-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Salamony

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Salamony, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 6, ludność 65, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Salamony Klonowskie  al. Salomony, os. leśna, karczma i pustki, pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. 33 w. od Sieradza. Należą do dóbr Brąszewice. W 1827 r. było 6 dm., 65 mk.

Słownik Geograficzny:
Salamonów,   straż leśna w leśnictwie rządowym Klonowa, pow. sieradzki. 

Spis 1925:
Salomony, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 89. Mężczyzn 47, kobiet 42. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 89. Podało narodowość: polską 89. 

Wikipedia:
Salamony -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Ziemia Sieradzka 1922 sierpień nr 34

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartskiej pod Nr. 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 1 grudnia 1922 roku o godz. 10 z rana, w Sali posiedzeń Sądu Pokoju I Okręgu w Sieradzu, rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włościańskiej, położonej we wsi Salomony-Klonowskie, gm. Godynice pod Nr. 8 tabeli likwidacyjnej przestrzeni 9 mórg, 23 pręty, pozostałej po zmarłym Michale Wysota. Na wymienionej osadzie znajdują się następujące budynki: dom drewniany o jednej izbie, stodoła o dwóch sąsiekach z przystawioną szopą pod jednym dachem, obory drewniane nowe, płoty wokoło zabudowań i wokoło pastwiska, studnia drewniana, żywy i martwy inwentarz: wałach maści kasztanowatej 5 lat, dwie krowy maści czarnej, roczna jałówka, wóz kolejniak z drabinami, brona z żelaznymi bronnikami, pług z kółkami, sieczkarnia o trzech kosach, drabina, kamień do ostrzenia kos, uprząż na konia, — zasiewy: 4 korce żyta, korzec owsa, 12 garcy tatarki, 2 garnce lnu, 10 korcy kartofli. Oprócz tego znajduje się 17 owocowych drzew, 10 dębów, 9 brzóz, 48 olszyn, 2 wiązy 180 sztuk sosen grubości od 5 do 15 cali, Na osadzie tej znajdują się także 2 domy mieszkalne, należące do Józefa Wysoty i Szymona Ciołek. Osada ta nie ma urządzonej księgi hipotecznej, żadnemi ograniczeniami i ciężarami nie obciążona, wyznacza się na sprzedaż w drodze działów, stosownie do wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu, z dnia 30 czerwca 1922 roku wyłuszczonego w tytule wykonawczym z dnia 12 lipca 1922 roku za Nr. AC. 514/22. Licytacja osady rozpocznie się od sumy 4,000.000 mkp. Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej, czyli 400,000 mkp. Papiery i dokumenty tyczące się powyższej sprzedaży są do przejrzenia dla interesowanych osób w Kancelarji Komornika, a w dzień licytacji w Sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu. Sieradz, dnia 14 Sierpnia 1922 roku. Komornik Sądowy Grzesik.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 67

Licytacje.
Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ul. Warstkiej pod Nr. 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C. niniejszem obwieszcza, że d. 1-grudnia 1922 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju I okręgu w Sieradzu, rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włość., położonej we wsi Salomony Klonowskie, gm. Godynice, pod Nr. 8 tab. likw., przestrzeni 9 mórg 23 pręt., pozostałej po zmarłym Michale Wysota.
Na wymienionej osadzie znajdują się następujące budynki: dom drewniany o jednej izbie, stodoła o dwóch sąsiekach z przystawioną szopą pod jednym dachem, obory drewniane nowe, płoty wokoło zabudowań i wokoło pastwiska, studnia drewniana. Żywy i martwy inwentarz: wołach maści kasztanowatej 5 lat, dwie krowy maści czarnej, roczna jałówka, wóz kolejniak z drabinami, brona z żelaznemi bronnikami, pług z kółkami, sieczkarnia o trzech kosach, drabina, kamień do ostrzenia kos, uprząż na konia, — zasiewy: 4 korce żyta, korzec owsa, 12 garncy tatarki, 2 garnce lnu, 10 korcy kartofli.
Oprócz tego znajduje się 17 owocowych drzew, 10 dębów, 9 brzóz, 48 olszyn, 2 wiąze, 180 sztuk sosen grubości od 5 do 15 cali. Na osadzie tej znajdują się także 2 domy mieszkalne, należące do Józefa Wysoty i Szymona Ciołek.
Osada ta nie ma urządzonej księgi hipotecznej, żadnemi ograniczeniami i ciężarami nie obciążona, wyznacza się na sprzedaż — w drodze działów, — stosownie do wyroku sądu okręgowego w Kaliszu z d. 30 czerwca 1922 r. wyłusczonego w tytule wykonawczym z d. 12 lipca 1922 r. za Nr. A C 514/22.
Licytacja osady rozpocznie od sumy 4.000.000 mkp.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej, czyli 400.000 mkp.

Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży, są do przejrzenia dla interesowanych osób w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
11. Wiertelaki, obejmującą: pustkowie Bukowskie, wieś Sowiżdżały, wieś Salamony, wieś Szymaszki, wieś Wiertelaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza