-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Rybnik / Dąbrowa

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rybnik, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Rybnik,  folw., pow. sieradzki, gm. Brzeźnio, par. Kliczków Mały, odl. od Sieradza 13 w., ma 4 dm., 36 mk. W 1827 r. 1 dm., 7 mk. Fol. ten, w 1867 oddzielony od dóbr Ostrów, rozl. mr. 850: gr. or. i ogr. mr. 352, łąk mr. 36, pastw. mr. 66, lasu mr. 376, nieuż. mr. 20; bud. mur. 2, drzewa 7; las nieurządzony. Co do wsi Gozdy por. Ostrów.

Spis 1925:
Rybnik, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 52. Mężczyzn 22, kobiet 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 52. Podało narodowość: polską 52.

Wikipedia:
Rybnik-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Kurjer Warszawski 1864 nr 176

Niespodziewany cios zranił głęboko serca Rodziny, i zasmucił całą okolicę Sieradzką. Dnia 5go Czerwca b. r., w Rybniku, własnej majętności, oddała ducha BOGU ś. p. Marja z Domaniewskich Marszewska, zostawiwszy w nieopisanym smutku strapioną Matkę, Męża, pięcioro osieroconych Dzieci, Rodzeństwo i Przyjaciół. Jak kwiat prędko rozkwita i zaledwie zachwyci swą przecudną barwą i przyjemną wonią, a już więdnieje i niknie, tak też było z życiem ś. p. Marji Marszewskiej. Króciutko, bo zaledwie 24 wiosen życia swego przeżywszy, rzeczywiście kwitła na tej ziemi i blaskiem cnót zabłysła. Wychowana w zasadach moralności, obdarzona pięknemi przymiotami duszy, rzec można rzadkiej dobroci, wszystkich serca zjednała. Przywiązana Córka, najlepsza i nieoceniona Żona, troskliwa Matka swych Dzieci, które wzorowo chowała, ujmująca Rodzeństwo i Przyjaciół. Takiemi to przymiotami głośna, zjednawszy sobie miłość i szacunek u wszystkich, zbyt wcześnie zgasła, bo już ją BÓG powołał do siebie. Jak kwiat więc prędko rozkwitła i znikła; a w sercach ją otaczających pozostała tęsknota, w kółku rodzinnem próżnia, co nie łatwo, a może nigdy zastąpić się nie da. Kto bowiem zastąpi Matce ukochaną jedynaczkę, na której łonie miała resztę dni swoich spędzić, i której ręka miała jej martwą zawrzeć powiekę? Co może zastąpić najczulej kochającemu, a dziś żałośnie w grób za nią śledzącemu Mężowi drogą i jedyną dlań Żonę, który ratując jej życie gdy już wszelkie środki lekarskie nie skutkowały rad był ostatniem tchnieniem swej piersi ogrzać ją i ocalić? Co zdoła w zupełności zastąpić osieroconym dzieciom macierzyńską opiekę pełną poświęcenia, z jakiem się około tych drobnych niewiniątek oddawała? Któż nakoniec zastąpi tę życzliwość, to serce jakiem całą Familję i Przyjaciół darzyła? To też świetny obrzęd pogrzebowy, zdobny licznem zebraniem Duchowieństwa, Familji i Przyjaciół; ten mówię grób, a nawet cały cmentarz w Brzeźniu, gdzie została pochowana, łzami żałości zroszony, świadczący najwymowniej jaki pomnik w sercach żyjących zostawiła nieboszczka, stać się powinien dla stroskanych i boleścią dotkniętych serc jedyną pociechą, którą jeszcze wiara i poddanie się woli Opatrzności BOŻEJ, wzmocnić powinna i zaspokoić. Pokój Ci zatem Marjo! niech BÓG Najwyższy przyjmię Cię do chwały swojej, a w miejsce garstki ziemi, której na grób przy pochowaniu Twych zwłok dorzucić nie mógłem, te kilka słów moich poświęcam Ci jako hołd cnót i pamięci Twej Marjo. Wieczny odpoczynek Twej duszy, Sz.... Ba.... ski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 154

OBWIESZCZENIA SPADKOWE
(N. D. 4126) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
9. Maryi-Józefy dwóch imion z Domaniewskich Marszewskiej, właścicielki dóbr Rybnik z Okręgu Sieradzkiego.
(…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 13 (25) Stycznia 1866 roku w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej pod prekluzyą.
Kalisz, d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1865 r
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1867 nr 125

(N. D. 3220). Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Stanisława Karasińskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, który subhastacją dóbr Rybnik popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 3000 z procentem od właścicieli dóbr Rybnik należnej, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale, na gruncie dóbr w dniu 21 Marca (2 Kwietnia) 1867 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Rybnik
składające się z wsi i folwarku Rybnik oraz wsi Gozdy, z wszelkiemi przyległościami, zabudowaniami dworskiemi, rolami, łąkami, pastwiskami i z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi, z wyłączeniem gruntów i zabudowań w moc Najwyższych Ukazów na własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnego wyłączenia w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Brzeźnic i Nową Wsią, na południe z dobrami Złoczew, na zachód z dobrami Starze i Łagiewniki, a na północ z dobrami Pstrowem, odległe od miasta Kalisza wiorst 50, Sieradza 17, Złoczewa 8, Burzenina 14, Błaszek 22, należą do gminy i parafi Brzeźnie, położone w Powiecie i Okręgu Sieradzkim Gubernji Kaliskiej, właścicielami których są, Mieczysław, Stanisław, Józef, Kazimierz i Józefa nieletni Marszewscy, a znajdują się w posiadaniu ojca ich i głównego opiekuna Antoniego Marszewskiego. Całe dobra mają rozległości sposobem przybliżonym włók 33 mórg 5, prętów 200, czyli dziesiatyn 510 miary ruskiej, grunta należą do klasy II, III i IV. Zabudowania dworskie i gospodarskie znajdują się potrzebie odpowiednie. Inwentarz gruntowy jako też i wysiew wymieniony szczegółowo w protokóle zajęcia Podatki dworskie opłacają się wedle świadectwa Kasy rs. 157 kop. 67.
Szczegółowy opis pod względem klasyfikacji gruntu, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Trybunału, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego do rąk własnych dnia 27 Kwietnia (9 Maja) 1867 r. i Józefowi Trzenia Wójtowi Gminy Brzeźno do rąk własnych w dniu 26 Kwietnia (8 Maja) t. r. następnie do księgi wieczystej dóbr Rybnik w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 1 (13) Maja t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaregestrowań w biurze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 13 (25) Maja r. b. wpisany i zaregestrowany.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kalisza w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału w Kaliszu dnia 4 (16) Lipca 1867 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Maja 1867 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 151

N. D. 4968. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziem. udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, są wystawione na przymusową sprzedaż pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie się wmieście Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych:
42. Rybnik, składające się z folwarku Rybnik vel Dąbrowa, z wsi zarobnej Gozdy, odcinku pól od Ostrowa i z lasów, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży rs. 399 kop. 57 1/2, vadium do licytacji rs. 750, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,325, termin sprzedaży d. 5 (17) Marca 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Kalisz dnia 16 (28) Maja 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kaliszanin 1872 nr 30

Wiadomości miejscowe i okoliczne.
Pożary: (...)  w dniu 14 lutego r. b. na folwarku Rybnik, w tymże powiecie, gminie Brzeźno, spaliły się stodoły ubezpieczone na rs. 1500, oraz w zbożu i siewie właści­ciel Młakiewicz poniósł straty na rs. 3000;(...) 
(D. G. K.)

Dziennik Warszawski 1872 nr 82

N. D. 2351. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu zgonu:  
3. Jana Rzeszotarskiego wierzyciela sumy rs. 18,850, rs. 1,350, rs. 4,000 i rs. 5,356 kop. 50 pod Nr. 20, 21, 22 i 26 Działu IV wykazu dóbr Monice z okręgu Sieradzkiego zabezpieczonych i warunków pod 10 i 11, oraz prawa dzierżawy pod Nr. 13 w Dziale III wykazu tychże dóbr zamieszczonych, jak niemniej co do sumy rs. 3,200 i rs. 4,500 z procentem pod Nr. 49 i 51 działu IV tudzież co do praw do wycięcia i wywózki drzewa pod Nr. 8 Działu III i ewikcji pod Nr. 47 Działu IV w wykazie dóbr Ostrów z okręgu Sieradzkiego zabezpieczonych i dwóch ostatnich wpisów oddzielnie w wykazie dóbr Rybnik z tegoż okręgu figurujących.
(…) Do ukończenia i uregulowania powyż wymienionych spadków w księgach wieczystych właściwych zameldowanych, wyznacza się termin na dzień 18 (30) Września 1872 w kancelarji czyniącego Rejenta w Kaliszu, w którym strony interesowane stawić się winny z dowodami.
Kalisz., d. 31 Marca (12 Kwietnia) 1872 r.
Teofil-Józef Kowalski

Dziennik Warszawski 1872 nr 98

Wiadomości krajowe.
Wypadki w kraju tutejszym w drugiej połowie lutego 1872 roku.
Na folwarku Rybnik w powiecie sieradzkim w gubernji kaliszskiej, z niewiadomej przyczyny powstał pożar, w skutku którego spaliły się stodoła i spichrz należące do obywatela Mlekiewicza, ubezpieczone na 1,500 rub.; oprócz tego obywatel ten poniósł stratę w spalonem zbożu i sianie za 3,000 rub.


Dziennik Warszawski 1872 nr 223

N. D. 6528. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
1. Po śmierci:
4. Po Idlu Działoszyńskim jako wierzycielu następujących sum.
c) Połowy sumy rs. 930 na dobrach Rybnik z powiatu Sieradzkiego w dziale IV ad 10 z procentem.
d) 1/3 część sumy rs. 300 w dziale IV ad 55 sposobem ostrzeżenia na dobrach Krobanów z powiatu Sieradzkiego sposobem ostrzeżenia zapisany, z procentem zabezpieczonych,
(...)  toczą się rozwinięte postępowania spadkowe, do uregulowania których oznacza się termin w Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Rejenta na dniu 24 Kwietnia (6 Maja) 1873 r. w którym strony interesowane z prawami swemi zgłaszać się winny.  
Kalisz d. 13 (25) Października 1872 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 29

N D. 846. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na audyencyi Trybunału w Kaliszu dnia 4 (16) Lipca 1867 roku o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 18 (30) Lipca, a trzecie 1 (13) Sierpnia t. r. się odbyło, poczem termin do temczasowego przysądzenia na dzień 17 (29) Października 1867 roku był oznaczony, w którym dobra te Patronowi Modrzejewskiemu za sumę Rs. 14,850, temczasowie na własność przysądzono, stanowcze jednak przysądzenie, nieodbyło się, dopiero wyrokiem illacyjnym z dnia 23 Marca (4 Kwietnia) 1871 roku Trybunał termin do ostatecznego przysądzenia, na dzień 15 (27) Czerwca 1871 roku na godzinę 10 zrana oznaczył, który gdy do skutku niedoszedł, a Karasiński sprzedaży dalej niepoparł Józef Miakiewicz wierzyciel, w dobrach Rybniku zamieszkały, od którego Nowicki Patron stawa, wzyskał wyrok na dzień 6 (18) Stycznia 1873 roku podstawiający go w miejsce Karasińskiego poczem wyrokiem z illacyi z dnia 30 Stycznia (11 Lutego) r. b. termin do ostatecznej sprzedaży dóbr* tych na dzień 16 (28) Marca r. b. na godzinę 10 z rana wyznaczony został.
Kalisz 30 Stycznia (12 Lutego) 1873 roku.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*dobra Rybnik z wsią Gozdy

Gazeta Kaliska 1893 nr. 53

Sprzedaż majątku. Niedawno p. Wolf Heiman kupiec z Kalisza, zamienił majątek Rybnik, w powiecie sieradzkim, na dom w Warszawie. Nowonabywcą jest p. Władysław hr. Łubieński. Rybnik, oszacowanym został na 25,000 rubli. W roku zeszłym dobra te, posiadające 10 włók ornej ziemi i pięć włók lasu sprzedane zostały przez towarzystwo kredytowe za zaległe raty.

  Wieś Ilustrowana 1911 czerwiec

Grójec Wielki i Mały, dawna królewszczyzna i Rybnik w latach sześćdziesiątych zeszłego wieku dziedzictwo Marszewskich, dziś skolonizowany, stanowią południowo — zachodni kraniec powiatu Sieradzkiego.

Rozwój 1912 nr 153

Epizootya. W powiecie sieradzkim we wsi Bielec*, gminy Złoczew, w majątku Małków, gminy Bartochów i w os. Złoczewie grasuje śród koni nosacizna; w Majaczewicach chorują konie na zapalenie płuc, a we wsi Maksymilianowie gminy Krokocice, na świerzbę; we wsiach Małyń i Budy panuje śród trzody chlewnej róża.
Nadto ukazał się wodowstręt śród bydła rogatego we wsi Włyń, gminy Dzierzązna i w Rybnikach, gminy Brzeźno, gdzie chore sztuki natychmiast zabito, podejrzane zaś o wodowstręt poddano ścisłej obserwacyi weterynaryjnej.

*Biesiec? Przypis autora bloga
Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
230. Nazwa majątku leśnego: Rybniki, powiat Sieradz. Właściciel: Henryk Eizman. Obszar ha: serw. 111.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 13

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 25 lipca 1928 r. zatwierdzony został statut Spółki wodnej we wsi Rybnik, gm. Brzeźnio.
Spółka wodna nosi nazwę „Rybnik". Celem Spółki jest osuszenie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 17 lipca 1928 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 28 lipca 1928 r.
Starosta (podpis nieczytelny).

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 74

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Basi Fryszman, właśc. osady leśnej Zagrodnicza i współwłaśc. maj. Rybnik i osady Złoczew Nr. 3, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 marca 1930 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Z Otchłani Wieków 1932 nr 4-5  

(...) Pozatem p. Weinert złożył do tegoż Muzeum bryłę bursztynu wielkości pięści człowieka, znalezioną w ostatnich dniach w sąsiedniej wsi Rybniku, w pow. sieradzkim, na polu rolnika Ignacego Świtały. Znalezisko tak wielkiej bryły bursztynu na słynnym "bursztynowym szlaku" należy do rzadkości, a w danym wypadku jest to pierwsze, dotąd tak wielkie objętościowo znalezisko w miejscu tak odleglem od Bałtyku. Jak p. Weinert zdołał stwierdzić, owa bryła nie była luźnym egzemplarzem, znalazcy bowiem przyznali się do wykopania dwóch brył, z których jednak tylko jedną zdołał uratować dla Muzeum. (Illustr. Kurjer Codz. nr. 118, z dnia 30. IV. 1932 r. z dwiema rycinami oraz notatka w nr. 144, z dnia 26. V. 1932 r.).

Echo Sieradzkie 1932 22 maj

ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE NAUCZYCIELA.
Sieradz, 21 maja. Znany i ceniony działacz społeczno - oświatowy na terenie pow. sieradzkiego kierownik szkoły w Stanisławowie p. Rudolf Weinert dokonał odkrycia archeologicznego na granicy wsi Łagiewniki - Starce, gm. Złoczew. Odnaleziono tam grób i dwie popielnice z kośćmi ludzkiemi, a obok nich kilka przystawek (misa, przykrywa, naczynie doniczkowe, czerpaki i t. p. razem 9 sztuk). W popielnicach między innemi znajdowały się szpile żelazne i nóż żelazny z dwoma nitami w rękojeści w zupełnie dobrym stanie. Powiadomiony o tem kustosz Akademji Umiejętności w Krakowie dr. Tadeusz Reyman, stwierdził, że jest to grób ciałopalny kultury łużyckiej z przed 800 lat przed nar. Chrystusa a więc mający 2,700 lat.
Wykopaliska te zabrano do Akad. Umiejętności w Krakowie. Również odnaleziono w Rybniku (koło Stanisławowa) na polu Ign. Świtały bryłę bursztynową wielkości pięści dorosłego człowieka. Pochodzi ze szlaku bursztynowego po którym jeździli kupcy rzymscy w I i w II wieku po Chrystusie po cenny „jantar" (złoto północy) — bursztyn. Szlak ten szedł przez Carnutum (Koło Vindebong — dzisiejszy Wiedeń) Morawy, Śląsk, Kalisz — do Bałtyku, a szlak przez Rybnik, — Sieradz należy do ogniwa "szlaku bursztynowego."
Przy dalszym poszukiwaniu przez p. K. Weinerta na terenie piaszczysto- pagórkowatym ciągnącym się pareset metrów między Łagiewnikami a Starcami odkryto całe cmentarzysko wielkie, a w nim liczne groby, co świadczy o wielkiem zaludnieniu tej miejscowości przez Łużyczan w epoce przedhistorycznej. Zapowiedziany zjazd nauczycieli rejonu z udziałem inspektora szkolnego na dzień 21 maja r. b. ma odbyć wycieczkę na cmentarzysko gdzie odbędzie się wydobycie niektórych urn w oznaczonych miejscach w celach naukowych.

Echo Sieradzkie 1932 24 listopad

KOBIETA ZMIENNĄ JEST
Kula w głowę z zazdrości.
Antoni Skowroński mieszkaniec wsi Rudniki pow. Brzeźno urządził t zw. "Pierzak" zapraszając z okolicznych wiosek kilkanaście osób. Na zabawę przybyło 20-tu chłopców i 15 dziewcząt. „Pierzak" trwał do godz. 4 rano, następnie wszyscy opuścili dom i udali się do swych zagród. Do wsi Stanisławowa zdążały 3 osoby: Marjanna Świątkówna i Helena Nowakówna w towarzystwie młodzieńca Stefana Jerzykowskiego z Gozdów. W pewnej odległości z tyłu padł strzał, kula utkwiła Jerzykowskiemu w głowie. Po energicznem dochodzeniu przeprowadzonem przez komendanta posterunku Dębołca-Miaskowskiego, sprawcą zbrodni okazał się dwudziestoletni Marcin Grabiasz z Rybnik, którego aresztowano i osadzono w więzieniu w Sieradzu.
Przyczyna strzału była następująca:
Grabjasz zalecał się do Świątkówny. Świątkówna początkowo darzyła swemi względami Grabjasza w końcu Jerzykowskiego. Pierwszy "umiłowany" postanowił swego rywala zgładzić, aby zawładnąć sercem ukochanej.
Ranny przebywa w szpitalu, zbrodniarz w więzieniu — kogo wybierze nadobna dziewoja?

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:

19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
6) w § 1. p. IV. skreśla się następujące słowa: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza