądane w kancelarji komornika, a na 1 tydzień przed sprzedażą w kancelarji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik

(—) T. Chorzelski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
4. Kuciny, obejmującą wsie: Dobrzań, Kuciny, Kołoszyn, Sarnówek, Sarnówek folw.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.

§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

Obwieszczenie.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, rewiru 22-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Sienkiewicza Nr. 67, obwieszcza, że w dniu 12 lutego 1934 roku, od godz. 10-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Jana Gawrońskiego, sprzedaż z publicznej licytacji majątku nieruchomego, położonego we wsi Sarnówek, gminy Puczniew, powiatu i województwa łódzkiego, stanowiącego własność Bronisława-Józefa Piątkiewicza.
Nieruchomość ta składa się z majątku ziemskiego Sarnówek o powierzchni 283 morgi 46 prętów kwadr., oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie, dokonanym w dniu 30 listopada 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, parterowego, drewnianego, 2) domu mieszkalnego dla służby, drewnianego, parterowego, 3) chlewów drewnianych, 4) ustępu drewnianego, 5) obory drewnianej, 6) dwuch szop drewnianych, 7) stajni murowanej, 8) spichrza drewnianego, 9) stodoły drewnianej, 10) obory murowanej i 11) piwnicy murowanej; założone są ogrody warzywny i owocowy, w którym rośnie 30 drzew owocowych, 100 drzew topolowych i akacjowych; w skład majątku wchodzą: grunta orne o powierzchni 163 morgi 290 pr. łąki 35 morgów, ogród 3 morgi 296 pr. kw., pastwiska 61 morga 112 pr. kw., oraz rośnie 1 zagajnik dziesięcioletni sosnowy i brzozowy na powierzchni 20 pr. kw., jak również założone są stawy na powierzchni 4 mórg.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Łodzi, oznaczoną rep. hip. Nr. 107 oraz obciążona jest: 1) długami na kwoty zł. 26.000.—, 2) kaucjami na kwoty zł. 1.250, 3) hipotekami prawnemi na kwotę złotych 19.223 gr. 06, 4) ostrzeżeniami na kwotę zł. 1.500.— z %% i kosztami oraz 5) zaległemi podatkami na kwotę zł. 21.474 gr. 97 i składką ogniową na kwotę złotych 201 gr. 42.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 60.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 6.000:—.
Akta egzekucyjne mogą być przeglądane w kancelarji komornika, a na 1 tydzień przed sprzedażą w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik

(—) T. Chorzelski.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 25

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości rewi­ru 2-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Sienkiewicza Nr. 67, obwiesz­cza, że w dniu 30 czerwca 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Jana Gawrońskiego, sprzedaż z publicznej licytacji majątku nieruchomego, położonego we wsi Sarnówek, gm. Puczniew, powiatu i województwa łódzkiego, stanowiącego własność Bronisława- Józefa Piątkiewicza.
Nieruchomość ta składa się z majątku ziemskiego Sarnówek o po­wierzchni 283 morgi 46 prętów kw., oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie, dokonanym w dniu 30 listopada 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, parterowego, drewnianego, 2) domu mieszkalnego dla służby, drewnianego, parterowego, 3) chlewów dre­wnianych, 4) ustępu drewnianego, 5) obory drewnianej, 6) dwóch szop drewnianych, 7) stajni murowanej, 8) śpichrza drewnianego, 9) stodoły drewnianej, 10) obory murowanej i 11) piwnicy murowanej; założone są ogrody, warzywny i owocowy, w którym rośnie 30 drzew owocowych, 100 drzew topolowych i akacjowych; w skład majątku wchodzą: grun­ta orne o powierzchni 163 morgi 290 pr., łąki 35 morgów, ogród 3 morgi 296 pr. kw., pastwiska 61 morga 112 pr. kw. oraz rośnie 1 zagajnik dzie­sięcioletni sosnowy i brzozowy na powierzchni 20 pr. kw., jak również: założone są stawy na powierzchni 4 mórg.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Piotrkowie, oznaczoną rep. hip. Nr. 107 oraz obciążona jest: 1) długami na kwoty zł. 26.000, 2) kaucjami na kwoty zł. 1.250, 3) hipotekami prawnemi na kwotę zł. 19.223 gr. 06, 4) ostrzeżeniem na kwotę zł. 1.500 z %% i kosztami, oraz 5) zaległemi podatkami skarbowemi na kwotę zł. 19.267 gr. 46 i gminnemi łącznie ze składką ogniową na kwotę zł. 5.313 gr. 64.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 60.000, a zamie­rzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie zł. 6.000.

Akta egzekucyjne mogą być przeglądane w kancelarji komornika, a na 1 tydzień przed sprzedażą w kancelarji I wydziału cywilnego są­du okręgowego w Łodzi. Do akt Nr. 1287/32.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza